Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka BIO ważna od 04-06-2019 do 22-06-2019

BIO na zdrowie
certyfi kowane produkty BIO
Konkret 9
=*:$5$1&-ß
1$-1,Ŕ6=(-&(1<
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
carrefour.pl2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
wiem,
co wybieram
2
OD 2013 ROKU PROWADZI BLOG BAKUSIOWO.PL,
NWÎU\Eğ\VNDZLF]QLHSRGELğVHUFDSROVNLFKPDWHN-HVWDXWRUNà
GZÎFKNVLàŕHNe-DN]PLHQLğDPŕ\FLHZURNqRUD]e7LPDV]XND
SU]\MDFLÎğq2GURNXSURZDG]LWHŕNDQDğQD)DPLO\NWÎU\REVHUZXMHMXŕEOLVNRW\VRVÎE
3(Ğ1$:(56-$:<:,$'8'267ó31$21/,1(1$FDUUHIRXUSO
Autentyczny produkt BIO posiada
na opakowaniu charakterystyczny listek
ułożony z gwiazdek.
3URIGUKDE
%DNXVLRZR
0DWNDŕRQDLEORJHUND
2GSHZQHJRF]DVXZORGÎZFH
%DNXURG]LQNL]DFKRG]àGXŕH]PLDQ\
&KFHP\URELâ]DNXS\EDUG]LHM
ķZLDGRPLHLOHSLHMVLôRGŕ\ZLDâ
ERZLHP\ŕHPDWRZSğ\Z
QD]GURZLHV]F]HJÎOQLHQDV]\FK
PDOXFKÎZ'XŕRVğ\V]DğDP
LF]\WDğDPRŕ\ZQRķFLHNRORJLF]QHM
MHGQDNZ]DOHZLHLQIRUPDFMLSRMDZLğR
VLôZPRMHMJğRZLHGXŕRZàWSOLZRķFL
$ZWDNLHMV\WXDFMLQDMOHSLHMMHVW
]DS\WDâVSHFMDOLVWô&KFôVLô
GRZLHG]LHâF]\SURGXNW\%,2Và
OHSV]HGODF]HJRLMDNZSURZDG]DâMH
GRMDGğRVSLVX]JğRZà
7DNE\QLH]ZDULRZDâL
QLH]EDQNUXWRZDâ
CZYM naprawdę
jest BIO?
3URGXNW\%,2WRŕ\ZQRķâ
Z\WZDU]DQDPHWRGDPLUROQLFWZD
HNRORJLF]QHJRs]]DVWRVRZDQLHP
Z\ğàF]QLHQDWXUDOQ\FKQDZR]ÎZ
LķURGNÎZRFKURQ\URķOLQ
DZSU]\SDGNXFKRZX]ZLHU]àW
s]SRPLQLôFLHP*02
L]PLQLPDOQ\PXŕ\FLHP
DQW\ELRW\NÎZ%DGDQLDZ\ND]Dğ\
ŕHWDNZ\WZRU]RQDŕ\ZQRķâMHVW
GODQDVEH]SLHF]QLHMV]DLERJDWV]D
ZVXEVWDQFMHRGŕ\ZF]HQLH]EôGQH
GRSUDZLGğRZHJRIXQNFMRQRZDQLD
7DNLSURFHVSURGXNFMLQLHSRZRGXMH
WHŕVNDŕHQLDJOHE\LZÎGJUXQWRZ\FK
sDZLôFFKURQLķURGRZLVNR
ZNWÎU\Pŕ\MHP\
Zmiany wprowadzam krok po kroku, szczegól-
nie jeśli dotyczą mocno utrwalonych nawyków,
jak w przypadku jedzenia.
5(35(=(178-(:<'=,$Ğ1$8.2Ŕ<:,(1,8
&=Ğ2:,(.$,.216803&-,6**: w Warszawie.
*ğÎZQHREV]DU\MHMSUDF\QDXNRZHMWREDGDQLHZSğ\ZX
HNRORJLF]Q\FKPHWRGSURGXNFMLQDZDUWRķâRGŕ\ZF]àVXURZFÎZ
LSURGXNWÎZURķOLQQ\FKRUD]RFHQDZğDķFLZRķFL
SU]HFLZQRZRWZRURZ\FKW\FKSURGXNWÎZ
Ewa
Rembiałkowska
Malwina
Trzcińska-Bakalarz
BIO?
A co to?
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO
3
1,(=0,(1,$--$'Ğ263,68
:Ķ5®'%2*$7(-*$0<352'8.7®:%,2
.7®5ß67$/(326=(5=$0<
=1$-'=,(6=6:2-(8/8%,21(
/(36=<6.Ğ$'352'8.78
1$785$/1<60$.
:,ó&(-:$572Ķ&,
2'Ŕ<:&=<&+
Kupując BIO
dostaję:
723(:1($/(-(Ķ/,=1$-'=,(6=
7(16$0352'8.7:,11<06./(3,(
:1,Ŕ6=(-&(1,(=:5®&,0<&,
32':®-1ß5®Ŕ1,&ó
ma gwarancję
najniższej ceny
Wybieram BIO
bo......
