Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka Carrefour market ważna od 17-09-2019 do 29-09-2019

NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
2-pak
carrefour.pl
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
oferta ważna od 16.09 do 21.09
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
Napój
gazowany
&2&$Ǖ&2/$
)$17$635,7(
2 x 1,5 l
UÎŕQHURG]DMH
2,00/l
599
2-pak
Kawa mielona
-$&2%6.5ÖNUNG
500 g
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFML
NJ
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1599
1499
Filet z indyka
kg
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1999
1899
3DSU\NDF]HUZRQD 399
kg
produkt
krajowy
produkt
krajowy
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
2IHUWDGRW\F]\VNOHSÎZ]G]LDğHPZôGOLQVHUÎZLU\EZVSU]HGDŕ\WUDG\F\MQHM
2
3LHUķ
JRWRZDQD
]LQG\ND
BIANKA
289
100 g
6HUŕÎğW\
KRÓLEWSKI
SIERPC
249
EDAMSKI
189
3ROôGZLFD
ğRVRVLRZD
199
6FKDE
NRSFRQ\ 239
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà2606,(53&3+852%(572*25=$Ğ(.,1'<.32/6$0$'(-:5®%(/63=22=06,/(6,$6$352'8.&-$:Ğ$61$=002Ķ&,%52'<
1(7352),7:$5=<:$2:2&(63=22)+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.*583$352'*5((1*528363=221$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)5(6+:25/'
,17(51$763=22)58,70+*5=<%2:6.,6-32/720$8+$*52.,1*'$5,86=675=+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%'52%,0(;63=22=$.Ğ'52%,$56
.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.
.LHğEDVDSRGZDZHOVND 159
6]\QND
=1$6=(-
:ó'=$51, 289
EH]GRGDWNX
JOXWDPLQLDQXVRGX
279
.LHğEDVD
SROVND
SLHF]RQD
:<6(/(.&-212:$1(0,(6=$1.,
35=<35$:.,(Ğ%$6<%(='2'$7.8
6=78&=1<&+%$5:1,.®:,)26)25$1®:
:ó'=21(1$785$/1<0
'<0(0='5=(:/,Ķ&,$67<&+
N za Wędzarnia
NOWE ULEPSZONE receptury:
produkt
krajowy
S
8
P
E
R
C
N
A
VRF]\VWDLNUXFKD
krajowy produkt
GRZ\SURGXNRZDQLDJ
SURGXNWX]Xŕ\WRJVXURZFD
.RQNUHW
2IHUWDGRW\F]\VNOHSÎZ]G]LDğHPZôGOLQVHUÎZLU\EZVSU]HGDŕ\WUDG\F\MQHM
Deser
CRÈME BRÛLÉE
RIANS
2 x 100 g
J
0000
2-pak
Szynka
gotowana*
-$.2Ķá
Z NATURY
CARREFOUR
SODVWU\J 499
opak.
3
1DV]\PGRVWDZFàMHVW9$1'(02257(/(32/6.$63=222/,9,(5$1'&263=22
- BON APPÉTIT ! -
Wyborn
FRANCUSKIE SPECJAŁY
Ser
camembert
LE RUSTIQUE
250 g
NJ
1599
szt.
.RQƬWXUD
ST. DALFOUR
284 g
UÎŕQHURG]DMH
NJ
999
Roladka
kozia
SOIGNON
180 g
J
LA CRÈME BRÛLÉE
URG]DMH
J 869
Croissant
55 g
{J
129
Ciastko
IUDQFXVNLH]F]HNRODGà
JJ 149
Bagietka pszenna
250 - 280 g
NJ 159
0XV]WDUGD
MAILLE
200 - 210 g
URG]DMH
J
899
Sos
REFLETS
'({)5$1&(
350 - 430 g
NJ
399
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
Konkret 9
BIO na zdrowie
certyfi kowane produkty BIO
=*:$5$1&-ß1$-1,Ŕ6=(-&(1<
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
gamy na
wyłączność
Produkt wytworzony z materiałów
pochodzących z kontrolowanych źródeł
Szukaj produktów
ze znakiem FSC.
4
3U]HNàVND
HNRORJLF]QD
323&523
80 g
4,99/100 g
399
opak.
%XOLRQ
HNRORJLF]Q\
(.2:,7$/
60 - 66 g
UÎŕQHURG]DMH
{J
.DZD
]LDUQLVWD
02170$575(
DUDELND
1 kg
2499
produkt
Carrefour
6HUHN
KRPRJHQL]RZDQ\
0/(&=1<
35=<67$1(.
150 g
0,79/100 g
QDWXUDOQ\ - ]ğ
0,66/100 g 119
szt.
1DSÎM
HQHUJHW\F]Q\
VPDNRZ\
POURG]DMH
O 099
3LHUQLNL
Z{F]HNRODG]LH
&22.,(3/$&(
500 g
URG]DMH
9,98/kg
499
6DODPL
Z\ERURZH
1$6=(
5$5<7$6<
SODVWU\
100 g
299
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
599
3DSLHUWRDOHWRZ\
ZDUVWZRZ\UROHN
UXPLDQNRZ\ODZHQGRZ\
ŔHO
GR{SUDQLD
9(;<
O
]ğFHQD
]D{V]W
NRV]WO
SU]\]DNXSLH
V]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
999 500
-RJXUWELR
%$.20$
35$=,$51$
140 g
1,42/100 g
199
3ğDWNL
HNRORJLF]QH
6<0%,2
]ERŕD
J
11,97/kg
359
-DMDHNRORJLF]QH
SUHPLXP
&=$&+252:6.,
V]W
V]W 899
352'8.7<0$5.,:Ğ$61(-&$55()285'2%5$-$.2Ķá:$75$.&<-1(-&(1,(
NOWOŚĆ
83%
zaw. tłuszczu
mail brak
OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA
ściółkowe
M
rozmiar
5
549
699
Jaja
MIZGIER
10 szt.
cena za opak.
0,55/szt.
Serek
homogenizowany
DANIO
4 x 140 g, wybrane rodzaje
0,94/100 g 529
4-pak
Jogurt
JOGOBELLA
150 g
SUPERFOOD
]PQLHMV]àLORķFLà
cukru - ]ğ
UÎŕQHURGDMH
0,73 - 0,83/100 g 109
szt.
Deser
czekoladowy
MONTE
150 g
2 rodzaje
1,46/100 g 219
Margaryna
FLORA PROACTIV
400 g
UÎŕQHURG]DMH
32,48/kg 1299
0DVğRHNVWUD
Ğ$&,$7(
200 g
2,25/100 g 449
PALMA
250 g
7,80/kg 195
0OHNRķZLHŕH
Ğ$&,$7(
1 l
]DZWğ 239
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
ĶPLHWDQND8+7
Ğ2:,&=
500 g
]DZWğ
13,98/kg 699
Jogurt
naturalny
ZOTT
370 g
5,92/kg 219
359
Twaróg
MLEKPOL
MAZURSKI
SMAK
UÎŕQH
rodzaje
14,36/kg
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
S
U
P
E
R
C
N
A
6:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Serek
topiony
SERTOP
NRVWND
100 g
UÎŕQHURG]DMH
099
szt.
469
opak.
Kabanosy
7$5&=<Ġ6.,
(;&/86,9(
115 g
4,08/100 g
.LHğEDVD
krakowska
sucha
KRAKUS
320 g
46,84/kg
1499
Parówki
z szynki,
parówki
]{SLHUVL
kurczaka
200 g
URG]DMH
2,18/100 g
435
:ôGOLQD
DUDA
SODVWU\
URG]DMH
499
6HUSOHķQLRZ\
35¤6,'(17
FDPHPEHUWEULH
120 - 125 g
3,03 - 3,16/100 g 379
Serek kanapkowy
+2&+/$1'
4 x 30 g, 130 g
FHQD]DSDNOXEV]W
1,96 - 2,13/100 g 255
twarogowy
TARTARE
150 g
2,99/100 g
449
6]SLQDNZ{OLķFLDFK
%21'8(//(
400 g
11,73/kg 469
Ser
ŕÎğW\
:Ğ26=&=2:$
2,66/100 g
399
3DVWHOOD
/,61(5
80 g
2,86/100 g
229
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
90% mięsa, bez fosforanów,
bez glutaminianu sodu
S
U
P
E
R
C
1
A
Pierogi
KARCZMA BUKÓWKA
JUÎŕQHURG]DMH
12,58/kg 629
/RG\
%,*0,/.,17(16(
1 l
UÎŕQHURG]DMH 999
OFERTA SPECJALNA
7
Konserwa
PLôVQD
KRAKUS,
MORLINY
300 - 400 g
13,73 - 18,30/kg 549
szt.
Mieszanka
przypraw
KAMIS
20 - 30 g
wybrane rodzaje
4,97 - 7,45/100 g 149
opak.
=XSD]NDV]à
WINIARY
75 - 95 g
4 rodzaje
3,15 - 3,99/100 g 299
Olej
KUJAWSKI
1 l
549
259
309
0àND
SZYMANOWSKA
1 kg
cena za opak.
Chipsy
CRUNCHIPS
X-CUT
140 g
UÎŕQHURG]DMH
3,14/100 g 439
Ogórki
konserwowe
DAWTONA
900 g/470 g
11,68/kg 549
Paprykarz
V]F]HFLġVNL
Ğ262Ķ
170 g
1,35/100 g 229
Danie gotowe
PUDLISZKI
600 g
9,65/kg 579
Fix do potraw
KNORR
27 - 65 g
od 3,83/
100 g
cena od
249
3ğDWNL
kukurydziane
SANTE
500 g
]DSOLNDFMàNJ
- bez aplikacji
7,98/kg
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 399
349
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
S
U
P
E
R
C
N
A
NOWOŚĆ
S
U
P
E
R
C
N
A
KONKURS
OFERTA SPECJALNA
8
Praliny
TOFFIFEE
250 g
47,96/kg 1199
opak.
699
909
Herbata
OLķFLDVWD
DILMAH
100 g
:DƮHU\ŕRZH
SONKO
130 g
UÎŕQHURG]DMH
1,92/100 g 249
0LJGDğ\
RU]HFK\ZğRVNLH
KRESTO
150 - 200 g
5,50 - 7,33/100 g 1099
:DIHOHN
KINDER BUENO
30 - 39 g
6,13 - 7,97/100 g
239
%DWRQ
/,21/,21*2
33 - 42 g
2,36 - 3,00/100 g
cena od
099
szt.
WEDEL
136 g
URG]DMH
7,35/100 g 999
7RUFLNZHGORZVNL
250 g, 47,96/kg
1199
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
.DNDR
UR]SXV]F]DOQH
NESQUIK
600 g
24,98/kg
SODQOHNFML
1499
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
OFERTA SPECJALNA
6-pak
9
Napój
na bazie herbaty
FUZE TEA
OUÎŕQHURG]DMH
1,99/l 299
szt.
Sok
BRACIA
SADOWNICY
0,75 l
UÎŕQHURG]DMH
6,12/l
459
energetyczny
TIGER
0,5 l
URG]DMH
7,58/l 379
Syrop
HERBAPOL OWOCOWA
63,Ŕ$51,$
OUÎŕQHURG]DMH
8,55/l 359
gazowany
25$1Ŕ$'$
HELLENA
1,25 l
1,59/l
199
Napój izotoniczny*
4 MOVE
OZ\EUDQHURG]DMH
3,58/l
GRVWôSQ\ZZ\EUDQF\KVNOHSDFK
cena od
Sok, napój
DR WITT
1 l
UÎŕQHURG]DMH 399
Sok
CAPPY
MDEğNRZ\
SRPDUDġF]RZ\
299
899
:RGDœUÎGODQD
NESTLÉ PURE LIFE
6 x 1,5 l
Z\EUDQHURG]DMH
1,00/l
Sok, nektar
HORTEX
379
CAPRIO
2 l
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
1,75/l
ZYSKUJESZ
070
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 349
279
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
S
U
P
E
R
C
N
A
p06
brak info
OFERTA SPECJALNA
10
5ôF]QLNL
SDSLHURZH
MOLA GIGA XL 1269
opak.
3ğ\QGRSUDQLD
WOOLITE
1,8 l
UÎŕQHURG]DMH
5,55/l
999
szt.
3ğ\Q
GRSğXNDQLD
WNDQLQ
LENOR
900 ml
15,54/l 1399
7DEOHWNL
GR{]P\ZDUNL
FAIRY
V]W
2999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
499
:\ELHODF]
GRWNDQLQ
ACE
1 l
*UDQXONL
GRXGURŕQLDQLD
UXU
KRET
400 g, 500 g
13,98 - 17,48/kg
699
2799
3URV]HNŕHONDSVXğNLGRSUDQLD
ARIEL
NJOV]WUÎŕQHURG]DMH
NJORGV]W
3ğ\Q
GRP\FLD
QDF]\ġ
1350 ml
5,92/l
799
S
U
P
E
R
C
N
A
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
PRODUKTY
MARKI
AMBI PUR
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
20
%
DO
KĄCIK
MALUCHA
- -
11
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
OFERTA SPECJALNA
FHQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
Chusteczki
PAMPERS 1899
opak.
Mleko
PRG\ƬNRZDQH
GODG]LHFL
BEBIKO
800 g
Z\EUDQHURG]DMH
41,24/kg
3299
.DV]ND
GODG]LHFL
NESTLÉ
230 g
Z\EUDQH
URG]DMH
3,04/100 g
699
Pieluchy
PAMPERS 7999
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
DEZODORANTY
WYBRANYCH MAREK
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
30
%
DO
AKCESORIA
TOALETOWE
INTER VION
wybrane rodzaje
20
ŻELE POD PRYSZNIC
PRODUKTY
DO PIELĘGNACJI
WŁOSÓW
50
TWARZY
PIĘKNA
PROMOCJA!
- -
Kmetyk  abate
PRODUKTY
DO HIGIENY INTYMNEJ
- ŚWIĘTUJEMY OCTOBERFEST -
Z PIANKĄ CZY BEZ?
STREFA PIW 0%STREFA PIW 0%
12
499
739
Piwo
FRANZISKANER
0,5 l
butelka
bezzwrotna
9,98/l
BECK’S PILS
szt.
Ŕ<:,(&
PREMIUM
8 x 0,5 l, puszka
cena za 8-pak
4,50/l
w tym 0,5 l
GRATIS!
1799
8-pak
4-pak
REDD’S
4 x 0,5 l, puszka
UÎŕQHURG]DMH
cena za 4-pak
6,00/l
1199
Piwo
niepasteryzowane
KASZTELAN
butelka zwrotna
4,58/l
229
KROMBACHER
PILS,
BITBURGER
7<6.,(*521,(
12 x 0,5 l
puszka
cena za 12-pak
2699
12-pak
LECH PREMIUM
6+$1'< - {]ğ
5,50 - 5,75/l
LECH PREMIUM
1099
LECH FREE
5,75/l 1149
3(5Ğ$
&+0,(/2:$
butelka
bezzwrotna
4,98/l
249
DESPERADOS
0,58 l
8,09/l
469
Ŕ<:,(&
$0(5<.$Ġ6.,(
PSZENICZNE,
PORTER,
APA, IPA, IPA 0%
0,5 l
7,38/l
369
+$51$Ķ
]DSOLNDFMà
4,00/l
EH]DSOLNDFML
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 899
799
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàCERTECH, NUTRICARE, SEDLECKY KAOLIN, VITAKRAFT, MACED, 200 FACTORY.
OFERTA SPECJALNA
13
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3
Karma
dla kota
PURINA ONE
800 g
UÎŕQHURG]DMH
15,99/kg 1279
opak.
Przysmak
CAT STICK
MINI
VITAKRAFT
8 g, 3 szt.
62,38/100 g 499
- DZIEŃ ZWIERZAKA -
Mocn
ROZPIESZCZAJĄCA OFERTA
2
5
4
1. Przysmak dla psa
%(()Ǖ67,&. 12 g
- ]ğRSDN,
24,92/100 g
2. Przysmak dla psa
'2*Ǖ:$<6(/(&7 45 g,
FHQDRG]ğRSDN,
RG{J
3. Przysmak dla psa
HILTON 100 g
- RSDN
4. 0DW\FKğRQQH
GOD{]ZLHU]àW
wym. 60 x 60 cm, 50 szt.
{RSDN
5. Karma dla psa, karma
dla kota BUTCHER’S
JUÎŕQHURG]DMH
- V]WNJ
1. &KUXSNL
GODJU\]RQLD
ANIMALS 100 g
- ]ğRSDN
2. Karma dla
JU\]RQLD500 g
- ]ğRSDN,
11, 98/ kg
3. Kolby dla
JU\]RQLD 2 szt.
- ]ğRSDN
6LDQRGOD
JU\]RQL360 g
- ]ğRSDN
NJ
7URFLQ\GOD
JU\]RQL 960 g
- ]ğRSDN
NJ
1. ŔZLUHNEHWRQLWRZ\
5 l - ]ğRSDN, 0,80/l
2. ŔZLUHNGODNRWDCarrefour
5 l - ]ğRSDN2,00/l
3. ŔZLUHNVLOLNRQRZ\M AGIC CLEAN CLEO
3,8 l - ]ğRSDNO
4. ŔZLUHNGU]HZQ\GODNRWD&/(2
O]ğRSDN, 1,14/l
dla kota
FELIX
4 x 100 g
1,50/100 g 599
1
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
4-pak
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà6,*1,)<&$55()285&('267(//$3$&.=$.Ğ$'352'8.&-,:$7<,17(532,17
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ CENIE
produkt
Carrefour
CZYSTY DOM
- I WSZYSTKO JASNE! -
Owietleni
W DOBREJ CENIE
OFERTA SPECJALNA
14
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
:RUNLQDķPLHFL
]XV]DPL
SRMOV]W 499
opak.
*àENLGR{QDF]\ġ
PACLAN
V]W
ķFLHUHF]ND
XQLZHUVDOQD
V]W]ğ
gąbki
399
ĶFLHUHF]NL
]PLNURƬEU\
V]W
UÎŕQHNRORU\
V]W*5$7,6
ķFLHUHF]NL
QDUROFH]ğ
ściereczki
z mikrofibry
289
3999
szt.
5HJDğWU]\SR]LRPRZ\
QDNÎğNDFK
Z\P[[FP
ŔDUÎZNL
LED
PHILIPS
UÎŕQHURG]DMH
cena od
1299
ŔDUÎZND
PILA
699
/DWDUND
DOXPLQLRZD
499
0RS
]HVSU\VNLZDF]HP
]Z\MPRZDQ\P
SRMHPQLNLHPQDSğ\Q 2999
zestaw
%DWHULHDONDOLF]QH
10 + 10 szt. gratis
1999
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
5DEDWQDOLF]DQ\SU]\NDVLH
:\FLHUDF]ND
GR{EXWÎZ
MAGIC CLEAN
Z\P[FP 1999
15
Prostownica
SCARLETT 6&Ǖ+6
zabezpieczenie przed przegrzaniem
2999
36
99
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàGARTENLAND, VILMORIN GARDEN, JMP FLOWERS.
Waga kuchenna
SCARLETT SC-KS57P MIX
SRPLDUZDJLJL{REMôWRķFL{PO
PDNVZDJD{NJ
GRNğDGQRķâSRPLDUXJ
bater ia w zestawie
cena za szt.
3999
49
25 W
moc
799
szt.
5ÎŕDSDFKQàFDUÎŕD
SUHPLXPNRORURZD
Z{NDUWRQLH
Storczyk
SôGRZ\
doniczka ø 12 cm 3499
&HEXONLQDUF\]ÎZ
FHEXONLNURNXVÎZ - ]ğ
FHEXONLWXOLSDQÎZ
MHGQRNRORURZ\FK - ]ğ
GZXNRORURZ\FK - ]ğ
cebulki narcyzów
109
100 g
Mikser
SCARLETT
6&+06
SR]LRPÎZSUôGNRķFL
{URG]DMHNRġFÎZHN
GR{XELMDQLDKDNL
GR{XJQLDWDQLDFLDVWD
komplet
5ôF]QLN
Z\P[FP
Z\P[FP
- ]ğ]ğ
UÎŕQHNRORU\
wym.
50 x 100 cm
699
9
3U]HķFLHUDGğR
]JXPNà
MHUVH\
Z\P[FP
cena za szt. 2499
29
Poszewka
QD{SRGXV]Nô
UÎŕQHZ]RU\
Z\P[FP
299
3
.RPSOHW
SRķFLHOL
mikrofibra
[[FP 2499
3UH]HQWRZDQDRIHUWDPRŕHVLôUÎŕQLâZ]DOHŕQRķFLRGVNOHSXLMHVWZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
- JAK SOBIE POŚCIELISZ? -
Bielizn pościelow  ęcznik
W WIELU WZORACH
artykuły
na wagę
200 W
29.09 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KAWY
- KAWA I CZEKOLADA -
Pyszni i ład
5HJXODPLQGRVWôSQ\Z3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDRUD]
QDVWURQLHcarrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych
KONKURS
Kawa ziarnista
LAVAZZA QUALITA
ORO
NJ
6999
opak.
Kawa mielona
JNJ
1699
1799
Kawa rozpuszczalna
MK CAFÉ PREMIUM, GOLD
175 g
NRV]WJSU]\]DNXSLHRSDN
WEŹ DRUGI
KUP JEDEN
Czekolada
WAWEL
100 g
Z\EUDQHURG]DMH
289
szt.
WEDEL
220 - 300 g
2,50 - 3,40/100 g
749
LINDT
EXCELLENCE
100 g
Z\EUDQHURG]DMH 799
1S38v2
=QDMGœVZÎMVNOHS]DNWXDOQàRIHUWàJD]HWNL
=DğÎŕNRQWR5RG]LQNDQDFDUUHIRXUSOLNRU]\VWDM]SURPRFML '2Ğß&=
DO NAS:
2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ&HQ\WRZDUÎZSRGDQHVàZ{3/1=GMôFLDWRZDUÎZPRJàRGELHJDâRG{U]HF]\ZLVWRķFL1LHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\KXUWRZHM=D{HZHQWXDOQHEğôG\Z{GUXNXSU]HSUDV]DP\
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
WSZYSTKIE
KAWY TCHIBO
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.

Więcej gazetek: