Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneolokalnie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz warunki świadczenia przez Ceneo na rzecz Użytkowników usług w ramach Serwisu Ceneolokalnie („Usługi Ceneolokalnie”).
  2. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi Ceneolokalnie jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej. Korzystanie z Usługi Ceneolokalnie możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
  3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Usług Ceneolokalnie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Java Script, Java a także cookies.
  4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Ceneolokalnie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. DEFINICJE
  1. Ceneo – Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986
  2. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Operator płatności prowadzi swoją działalność.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Serwis Ceneolokalnie – prowadzony przez Ceneo w domenie Ceneolokalnie.pl serwis internetowy służący prezentacji towarów oferowanych przez Kontrahentów.
  5. Kontrahent – Przedsiębiorca, który zawarł z Ceneo Umowę w ramach Serwisu Ceneo.
  6. Punkt Odbioru Osobistego – wskazane przez Kontrahenta potencjalne miejsce zawarcia i finalizacji umowy sprzedaży Towaru.
  7. Towar – produkt prezentowany w Serwisie Ceneolokalnie oferowany przez Kontrahentów dostępny w Punkcie Odbioru Osobistego.
  8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi Ceneolokalnie zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług Ceneolokalnie w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie.
  9. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Usługi Ceneolokalnie.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI CENEOLOKALNIE
  1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Ceneolokalnie ma charakter nieodpłatny.
  2. Ceneo nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Punkcie Odbioru Osobistego.
  3. Usługa Ceneolokalnie umożliwia Użytkownikowi m.in.:
   1. uzyskiwanie informacji o dostępności Towarów oferowanych w Punkcie Odbioru Osobistego.
   2. porównanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów,
   3. zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów i Kontrahentów
   4. dostęp do strony internetowej sklepów Kontrahentów, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie Ceneolokalnie,
   5. kontaktowanie się z Kontrahentem za pomocą formularza kontaktowego
  4. Dane dotyczące Towarów oraz informacje na temat dostępności Towarów w Punkcie Odbioru Osobistego umieszczane w Serwisie Ceneolokalnie pochodzą od Kontrahentów. Ceneo dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Ceneolokalnie były przedstawiane przez Kontrahentów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności danych lub innych kwestii związanych z opisem Towaru, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio Kontrahentem.
  5. Ceneo nie odpowiada:
   1. za realizację zamówienia złożonego u Kontrahenta przez Użytkownika
   2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta,
   3. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów udostępnianych przez Kontrahentów.
  6. W przypadku niedostępności Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Użytkownikiem.
  7. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Ceneo na stronach Serwisu Ceneolokalnie jak i przez Kontrahenta na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Kontrahenta jest opis Towaru na stronie internetowej Kontrahenta.
  8. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu Ceneolokalnie, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie Ceneolokalnie, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Ceneolokalnie, przysługują Ceneo.
  9. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Ceneolokalnie.
 4. ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIA Z SERWISU CENEOLOKALNIE
  1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu Ceneolokalnie bez dokonywania rejestracji bądź logowania.
  2. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z Usługi Ceneolokalnie.
 5. OCHRONA PRYWATNOŚCI
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe (adres e-mail) zostały Ceneo przekazane w związku ze świadczeniem Usługi Ceneolokalnie jest Ceneo.
  2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 5.1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 5.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Ceneo Usługi Ceneolokalnie oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Ceneo (w tym Serwisu Ceneolokalnie), a także związanych ze świadczeniem usług przez Ceneo.
  4. Ceneo z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Ceneo.pl sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ceneo sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi Ceneolokalnie.
  5. Ceneo zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 5.1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 5.1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Ceneo zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Ceneo.pl sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Ceneo administratorowi danych.
  6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 5.1., mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  7. Dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) przekazywane są przez Ceneo Kontrahentom w ramach kontaktu zainicjowanego przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie Ceneolokalnie.
  8. Ceneo wykorzystuje adresy IP urządzeń Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Ceneolokalnie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  9. Ceneo informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Ceneolokalnie używane są przez Ceneo pliki „cookies”, czyli pliki, zapisywane w urządzeniu Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneolokalnie. Uzyskane przez Ceneo informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Ceneo informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu Ceneolokalnie może być utrudnione, usługa może działać wolniej niż zazwyczaj.
 6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU CENEOLOKALNIE
  1. Ceneo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Ceneolokalnie. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Ceneo podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
  2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Ceneo w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
  3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Ceneolokalnie związanych z przeglądaniem Towarów.
  4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Ceneolokalnie inny niż wskazany w powyższym pkt. 6.3.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi Ceneolokalnie.
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:
   Ceneo.pl sp. z o.o. – Ceneolokalnie, ul. Legnicka 48 G, 54–202 Wrocław, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: lokalnie@ceneo.pl.
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ceneo zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ceneo.pl sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
  6. Ceneo zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahenta w Punkcie Odbioru Osobistego czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Ceneo poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Ceneolokalnie.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem określonym przez Ceneo, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Ceneolokalnie
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.