Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneolokalnie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz warunki świadczenia przez Ceneo na rzecz Użytkowników usług w ramach Serwisu Ceneolokalnie („Usługi Ceneolokalnie”).
  2. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi Ceneolokalnie jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej. Korzystanie z Usługi Ceneolokalnie możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
  3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Usług Ceneolokalnie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Java Script, Java a także cookies.
  4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Ceneolokalnie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. DEFINICJE
  1. Ceneo – Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986
  2. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Operator płatności prowadzi swoją działalność.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Serwis Ceneolokalnie – prowadzony przez Ceneo w domenie Ceneolokalnie.pl serwis internetowy służący prezentacji towarów oferowanych przez Kontrahentów.
  5. Kontrahent – Przedsiębiorca, który zawarł z Ceneo Umowę w ramach Serwisu Ceneo.
  6. Punkt Odbioru Osobistego – wskazane przez Kontrahenta potencjalne miejsce zawarcia i finalizacji umowy sprzedaży towaru.
  7. Towar – produkt prezentowany w Serwisie Ceneolokalnie oferowany przez Kontrahentów dostępny w Punkcie Odbioru Osobistego.
  8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi Ceneolokalnie zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług Ceneolokalnie w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie.
  9. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Usługi Ceneolokalnie.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI CENEOLOKALNIE
  1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Ceneolokalnie ma charakter nieodpłatny.
  2. Ceneo nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Punkcie Odbioru Osobistego.
  3. Usługa Ceneolokalnie umożliwia Użytkownikowi m.in.:
   1. uzyskiwanie informacji o dostępności Towarów oferowanych w Punkcie Odbioru Osobistego.
   2. porównanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów,
   3. zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów i Kontrahentów
   4. dostęp do strony internetowej sklepów Kontrahentów, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie Ceneolokalnie,
   5. kontaktowanie się z Kontrahentem za pomocą formularza kontaktowego
  4. Dane dotyczące Towarów oraz informacje na temat dostępności Towarów w Punkcie Odbioru Osobistego umieszczane w Serwisie Ceneolokalnie pochodzą od Kontrahentów. Ceneo dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Ceneolokalnie były przedstawiane przez Kontrahentów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności danych lub innych kwestii związanych z opisem Towaru, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio Kontrahentem.
  5. Ceneo nie odpowiada:
   1. za realizację zamówienia złożonego u Kontrahenta przez Użytkownika
   2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta,
   3. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów udostępnianych przez Kontrahentów.
  6. W przypadku niedostępności Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Użytkownikiem.
  7. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Ceneo na stronach Serwisu Ceneolokalnie jak i przez Kontrahenta na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Kontrahenta jest opis Towaru na stronie internetowej Kontrahenta.
  8. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu Ceneolokalnie, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie Ceneolokalnie, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Ceneolokalnie, przysługują Ceneo.
  9. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Ceneolokalnie.
 4. ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIA Z SERWISU CENEOLOKALNIE
  1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu Ceneolokalnie bez dokonywania rejestracji bądź logowania.
  2. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z Usługi Ceneolokalnie.
 5. OCHRONA PRYWATNOŚCI
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest Ceneo.
  2. Dane osobowe Użytkowników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 5.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Ceneo Usługi Ceneolokalnie oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Ceneo (w tym Serwisu Ceneolokalnie), a także związanych ze świadczeniem usług przez Ceneo.
  4. Ceneo zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
  5. Ceneo zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Ceneo.
  6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Ceneo - podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Ceneo czynności związane ze świadczeniem usług przez Ceneo.
  7. Dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) przekazywane są przez Ceneo Kontrahentom w ramach kontaktu zainicjowanego przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie Ceneolokalnie.
  8. Ceneo wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Ceneo.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie Ceneo.pl.
  9. Ceneo informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Ceneo.pl używane są przez Ceneo pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo.pl. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Ceneo informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisie Ceneolokalnie może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań Ceneo z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies dostępnych pod linkiem: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies
 6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU CENEOLOKALNIE
  1. Ceneo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Ceneolokalnie. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Ceneo podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
  2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Ceneo w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
  3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Ceneolokalnie związanych z przeglądaniem Towarów.
  4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Ceneolokalnie inny niż wskazany w powyższym pkt. 6.3.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi Ceneolokalnie.
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:
   Ceneo.pl sp. z o.o. – Ceneolokalnie.pl, ul. Legnicka 48 G, 54 – 202 Wrocław, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: lokalnie@ceneo.pl.
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ceneo zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ceneo.pl sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
  6. Ceneo zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahenta w Punkcie Odbioru Osobistego czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Ceneo poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Ceneolokalnie.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem określonym przez Ceneo, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Ceneolokalnie
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.