* produkcja
zgodna z naturą
* tylko naturalne
dodatki do żywności
* więcej wartości
odżywczych
* dobre warunki
hodowli zwierząt
* naturalne nawozy
i pasze
BIO to:
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO
Carefour
oferuje
setki produktóW BIO
46]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
Malwina
7U]FLġVND%DNDODU]
%DNXVLRZR
Słyszałam, że w skórkach owoców mogą się znajdować
pestycydy. Czy tak naprawdę warzywa i owoce BIO
różnią się czymś od tych „zwyczajnych”? A może jest
to tylko chwyt marketingowy?
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
Arbuz to ponad 90% wody oraz właściwości odżywcze,
jak kwas foliowy i witamina C. Ponadto, jest także
bogatym źródłem antyoksydantów oraz cytruliny
wspomagającej pracę serca.
oferta ważna 3-8.06
$UEX]PLQLELR
NUDMSRFKRG]HQLD+LV]SDQLD:ğRFK\ 699
V]W
%DQDQ\ELR
NUDMSRFKRG]HQLD
(NZDGRU
489
NJ
$ZRNDGRELR
+$66
V]W
3HUX
899
RSDN
500 g
opak.
1HNWDU\QNLELR
JFHQD]DRSDN
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFMLNJ
NUDMSRFKRG]HQLD
+LV]SDQLD
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 699
599
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
0HORQELR
FHQD]DV]W
NUDMSRFKRG]HQLD
+LV]SDQLD
:ğRFK\
5
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
Prof. dr hab.
Ewa
5HPELDğNRZVND
W żywności BIO znajduje się znacznie mniej
pozostałości syntetycznych pestycydów niż w żywności
konwencjonalnej. Oznacza to, że dorośli i dzieci mogą
bezpiecznie spożywać owoce oraz warzywa wraz
z jadalną skórką, w której często znajduje się najwięcej
wartości odżywczych. Oczywiście mycie owoców
i warzyw jest konieczne, nawet gdy są BIO!
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
(XUROLķâMHVWJZDUDQFMà
SRFKRG]HQLDLMDNRķFL
SURGXNWÎZ%,26]XNDM
JRQDRSDNRZDQLX
Aby wszyscy na co dzień mieli dostęp do szerokiej oferty
świeżych warzyw i owoców BIO, Carefour wspiera
rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego. Dlatego Fun-
dacja Carefour przekazała konkretną pomoc finansową
i edukacyjną 25 polskim rolnikom. To istotny wkład na
rzecz zmiany uprawy na ekologiczną lub poszerzenia już
istniejącej produkcji BIO.
FUNDACJA CAREFOUR
dla polskich rolników
produkt
krajowy
2JÎUNL
NLV]RQHELR
&+$56=1,&.,(
J
NDSXVWDNLV]RQD
J
]ğ
NJ 699
RSDN
500 g
opak.
0DUFKHZ
ELR
NJ
NUDM
SRFKRG]HQLD
:ğRFK\
+LV]SDQLD
399
%URNXğELR 399
V]W
6]SLQDNELR
J
J
SRFKRG]HQLD
:ğRFK\ 599
5XNROD
URV]SRQNDELR
JFHQD]DRSDN
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFML
J
NUDMSRFKRG]HQLD
:ğRFK\
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 499
449
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
6DğDWD
U]\PVNDELR 499
6:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
Cukinia bio
J
NJ
NUDMSRFKRG]HQLD
+LV]SDQLD
499
opak.
359
szt.
2JÎUHNGğXJLELR
NUDMSRFKRG]HQLD
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
500 g
Dlaczego lepsze? W warzywach BIO
]QDMG]LHV]ZLôFHMZDŕQ\FKGOD]GURZLD
SROLIHQROLVNğDGQLNÎZPLQHUDOQ\FK
LZLWDPLQ]NROHLZPOHNXLPLôVLH%,2
MHVWZLôFHMSUR]GURZRWQ\FKQLH]EôGQ\FK
QLHQDV\FRQ\FKNZDVÎZWğXV]F]RZ\FK
#BIOwskazówka
3DSU\NDELR
V]W
699
3RPLGRU\ELR
&+(55<
J
NJ
449
%DNğDŕDQELR
+LV]SDQLD 399
250 g
KOALICJA
na rzecz Rozwoju Rynku
Żywności BIO
Została zainicjowana przez Carefour w listopadzie 2018 r.,
by skutecznie wspierać rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne
oraz edukować rynek żywności w Polsce, w zakresie produkcji
BIO. Jej działania są prowadzone pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7
-DNGRNğDGQLHZ\JOàGD
HXUROLķâ"-HVWWRV\PERO
OLVWNDVNğDGDMàF\VLô
]JZLD]GHN
Konkret 9 BIO NA ZDROWIE
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO
3URGXNW%,2SRZVWDğ]Z\NRU]\VWDQLHP
PHWRGUROQLFWZDHNRORJLF]QHJR
]Xŕ\FLHPEH]SLHF]Q\FKQDWXUDOQ\FK
GRGDWNÎZGR{ŕ\ZQRķFLMHVWWDNŕH
SU]HFKRZ\ZDQ\EH]Xŕ\FLDV]NRGOLZ\FK
VXEVWDQFMLFKHPLF]Q\FK']LôNLWHPXMHVW
EH]SLHF]QLHMV]\GODQDV]\FKRUJDQL]PÎZ
#BIOwiedza
%DNDOLHHNRORJLF]QH
6<0%,2
Superprzekąski
dla ciała i umysłu
ŔXUDZLQDHNRORJLF]QD
PLJGDğ\HNRORJLF]QH
%$.$//$1'
100 g 899
RSDN
.RNRVVXV]RQ\
HNRORJLF]Q\
(.2*5$0
250 g
NJ
1499
%DNDOLHELR
0$.$5
70 - 250 g
UÎŕQHURG]DMH
J
FHQDRG
319
Rabt do -15%
&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
6ğRGNL
VSRVÎE
QDFKROHVWHURO
=GURZ\RU]HFK
GR]JU\]LHQLD
:VSRPDJD
RGFKXG]DQLH
:LWDPLQD(
ZDSġLELDğNR
WRLFKPRFQH
VWURQ\
:LWDPLQD&
Z{ŕXUDZLQLH
Z\JU\ZD
]F\WU\Qà
8
Rabat 10% na wszystkie produkty
Konkret 2
Marka Carrefour Bio w lep ej cenie
=$3/,.$&-ċ0®-&$55()285
Z ASORTYMENTU Carrefour Bio
RABAT
%
Z
A
P
L
I
K
C
J
ß
Sok
SRPDUDġF]RZ\ELR
Carrefour
1 l
ZYSKUJESZ
130
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1299
1169
Komosa
U\ŕRZDELDğDELR
400 g
]DSOLNDFMàNJ
- bez aplikacji
NJ
110
W APLIKACJI 1099
989
Ser
FDPHPEHUWELR
pasteryzowany
250 g
UÎŕQHURG]DMH
cena za szt.
]DSOLNDFMàNJ
NJ
120
W APLIKACJI 1199
1079
0LÎG
ZLHORNZLDWRZ\ELR
J
]DSOLNDFMàNJ
NJ
.DZD
UR]SXV]F]DOQDELR
100 g
Moja rodzina bardzo lubi miód, a ja jej go chętnie
podaję, bo ma cene wartości odżywcze.
Dlaczego warto sięgnąć na półkę po miód BIO,
a nie ten zwyczajny?
Malwina
7U]FLġVND%DNDODU]
%DNXVLRZR
4-pak
-RJXUW
QDWXUDOQ\ELR
4 x 125 g
]DSOLNDFMà
J
- bez aplikacji
J
044
W APLIKACJI 439
395
+HUEDWQLNL
]JRU]NàF]HNRODGà
ELR
150 g
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFMLJ
100
W APLIKACJI 999
899
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
TV
R
E
M
Y
O
D
U
T
9
Rabat 10% na wszystkie produkty
Konkret 2
Marka Carrefour Bio w lep ej cenie
=$3/,.$&-ċ0®-&$55()285
Z ASORTYMENTU Carrefour Bio
Miód produkowany masowo to często mieszanka miodu
o nieokreślonym pochodzeniu, w tym także z Chin. Może
zawierać pozostałości antybiotyków i pestycydów. Miód BIO
spełnia surowe normy. Rośliny, z których korzystają pszczoły,
nie są opryskiwane syntetycznymi środkami. Pasieki znajdują
się na ekologicznie czystych terenach i zbudowane są z natu-
ralnych materiałów, a cała produkcja odbywa się z poszano-
waniem pszczół i środowiska.
RABAT
%
Z
A
P
L
I
K
C
J
ß
Olej bio
Carrefour
750 ml
VğRQHF]QLNRZ\
U]HSDNRZ\
FHQD]DV]W
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
O
ZYSKUJESZ
140
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1399
1259
Oliwa bio
H[WUDYLUJLQ
PO
]DSOLNDFMàO
O
190
W APLIKACJI 1899
1709
Przecier
pomidorowy bio
J
]DSOLNDFMàNJ
NJ
070
W APLIKACJI 699
629
Bulion warzywny
bio
J
]DSOLNDFMàJ
J
057
W APLIKACJI 569
512
Tabl etki
do zmywarki
ekologiczne
CLASSIC
ECO PLANET
V]W
]DSOLNDFMàV]W
V]W
120
W APLIKACJI 1199
1079
3ğ\Q
GRP\FLDQDF]\ġ
ekologiczny
500 ml
]DSOLNDFMàO
O
050
W APLIKACJI 499
449
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Prof. dr hab.
Ewa
5HPELDğNRZVND
10 :V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:LG]LV]HXUROLķâ
na opakowaniu?
0DV]SHZQRķâŕHSURGXNW
ZFRQDMPQLHM]RVWDğ
Z\WZRU]RQ\]HVNğDGQLNÎZ
ekologicznych.
Malwina
7U]FLġVND%DNDODU]
%DNXVLRZR
Od dawna wiem, że kupując produkty takie jak jogurt,
należy sprawdzać etykietę. Im krótszy skład, tym
lepszy, a najlepiej, jeśli jest to tylko mleko i kultury
bakteri. Ponoć mogą znajdować się tam również
szkodliwe hormony i antybiotyki. Czy to prawda?
Deser
kokosowy
bio
JE MY YOGO
J
Z\EUDQHURG]DMH
J
499
V]W
82%
zaw. tłuszczu
0DVğRELR
0/(.29,7$
J
399
.HƬUELR
J
NJ
169
Jogurt bio
%$.20$
35$=,$51$
J
UÎŕQHURG]DMH
J 219
Jogurt
naturalny
%$.20$
J
J
159
pitny bio
J
J
249
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
11
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Katarzyna
Bosacka
Jakość przetworów mlecznych w dużej mierze
zależy od jakości samego mleka. Składają się na nią
różne czyniki związane z hodowlą krów mlecznych
i pozyskiwaniem mleka. Głównym czynikiem decydu-
jącym o składzie mleka jest otwarty wypas krów
na naturalnie nawożonych łąkach i pastwiskach.
Wybierając produkty BIO, wiesz, że krowom
podawano dobrej jakości paszę bez regulatorów
wzrostu i hormonów.
Prof. dr hab.
Ewa
5HPELDğNRZVND
Nabiał BIO powstaje z mleka
produkowanego przez krowy,
które hodowane są w lepszych warunkach.
Serek
ekologiczny
(.2Ğ8.7$
J
URG]DMH
J
299
szt.
7ZDUÎJ
J
UÎŕQHURG]DMH
J
319
ZLHMVNLELR
3,ß71,&$
J 269
ĶPLHWDQD
ELR
]DZWğ
J 229
7ZDUÎJ
SÎğWğXVW\
J
NJ
399
Mleko
ekologiczne
O
]DZWğ
Ser
PDVFDUSRQH{ELR
&$67(//,
J
NJ
1099
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
12
-DNRGUÎŕQLâSUDZG]LZ\
SURGXNW%,2RGWHJR
NWÎU\W\ONRWDNVLô
QD]\ZD"3RVLDGDV\PERO
HXUROLķFLDLQIRUPDFMô
R{MHGQRVWFHFHUW\ILNXMàFHM
L{SRFKRG]HQLX
0LôVRRUD]POHNR%,2]DZLHUDMàSRQDG
ZLôFHMNZDVÎZRPHJDQLŕWH
]{SURGXNFMLQLHHNRORJLF]QHM&RG]LHQQH
VSRŕ\ZDQLHRGSRZLHGQLHMLORķFLNZDVÎZ
RPHJDMHVWQLH]EôGQHE\{ZVSLHUDâ
SUDZLGğRZHIXQNFMRQRZDQLH{VHUFD
PÎ]JXLXNğDGXRGSRUQRķFLRZHJR
#BIOwiedza
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
Ser kozi bio
GOAT FARM
SODVWU\
J
J 8
RSDN
Ser
GRMU]HZDMàF\
bio
SERABIO
SODVWU\
J
URG]DMH
J
5
VPDŕRQ\ELR
)5ß&.2:,$.
J
J 6
V]W
HNRORJLF]Q\
z gór
0/(.29,7$
J
NJ
6
Ser bio
AMBROSI
PARMIGIANO
REGGIANO
]DSOLNDFMà
J
EH]DSOLNDFML
J
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1899
1699
6HUJUHFNL
MANOURI
RZF]RNR]L
J
J

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
13
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
-HķOLFKFHV]SU]HVWDZLâVLôQDŕ\ZQRķâ
%,2UÎEWRVWRSQLRZR:LDGRPR
UD]{QDMDNLķF]DVQLHZ\VWDUF]\
1DSRF]àWHNVSUÎEXM]DVWàSLâMHGHQ
OXE{NLONDSURGXNWÎZVSRķUÎGW\FKNWÎUH
VSRŕ\ZDV]QDMF]ôķFLHM7ZÎMRUJDQL]P
RGF]XMH]PLDQôMXŕSRNLONXPLHVLàFDFK
#BIOwskazówka
Ser
mozzarella bio
CASTELLI
J
J
569
V]W
ĞRVRķ
ZôG]RQ\ELR
SUEMPOL
J
1379
RSDN
Pierogi bio
EKOWITAL
J
UÎŕQHURG]DMH
NJ
1079
Parówki
wieprzowe,
GURELRZHELR
:$6ß*
J
URG]DMH
J
1199
Marchew
PLQLELR
V]SLQDNELR
FRESH
J
NJ
499
Krewetki bio 28/30
PRIMEFROST
J
JRWRZDQHREUDQH
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFML
J
ZYSKUJESZ
300
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 2599
2299
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
14 6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
3URGXNW\%,2VWDQRZLàQDMOHSV]àED]ô
GRVNRPSRQRZDQLDSUDZLGğRZHMGLHW\
GODWHJRZ\ELHUDMàFQDMOHSV]HSURGXNW\
LVSRŕ\ZDMàFMHZ]DOHFDQ\FKSURSRUFMDFK
ZVSLHUDV]VZÎMRUJDQL]PLSURFHV\
]DFKRG]àFHZQLPNDŕGHJRGQLD
#BIOwiedza
1LH]JDGXM3UDZG]LZ\
SURGXNW%,2UR]SR]QDV]
QDSLHUZV]\U]XWRNDJG\ŕ
posiada na opakowaniu
V\PEROHXUROLķFLD
*URV]HN
ekologiczny
$1,$
J
URG]DMH
J
499
opak.
0DNDURQ
%,2*5$1252
J
UÎŕQHURG]DMH
NJ
399
3RPLGRU\
ekologiczne
0$1)862
J
NJ
%XUDF]NL
PDU\QRZDQH
)$50$
Ķ:,ó72.5=<6.$
J
NJ
699
produkty marki
TO NATURALNE
0àNDRUNLV]RZD
HNRORJLF]QD
0Ğ<1<:2'1(
NJUÎŕQHURG]DMH 799
Rabt do -15%
&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
15
Olej
kokosowy
ekologiczny
OLEJOWY RAJ
340 ml
49,97/l
1699
szt.
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
8ZDŕDV]ŕHSURGXNW\%,2VàGURJLH"2ZV]HPPXV]à
E\âGURŕV]HRGW\FKNRQZHQFMRQDOQ\FK]HZ]JOôGX
QD{ZLôNV]\QDNğDGSUDF\LGURŕV]\SURFHVSURGXNFML
%,2:U]HF]\ZLVWRķFLZUD]]FHQàRWU]\PXMHV]
EDUG]LHMQDWXUDOQ\RGŕ\ZF]\V\FàF\LEH]SLHF]Q\
SURGXNW:GğXŕV]HMSHUVSHNW\ZLHRV]F]ôG]DV]
QD{ZL]\WDFKOHNDUVNLFKLV\QWHW\F]Q\FKOHNDUVWZDFK
#BIOwskazówka
Ocet
MDEğNRZ\
2&7,0
300 ml
13,30/l
399
Warzywa
konserwowe
ekologiczne
(.2:,7$/
340 g/230 g
350 g/215 g
Z\EUDQHURG]DMH
2,17 - 2,32/100 g
499
RSDN
Kasza
jaglana
ekologiczna
1$785$9(1$
NJ
949
gryczana
JURG]DMH
NJ
SURGXNW\HNRORJLF]QH
NXFKQLD]MDW\FNLHM
PDUHN%,2$6,$
/,(1<,1*
Rabt do -15%
&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
16
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
Konkret 9 BIO NA ZDROWIE
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Kawa na konwencjonalnych plantacjach
uprawiana jest z wykorzystaniem
syntetycznych nawozów i pestycydów.
6LôJDMàFSRZHUVMô%,2WHJRSURGXNWX
PRŕHP\OLF]\âQLHW\ONRQDOHSV]\VPDN
LDURPDWUôF]QLHZ\VHOHNFMRQRZDQ\FK
]LDUHQOHF]WDNŕHQDNRU]\VWQ\ZSğ\ZQD
QDV]H]GURZLH:VSLHUDP\WDNŕHHW\F]QH
warunki pracy na plantacji w krajach
tropikalnych.
#BIOwiedza
&XNLHU
WU]FLQRZ\
HNRORJLF]Q\
.5®/(:6.,
500 g
NJ 589
opak.
6\URS
]{DJDZ\
(.2:,7$/
PO
O
1199
szt.
1DSÎMURķOLQQ\
(&20,/
%$5,67$
O
URG]DMH 999
.DZD]LDUQLVWD
HNRORJLF]QD
:26(%$
$5$%,&$
NJ 2999
.DZD
'$5<1$785<
200 g
URG]DMH
J
1099
.DZDHNRORJLF]QD
]F\NRULL
J 999
6$7,
250 g
UÎŕQHURG]DMH
NJ 1499
&R]\VNXMHV]NXSXMàF
SURGXNW\]{HXUROLķFLHP"
3HZQRķâŕH]RVWDğ\
wyprodukowane metodami
HNRORJLF]Q\PLEH]Xŕ\FLD
syntetycznych dodatków.
17
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
Konkret 9 BIO NA ZDROWIE
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
:SURGXNWDFKURķOLQQ\FK%,2
Z\VWôSXMH]QDF]QLHZLôFHMSROLIHQROL
6àWRQDWXUDOQH]ZLà]NLZDŕQHGODQDV
Z{NRQWHNķFLH]GURZLDFDğHJRRUJDQL]PX
3RPDJDMà]DFKRZDâPğRGRķâLZLWDOQRķâ
#BIOwskazówka
Herbata
ekologiczna
'$5<1$785<
80 - 100 g
Z\EUDQHURG]DMH
J 1199
opak.
+HUEDWD
/,3721
J[WRUHEHN
UÎŕQHURG]DMH
J
1099
+HUEDWDHNRORJLF]QD
<2*,7($
J[WRUHEHN
J[WRUHEHN
J 1199
699
=LRğD
ekologiczne
30 - 100 g
J
2599
0$7&+$02<$
30 g
J
+HUEDWND
J[WRUHEHN
J[WRUHEHN
J
FHQDRG
399
18
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
Konkret 9 BIO NA ZDROWIE
6]XNDV]MDNRķFLNWÎUD
QLHSRGOHJDG\VNXVML"
=QDMG]LHV]MàNXSXMàF
SURGXNW\]HXUROLķFLHP
QDRSDNRZDQLX
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
3ğDWNL
RZVLDQH
HNRORJLF]QH
1$785$9(1$
600 g
10,98/kg 659
RSDN
:DƮHU\ŕRZH
100 g
URG]DMH 329
.LVLHO
HNRORJLF]Q\
$030 g
UÎŕQHURG]DMH
5 , 6 3 / 1 0 0 g
169
3U]HWZRU\
RZRFRZH
6<0%,2
250 g
PDOLQDWUXVNDZND
35,96/kg 899
V]W
0DOZLQD
7U]FLġVND%DNDODU]
%DNXVLRZR
W sklepach na półkach ze zdrową żywnością
znajduje się wiele produktów. Te oznaczone
jako BIO, EKO, organiczne i wiele inych. Czy to
oznacza, że jedne są zdrowsze od drugich? Czym
się różnią?
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
*UDQROD
HNRORJLF]QD
3$3$*5,1
320 g
URG]DMH
40,59/kg
1299
1DSÎM
URķOLQQ\
(&20,/
O
NRNRVRZ\
PLJGDğRZ\
FHQD]DV]W
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 999
899
19
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
Konkret 9 BIO NA ZDROWIE
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6\URSELR
+(5%$32/
O
URG]DMH
O
999
szt.
6RNELR
/22.)22'
O
URG]DMH
O
1699
6RN
HNRORJLF]Q\
]RZRFÎZ
JUDQDWX
O
SRPLGRURZ\ELR
6<0%,2
O
O
299
35(0,80
526$
O
1999
:RGD
PLQHUDOQD
]{HVHQFMà
VPDNXELR
(66(1&(
Ŕ<:,(&='5®-
O
UÎŕQHURG]DMH
O
Nie należy mylić określenia BIO z nic nieznaczącym
określeniem „zdrowa żywność”. Surowce i produkty
BIO wytwarzane są w sposób naturalny, bez
użycia substancji syntetycznych. Co za tym idzie,
zawierają dużo więcej wartości odżywczych oraz są
bezpieczniejsze dla naszych organizmów od żywności
niekologicznej. Słowa: BIO, EKO/EKOLOGICZNY oraz
ORGANICZNY znaczą dokładnie to samo i można ich
używać zamienie, zawsze gdy towarzyszy im euroliść
na opakowaniu.
Prof. dr hab.
Ewa
5HPELDğNRZVND
cena od
399
7Ğ2&=1,$
0$85(5$
PO
RGO
2020 5HJXODPLQGRVWôSQ\Z3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDRUD]QDVWURQLHcarrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych
Malwina
7U]FLġVND%DNDODU]
%DNXVLRZR
Każda mama chce jak najlepiej dbać o swoje
dzieci. Ja też! Z drugiej strony produkty BIO są
droższe. Czy mimo to warto je wybierać? Czy dzięki
nim mam większą pewność, że to, co podaję moim
szkrabom, jest dla nich lepsze?
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
Talar ki
ekologiczne
BIOJEJE
55 g
5,44/100 g 299
opak.
Sok
owocowy bio
200 ml
Z\EUDQHURG]DMH
1,25/100 ml
249
V]W
Makaron
dla dzieci
ekologiczny
KID’S PASTA
300 g
UÎŕQHURG]DMH
NJ
599
Kaszka
ekologiczna
HELPA
200 g
4,75/100 g
949
Sos pomidorowy
ekologiczny dla dzieci
LA SELVA
340 g
NJ 799
+
KUP JEDEN
WEŹ DRUGI
3ğDWNLķQLDGDQLRZHHNRORJLF]QH
MILZU!
200 - 250 g
NRV]WJSU]\]DNXSLHRSDN
899
Chrupki
BIOSAURUS
50 g
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMà
4,98/100 g
EH]DSOLNDFML
5,98/100 g
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 299
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
2121
Wszystkie etykiety
ZVND]XMàŕHSURGXNWMHVW
QDMOHSV]\GODG]LHFNDD7\
FKFHV]JZDUDQFML":\ELHUDM
WHRSDNRZDQLDQDNWÎU\FK
ZLG]LV]HXUROLķâ
Każdy rozwijający się organizm, w tym płód, a także
organizm małego dziecka, wymaga dostarczania
wielu wartości odżywczych i jest wyjątkowo podatny
na zanieczyszczenia żywności. Z tego powodu
żywność ekologiczna, posiadająca znacznie lepszy
skład, zmniejsza ryzyko wystąpienia różnego
rodzaju chorób i alergi u najmłodszych.
3URIGUKDE
Ewa
5HPELDğNRZVND
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO
Kaszka
dla dzieci bio
HOLLE
J
Z\EUDQHURG]DMH
NJ
1099
RSDN
.DV]NDGOD{G]LHFL
GERBER ORGANIC
J
J 1099
3RVLğHN
dla dzieci
bio
HUMANA
J
Z\EUDQH
URG]DMH
J
399
V]W
Mus bio
FRUCHT BAR
ZWXEFH
J
Deserek
J
J
329
Sztuczne konserwanty, barwniki, zagęszczacze,
wypełniacze, dodatki smakowe nie są dla malucha!
W produktach BIO ich nie znajdziesz.
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
22
%àGœ(.2=HXUROLķFLHP
WRSURVWHERGDMH&L
JZDUDQFMôMDNRķFLNWÎUHM
PRŕHV]]DXIDâ
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO
:ŕ\ZQRķFLNRQZHQFMRQDOQHMRGSRZLHGQLVPDN
DURPDWNRQV\VWHQFMôLWUZDğRķâZVSRPDJDVLô
VWRVXMàFZ\EUDQHVSRķUÎGNLONXVHWGRVWôSQ\FK
VXEVWDQFMLZGXŕHMPLHU]HV\QWHW\F]Q\FK]{NWÎU\FK
F]ôķâPRŕHPLHâQLHNRU]\VWQ\ZSğ\ZQDQDV]H
]GURZLH3URGXNW\%,2]JRGQLH]SUDZHPPRJà
]DZLHUDâW\ONRWHGRGDWNLNWÎUHQDOHŕàGRSXOL
NLONXG]LHVLôFLXGR]ZRORQ\FKEH]SLHF]Q\FK
L{QDWXUDOQ\FK
#BIOwiedza
Cukierki
ekologiczne
SUPERKRÓWKA
J
URG]DMH
J 899
RSDN
Ciastka
ekologiczne owsiane
ANIA
J
J
499
SYMBIO
J
J
759
Lizaki ekologiczne
]ZLWDPLQà&
YUMEARTH
V]W
J
J 1199
ŔHONL
ekologiczne
J
J
599
Biszkopty
SAN PAJDA
J
J
699
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
23
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
Prof. dr hab.
Ewa
5HPELDğNRZVND
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
7UXGQRG]LHFLRP]DEURQLâMHG]HQLD
VğRG\F]\GODWHJRQDMOHSLHMSRGDZDâMH
RGF]DVXGRF]DVXZQLHGXŕ\FKSRUFMDFK
L{VLôJDâSRQDMZ\ŕV]HMMDNRķFLSURGXNW\
]{WHMNDWHJRULL7HQQDZ\NSR]ZROLG]LHFLRP
NRQWURORZDâQDGPLHUQàRFKRWôQDVğRG\F]H
UÎZQLHŕZWHG\JG\GRURVQà
#BIOwskazówka
2U]HFK\
RZRFHZ{F]HNRODG]LH
HNRORJLF]QH
&2&2$
J
Z\EUDQHURG]DMH
J 759
RSDN
/RG\ELR
)5(6+
PO
UÎŕQHURG]DMH
O 1399
/RG\
U\ŕRZHELR
1$785$77,9$
PO
URG]DMH
O
2299
%DWRQ
HNRORJLF]Q\
),7%,2
J
J 139
V]W
&]HNRODGD
HNRORJLF]QD
J
J
799
*DODUHWND
$0J
J
329
Zdrowsze słodycze? To możliwe! Zostały
wyprodukowane z lepszej jakości składników,
bez sztucznych dodatków.
24
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM
7DNQDZHWSLZRPRŕHE\â%,2
:\WZDU]DQHMHVW]H]EÎŕ
LFKPLHOXSR]\VNDQ\FKEH]XG]LDğX
V\QWHW\F]Q\FKSHVW\F\GÎZLQDZR]ÎZ
7R{SU]HNğDGDVLôQLHW\ONRQDMHJRķZLHWQ\
VPDNLDURPDWDOHWDNŕHGRVNRQDğàMDNRķâ
#BIOwskazówka
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
3LZRELR
',(:(,66(
O
EXWHOND
EH]]ZURWQD
O
899
V]W
%2+(0,$
5(*(17
35(6,'(17
O
O
749
%581(+$87
%/21'(
$0%5((
O
799
7RUWLOODFKLSV
HNRORJLF]QH
=(175$/(
J
URG]DMH
J 699
RSDN
3U]HNàVND
HNRORJLF]QD
7$5$//,
J
J 699
:$5%85*(5
+(//(6
:(,66(
O]ğ
O
0,33 l
559
25
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
Konkret 9 BIO NA ZDROWIE
:{SU]\SDGNXNDUP%,2SURFHVZ\WZDU]DQLD
MHVWķFLķOHNRQWURORZDQ\ZLôFPDP\
SHZQRķâŕHSRGDMHP\SXSLORPSRNDUP
SR]\W\ZQLHZSğ\ZDMàF\QDLFKVWDQ]GURZLD
L{VDPRSRF]XFLH
#BIOwiedza
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
.DUPD
GOD{NRWDELR
%87&+(5o6
85 g
UÎŕQHURG]DMH
5,28/100 g 449
V]W
GODSVD
NRWDELR
VXFKD
800 g
39,99/kg
3199
RSDN
GOD{SVDELR
150 g
3,06/100 g
459
GODNRWD
HNRORJLF]QD
100 g
379
.DUPDGODSVD
400 g
17,98/kg 719
4,34/100 g
369
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO
26 6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
&DğDJDPD
NRVPHW\NÎZPDUHN
)526&+0$<(5,
62'$6$121/<(&2
/o$5%5(9(57
3URGXNFMDHNRORJLF]QDGRW\F]\
QLHW\ONRŕ\ZQRķFL3RZVWDMHFRUD]
ZLôFHMNRVPHW\NÎZLGHWHUJHQWÎZ
%,2RMDNRķFLSRWZLHUG]RQHM
VSHFMDOQ\PLFHUW\ƬNDWDPL3RVLDGDMà
RQHEDUG]LHMSU]\MD]Q\VNğDGQLH
VàWHVWRZDQHQD]ZLHU]ôWDFKRUD]
Z\WZDU]DQHVà]P\ķOàRķURGRZLVNX
QDWXUDOQ\P
#BIOwiedza
Tabl etki
GR{]P\ZDUNL
SUNLIGHT
V]W 3399
opak.
3ğ\Q
GRP\FLD
V]\E
CLIN
PO
O
599
V]W
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
Rabt do -20%
&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLŕNô
27
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
&RG]LHQQLHGEDV]RKLJLHQô
LSLôNQR]Xŕ\ZDMàFZFLàJXURNX
GXŕHLORķFLUÎŕQ\FKNRVPHW\NÎZ
GODWHJRWDNZDŕQHMHVWE\Z7ZRMHM
ğD]LHQFH]QDOD]ğ\VLôSURGXNW\
RVNğDG]LHEH]SLHF]Q\PGODVNÎU\
LFDğHJRRUJDQL]PX
#BIOwskazówka
0\GğR
SAVON D’ALEP
J
J
999
V]W
6]DPSRQ
GRZğRVÎZ
ŕHOGRP\FLD
GODG]LHFL
BOBINI VEGAN
PO
PO
1199
'H]RGRUDQW
GDPVNL
PôVNL
EARTH SALT
PO
URG]DMH
PO
1099
ŔHOSRG
SU\V]QLF
COSNATURE
PO
JUDQDWG]LNDUÎŕD
O
6]DPSRQ
GRZğRVÎZ
ONLYBIO
URG]DMH
PO
1799
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
.RQNUHW BIO NA ZDROWIE
6]DPSRQ
EDOVDP
PO
PDOLQDPRURV]ND
O 499
Kosmetyki ekologiczne są bezpieczne dla Ciebie,
Twojej rodziny i środowiska.
MNIEJ PLASTIKU Ograniczamy
]Xž\FLHRSDNRZDŋ
Stop zanie y  aniu
planety pl tikiem! Produkty na wagę
Konkret 10 Konkret 11
STAWIAMY NA RECYKLING
I BIODEGRADOWALNE OPAKOWANIA
ZAPAKUJEMY DO TWOJEGO
:Ğ$61(*232-(01,.$*
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
DO NAS:
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
1H23Cv1
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
Naczynia jednorazowe z surowców odnawialnych
Talerze
]OLķFLDSDOPRZHJR
V]WUÎŕQHURG]DMH
SDW\F]NLEDPEXVRZHGRV]DV]ğ\NÎZ
250 szt. - ]ğ 999
opak.
6]WXâFH
12 szt.
UÎŕQHURG]DMH
NXENL
25 szt.
FHQDRG
]ğ
499
TRZCINA CUKROWA KUKURYDZA
1DF]\QLD
MHGQRUD]RZH
FHQDRG
25 szt.
ZLGHOF]\NL
GRIU\WHN
50 szt. - ]ğ
Z\NDğDF]NL
300 szt. - ]ğ
LIŚĆ PALMOWY + BAMBUS DREWNO
GRW\F]\VWRLVN]REVğXJàWUDG\F\MQà
Skorzystaj z alternatywy
zdrowej dla Ciebie
i przyjaznej
dla środowiska.
:DUWRVNRġF]\â]W\SRZ\PL
SODVWLNRZ\PLQDF]\QLDPLNWÎUH
GğXJRVLôUR]NğDGDMàDLFK
VNğDGQLNLPRJàSU]HQLNDâ
GRŕ\ZQRķFL
1DF]\QLD]VXURZFÎZ
RGQDZLDOQ\FKVà
w 100% naturalne,
z surowców odnawialnych,
kompostowalne,
biodegradowalne,
bez toksyn i sztucznych
dodatków,
neutralne dla smaku,
estetyczne i funkcjonalne.

Więcej gazetek: