Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka Carrefour ważna od 11-06-2019 do 22-06-2019

odkie rabaty na DziTaty
,=$.2Ġ&=(1,(
52.86=.2/1(*2
*
–20%
na bombonierki i praliny
w postaci e-Bonu
na kolejne zakupy
0DNV\PDOQDZDUWRķâH%RQX]ğ'DWDUHDOL]DFMLH%RQXU5HJXODPLQLOLVWDDUW\NXğÎZQDFDUUHIRXUSO
1$-/(36=<:<%®51$-/(36=(&(1<
3(Ğ1<&+$75$.&<-1<&+2)(57
dla niej i dla niego
2GZLHGœVWU
Wiele stron piękna
199
kg
Arbuz
NUDMSRFKRG]HQLD
+LV]SDQLD*UHFMD
:ğRFK\
FDUUHIRXUSO
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
22
Ser
HALLOUMI
200 - 650 g
1,54 - 5,00/100 g
cena od
999
szt.
3DSU\NDŕÎğWD
kraj pochodzenia
Hiszpania 799
kg
produkt
krajowy
%DJLHWND
czosnkowa
165 g, 1,39/100 g 229
Pieczarki
GR{IDV]HURZDQLD
300 g
11,63/kg 349
opak.
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà(8526(5'$,5<*528363=2263*22'9$//(<63=22$5<=7$32/6.$63=22=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$
=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0'ß%52:6.,.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263.
.5$.0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%$75$&=<.=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<
oferta ważna do 15.06
cypryjski ser z mleka owczego
z dodatkiem mleka koziego i krowiego,
grillowany halloumi jest świetnym
dodatkiem do sałatek
lub składnikiem wegeburgerów
grillOWE HistoriE
GRILL&chill
Ananas z boczkiem
%RF]HNVXURZ\ZôG]RQ\
ERF]HNGôERZ\ - ]ğ 239
100 g
Ananas
.RVWDU\ND 399
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
.UàŕNLFHEXOLEH]ķURGNÎZXğRŕ\âQDSODVWU]HDQDQDVD
SRV\SDQHJRSDSU\NàSRNURLâVHUZ{SDVNLLXPLHķFLâ
ZHZQàWU]FHEXOLFDğRķâRZLQàâSODVWHUNDPLERF]NX
SU]H]RWZÎUZDQDQDVLHSLHFPLQXWZWHPSƻ&
OXEXğRŕ\âQDUR]JU]DQ\PJULOOXL]GMàâNLHG\ERF]HN
]URELVLôUXPLDQ\DWğXV]F]VLôZ\WRSL
6.Ğ$'1,.,
SODVWHUNLZôG]RQHJRERF]NX
SRNURMRQ\DQDQDV]SXV]NLOXESODVWU\ķZLHŕHJR
FHEXOH
VHUŕÎğW\OXEZôG]RQ\VHURZ\ZDUNRF]
RVWUDSDSU\NDZSURV]NX
33
produkt
krajowy
grillOWE HistoriE
GRILL&chill
6]DV]ğ\NL
ZLHSU]RZH
QDJULOO
62.2Ğ®:
400 g
29,98/kg
1199
opak.
.DV]DQND 079
100 g
379
.UHZHWNL

gotowane
.LHğEDVD
WRUXġVNDHNVWUD
NLHğEDVD
SRGZDZHOVNDHNVWUD
149
PRUOLġVND
SR]QDġVND 159
.LHğEDVNL
FLHQNLHVXURZH
ZBYSZKO 159
.UôFLRğNL
NDUNRZH
62.2Ğ®:
310 g
29,00/kg 899
1. Z Borów Tucholskich
- światowego rezerwatu
biosfery.
2. Hodowany w naturalnych
ziemnych stawach.
3. Karmiony paszą bez GMO.
%(=*021$785<
Jakość z Natury
Carrefour
NRQWURODQDNDžG\P
HWDSLHSURGXNFML
352'8.8-0</(3,(-%<-(Ķá/(3,(-
Konkret 6
3VWUàJķZLHŕ\SDWURV]RQ\
-$.2Ķá=1$785<&$55()285 1799
kg
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=$.Ğ$'<0,ó61(6,/(6,$6$$1,0(;)22'663=2263.05®=63®Ğ.$$.&<-1$=$.Ğ$'<0,ó61(129(63=22621$
63=22=$.Ğ+2'3675ß*$63=220-$675=ó%6&<0$5'26-0'ß%52:6.,.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,(6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%$75$&=<.
=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<
mięso z szynki wieprzowej
wmarynacie paprykowej
S
8
P
E
5
&
1
$
44
grillOWE HistoriE
GRILL&chill
Mieszanka
przypraw
na grill
KOTÁNYI
80 g
wybrane rodzaje
4,99/100 g
399
opak.
Musztarda
ROLESKI
175 g
1,02/100 g
179
szt.
Oliwa
PIETRO
CORICELLI
1 l
1899
Sos
WINIARY
350 ml
UÎŕQHURG]DMH
16,83/l
589
Kaszanka
gryczana
OLEWNIK
500 g
11,98/kg
599
%RF]HNZôG]RQ\
KRAKUS
paczkowany 2699
kg
6HU{PR]]DUHOOD
GALBANI
125 g
2 rodzaje
2,79/100 g 349
6HUSOHķQLRZ\
NA TUREK
camembert, brie
120 - 125 g
3,19 - 3,33/100 g 399
Ketchup
PUDLISZKI
700 g
7,99/kg
559
.LHğEDVD
ķOàVND
MORLINY
BIG PACK
paczkowana
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1699
1499
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
55
zimne, z pianą,
idealne do grilla
Piwo
Ŕ<:,(&
35(0,80
12 x 0,5 l, puszka
cena za 12-pak
4,50/l
2699
12-pak
12-pak 8-pak
6-pak
/(&+35(0,80
6 x 0,5 l, puszka
cena za 6-pak
5,33/l 1599
.$50,
0,4 l
butelka
bezzwrotna
UÎŕQHURG]DMH
6,48/l
259
szt.
3LZR
niepasteryzowane
.$6=7(/$1
0,5 l
butelka zwrotna
4,98/l
249
'211(5
683(567521*
puszka
4,38/l
219
4-pak
:$5.$
5$'/(5
butelka
zwrotna
5,18/l
Ğ20Ŕ$-$61(
8 x 0,5 l, puszka
cena za 8-pak
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
3,75/l
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1499
1399
'ó%2:(
'2-5=$Ğ(
02&1(
4 x 0,5 l
cena za 4-pak
]DSOLNDFMàO
5,75/l
150
W APLIKACJI 1149
999
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
6
&]RVQHNPğRG\
kraj pochodzenia
Egipt 099
szt.
-DEğND 149
kg
Ogórki
gruntowe
349
Kapusta
PğRGD
249
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà1$9$65/$/&216$32/6.$1$=,1<$163-)$/&21$'5,$1%$%,Ġ6.,$*$76&8+$*52.,1*'$5,86=675=2:2&(63=2233+8.2/$6,Ġ6.,9(*52/3,275*5=(*25=0$/$1,.*2636$'2:1,&=(-6.$5=<Ġ6.,0$1=$1$'$5,86=/(:$1'2:6.,6$'(.6
63®Ğ'=352'8&(17®:)589,7$/$1')+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.*583$352'*5((1*528363=22$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$
)5(6+:25/',17(51$763=22)58,70+*5=<%2:6.,6-32/720$&83/(*528363=22$*52+857129,7$*2632*52'3,275:<&+2:$Ğ(.
3RPLGRU\
malinowe
499
1HNWDU\QNL
NUDMSRFKRG]HQLD
*UHFMD+LV]SDQLD
:ğRFK\
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 799
599
6DğDWDFLôWD
58.2/$526=321.$
{J
]ğFHQD]DRSDN
3,00/koszt 100 g
SU]\]DNXSLHRSDN
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
399 200
oferta ważna do 15.06
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
produkt
krajowy
7
Chleb
SV]HQQRŕ\WQL
]GRGDWNDPL
UÎŕQHURG]DMH
799
kg
2U]HFK\
QHUNRZFD 599
100 g
&LDVWNRIUDQFXVNLH
]F]HNRODGà
JJ 139
szt.
%XğNDSRGNRZD
]]LDUQDPL
JJ 099
%XğNDGRƬQNDV]Q\WND
J
J 049
2499
2U]HFKRZLHF
NRVWNDKLV]SDġVND
BAKALIE
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà0$.$5%$.$/,(63=2263.+(/,26$3,(.$51,$5$6=&=<.%5$6=&=<.9$1'(02257(/(32/6.$63=22=$.Ğ$'3,(.$51,&=<
20$5/$/255$,1(32/6.$63=220$5*23=6006=<0$Ġ6.$),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<32/6.,(0Ğ<1<6$$0%$6$'25
63=2263.35=('6$932/63=2263.$:$63®Ğ.$-$:1$35=('6,ó%,2567:26$932/63=22$0%$6$'2563=2263.260:$570,/.
0Ğ<1=%2Ŕ2:<-/$6=.,(:,&=63-=$.Ğ=%2Ŕ'<675<%&(1758063=22(.20(*$0Ğ<1<:2'1(63=220$;7230$/$6,(:,&=0$/(7$63-
=$.Ğ$'0/(&=$56.,),*$1'352'8.&-$:Ğ$61$
3LVWDFMH 399
3HVWNL
VğRQHF]QLND
NJ 799
opak.
1 kg
S
U
P
E
R
C
N
A
artykuły
na wagę
na wagę artykuły
NOWOŚĆ
8
6HUŕÎğW\
KASZUBSKI,
2.21$Ŕ8%5$
249
100 g
0256.,
169
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22683(5'52%=$.Ğ'52%,$56.2=,(*Ğ2:<63=220/(&=$51,$(.2Ğ8.7$63=22
3+852%(572*25=$Ğ(.260:Ğ26=&=2:$$1,0(;)22'663=2263.*22'9$//(<63=22=$.Ğ$'<0,ó61(6,/(6,$6$632%527872:
35=(00/(&=$53+8-$*53/8663=22=$.Ğ0,ó61(12:$.63=2263.
6]\QND
NRQVHUZRZD 179
]F]DUQXV]Nà
299
produkt
krajowy
.XUF]DN
JRWRZDQ\
SILESIA
219
=UD]ÎZND
]{3U]HFKOHZD 199
]URŕQD
999
szt.
1. Delikatna i naturalna konsystencja.
2. Wytwarzany z mleka od krów
hodowanych na czystych terenach
Warmii i Mazur oraz Kaszub.
3. Produkowany w małej mazurskiej
mleczarni wg sprawdzonej receptury.
%(=*021$785<
Jakość z Natury
Carrefour
NRQWURODQDNDžG\P
HWDSLHSURGXNFML
352'8.8-0</(3,(-%<-(Ķá/(3,(-
7ZDUÎJ
-$.2Ķá=1$785<&$55()285
WZDUÎJWğXVW\ - ]ğ
SÎğWğXVW\
149
.RQNUHW 6
Oferta nie dotyczy wybranych sklepów.
Szczegóły na carrefour.pl/kurczak
ZôGOLQDRZ\MàWNRZ\PVPDNX
]{Z\F]XZDOQ\P
FKDUDNWHU\VW\F]Q\PVPDNLHP
F]DUQXV]NLJSURGXNWX
Z\SURGXNRZDQR]H{J
V]\QNLZLHSU]RZHM
9
NOWOŚĆ
Stek
z rostbefu
ZRğRZHJR
62.2Ğ®:
399
100 g
Mintaj
ILOHWPURŕRQ\
glazura 35% 899
kg
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$5),6+63-:63®/1,&<6($02563=2202:,32/$1'6$/(6
63$.&<-1$2/,9$1'263=22=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<
0$5'26-0'ß%52:6.,.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%$75$&=<.=0=%<6=.2
0$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<),50$352'+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$
63=22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%'52%,0(;63=22=$.Ğ'52%,$56.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$
'5236$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.
wołowina
polska
Filet
]{LQG\ND 1899
Hummus
]PDNUHOà
ZôG]RQà
]SVWUàJLHP
ZôG]RQ\P
160 g
UÎŕQHURG]DMH
J
600
szt.
ĞRVRķZôG]RQ\QD{JRUàFR
SRUFMD 2999
ĞRSDWND
wieprzowa
EH]NRķFL
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1199
999
.DF]ND
]MDEğNDPL
100
W APLIKACJI 999
899
oferta ważna od 12.06
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
produkt
krajowy
ZRğRZLQDGRMU]HZDMàFD
PLQLPXPGQL
10
6.Ğ$'1,.,Ǔ262%<ǔ
• 250 g makaronu pióra tricolore
• puszka pomidorów bez skórki (400 g)
• cebula
•]àENLF]RVQNX
• sól, pieprz
•ED]\OLDOXE]LRğDSURZDQVDOVNLH
• 125 g sera mozzarella
•QDWNDSLHWUXV]NLOXEķZLHŕDED]\OLD
Mkarn tioe
z pomidorami i mozzarellą
6326®%35=<*272:$1,$
8JRWRZDâPDNDURQZJSU]HSLVX
QDRSDNRZDQLX&HEXOôSRNURLâ
ZNRVWNô&]RVQHNSU]HFLVQàâ
SU]H]SUDVNô1DJğôERNLHMSDWHOQL
SRGVPDŕ\âQDROHMXU]HSDNRZ\P
L{GRGDâSRPLGRU\.LHG\VRVEôG]LH
JôVW\GRSUDZLâVROàSLHSU]HP
L{Z\EUDQàSU]\SUDZà'RGDâPDNDURQ
LSRNURMRQàZNRVWNôPR]]DUHOOô
0LHV]DâDŕVHUVLôUR]SXķFL
:\ğRŕ\âQDWDOHU]HLSRV\SDâ
SLHWUXV]NàOXEķZLHŕàED]\OLà
319
szt.
6RN
SRPDUDġF]RZ\
Carrefour
O
699
2OHM
PO
]SHVWHNG\QL
OQLDQ\
O
produkt
gamy na
wyłączność
Nse nwośi
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
.LHğEDVD
JRVSRGDU]D
1$6=(
5$5<7$6<
J
NJ
opak.
.RQFHQWUDW
GRSğXNDQLD
WNDQLQ
9(;<
35(0,80
O
O
0DNDURQ
0,//2
',3$67$
&2/25(
J
UÎŕQHURG]DMH
NJ
249
&KOHESHğQR]LDUQLVW\
]ğFHQD]DRSDN
NRV]WNJ
SU]\]DNXSLHRSDN
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
339 170
169
3RPLGRU\
NRQVHUZRZH
JJJ
FDğHNURMRQH
J
3DUÎZNL
]V]\QNL
EH]JOXWHQRZH
J
J
389
6HU
PR]]DUHOOD
0/(&=1<
35=<67$1(.
J
J
229
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ gamy na
'2%5$-$.2Ķá:$75$.&<-1(-&(1,(
.RQNUHW KONTROLA JAKOŚCI I SMAKU
11
KONKURS
ĶPLHWDQND
WRUWRZD8+7
Ğ2:,&.$
500 g
]DZWğ
NJ 699
szt.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
219
0OHNR8+7
Ğ$&,$7(
1 l
]DZWğ
499
4-pak
-RJXUW
$&7,0(/
4 x 100 g
UÎŕQHURG]DMH
J
109
-RJXUW
-2*2%(//$
150 g
Z\EUDQHURG]DMH
J
0OHNR
ZLHMVNLH
ķZLHŕH
3,ß71,&$
1 l
]DZWğ
- ]ğ
zaw. tł. 2 %
239
7ZDUÎJ
0$=856.,60$.
NOLQHNJURG]DMH
NJ 349
-DMD
0,=*,(5
10 szt.
V]W 549
opak.
M
rozmiar
ściółkowe
179
6HUHN
KRPRJHQL]RZDQ\
52/0/(&=
J
J
$&7,9,$
140 g
J
3LHURJL
0$'(-
:5®%(/
J
UÎŕQHURG]DMH
J
NURNLHW\
- ]ğ
J
J
pierogi
0DVğRHNVWUD
J 449
0DUJDU\QD
)/25$
400 g
NJ
83%
zaw. tłuszczu
S
U
P
(
R
&
N
$
12
OFERTA SPECJALNA
5HJXODPLQGRVWôSQ\Z3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDRUD]QDVWURQLHcarrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych
Ser topiony
HOCHLAND
NUàŕHN
180 g
UÎŕQHURG]DMH
2,16/100 g 389
opak.
Danie
gotowe
.2&,2Ğ(.
Ğ2:,&=
580 g
NJ
699
szt.
ĶOHG]LN
QDUD]
LISNER
100 g
199
2OHM
.8-$:6.,
1 l
579
)DVRODF]DUQD
IDVRODELDğD
FLHFLRUND
VRF]HZLFD
NRQVHUZRZD
'$:721$
400 g/240 g
1,08/100 g 259
0DNDURQ
BARILLA
500 g
NJ 319
Pasta
:$:5=<1,(&
2,77/100 g
499
349
6HUŕÎğW\
SODVWU\
135 g
2,59/100 g
6HUHN
GRVPDURZDQLD
SLHF]\ZD
3,ß71,&$
7:®-60$.
JUÎŕQHURG]DMH
1,47/100 g
3U]\SUDZD
35<0$7
6 - 30 g
Z\EUDQHURG]DMH
3,30 - 16,50/100 g 099
3L]]D
FELICIANA
DR. OETKER
320 - 360 g
FHQD]DV]W
]DSOLNDFMà
NJ
EH]DSOLNDFML
NJ
ZYSKUJESZ
090
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 739
649
0DMRQH]
:,(/.232/6.,
310 g
NRV]WNJ
SU]\]DNXSLHV]W
KUP JEDEN
WEŹ DRUGI
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
13
OFERTA SPECJALNA
Ciastka XXL
=Ğ272.Ğ26
350 g
UÎŕQHURG]DMH
14,26/kg
499
opak.
Cukierki
WERTHER’S
ORIGINAL
70 - 90 g
3,32 - 4,27/100 g
299
.DZD]ERŕRZD
,1.$
150 g
2,39/100 g 359
0OHNRGODG]LHFL
ENFAMIL
1200 g
Z\EUDQHURG]DMH
54,16/kg 6499
399
&]HNRODGD
0,/.$
87,5 - 100 g
FHQD]DV]W
2,99 - 3,42/100 g
.DZDPLHORQD
TCHIBO FAMILY
500 g
19,98/kg 999
3ğDWNL
ķQLDGDQLRZH
NESTLÉ
14,98/kg
749
Galaretka
'52(7.(5
77 g
]ğFHQD
]DRSDN
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHRSDN
3W CENIE 2
145 097
KUPUJĄC
1 opak. KUPUJĄC
3 opak.
'ŕHPL[
DELECTA
30 g
URG]DMH
8,63/100 g
259
+HUEDWD
TETLEY
{J[WRUHEHN
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMà
5,50/100 g
EH]DSOLNDFML
6,50/100 g
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1299
1099
0DUNL]\
OREO
96 - 176 g
2,72 - 4,99/100 g 479
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
XXL
14
OFERTA SPECJALNA
Pasztet
PROFI
131 g
UÎŕQHURG]DMH
1,14/100 g
149
szt.
Napój
STARBUCKS
220 ml
2,72/100 ml
599
Danie
WINIARY
JUÎŕQHURG]DMH
6,65 - 7,98/100 g 399
opak.
Wafelek
KNOPPERS
3 x 75 g
1,60/100 g 359
3-pak
Kabanosy
extra
7$5&=<Ġ6.,
130 g
4,61/100 g 599
Alpejskie Mleczko
MILKA
330 - 350 g
22,83 - 24,21/kg 799
Zupa instant
VIFON
70 g
1,56/100 g 109
Woda
œUÎGODQD
Ŕ<:,(&='5®-
6 x 0,7 l
QLHJD]RZDQD
1,90/l
799
6-pak
POZNAJ SMAKI PRZYGODY
Na
wycieczkę
:DƮH
U\ŕRZH
SONKO
1,76/100 g
229
KINLEY
0,5 l
5,18/l 259
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
3DUÎZNL
INDYKPOL
JEDYNKI
200 g
URG]DMH
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMà
1,50/100 g
EH]DSOLNDFML
1,90/100 g
ZYSKUJESZ
080
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 379
299
Filety z makreli
GRAAL
170 g
Z\EUDQHURG]DMH
]DSOLNDFMàJ
3,05/100 g
050
W APLIKACJI 519
469
1DSÎMJD]RZDQ\
TYMBARK
0,25 l
URG]DMH
]ğFHQD
]DV]W
NRV]WO
SU]\]DNXSLH
V]W
3W CENIE 2
159 106
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
3 szt.
NOWOŚĆ
15
OFERTA SPECJALNA
Napój
energetyczny
RED BULL
0,25 l
UÎŕQHURG]DMH
15,96/l
399
szt.
Syrop
Ğ2:,&=
0,4 l
9,23/l
369
6-pak
2-pak
QD{ED]LH
KHUEDW\
NESTEA
1,25 l
UÎŕQH
URG]DMH
3,19/l
Sok,
nektar
HORTEX
1 l
URG]DMH
:RGD
PLQHUDOQD
&(&+,1,
086=<1$
6 x 2 l
0,83/l
999
759
:RGDœUÎGODQD
35,0$9(5$
6 x 1,5 l
0,84/l
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Napój
7<0%$5.
2:2&(
Ķ:,$7$
FHQD]DV]W
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 349
299
GARDEN
OUÎŕQHURG]DMH
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
1,75/l
Sok
MDEğNRZ\
SRPLGRURZ\
nektar
]{F]DUQHM
SRU]HF]NL
349
JD]RZDQ\
25$1*,1$
6&+:(33(6
1,4 l
NRV]WO
SU]\]DNXSLH
V]W
kup 2 szt. za
700
2 szt.
1 butelka
3,50 zł
.8%8Ķ:$7(555
QLHJD]RZDQD
0,5 l
]ğFHQD
]DV]W
NRV]WO
SU]\]DNXSLHV]W
3W CENIE 2
189 126
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
3 szt.
100
W APLIKACJI 599
499
1DSÎMJD]RZDQ\
&2&$Ǖ&2/$
FANTA,
635,7(
2 x 1,5 l
FHQD]DSDN
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFMLO
S
U
P
E
R
C
N
A
16
OFERTA SPECJALNA
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3999
opak.
Karma dla psa
FRISKIES
8 - 10 kg
UÎŕQHURG]DMH
4,00 - 5,00/kg
Karma dla kota
VITAKRAFT
85 g
1,99/100 g 169
szt.
IAMS
JUÎŕQHURG]DMH
2,69/100 g 229
NJUÎŕQHURG]DMH
7,66/kg 2299
O’CANIS
1,2 kg
10,83/kg 1299
OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA
10
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
NAMOKRĄ
KARMĘ MARKI
FRISKIES,
GOURMET GOLD
IPERLE
60$&=1(.ß6.,,35=(.ß6.,
Klub
czworonoga
S
U
P
E
R
C
N
A
17
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3ğ\QGR{SğXNDQLD
WNDQLQ
&2&&2/,12'({/8;(
,17(16(
{PO
O 1499
szt.
3URGXNW\
GRRFKURQ\
SUDONL
CALGON
SURV]HNŕHOWDEOHWNL
JPOV]W
NJO
V]W 1399
opak.
7DEOHWNL
GR]P\ZDUNL
),1,6+
V]W
UÎŕQHURG]DMH
2599
ĶFLHUHF]NL
GR{VSU]àWDQLD
35(672
V]W
UÎŕQHURG]DMH 649
3ğ\Q
GRP\FLD
QDF]\ġ
/8':,.
1150 g
4,60/kg
529
3ğ\Q
GR{:&
'20(6726
=(52
.$0,(1,$
PO
O
1099
5ôF]QLNSDSLHURZ\
5(*,1$
683(5&/($1
35(0,80 699
.RVWND
2 x 53 g, 3 x 55 g
6,05 - 9,42/100 g
999
2399
3URV]HNŕHONDSVXğNLGR{SUDQLD
3(56,/
{NJOV]W
NJOV]W
NA WYBRANE
GAMY
ODPLAMIACZY
DO TKANIN
VANISH
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
NA CAŁĄ MARKĘ
CILLIT BANG
40
NA CAŁĄ MARKĘ
ODŚWIEŻACZY
POWIETRZA
AMBI PUR
6
8
P
(
R
C
N
A
18 :V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Maska
owocowa
LIRENE
PEEL OFF
Z\EUDQH
URG]DMH
899
szt.
Pomadka
BLISTEX
SDN
699
2-pak
Kosmetyczka
INTER VION 999
2OHMHNGRFLDğD
UR]ķZLHWODMàF\
LOTON
30 ml
+ olejek makadamia
GRATIS! 1199
zestaw
STREFA URODY
kosmetyki
do pielęgnacji
twarzy
72Ğ3$/,5(1(1,9($
/o25É$/(9(/,1(%,(/(1'$
625$<$3(5)(&7$
40%
1$:<%5$1(
.260(7<.,
cena na etykiecie
]DZLHUDREQLŕNô
5$%$7
DO
2-pak zestaw
19
&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
5HJXODPLQGRVWôSQ\Z3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDRUD]QDVWURQLHcarrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych
.UHPGRUàN
VOLLARÉ
KOZIE MLEKO
100 ml 299
szt.
Krem do stóp
Η36
100 ml 599
6NDUSHWNL
NUHPGRVWÎS
SILCATIL
UDEDWQDOLF]DQ\SU]\NDVLH
Kup skarpetki, a krem
na odciski
Silcatil
otrzymasz za 1 gr**
30%
NA KOSMETYKI
NATURALNE
cena na etykiecie
]DZLHUDREQLŕNô
RABAT
DO
STREFA URODY
kosmetyki
naturalne
'23,(/ó*1$&-,
TWARZY,
&,$Ğ$,5ß.
1${$.&(625,$
'2{3,(/ó*1$&-,
67®30$5(.
,17(59,21
=(11(5
5$%$7*
'2
1${.260(7<.,
&,$Ğ$0$5(.
1,9($625$<$
*$51,(5
20 &HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
)DUEDGR{ZğRVÎZ
IL SALONE 1799
szt.
STREFA URODY
włosy
w doskonałej
formie
L’ORÉAL, GARNIER, SYOSS,
SCHWARZKOPF, NIVEA,
'29(3$17(1(352Ǖ9
HEAD & SHOULDERS
30%
NA KOSMETYKI
'2:Ğ26®:
cena na etykiecie
]DZLHUDREQLŕNô
RABAT
DO
NOWOŚĆ
20%
DO STYLIZACJI
:Ğ26®:0$5.,
JOANNA
5$%$7*
DO 20%
WELLAFLEX
1$)$5%<
'2{:Ğ26®:
:<%5$1<&+
0$5(.
21
&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
KONKURS
S
U
P
E
R
C
N
A
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
ŔHOGRNàSLHOL
NIVEA
POUÎŕQHURG]DMH
19,98/l 999
szt.
ŔHO
GRNàSLHOL
DOVE
500 ml
UÎŕQHURG]DMH
23,98/l
1199
REXONA
400 ml
24,73/l 989
799
zestaw
/(3(7,7
MARSEILLAIS
250 ml
PO*5$7,6
15,98/l
*àENDNàSLHORZD
GR{PDVDŕX
URG]DMH 199
STREFA URODY
20%
NA WYBRANE
$57<.8Ğ<
DO DEPILACJI
MARKI VEET
RABAT*
DO 20%
MARKI
JOANNA
DO
NOWOŚĆ
2)(57$63(&-$/1$
22 &HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
OFERTA SPECJALNA
Maszynki do golenia
XTREME 3
3 szt.
+ 1 szt. GRATIS!
wybrane rodzaje 1299
opak.
ŔHO
GR{JROHQLD
AA
200 ml
UÎŕQHURG]DMH
5,00/100 ml
999
szt.
Maszynki
do golenia
GILLETTE
BLUE 3
6 + 2 szt. 2299
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
1099
ŔHOGRJROHQLD
NIVEA
cena za szt.
5,50/100 ml
Woda, balsam
SR{JROHQLX
NIVEA MEN
POUÎŕQHURG]DMH 2099
VENUS 3 PLUS
6 szt. 1699
Kosmetyczka
PôVND
ZENNER 1799
:RGDSRJROHQLX
STR8
100 ml
wybrane rodzaje 2499
Pianka
250 ml
35,96/l
899
STREFA URODY
Maszynka
ONEBLADE
43ǖ 12900
43ǖ 8999
S
U
P
E
R
C
N
A
20%
NA WYBRANE
MASZYNKI
BIC
RABAT*
DO
NOWOŚĆ
STREFA URODY
23
&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
OFERTA SPECJALNA
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Dezodorant
NIVEA
250 ml
UÎŕQHURG]DMH
51,96/l
1299
szt.
L’ORÉAL
MEN EXPERT
50 - 150 ml
Z\EUDQHURG]DMH
6,66 - 19,98/100 ml
999
Woda
perfumowana,
toaletowa
LA RIVE
90 - 100 ml
17,99 - 19,99/100 ml
1799
%,Ǖ(6
100 ml
STR8
150 ml
5,99/100 ml
899
1199
Dezodorant
DNS
NIKE
75 ml
15,99/10 0 ml
S
U
P
E
R
C
N
A
ZIAJA
POUÎŕQHURG]DMH
8,32/100 ml 499
BOND
3,99/100 ml 599
20%
NA WYBRANE
KOSMETYKI
OLD SPICE
RABAT*
DO
24 &HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
Pasta
GR{]ôEÎZ
BIOMED
75 ml
UÎŕQHURG]DMH
7,9 9/100 ml 599
szt.
BLANX
15,99/10 0 ml
1199
SENSODYNE
18,65/100 ml 1399
3ğ\Q
GR{SğXNDQLD
MDP\XVWQHM
LISTERINE
500 ml
35,98/l
1799
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3DVWDGR{]ôEÎZ
LACALUT
18,25/100 ml 1369
6]F]RWHF]ND
JORDAN
INDIVIDUAL
699
AQUAFRESH
559
STREFA URODY
NOWOŚĆ
BIODENT
]ğ/cena za 2 szt.
8,99/koszt 100 ml
SU]\]DNXSLH
2 szt.
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
899 450
30%
NA WYBRANE
PRODUKTY
MARKI
COLGATE
RABAT*
DO 30%
1$&$Ğß*$0ó
PRODUKTÓW
%/(1'Ǖ$Ǖ0('
DO 20%
MARKI ELMEX,
MERIDOL
DO
25
Kup 2 dowolne produkty marek
Discreet i/lub Tampax
i wygraj nagrody:
rolki
damskie
3 x
plecak
damski
10x
KONKURS!
Przygotuj się na lato z Discreet i Tampax
Czas trwania konkursu: 11-22.06.2019
Organizatorem konkursu jest Karlsbad Sp. z o.o. • Regulamin dostępny na stronie karlsbad.pl oraz carrefour.pl
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Chusteczki
RGķZLHŕDMàFH
GOD{FDğHMURG]LQ\
AURA FAMILY
120 szt. 299
opak.
Chusteczki
FOXY
COTTON, CREAM
10 x 9 szt., 10 x 10 szt.
URG]DMH
299
3ğ\Q
GR{KLJLHQ\
LQW\PQHM
LACTACYD
200 ml
UÎŕQHURG]DMH
5,00/100 ml
999
szt.
3LHOXFK\
SLHOXFKRPDMWNL
PAMPERS
PREMIUM CARE
MEGA BOX
88 - 120 szt.
7999
STREFA URODY
dla taty
PREZENTY
26 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà&$132/9Ǖ75$'().2/(6,(-8.-$:,6(0,/,1(.5('$1,$48(672<:/3$5,6
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Walizka ABS
wys. 60 cm - ]ğ
wys. 70 cm - ]ğ
wys. 50 cm
9999
szt.
Walizka
NDNWXV
wys. 63 cm - ]ğ
wys. 73 cm - ]ğ
wys. 53 cm
Walizka
poliestrowa
wys. 58 cm - ]ğ
wys. 68 cm - ]ğ
wys. 48 cm
Trolley
SROLHVWHU
wys. 67 cm
- ]ğ
wys. 78 cm
- ]ğ
wys. 57 cm
4999
'RVWôSQHNRORU\ 'RVWôSQHNRORU\
1$52'=,11(:<-$='<
Dla

podróżników
'RVWôSQHNRORU\
wys. 70 cm - ]ğ
13900
.VLàŕND
UÎŕQHW\WXğ\ 999
6999
QUESTO
wys. 60 cm
- ]ğ
wys. 70 cm
- ]ğ
S
U
P
E
R
C
N
A
Torebka prezentowa
UÎŕQHURG]DMH
cena od
149
Upominek
QD']LHġ2MFD
1899
IDEALNE I NIEBANALNE
27
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàDAJAR, FORMASTER, FLORENTYNA, TADAR, ALTOM, GLASMARK.
TRADYCYJNIE NAJLEPSZE
Domowe
przetwory
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Zestaw
GR{ZKLVN\
NDUDIND
R{SRMO
V]NODQNL
NRPSOHW
V]NODQHN
{{]ğ
3999
zestaw
.RPSOHWJDUQNÎZ
QLHUG]HZQ\FK
GRAMMY
HOHPHQWÎZ 6999
kpl.
%XWHOND
VSRUWRZD
SRMPO
PO
UÎŕQHZ]RU\
999
szt.
&]DMQLN
WINTER
SRMO 2999
3DWHOQLD
IDEAL
ÓFP - ]ğ
ÓFP - ]ğ
ø 20 cm
3199
']EDQHN
ƬOWUXMàF\
DAFI
NRPSOHWZNğDGÎZ
2 + 1 - ]ğ
FHQD]DV]WOXENSO
dzbanek
.XEHN
V]NODQ\
NLHOLV]HN
PO]ğ
NXEHNSURVW\
PO]ğ
NXEHNVWRŕHN
PO]ğ
ILOLŕDQND]HVSRGNLHP
- ]ğ
kubek szklany
300 ml
449
6RNRZQLN
SRMO - ]ğ
poj. 5 l
6999
6ğRLNDNFHVRULD
GRZHNÎZ
cena od
349
'U\ORZQLFD
GRZLķQL
LF]HUHķQL 1599
S
U
P
E
R
C
N
A
komplet
%XWHONDNXEHN
WHUPLF]Q\
UÎŕQHURG]DMH
2199
28
'RVWôSQHNRORU\
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà0$77(//(*2+$6%52*5((1%,.(&Ǖ275()/(8523$3,(5.,0(763257(&+632.(<+3%$*5283
NRV]\N
ZLNOLQRZ\
QDNOLN
DPRUW\]DWRU
W\OQ\
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHFDUUHIRXUSO
Kamera dla dzieci
KIDIZOOM 9999
szt.
Zestaw
GR{Sğ\ZDQLD
PDVNDUXUND
OXEPDVNDUXUND
{SğHWZ\ 2999
zestaw
Deska
OLFHQFMDDISNEY
UÎŕQHURG]DMH 1999
Gra
UÎŕQHURG]DMH
cena od
2999
opak.
RAMA
VWDORZD
BIEGI
18
.2Ğ2
24”, 26”
2NXODU\
SU]HFLZVğRQHF]QH
1799
1 para
Klocki
LEGO
60184, 60191, 60206, 60212, 60218, 60219,
60224, 60239, 60240, 70680, 70681, 70682,
70683 - ]ğ
41384, 41385, 41386,
41387, 41388
3DSLHU
do ksero A4
OFFICE
DUNXV]\ 1099
1DWXUDOHQHUJ\
GULQN
[PO
O 1599
4-pak
OFERTA SPECJALNA
*
3URPRFMDGRW\F]\SURGXNWÎZNDUW8QRVDPRFKRG]LNÎZ+RW:KHHOVVDPRFKRG]LNÎZ&DUVODOHN%DUELHXURG]LQ\PDğ\FKORNRPRW\ZHN7RPHNL3U]\MDFLHOH
UDEDWQDOLF]DQ\SU]\NDVLH
Rower miejski 26”, 28”
ELHJÎZ6KLPDQR
KDPXOHFSU]HGQLLW\OQ\9EUDNH
GRVWôSQ\UÎZQLHŕURZHU
]ELHJDPL
6KLPDQR1H[XV
6990
X 10 RAT
0
%
69900
Rower MTB 24”, 26”
DPRUW\]DWRUSU]ÎGLW\ğ
KDPXOFH9EUDNH
3990
39900
S
U
P
E
R
C
N
A
OXE
26”, 28”
4-pak zestaw
29
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà2Ğ(5-066325760$;,0$75$',1*-80,.$7+$<Ǖ+$67(5%5$1'('72<6++32/$1'(852+,7
&$55()285&(*(&292*
S
U
P
E
R
C
N
A
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
.RğRGRSğ\ZDQLD
SLğNDUôNDZNL
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]WOXESDUô
cena od
399
%DVHQUR]SRURZ\
Z\P[FP - ]ğ
]SRPSàZ\P[FP{{]ğ
Z\P[FP{]ğ
]SRPSàZ\P[FP{{]ğ
wym.
244 x 66 cm
8999
szt.
.U]HVğRSODŕRZH
ADRIATYK
UÎŕQHNRORU\ 4699
59
99
.U]HVğR
WXU\VW\F]QH
UÎŕQHURG]DMH 3499
39
NDSLWDġVNLH
NRORU\]LHORQ\
JUDQDWRZ\
F]DUQ\PRUVNL 2499
34
WXU\VW\F]QH 6999
89
/RGÎZND
WXU\VW\F]QD
QDZNğDG\PURŕàFH
SRMO
SRMO - ]ğ
SRMO - ]ğ
ZNğDGFHQDRG{{]ğ
poj. 10 l
2399
ĶSLZÎU
PXPLD
Z\P[[FP
Z\SHğQLHQLHJ
Z\SHğQLHQLH
J- ]ğ
śpiwór
3499
1DPLRWRVRERZ\
Z\P[[FP
QDPLRWRVRERZ\
Z\P[[FP
- ]ğ
QDPLRWRVRERZ\
Z\P[[FP
- ]ğ
200 x 120 x
100 cm
0DWHUDFZHOXURZ\
RVRERZ\
Z\P[[FP
PDWHUDFRVRERZ\
Z\P[[FP
- ]ğ
SRPSNDQRŕQD
SRMO]ğ
SRPSNDHOHNWU\F]QD
GRPDWHUDFD
$&9]ğ
1-osobowy
185 x 76 x 22 cm
2999
%DVHQQDGPXFKLZDQ\
BLUE
Z\P[[FP- ]ğ
262 x 175 x
51 cm
7999
30
KUPUJTANIEJ
-30%
DO
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàCARREFOUR, CURVER, DAJAR, EUROHIT, JMS SPORTS, KABEX.
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
zestaw
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Zestaw mebli wypoczynkowych
DOXPLQLXP
VRIDVWROLNIRWHOH]VLHG]LVNLHPWH[WLOHQH
27%
6900
X 10 RAT
0
%
69000 94900
Zestaw mebli
drewnianych
RESTON
VWÎğğDZNDIRWHOH
15%
3400
34000 39900
plastikowych
TARIFA
LPLWDFMDWHFKQRUDWWDQX
IRWHOHVRIDVWROLN
NXSXMàFRVREQR
2 fotele {{]ğ
VRIDVWÎğ{{]ğ
12%
8300
83000 94900
balkonowych
GUHZQREXNRZH
VWÎğVNğDGDQ\ÓFP
NU]HVğD
25%
4000
X 5 RAT
20000 26900
Parasol
ogrodowy
ÓFP
NRORU\JUDILWRZ\
]LHORQ\F]HUZRQ\
EHŕRZ\
21%
3600
18000 22900
+XķWDZNDRJURGRZD
CASABLANCA
Z\PVLHG]LVND[FP
8%
5500
55000 59900
Zestaw
mebli balkonowych
MILOS
VWROLNÓFP
]NDPLRQNRZ\PEODWHP
VNğDGDQHNU]HVğD
19%
40000 49900
Myjka
FLķQLHQLRZD
KÄRCHER K3
KHP2 - ]ğ
]ğ
K4 - ]ğ
]ğ
FHQD]DV]W
23%
4300
43000 55900
:Î]HNVNğDGDQ\
ZLHORIXQNF\MQ\
ğDGRZQRķâGR{NJ
20000 24900
120 barów
ciśnienie
robocze
1600 W
moc
380 l/h
wydajność
tłoczenia
S
U
P
E
R
C
N
A
=HVWDZPHEOL]{UDWWDQX
]SRGXV]NDPL
VRIDRVRERZD{IRWHOHVWROLN
18%
6500
65000 79900
31
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
RABATU W POSTACI
E-BONU NA WYBRANE
SMARTFONY I NOTEBOOKI
20
%*
19”
32”
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*OLZLFH&+)2580-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$.ôG]LHU]\Q.RœOH.RQLQ&+*$/(5,$
1$'-(=,25(0.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$:DUV]DZD*$/(5,$:,/(Ġ6.$
ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<ĞÎGœ35=<%<6=(:6.,(*2
3DPLôâ86%
3/$7,1(7
*%DGDSWHU
66%
1500
44
99
2IHUWDGRW\F]\Z\EUDQ\FKSURGXNWÎZLRERZLà]XMHW\ONRGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ
1 TB
pojemność
USB 3.0
złącze
7HOHZL]RUq
LG/.
13%
9500
;5$7
0
%
95000 109900
Konsola
do gry
621<36
33%
8900
89000 132900
7HOHZL]RUq
KIANO
29%
5600
;5$7
28000 39900
7HOHZL]RUq
6$0681*8(1
30%
5900
59000 84900
3800
19000 21900
Dysk
]HZQôWU]Q\
726+,%$
7%
7%]ğ
8U]àG]HQLHZLHORIXQNF\MQH
+3$,2
11%
3000
30000 33900
Deska
HOHNWU\F]QDq
.$:$6$.,.;352$
6+$5.6+%
FHQD]DV]W
3700
37000
6
U
3
E
R
C
N
A
500 GB
dysk twardy
klasa
energetyczna
A
HDMI x 2
złącze USB x 1
USB x 1
HDMI x 3
A+
7 str./min
druk kolor
10 str./min
druk mono 32 GB
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
32 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ:DUV]DZD&+:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]
2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
1 l
pojemność
30 W
moc
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
850 W
klasa
energetyczna
B
6XV]DUND
GRZğRVÎZ
0$17$0:
70%
1300
43
99
6]F]RWHF]ND
elektryczna
9,7$/,7<
25$/Ǖ%
REURWÎZPLQ
zasilanie
DNXPXODWRURZR
VLHFLRZH
50%
6000
119
00
Czajnik
0$1',1(0:.7&
VWRSQLRZDUHJXODFMD
WHPSHUDWXU\IXQNFMD
SRGWU]\P\ZDQLDWHPSHUDWXU\
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
0:.7+
]ğ
ZYSKUJESZ
1000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 10000
9000
Wyciskarka
GRF\WUXVÎZ
%/8(6.<
W APLIKACJI 4000
3000
0ğ\QHN
GR{NDZ\
0$1',1(
16%
5000
59
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
1,7 l
2200 W
6
8
3
E
5
C
1
$
2GNXU]DF]ZRUNRZ\
=(/0(5=9&63
SRMZRUNDO
;5$7
0
%
30000 35900
3UDOND
6+$536*)%:3/
Z\P
[[FP
10%
9900
99000 109900
12%
=(/0(5=&.
Z\MPRZDQ\
ƬOWUDQW\ZDSLHQQ\
7000
7999
2GNXU]DF]
pionowy
+229(5
65&/%
3800
;5$7
19000
36 g
150 W
A+++
15
programów
1000/min
obroty
6 kg
załadunek
0,7 l
33
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà.
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà$48$3+25&22&.:$5()$&.(/0$11)250$67(5*(5/$&+*5283(6(%.(77(5/(,)+(,76%$'(6,*1
,67)$0(7$/$/720)/25(17<1$.526129$10$576,17(5,25+20(,19(67
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
Suszarka
QDELHOL]Qô
EXTENDABLE
230 SOLID
40%
14900
249
00
NA AKCESORIA
KUCHENNE ZENKER,
FACKELMANN
różne rodzaje
20
%
RABAT NALICZANY
PRZY KASIE.
NA WYBRANE
ARTYKUŁY ZASTAWY
ŚNIADANIOWEJ
ISTOŁOWEJ
30
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
DOSPRZĄTANIA
LEIFHEIT
50
MEBLE
ARTYKUŁY SZKLANE
3URPRFMDQLHREHMPXMHILOWUÎZ%ULWD0D[WUD3OXV
ŁAZIENKOWE
XPRESSIONS
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
70
ARTYKUŁY
KITCHENAID
60
NA FILTR DO WODY*
1 szt.
NA WSZYSTKIE
AKCESORIA
CHOP & GRILL
KOMPLETY PATELNI
34
Bluzka
damska
]NUÎWNLPUôNDZHP
UÎŕQHPRGHOH
UR]P6;;/
33%
2000
29
99
Tenisówki
fantazyjne
damskie
ZVXZDQH
UR]P
40%
1500
24
Klapki
OHWQLH
FHQD]DSDUô
50%
1000
19
Torba
SODŕRZD
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]W
25%
Bermudy
jeans
UR]P0;/
Szorty
]VXZDNDPL
UR]P6;/
Tunika
ZHZ]RU\
]ZLHU]ôFH
28%
2500
F]DQH
20%
1200
14
Torebka
listonoszka
UÎŕQHNRORU\
39
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'2:<
-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&KTURAWA PARK
Jaworzno *$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
70%
Spodnie
DODG\QNL
3499
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
S
U
P
(
R
&
1
A
35
Bluzka
damska
EH]UôNDZÎZ
UÎŕQHNRORU\
UR]P6;/
FHQD]DV]W
20%
1200
14
99
Biustonosz
damski
UÎŕQHNRORU\
LUR]PLDU\
50%
1000
19
Baleriny
damskie
UÎŕQHURG]DMH
UR]P
FHQD]DSDUô
Tenisówk i
damskie
QDNRWXUQLH
16%
2500
29
Koszulka
L{UR]PLDU\
FHQD]DV]W
30%
700
9
Stopki
do balerin
25%
150
1
Kapcie
damskie,
PôVNLH
UR]P
500
5
T-shirt
damski
]QDGUXNLHP
UÎŕQHZ]RU\
41%
16
Rybaczki
MAMA SIZE
UR]P/;/
33%
2000
40%
1500
24
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F]FORDON*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR
0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
70%
Spodnie
plisowane
4999
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
S
U
P
E
R
&
N
A
36
bawełniana,
zdodatkiem lnu
Czapka
z daszkiem
PôVND
UÎŕQHZ]RU\
FHQD]DV]W
40%
600
9
99
1HUNDPôVND
1500
24
.ODSNLPôVNLH
QDNRUNX
UR]P
20%
2000
Klapki
basenowe
damskie,
PôVNLH
UR]P
FHQD]DSDUô
23%
1000
12
Koszula
wizytowa
]NUÎWNLP
UôNDZHP
UR]P6;;/
50%
29
Kamizelka
70%
69
Bluza
bluza
PôVND7(;
]ğ
]ğ
-25%
60%
49
7VKLUWPôVNL
]QDGUXNLHP
UÎŕQHUR]PLDU\
Kapelusz
PôVNL
UÎŕQHNRORU\
900
14
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F]FORDON*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR
0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
%H]UôNDZQLN
PôVNL
EH]UôNDZQLNPôVNL
7(;
]ğ]ğ
-20%
41%
16
6999
Koszula
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
S
U
P
(
R
C
N
A
37
Spodnie
PôVNLH
UÎŕQHURG]DMH
UR]P
FHQD]DSDUô
70%
2000
69
99
6]RUW\PôVNLH
EDZHğQLDQH
UR]P6;;/
V]RUW\
TEX
EDZHğQLDQH
]ğ]ğ
-33%
50%
1000
19
Bermudy
ERMÎZNL
ERMÎZNLPôVNLH7(;
]ğ]ğ
-30%
1500
49
33%
4000
59
%RNVHUNL
SDN
LUR]PLDU\
FHQD]DSDN
29
.ODSNL
KOMFORT
UÎŕQHPRGHOH
UR]P
30%
3500
.ODSNLMDSRQNL
GDPVNLH
UR]P
400
7
Slipy
UÎŕQHNRORU\
37%
500
6WRSNL
SDN
FHQD]DSDN
40%
300
4
6DQGDğ\
]G]LXUNDPL
25%
3000
39
6SRGQLHGUHVRZH
24
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F]FORDON*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR
0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
57%
PôVNLH
PRUR
6999
UÎŕQHZ]RU\
100% bawełny
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
2-pak
3-pak
S
U
P
E
R
&
N
A
38
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQRĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
6
8
3
(
R
&
N
$
6]RUW\
FKğRSLôFH
rozm. 98 - 146 cm
FHQD]DSDUô
33%
1000
14
99
7VKLUWG]LHFLôF\
rozm. 98 - 164 cm
cena za szt.
licencja
rozm. 98 - 128 cm
25%
1500
19
.RV]XOND
G]LHFLôFD
3-pak
UÎŕQHUR]PLDU\LNRORU\
cena za 3-pak
20%
2000
24
)LJLG]LHZF]ôFH
4-pak
ERNVHUNLFKğRSLôFH
2-pak
FHQD]DSDNOXE{SDN
6WRSNLG]LHFLôFH
400
5
%XW\
sportowe,
klapki, klapki
ogrodowe,
VDQGDğNL
G]LHFLôFH
UÎŕQHOLFHQFMH
rozm. 25 - 35
cena od
6DQGDğNLG]LHZF]ôFH
rozm. 28 - 35
50%
29
%XW\
G]LHZF]ôFH
koronkowe
.RPELQH]RQ
G]LHZF]ôF\
70%
49
6XNLHQND
G]LHZF]ôFD
rozm. 98 - 134 cm
7VKLUW
licencja
rozm. 116 - 146 cm
7VKLUWFKğRSLôF\
JğDGNL
30%
700
999
3-pak 3-pak
2-pak 4-pak
skórzana wkładka
100% bawełny
39
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQRĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
6
8
3
(
R
&
N
$
6XNLHQND
QLHPRZOôFD
7(;
rozm. 68 - 98 cm
cena za szt.
17%
1400
16
99
6]RUW\
FKğRSLôFH
rozm. 104 - 146 cm
FHQD]DSDUô
50%
1500
29
6SÎGQLFD
G]LHZF]ôFD
UÎŕQHZ]RU\
.RPSOHW
QLHPRZOôF\
cena za kpl.
33%
2000
%RG\QLHPRZOôFH
2-pak
]GğXJLPUôNDZHP
UÎŕQHUR]PLDU\LNRORU\
cena za 2-pak
20%
24
%RG\NRV]XOND
spodnie
QLHPRZOôFH
UÎŕQHOLFHQFMH
UR]PLDU\LNRORU\
FHQD]DV]WOXESDUô
40%
600
9
6NDUSHWNL
UÎŕQHNRORU\LUR]PLDU\
400
5
7VKLUW
G]LHZF]ôF\
/2/
5 - 11 lat
7VKLUWFKğRSLôF\
0,1(&5$)7
{]ğ]ğ
25%
/HJJLQV\G]LHZF]ôFH
500
7VKLUWG]LHZF]ôF\
OLFHQFMD
UÎŕQHUR]PLDU\
70%
]FHNLQDPL
rozm. 98 - 164 cm
legginsy 3/4
- ]ğ]ğ
46%
1000
3499
100% bawełny
VXNLHQNDMHDQV
G]LHZF]ôFD
- ]ğ]ğ
33%
rozm. 98 - 146 cm
25%
3000
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
OFERTA SPECJALNA
Klapki
ogrodowe
damskie,
PôVNLH
rozm. 36 - 45
FHQD]DSDUô
23%
1000
12
99
Szal, komin damski,
chusta damska
UÎŕQHPRGHOH
cena za szt.
53%
600
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F]FORDON*GDġVNCH MORSKI PARK HANDOWY-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR
0LġVN0D]2ONXV]CH ECHO2SROHCH TURAWA PARK-DZRU]QRGALERIA GALENA:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$.
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
1H24v1
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeLUDW]RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU6]F]HJÎğ\
Z{UHJXODPLQDFKSURPRFMLGRVWôSQ\FKZSXQNWDFKe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUZ3XQNWDFK2EVğXJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZGQLURERF]HRGSRQLHG]LDğNXGRSLàWNX
Z{JRG]LQDFKRSğDWD]DSRğàF]HQLH]JRGQD]FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUDRUD]QDZZZFDUUHIRXUSO:\GDZFàNDUW\MHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$NWÎUHJRSRķUHGQLNLHPXSUDZQLRQ\P
GR{]DZDUFLDXPÎZRNDUWôMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]RR:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLHRFHQ\]GROQRķFLNUHG\WRZHMGRNRQDQHMSU]H]%DQN5562Z\QRVL55625]HF]\ZLVWDURF]QDVWRSD
RSURFHQWRZDQLD5562GODXPRZ\RNDUWôNUHG\WRZàZ\QRVLFDğNRZLWDNZRWDNUHG\WXEH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÎZ]ğFDğNRZLWDNZRWDGR]DSğDW\]ğRSURFHQWRZDQLH]PLHQQH
FDğNRZLW\NRV]WNUHG\WX]ğZW\PRGVHWNL]ğPLHVLôF]QDRSğDWD]DNDUWô]ğPLHVLôF]Q\FKUDWUÎZQ\FKZZ\VRNRķFL]ğUDWDZ\UÎZQXMàFDZZ\VRNRķFL]ğ.DONXODFMD
]RVWDğDGRNRQDQDQDG]LHġUQDUHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NğDG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFHNRV]WÎZNRU]\VWDQLD]NDUW\]QDMGXMàVLôZ7DEHOLRSURFHQWRZDQLDRSğDWLSURZL]MLGRVWôSQHMQDKWWSV
ZZZEQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\SURGXNW\EDQNXEQSSDULEDVVDOXEZ3XQNFLH8VğXJ)LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU0DWHULDğPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\LQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLX
DUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%133DULEDV%DQN3ROVND6$1,3LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLD
Z{LPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUND
SRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU.UHG\W5DWDOQ\PRŕQDUR]ğRŕ\âQDe5DW\[[RUD][q6àGRVWôSQHZIRUPLHXPRZ\RNUHG\WUDWDOQ\
GODNZRW]DNXSÎZZ\QRV]àF\FKğàF]QLHFRQDMPQLHM]ğGODIRUPXğ\{[]ğGODIRUPXğ\{[RUD]]ğGODIRUPXğ\[
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
'21$6
T-shirt
damski
]QDGUXNLHP
UÎŕQHZ]RU\
rozm. S - XL
33%
14
7VKLUWPôVNL
rozm. M - 3XL
60%
24
100% bawełny

Tagi:

Więcej gazetek: