Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Marki znane ważna od 24-09-2019 do 12-10-2019

Raty 0%, RRSO = 0%
=DZDUFLHXPRZ\RNUHG\WUDWDOQ\MHVWX]DOHŕQLRQHRGZ\QLNXSU]HSURZDG]RQHMSU]H]%DQNDQDOL]\]GROQRķFLNUHG\WRZHMNOLHQWDQDSRGVWDZLHSU]HND]DQ\FKSU]H]QLHJRLQIRUPDFML0DWHULDğ
PDFKDUDNWHUUHNODPRZ\LLQIRUPDF\MQ\QLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLX.RGHNVXF\ZLOQHJR3U]H]5562QDOHŕ\UR]XPLHâ5]HF]\ZLVWà5RF]Qà6WRSô2SURFHQWRZDQLDREOLF]RQàQDSRGVWDZLH
UHSUH]HQWDW\ZQHJRSU]\NğDGXGODNUHG\WXUDWDOQHJRQDG]LHġU&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%13
3DULEDV%DQN3ROVND6$1,3LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLDZLPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK
]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\e8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUNDSRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU
Telewizor 43
THOMSON43UD6306
8990
X 10 RAT
0
%
89900
43”
Smart
TV
MARKI ZNANE I LUBIANE
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2 CARREFOUR.PL2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2 FDUUHIRXUSO
klasa
energetyczna
A
26]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
6890
X 10 RAT
0
%
68900
3663
X 30 RAT
109900
4330
129900
55”
32”
43”
28”
40”
50”
Telewizor 32”
32HD3306
4990
49900
Telewizor 28”
28HD3206
4890
48900
Telewizor LCD 32”
SAMSUNG1
)XOO+'60$577L]HQ:L)L
'9%&776+'0L[
86%[.ODVD$
3997
119900
Telewizor LCD 43”
SAMSUNG58
.8+'+'560$57
7L]HQ:L)L'9%&776
%OXHWWRWK+'0I[86%[
.ODVD$
5330
159900
Telewizor LCD 55”
SAMSUNG58
.8+'+'560$57
%OXHWRRWK+'0,[
86%[.ODVD$
6663
199900
32FD5506
6990
69900
Telewizor 40”
40FE5606
8790
87900
Telewizor 55”
55UD6306
klasa
energetyczna
A+
A
3
4499
szt.
6999
5999
8999
*ğRķQLN%OXHWRRWK
SPK516
2 x 10 W, wbudowany mikrofon,
IXQNFMD]HVWDZXJğRķQRPÎZLàFHJR
bateria 4400 mAh, czas prac y do 6 h
7999
*ğRķQLN
0Ǖ%7:6
11900
6ğXFKDZNL
GRXV]QH
67:6
3999
7XQHU'9%7
7+'
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
7HOHZL]RUq
/8$6
8OWUD+'$QGURLG
86%[+'0,[
NODVDHQHUJHW\F]QD$
3997
;5$7
0
%
119900
7HOHZL]RUq
/+$/
+'5HDG\$QGURLG
86%[+'0,[
5790
;5$7
57900
.DPHUDVDPRFKRGRZD
'8$/&25(
UR]G]LHOF]Rķâ)XOO+'IURQW9*$W\ğ
NDPHUDZVWHF]QDZ\ķZLHWODF]/&'qWU\E
SDUNLQJRZ\REVğXJDNDUWPLFUR6'
3290
32900
.DPHUD
VDPRFKRGRZD
=
UR]G]LHOF]Rķâ)XOO
+'PHWDORZD
obudowa, g-sensor,
SURVWDREVğXJDWU\E
SDUNLQJRZ\REVğXJD
NDUWPLFUR6'
3780
;5$7
18900
X5
UR]G]LHOF]Rķâ)XOO+'VHQVRU6RQ\
,0;ğàF]QRķâ:L)LSURVW\
PRQWDŕWU\ESDUNLQJRZ\REVğXJD
NDUWPLFUR6'
5980
29900
63.
:506PLNURIRQ
w zestawie, radio,
nagrywanie przez USB
4180
20900 24900
3980
19900
0Ǖ%7:6
79ER[
679+'
4
ZIVA*$0Ζ1*2:Æ
0<6==32'.ă$'.$
• 6 przycisków, 3000 DPI
• *XPRZHRNĄDG]LQ\
• 3RGNĄDGND[PP
ZIVA KLAWIATURA
• 3HĄQ\UR]PLDUNODV\F]Q\XNĄDG
• .RPIRUWRZHFLFKHSLVDQLH
• 2GSRUQDQD]DODQLH
GXT 408 COBRA GAMINGOWE
6ă8&+$:.Ζ'286=1(
• 'RZLHOXSODWIRUP36;ER[
6ZLWFK3&PRELOH
• :\MPRZDQ\SDĄÇNPLNURIRQXGRJLHU
• 3RWÛľQHDNW\ZQHJĄRĝQLNL
• 7ZDUGHHWXL
GXT 307 RAVU
6ă8&+$:.Ζ*$0Ζ1*2:(
• 0LÛNNLHPXV]OHQDXV]QH
• 6NĄDGDQ\PLNURIRQLUHJXORZDQ\
SDĄÇN
• 3LORWZSU]HZRG]LHNDEHOP
#WUXVWLQWHUQDWLRQDO #WUXVWXUEDQ #WUXVWFKDQQHO
3999
szt.
7999
11900
12900
zestaw
2499
szt. 3999
6999
1 para
8999
6ğXFKDZNL
0'5Ǖ;'
SU]HZÎGRGğP
PLôNNLHLZ\JRGQH
QDXV]QLNL
5999
GRXV]QH
:,Ǖ&
WHFKQRORJLD1)&v
%OXHWRRWK
GRJRG]LQSUDF\
G\QDPLF]Q\GœZLôN
13900
EH]SU]HZRGRZH
:+Ǖ&+
DŕGRJRG]LQSUDF\
QDMHGQ\PğDGRZDQLX
REURWRZDNRQVWUXNFMD
ZEXGRZDQ\PLNURIRQ
0'5Ǖ(/3
GRRGWZDU]DF]\
:$/.0$1
®
L3RGOXE03
Z]HVWDZLHZNğDGNLGRXV]QH
SU]HZÎGRGğP
2999
.ODZLDWXUD
JDPLQJRZD
00* 3799
00* 6999
=HVWDZJDPLQJRZ\Z
0*6 6499
JDPLQJRZH
UÎŕQHPRGHOH
cena od
2699
0\V]
1999
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
*ğRķQLNEH]SU]HZRGRZ\
656Ǖ;%
%OXHWRRWKGRJRG]LQSUDF\DNXPXODWRUDH[WUD
EDVVGODJğôEV]HJREU]PLHQLDRGSRUQ\QDZRGô
NXU]ZVWU]àV\LUG]ôFHQD]DV]W
3780
;5$7
0
%
18900
5
Karta SanDisk Ultra
microSD UHS-I, Class 10 SanDisk Ultra
Dual Drive m3.0 Przenośny dysk twardy
WD Elements Portable
• Prędkość odczytu 80 MB/s
• Odpowiednia dla smartfonów
itabletów premium
zsystemem Android™
• Idealna do filmów FullHD
izdjęć wysokiej jakości
• Aplikacja SanDisk Memory Zone
do przeglądania plików cyfrowych
izarządzania nimi z telefonu
• Pojemności: 32 GB, 64 GB, 128 GB
• Zwolnij pamięć na urządzeniach
• Łatwo przesyłaj pliki między
telefonem/tabletem a komputerem
• microUSB z jednej strony
iUSB 3.0 z drugiej strony
• Prędkość odczytu do 150 MB/s
• Zewnętrzny dysk twardy HDD 2,5"
• USB 3.0 (kombatybilne z 2.0)
• Modna, kompaktowa obudowa
• Pojemności: 1 TB, 2 TB
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
Pendrive
128 GB
8999
12900
Karta
32 GB 1999
2999 Karta
64 GB 3999
4999 Karta
128 GB 8999
.DUWDSDPLôFL*%
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
64 GB]ğ
128 GB]ğ
2499
2999
3DPLôâ86%*%
64 GB]ğ
128 GB]ğ
3499
3999
Dysk 1T
WD
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
dysk 2 TB - ]ğ
3980
X 5 RAT
0
%
19900
6
Blaupunkt FL 01
tWyświetlacz 2,8"
tPojemność baterii 900mAh
tAparat 1,2 Mpix
tkolor srebrny,czarny
Blaupunkt BS 02
senior phone
tWyświetlacz 2”
tProcesor MT6261D jednordzeniowy
tPojemność baterii 1000mAh
tAparat 1,3Mpix
tduże klawiszy
tPrzycisk alarmowy SOS
tRadio FM
tkolor czarny
Blaupunkt SM 02
tWyświetlacz 4,95”
tProcesor MT6580 Quad Core
tPojemność baterii 2100mAh
tDual Sim
tAparat 8Mpix
Opaska
MI BAND 4 14900
szt.
Smartfon
REDMI NOTE 7
7990
X 10 RAT
0
%
79900
REDMI 7
6990
69900
8U]àG]HQLH
ZLHORIXQNF\MQH
PIXMA MG2550S 12900
14900
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
PIXMA G2411
4990
49900 59900
PIXMA MG3650S
4780
X 5 RAT
23900
7HOHIRQ
GSM
FL01
12900
SM02
3980
19900
BS02
11900
7
Myjka
do okien
KLINDO
KWC070-18 6999
7999
Czajnik plastikowy
MANDINE MWK18P-17
DXWRPDW\F]QHZ\ğàF]DQLH
SR]DJRWRZDQLX
360° baza obrotowa
3999
4999
Blender
MANDINE
0+%)Ǖ 8999
9999
Sokowirówka
MJE516S-17 9999
10900
3URVWRZQLFDGRZğRVÎZ
NALK & REY NRHS50-17
PDNVWHPSHUDWXUD&
UR]PLDUSğ\WNL[PP
DXWRPDW\F]QHZ\ğàF]DQLH
6999
7999 6XV]DUNDGRZğRVÎZ
NALK & REY NRHDT1600P-19 2499
2999 0DV]\QNDGRZğRVÎZ
NALK & REY NRHC50B-19 2499
2999
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Pralka
KLINDO.:0Ǖ
Z\P[[FP
6990
X 10 RAT
0
%
69900 79900
2200 W
moc
400 W
1,1 l
pojemność
600 W
2 poziomy
prędkości
1850 - 2 200W
1,7 l
Odkurzacz
bezworkowy
KLINDOKVC200PBC
ZYSKUJESZ
3000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 25900
22900
]ğ[5$7
8
programów
klasa
energetyczna
A++
1200/min
obroty
6 kg
załadunek
8
Sandwich
ARROSTO
AK-C00
4499
5499
Czajnik
elektryczny
VITTO
HHB1770 5999
9999
Blender
UôF]Q\
ELMAS
HB-718N 6999
8499
Opiekacz
do kanapek
0&3Ǖ0 8999
11900 Maszynka
GRPLôVD
00 14999
17900
Frytkownica
0)3Ǖ
11900
15900
kielichowy
ENZO YK-912 11900
13900
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
Ekspres
do kawy
(&%
4490
;5$7
0
%
44900 46900
Ekspres
ESAM
%
3830
;5$7
114900 119900
%
5830
174900 178900
Zgrzewarka
03Ǖ
3980
;5$7
19900 21900
9
Opiekacz
do kanapek
ASIAGO 3299
3999 Toster
CAPRESE 3299
3999
Parowar
STEAM
VOLCANO 7499
9999
Czajnik
elektryczny
szklany LED
STEAM VOLCANO 8499
Suszarka
GRZğRVÎZ
PAMELA 3999
4499
4999
6900
3499
5999
6299
7999
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
Odkurzacz
workowy
%9
4580
X 5 RAT
0
%
22900 26900 Odkurzacz
bezworkowy
/$
3180
15900 19900
Odkurzacz
2 w 1
&$6
3790
X 10 RAT
37900 39900
10
5499
5999
6499
7999
ŔHOD]NR
FV1542 8999
10900
6XV]DUNR
ORNÎZND
$6ǖ$6 8999
*RODUND
6Ǖ 14900
15900
11900
14900
10500
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
%.ǖ%.
5380
X 5 RAT
0
%
26900 31900
2GNXU]DF]
ZRUNRZ\
TW3927EA
3490
X 10 RAT
34900 38900
ŔHOD]NR
ULTRAGLISS
FV4913
3980
19900 21900
EH]ZRUNRZ\
TW3724BA
3790
37900 40900
&]DMQLNV]NODQ\
KI77OD
FHQD]DV]W
3580
17900 19900
'HSLODWRU
GROCERY
6(Ǖ5%<
4380
21900 23900
11
Czajnik
elektryczny
EHG301 5999
szt. ŔHOD]NR
HSI401 6999
szt.
Opiekacz
SMS601 11900
3DURZQLFD
VSI601
11900
6DQGZLFK
Z
2968 10900
12900
6\URS
SODA STREAM
440 ml
UÎŕQHURG]DMH
34,07/l
1499
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
Krajalnica
PHWDORZD
AS 3915
4180
X 5 RAT
0
%
20900 24900
.XFKHQND
PLNURIDORZD
MW 7897
4580
22900 31900
Odkurzacz
ZRUNRZ\
BC 7046
5380
26900 29900
6DWXUDWRU
SODASTREAM
3980
19900
Odkurzacz
VCC301
3580
17900
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
1H39Cv1
Raty 0%, RRSO = 0%
=DZDUFLHXPRZ\RNUHG\WUDWDOQ\MHVWX]DOHŕQLRQHRGZ\QLNXSU]HSURZDG]RQHMSU]H]%DQNDQDOL]\]GROQRķFLNUHG\WRZHMNOLHQWDQDSRGVWDZLHSU]HND]DQ\FKSU]H]QLHJRLQIRUPDFML0DWHULDğ
PDFKDUDNWHUUHNODPRZ\LLQIRUPDF\MQ\QLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLX.RGHNVXF\ZLOQHJR3U]H]5562QDOHŕ\UR]XPLHâ5]HF]\ZLVWà5RF]Qà6WRSô2SURFHQWRZDQLDREOLF]RQàQDSRGVWDZLH
UHSUH]HQWDW\ZQHJRSU]\NğDGXGODNUHG\WXUDWDOQHJRQDG]LHġU&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%13
3DULEDV%DQN3ROVND6$1,3LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLDZLPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK
]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\e8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUNDSRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU
.RġFÎZNL
PULSONIC
SR32
V]W 9999
opak.
FLOSS
ACTION
V]W 6999
PRECISION
CLEAN
V]W 6499
CROSS
V]W 7999
3790
X 10 RAT
0
%
37900 42900
5980
X 5 RAT
29900 36900
3780
18900 24900
7499
8999
6499
7999
2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeLUDW]RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU6]F]HJÎğ\ZUHJXODPLQDFK
SURPRFMLGRVWôSQ\FKZSXQNWDFKe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUZ3XQNWDFK2EVğXJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZGQLURERF]HRGSRQLHG]LDğNXGRSLàWNXZJRG]LQDFKRSğDWD
]DSRğàF]HQLH]JRGQLH]FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUDRUD]QDZZZFDUUHIRXUSO:\GDZFàNDUW\MHVW%%133DULEDV%DQN3ROVND6$NWÎUHJRSRķUHGQLNLHPXSUDZLRQ\PGR]DZDUFLDXPÎZRNDUWôMHVW&DUUHIRXU3ROVND
6S]RR:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLHRFHQ\]GROQRķFLNUHG\WRZHMGRNRQDQHMSU]H]%DQN5562Z\QRVL55625]HF]\ZLVWDURF]QDVWRSDRSURFHQWRZDQLD5562GODXPRZ\RNDUWôNUHG\WRZàZ\QRVL
FDğNRZLWDNZRWDNUHG\WXEH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÎZ]ğFDğNRZLWDNZRWDGR]DSğDW\]ğRSURFHQWRZDQLH]PLHQQHFDğNRZLW\NRV]WNUHG\WX]ğZW\PRGVHWNL]ğPLHVLôF]QDRSğDWD]DNDUWô
]ğPLHVLôF]Q\FKUDWUÎZQ\FKZZ\VRNRķFL]ğUDWDZ\UÎZQXMàFDZZ\VRNRķFL]ğ.DONXODFMD]RVWDğDGRNRQDQDQDG]LHġUQDUHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NğDG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFHNRV]WÎZNRU]\
VWDQLD]NDUW\]QDMGXMàVLôZ7DEHOLRSURFHQWRZDQLDRSğDWLSURZL]MLGRVWôSQHMQDKWWSVZZZEQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\SURGXNW\EDQNXEQSSDULEDVVDOXEZ3XQNFLH8VğXJ)LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU
0DWHULDğPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\LQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXDUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%133DULEDV%DQN3ROVND6$
1,3LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLDZLPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VğXJL
ILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUNDSRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU.UHG\W5DWDOQ\PRŕQDUR]ğRŕ\âQDe5DW\[[RUD][VàGRVWôSQHZIRUPLHXPRZ\
RNUHG\WUDWDOQ\GODNZRW]DNXSÎZZ\QRV]àF\FKğàF]QLHFRQDMPQLHM]OGODIRUPXğ\[]ğGODIRUPXğ\[RUD]]ğGODIRUPXğ\[
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
DO NAS:
6]F]RWHF]ND
VRQLF]QD
GR]ôEÎZ
SLIMONE 1000
29900

Więcej gazetek: