Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka ważna od 22-10-2019 do 27-10-2019

NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
Pistacje
399
100 g
Kawa
mielona
JACOBS
KRÖNUNG,
BARISTA EDITIONS
400 - 500 g, cena za opak.
29,98 - 37,48/kg 1499
23
15
artykuły
na wagę
Karkówka
wieprzowa
EH]NRķFL
kg
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1299
1099
carrefour.pl
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
TV
Z
R
E
K
L
A
M
Y
P
R
O
D
U
K
T
SZANSA
N
A
W
Y
G
R
A
N
ß
!
!
!
O
S
T
A
T
N
I
A
!
!
!
2
Orzechy
brazylijskie 499
100 g
Granat
kraj
pochodzenia:
Egipt, Turcja
249
szt.
599
kg
Cytryny
kraj pochodzenia
Turcja
BAKALIE
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà0$.$5%$.$/,(63=2263.1(7352),7:$5=<:$2:2&(63=22)+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.*583$352'
*5((1*528363=221$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)5(6+:25/',17(51$763=22)58,70+*5=<%2:6.,6-
32/720$8+$*52.,1*'$5,86=675=Pomidory
daktylowe
250 g
13,96/kg
pochodzenia:
0DURNR
+LV]SDQLD
349
opak.
Ogórek
GğXJL
+LV]SDQLD 159
Czosnek
bio
V]W 349
Rodzynki
1 kg 999
Pomelo
kraj pochodzenia
&KLQ\ 499
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
S
8
P
E
R
C
1
A
1 kg
artykuły
na wagę
produkt
krajowy
3
produkt
krajowy
Mintaj
ILOHWPURŕRQ\
glazura 35%
899
kg
3ROôGZLFD
]GRUV]D
DWODQW\FNLHJR
459
100 g
=ôEDF]
ZôG]RQ\
2899
RYBY
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà02:,32/$1'6$/(663$.&<-1$33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$5),6+63-:63®/1,&<
621$63=221(7352),7:$5=<:$2:2&(63=228+$*52.,1*'$5,86=675='\QLD
SLŕPRZD 299
Dynia
HOKKAIDO 299
szt.
Dynia 199
%U]XV]NL
ZôG]RQH
]ğRVRVLD
HNVWUD
'\QLDELR
HOKKAIDO 399
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
R]GREQD 299
CODZIENNIEGRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QD52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
Dynia
Dobra nie tylko
na Halloween
41DV]\PLGRVWDZFDPLVà7$5&=<Ġ6.,63®Ğ.$$.&<-1$0$'(-:5®%(/63=22=$.Ğ0,ó61(12:$.63=2263,.2.203$1,$'52%,$56.$
63=22683(5'52%=$.Ğ'52%,$56.2=,(*Ğ2:<63=22=$.Ğ$'<0,ó61(129(63=22=$.Ğ0,ó61(2/(:1,.%,663=22=$.Ğ$'<
0,ó61(6,/(6,$6$$1,0(;)22'663=2263.=03-%%,03257(.63257-%=$.Ğ0,ó61(2/(:1,.%,663=22
Kurczak
gotowany
z kurnej
SÎğNL
239
100 g
Szynka
SL]]D
JBB 169
Szynka
NOVE
219
279
RG{V]ZDJUD
V]\QND
F\JDġVND
.LHğEDVDNUXFKD]{JDODUHWNà
NLHğEDVDWUDG\F\MQLHZôG]RQD 259
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
.DEDQRV\
2/(:1,.
J
UÎŕQHURG]DMH
J
600
opak.
3ROôGZLFD]ğRWD 239
S
8
3
E
R
&
N
$
produkt
krajowy
krajowy produkt
5
wołowina
polska wołowina
polska
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0'ß%52:6.,
.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%$75$&=<.=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(
02Ķ&,%52'<),50$352'8.+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%
'52%,0(;63=22=$.Ğ'52%,$56.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Kark
ZRğRZ\
EH]NRķFL
2299
kg
6NU]\GğRV]\MD
SRGXG]LH]{LQG\ND 599
%RF]HNZLHSU]RZ\
EH]NRķFL 1499
0LôVR
PLHORQH
ZLHSU]RZR
ZRğRZH
ZBYSZKO
J
NJ
699
opak.
.UÎOLN
SDWURV]RQ\
2099
)LOHW
]NDF]NL
SUPREME
1999
:RğRZLQD
SRWDWDUVNX
J
NJ 799
369
áZLDUWND
]NXUF]DND
CODZIENNIE GRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
produkt
krajowy
krajowy produkt
S
U
P
E
R
C
N
A
6
5RŕHN
]MDEğNLHP
95 g
2,09/100 g 199
szt.
3DUÎZND
ZFLHķFLH
IUDQFXVNLP
95 g
SU]HNàVND
KRWGRJ
110 g
2,08 - 2,41/100 g
229
%XğND
]PDNLHP
70 g
1,13/100 g
079
%DJLHWND
NRU]HQQD
160 g
1,24/100 g
199
&KOHE
ŕ\WQLUD]RZ\
480 g
6,02/kg 289
ķQLDGDQLRZD
),71(66
72 g
1,10/100 g
1799
kg
6HUQLN
UÎŕQHURG]DMH
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà,17(5(85232/6$&$55()28532/6.$$:$63®Ğ.$-$:1$$5<=7$32/6.$63=22=$.Ğ$'3,(.$51,&=<20$50$5*23=6006=<0$Ġ6.$
),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<32/6.,(0/<1<6$$0%$6$'2563=2263.35=('6$932/63=2263.260:$570,/.0Ğ<1=%2Ŕ2:<-/$6=.,(:,&=63-
=$.Ğ=%2Ŕ'<675<%&(1758063=22(.20(*$0Ğ<1<:2'1(63=220$;7230$/$6,(:,&=0$/(7$63-=$.Ğ$'0/(&=$56.,),*$1'
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
S
8
P
E
R
C
N
$
7
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà/$=85632/'=,(/&=<=*352/1<2606,(53&683(5'52%3+852%(572*25=$Ğ(.32/0/(.63=221,&.$/63=22$%9,/.<6.,83,(1,1(
6HUSOHķQLRZ\
LAZUR 399
100 g
6HUŕÎğW\
EDAMSKI, NATAN 179
6HUŕÎğW\
VILVI
UÎŕQHURG]DMH
NUDMSRFKRG]HQLD
/LWZD 399
produkt
krajowy produkt
krajowy
.RWOHW\
CORDON BLUE 129
3ROôGZLF]NL
]NXUF]DND 129
1XJJHWV\ 109
052Ŕ21('$1,$
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIE GRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
.XUF]DN
]{URŕQD
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 999
899
DŖIUGAS
NUDM
SRFKRG]HQLD
/LWZD
cena od
449
KASZTELAN
UÎŕQHURG]DMH 199
Oferta nie dotyczy wybranych sklepów.
Szczegóły na carrefour.pl/kurczak
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
GRVNRQDğ\QDNDQDSNL
ERJDW\ZZDSġLELDğNR
8
0L[{
GR{VPDURZDQLD
Ğ$&,$7<
200 g
2,00/100 g 399
szt.
-DMD
723-$-
10 szt.
0,70/szt. 699
opak.
0DUJDU\QD
)/25$
352$&7,9
400 g
UÎŕQHURG]DMH
32,48/kg 1299
.HƬU
QDWXUDOQ\
0,/.2
1 l
299
60$.2:,7$
180 - 450 g
0,67 - 1,67/100 g 299
0DVğR
/853$.
4,00/100 g 799
0OHNR
HNRORJLF]QH
3,ß71,&$
]DZWğ
419
0DVğRELR
0/(.29,7$
]DZWğ
3,50/100 g
699
-DMDELR
0,=*,(5
6 szt.
1,00/szt.
599
-DMD
]ZROQHJR
Z\ELHJX
)$50,2
0,85/szt. 849
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
ķZLHŕH
52%,&2
]DZWğ
- ]ğ
zaw. tł. 3,2%
0OHNR8+7
EH]ODNWR]\
:<'2-21(
]DZWğ - ]ğ
249
S
U
3
E
5
&
1
$
ściółkowe
L
rozmiar
wolny
wybieg
M
9
899
1079
Jogurt
ACTIMEL
8 x 100 g
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DSDN
1,12/100 g
Deser
SATINO
BAKOMA
165 g
0,79/100 g 129
szt.
Baton
KINDER PINGUI
30 g
5,30/100 g 159
Babka
DAN CAKE
250 g
NJ 499
Twaróg
MLEKPOL
MAZURSKI SMAK
JUÎŕQHURG]DMH
NJ 349
Twa róg
sernikowy
PRÉSIDENT
NJ 999
ĶPLHWDQND
UHT
Ğ2:,&.$
500 ml
]DZWğ
13,98/l 699
ĶPLHWDQD
3,ß71,&$
]DZWğ
NJ 289
Jogurt
naturalny
ZOTT
180 g
0,61/100 g
109
Serek
KRPRJHQL]RZDQ\
DANIO
4 x 140 g
Z\EUDQHURG]DMH
0,98/100 g 549
4-pak
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
Deser
MONTE MAX
4 x 100 g
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFML
1,50/100 g
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 599
499
Batonik
twarogowy
MAGIJA
45 g
3,09/100 g 139
JOGOBELLA
150 g
OLJKWEH]FXNUX
]ğ
J
jogurt
8-pak
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
10
produkt
chłodzony
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6HUSOHķQLRZ\
VALBON
FDPHPEHUWEULH
180 - 200 g
URG]DMH
3,50 - 3,89/100 g 699
szt.
.UHPIURPDJHU
SMAKI BESKIDU
75 g
UÎŕQHURG]DMH
1,32/100 g 099
)LOHFLNGURELRZ\
ZôG]RQ\
MADEJ WRÓBEL
SDF]NRZDQ\
kg 2199
:UDS\
LANTMANNEN
370 g
23,76/kg 879
opak.
%DJLHWND
MEGGLE
175 g
2,00/100 g 349
359
449
6HUŕÎğW\
:Ğ26=&=2:$
SODVWU\
150 g
FHQD]DRSDN
2,40/100 g
%XğHF]NL
POHF]QH
]F]HNRODGà
'$1&$.(
400 g
17,23/kg
689
3DğHF]NL
VHURZH
3,.Ǖ1,.
80 g
4,49/100 g 359
6HUHN
%,(/8&+
135 - 150 g
1,53 - 1,70/100 g 229
6HUNR]L
&+$9528;
SLUDPLGNDURODGD
120 - 150 g
URG]DMH
7,33 - 9,16/100 g
FHQD]DV]WOXERSDN 1099
&LDVWR
FKğRG]RQH
1,&.$/
500 g
IUDQFXVNLH
QDSL]]ô
11,90/kg 595
3,ß71,&$
TWÓJ SMAK
]ğFHQD]DV]W
1,50/koszt 100 g
SU]\]DNXSLH
V]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
299 150
6HU]JÎUELR
MLEKOVITA
300 g
22,97/kg
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
S
U
P
E
R
&
N
A
11
Paluszki surimi
à la krab
SANTA BREMOR
100 g 179
opak.
Hummus
LISNER
80 g
UÎŕQHURG]DMH
3,12/100 g 249
szt.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
599
Filety
ķOHG]LRZH
280 g
NJ
.RUHF]NL
FISCHER
{J
2,45/100 g 489
)LOHW\]{PDNUHOL
SGATTONI
300 g
]SLHF]DUNDPL
L]LHORQ\PJURV]NLHP
NJ 1899
Makrela
SEKO
URG]DMH
3,00/100 g 599
.UHZHWNL
JRWRZDQH
MY FOOD
400 g
NJ 3399
6DğDWNDPDNDURQRZD
150 g
2,20/100 g 329
ĞRVRķ
ZôG]RQ\
QD{JRUàFR
MOWI
125 g
10,39/100 g
1299
ĞRVRķQRUZHVNL
11,00/100 g 1649
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
ĞRVRķQRUZHVNLZôG]RQ\
SUEMPOL
50 g
11,98/100 g 599
ĶOHG]LH]EHF]NL
KAPITAN
NAVI
JNJ 1499
S
U
P
E
R
C
N
A
12
Fasolka
ugotowana
QD{SDU]H
BONDUELLE
400 g
9,98/kg
399
opak.
=XSDNUHP
PROSTE HISTORIE
IGLOTEX
450 g
UÎŕQHURG]DMH
10,20/kg 459
.LHğEDVD
ķOàVND
MORLINY
735 g
19,04/kg 1399
3\]\]PLôVHP
JAWO
13,09/kg 589
:DU]\ZD
QDSDWHOQLô
D’AUCY
9,48/kg
379
NUDNRZVNDVXFKD
OLEWNIK
255 g
URG]DMH
47,02/kg 1199
3DUÎZNL
PLQL
BERLINKI
200 g
2,75/100 g 549
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
699
szt.
3L]]D
DR. OETKER
GUSEPPE
335 - 425 g
16,45 - 20,87/kg
.DEDQRV\
7$5&=<Ġ6.,
EXCLUSIVE
115 g
4,08/100 g 469
)U\WNL
MCCAIN
750 g
NDUERZDQHSURVWH
9,06/kg 679
7UXVNDZNL
PDOLQ\ZLķQLH
HORTEX
17,76/kg 799
'DQLH
JRWRZH
FROSTA
500 g
19,38/kg 969
:ôGOLQD
DUDA
SODVWU\
100 g
Z\EUDQHURG]DMH 499
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
S
U
P
E
R
C
N
A
13
Danie w kubku
KNORR
47 - 87 g
wybrane rodzaje
4,36 - 8,07/100 g 379
opak.
Zupa
KNORR
*25ß&<.8%(.
12 - 20 g
4 rodzaje
5,95 - 9,92/100 g 119
489
519
Sos
Ğ2:,&=
Ǖ500 g
cena za szt.
9,78 - 13,98/kg
=XSD]{NDV]à
:,1,$5<
75 - 95 g
3 rodzaje
3,15 - 3,49/100 g 299
Przyprawa
uniwersalna
.8&+$5(.
1 kg 999
Przyprawa
35<0$7
5 - 30 g
3,84 - 23,00/100 g 115
%XOLRQ
120 g
UÎŕQHURG]DMH
2,33/100 g 279
ZPğ\QNX
32 - 98 g
5,10 - 15,60/100 g 499
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
&2'=,(11,(do wygrania .$57$32'$581.2:$
na52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
Sos
VDğDWNRZ\
9 g
wybrane
rodzaje
12,12/100 g
cena od
109
0LHV]DQND
przypraw
15 - 18 g
8,84 - 10,60/100 g 159
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
PRZYPRAWY
EKOLOGICZNE
MARKI
TO NATURALNE
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
20
%
DO
S
8
P
(
R
&
N
$
14 :V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Mleczko
kokosowe
HOUSE OF ASIA
400 ml
9,98/l 399
szt.
Pomidory konserwowe
DAWTONA
400 g
Z\EUDQHURG]DMH
6,23/kg 249
opak.
449
Majonez
WINIARY
11,23/l
Musztarda
PRYMAT
180 - 185 g
1,03 - 1,05/100 g 189
Risotto
214 - 220 g
UÎŕQHURG]DMH
3,18 - 3,27/100 g 699
Sos
do potraw
350 ml
16,83/l
589
Kaszotto
214 - 248 g
2,22 - 2,57/100 g 549
Ketchup
KOTLIN
450 g
URG]DMH
8,43/kg
+ 50 g GRATIS!
379
Passata
PETTI
500 g
]ğFHQD]DV]W
8,99/koszt kg
SU]\]DNXSLH
V]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
599 300
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
MOSSO
230 g
URG]DMH
3,04/100 g
699
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
PRODUKTY
BEZGLUTENOWE
MARKI YUMMITY
15
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
S
U
P
E
R
&
N
A
15
6PDNRğ\NLGODSXSLOD
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
0àND
BASIA
NJ
Z\EUDQHURG]DMH 349
opak.
3DVWD
PLôVQD
ARGETA
J
J 449
szt.
0RNUDNDUPD
GODNRWD
WHISKAS
[J[J
J
499
*XODV]DQJLHOVNL
ZLHSU]RZLQD
ERF]HN
KRAKUS
J
NJ 599
2OHM
MONINI
'(/,&$72
CLASSICO
H[WUDYHUJLQH
PO
O
999
299
:DU]\ZD
NRQVHUZRZH
BONDUELLE
JJ
UÎŕQHURG]DMH
J
369
0DNDURQ
LUBELLA
MDMHF]Q\
JZ\EUDQHURG]DMH
NJ
KUJAWSKI
O
549
.DUPD
GODNRWD
FELIX
3/$<78%(6
J
J
399
CODZIENNIE GRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QD52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
PODRAVKA
J
NRV]WNJ
SU]\]DNXSLHRSDN
kup 2 opak. za
500
2 opak.
1 opak.
2,50 zł
2JÎUNL
JJ
NJ
6XFKDNDUPD
GODSVD
PEDIGREE
NJ
NJ 1499
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
S
U
P
E
R
C
N
A
1616 :V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3RVLğHNGODG]LHFL
HUMANA
190 g
1,31/100 g 249
szt.
0OHNRZSURV]NX
GODG]LHFL
NE67/¤/,77/(67(36
600 g
38,32/kg 2299
opak.
6RNGODG]LHFL
BOBOFRUT
300 ml
12,64/l 379
'DQLH
GOD{G]LHFL
GERBER
250 g
Z\EUDQHURG]DMH
23,16/kg
579
3ğDWNL
RZVLDQH
QUAKER
231 - 500 g
Z\EUDQHURG]DMH
0,80 - 1,73/100 g 399
3LHF]\ZR
FKUXSNLH
0(/9,7
130 g
3,07/100 g 399
.UHPGR{VPDURZDQLD
%2817<0,/.<:$<
7:,;7($6(56
200 g
UÎŕQHURG]DMH
7,00/100 g 1399
699
.DV]NDGOD{G]LHFL
NESTLÉ
230 g
3,04/100 g
ķQLDGDQLRZH
500 g
15,98/kg
799
6XSOHPHQWGLHW\
KRÜGER
82 - 88 g
4,54 - 4,87/100 g 399
%DWRQSURWHLQRZ\
%$.$//$1'%$
35 g
7,4 0/100 g 259
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
1DSÎMURķOLQQ\
,1.$
1 l
U\ŕRZ\RZVLDQ\
- ]ğ
sojowy
599
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
S
U
P
E
R
C
N
A
NOWOŚĆ
1717
Cukier trzcinowy
KRÓLEWSKI
500 g
8,58/kg 429
opak.
Herbata
owocowa
TEEKANNE
1,75 - 2,5 g
x 20 torebek
UÎŕQHURG]DMH
9,58 - 13,69/100 g
479
1999
2719
Kawa
rozpuszczalna
JACOBS KRÖNU NG,
BARISTA
155 - 200 g
URG]DMH
FHQD]DRSDN
10,00 - 12,90/100 g
.DZDZ{NDSVXğNDFK
NESCAFÉ
DOLCE GUSTO
112 - 256 g
7,81 - 17,85/100 g 1999
Kawa
ziarnista
DALLMAYR
1 kg
Z\EUDQHURG]DMH
4999
Herbata
granulowana,
KHUEDWD
OLķFLDVWD
LIPTON
100 g
599
Kakao
DECOMORRENO
150 g
3,99/100 g
'ŕHP
Ğ2:,&=
280 g
12,46/kg 349
szt.
JACOBS VELVET
200 g
9,50/100 g 1899
&2'=,(11,(GRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QD52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Miód
wielokwiatowy
+8=$5
MIODY POLSKIE
950 g
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFML
26,31/kg
ZYSKUJESZ
500
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 2499
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
18
Czekolada
LINDT EXCELLENCE
100 g
wybrane rodzaje 789
szt.
WEDEL
235 - 300 g
wybrane rodzaje
29,97 - 38,26/100 g
899
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
1099
1299
Ptasie Mleczko
380 g
UÎŕQHURG]DMH
cena za opak.
28,92/kg
Wafelek
PRINCESSA LONGA
41 - 46 g
3,02 - 3,39/100 g 139
Baton
KNOPPERS
3 x 40 g
4,58/100 g 549
3-pak
HEIDI
cena od
549
Cukierki
WAWEL
430 g
34,86/kg
1499
opak.
Bombonierka
LINDT
120 - 180 g
19,44 - 29,16/100 g 3499
Praliny
MON CHÉRI
FERRERO
157,5 g
10,15/100 g 1599
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Do wygrania 6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
:DƮH
bez dodatku
cukru
110 g
2 rodzaje
3,63/100 g 399
Baton musli
NESTLÉ
35g
]ğ/cena
za 3 szt.
3,03/koszt 100 g
SU]\]DNXSLHV]W
3W CENIE 2
159 106
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
3 szt.
S
8
P
E
R
C
N
A
19
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
ŔHONL
1,00Ķ0,(-Ŕ(/.,
90 - 130 g
UÎŕQHURG]DMH
2,30 - 3,32/100 g 299
opak.
&XNLHUNL
MAMBA
150 g
2,99/100 g
449
&LDVWND]JDODUHWNà
'(/,&-(
294 g
20,38/kg 599
&XNLHUNL
QDZDJô
VOBRO 219
100 g
&XNLHUNL
OL]DNL
)58,7Ǖ7(//$
CHUPA CHUPS
144 - 180 g
3,61 - 4,51/100 g
649
1DFKRV\
DORITOS
&KUXSNL
&+((726
165 g
2,00/100 g
329
1499
3UDOLQ\
72)),)((
250 g
59,96/kg
Dla duchów
łakomczuchów
&KLSV\
/$200 - 215 g
2,42 - 2,60/100 g
519
3DOXV]NL
EDMJOH
/$-.21,.
70 - 300 g
1,30 - 5,56/100 g
389
*OFERTA OBOWIĄZUJE DO 31.10
artykuły
na wagę
S
U
P
(
R
C
N
A
20
6-pak
:RGDœUÎGODQD
Ŕ<:,(&='5®-
niegazowana, 5 l
1,00/l
499
szt.
1DSÎML]RWRQLF]Q\
26+((
0,555 l
wybrane rodzaje, 4,31/l 239
6\URS
Ğ2:,&=
0,4 l
wybrane rodzaje
9,48/l
379
Woda
PLQHUDOQD
67$5232/$1.$
2000
6 x 1,5 l
UÎŕQHURG]DMH
1,10/l
989
0,33 l
szklana butelka
4,21/l
139
œUÎGODQD
Ŕ<:,(&='5®-
niegazowana
6 x 0,7 l
2,05/l
859
kokosowa
&2&21$87
0,5 l
9,98/l
='52-(.
6 x 0,31 l
4,83/l 899
1DSÎM
HQHUJHW\F]Q\
&2&$Ǖ&2/$(1(5*<
0,25 l
2 rodzaje, 15,96/l 399
Ŕ<:,(&
='5®-
60$.2Ğ<.
1,5 l
wybrane
rodzaje
1,73/l
259
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Do wygrania 6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
7<0%$5.
OUÎŕQHURG]DMH
cena od
189
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Z APLIKACJĄ
MOBILNĄ
TRZECI PRODUKT
ZA 1 GROSZ
S
8
3
(
5
&
N
A
21
Sok, nektar
HORTEX
300 ml
wybrane rodzaje
5,30/l 159
szt.
2-pak
4-pak
Napój
TYMBARK
2:2&(Ķ:,$7$
1 l
UÎŕQHURG]DMH 299
Sok
multiwitamina
329
Sok
SRPDUDġF]RZ\
379
Napój
&$35,2
2 l
UÎŕQH
rodzaje
1,65/l
DORHVRZ\
OKF
1,5 l
UÎŕQHURG]DMH
5,33/l
799
1DSÎMJD]RZDQ\
635,7()$17$
2 x 0,85 l
2,82/l 479
JD]RZDQ\
25$1Ŕ$'$
HELLENA
1,25 l
1,59/l
199
0,3 l
7,63/l 229
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
&2'=,(11,(do wygrania .$57$32'$581.2:$
na52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
Sok,
nektar
)25781$
wybrane
FHQD]DV]W
ZYSKUJESZ
170
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 369
SCHWEPPES,
'53(33(5
SXV]ND
0,33 l
NRV]WO
SU]\]DNXSLHV]W
kup 4 szt. za
500
4 szt.
1 puszka
1,25 zł
3(36,
[O
FHQD]DSDN
]DSOLNDFMà
1,25/l
EH]DSOLNDFML
1,50/l
200
W APLIKACJI 1199
999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
8
P
E
R
C
N
A
22
STREFA PIW 0%
8-pak 4-pak
Piwo
DESPERADOS
4 x 0,5 l
puszka
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DSDN
6,50/l 1299
4-pak
OKOCIM
MOCNE
puszka
5,50/l 1099
LECH FREE
5,75/l
1149
1599
8-pak
WARKA
8 x 0,5 l
FHQD]DSDN
4,00/l
Piwo
=Ğ27<%$Ŕ$17
0,5 l
EXWHONDEH]]ZURWQD
7,98/l
399
szt.
WARKA RADLER
EXWHOND]ZURWQD
5,38/l 269
%5$&.,(
SPECJAL JASNE
OEXWHOND]ZURWQD
4,38/l 219
.6,ßŔó&(
=Ğ27(36=(1,&=1(
&,(01(Ğ$*2'1(
&=(5:21</$*(5
5,98/l 299
Ŕ<:,(&
PREMIUM
4,50/l
w tym 0,5 l
GRATIS
1799
niepasteryzowane
.$6=7(/$1
Ŕ<:,(&
%,$Ğ(35(0,80
5,58/l 279
1 puszka
2,25 zł
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
NAWET TAKA ILOÂå SZKODZI ZDROWIU KOBIET
W CIÑ˚Y I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW
23
Farba
GRZğRVÎZ
PALETTE
UÎŕQHRGFLHQLH
899
szt.
0DVNDGRWZDU]\
QDWNDQLQLH
GARNIER
SKIN NATURALS
J
J 799
ĞDJRGQ\Sğ\Q
GRGHPDNLMDŕXRF]XLXVW
L’ORÉAL
PO
PO 1299
.UHPGR{WZDU]\
NUTRI-GOLD
2/(-.2:<5<78$Ğ
PO
PO 2999
3LHOôJQDFMDFLDğD
ZIAJA
PO
Z\EUDQHURG]DMH
PO
cena od
699
$NFHVRULDWRDOHWRZH
INTER VION
.RVPHW\NLGRWZDU]\
ALOE ORGANIC
AVA
PO
PO
1599
999
6]DPSRQGR{ZğRVÎZ
3$17(1(352Ǖ9
PO
O
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
3URGXNW\GRVW\OL]DFML
WELLAFLEX
PO
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]W
]DSOLNDFMàPO
EH]DSOLNDFML
PO
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 999
799
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
24
3ğ\Q
SR{JROHQLX
STR8
100 ml
UÎŕQHURG]DMH 1999
szt.
0DV]\QNL
GRJROHQLD
*,//(77(%/8(
V]W
UÎŕQHURG]DMH
0$&+
]GRGDWNRZ\PZNğDGHP
9(18661$3 2799
opak.
3ğ\QGRNàSLHOL
APART
OUÎŕQHURG]DMH
8,17/l
899
'H]RGRUDQWPôVNL
ADIDAS
QDWXUDOVSUD\
75 ml
21,32/100 ml 1599
ŔHO
SRG{SU\V]QLF
GDPVNL
'29(
POUÎŕQHURG]DMH
21,98/l 1099
$QW\SHUVSLUDQWZVSUD\X
1,9($
150 ml
6,66/100 ml 999
$QW\SHUVSLUDQW
ZVSUD\XPôVNL
5,99/100 ml 899
ŔHO
GRJROHQLD
GODPôŕF]\]Q
*,//(77(6(5,(6
2 x 200 ml
PROGLIDE
170 ml - ]ğ
4,50 - 9,99/100 ml
FHQD]D
SDNOXEV]W
1799
SRGSU\V]QLF
PôVNL
1,9($0(1
500 ml
17,98/l
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
S
8
P
E
R
C
1
A
CAŁA GAMA
PRODUKTÓW
DOPIELĘGNACJI
RĄK ISTÓP DAX
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
25
0\GğR
Z{NRVWFH
DOVE
100 g
UÎŕQHURG]DMH 279
szt.
&KXVWHF]NL
QDZLOŕDQH
GODG]LHFL
)5(6+6(16,7,9(
[V]W 3499
opak.
3DVWD
GR{]ôEÎZ
ELMEX
75 ml
UÎŕQHURG]DMH
15,99/100 ml 1199
3DVWDGR{]ôEÎZGODG]LHFL
25$/Ǖ%
7,9 9/100 ml 599
3ğ\QGRSğXNDQLD
MDP\XVWQHM
500 ml
13,98/l 699
&KXVWHF]NL
GRKLJLHQ\
LQW\PQHM
/$&7$&<'
V]W
599
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
&2'=,(11,(GRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QD52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
S
8
P
E
R
C
1
A
SZCZOTECZKI
ELEKTRYCZNE
I KOŃCÓWKI
MARKI ORALB
wybrane produkty
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
PIELUCHOMAJTKI
MARKI PAMPERS
różne rodzaje
WKŁADKI
HIGIENICZNE
MARKI TENA,
LIBRESSE
26 :V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3ğ\QGR{SUDQLD
GHOLNDWQHJR
PERWOLL
3,6 l
UÎŕQHURG]DMH
5,83/l 2099
szt.
0OHF]NR
F]\V]F]àFH
CIF
780 g, 1001 g
8,98 - 11,53/kg
899
ĶURGNL
GR{P\FLD
RNLHQ
CLIN
500 ml
11,98/l
599
2699
opak.
3URV]HNŕHO
NDSVXğNLGR{SUDQLD
PERSIL
3,9 kg, 3 l, 28 - 36 szt.
6,92/kg, 9,00/l, 0,75/szt.
6SUD\
F]\V]F]àF\
435 ml, 750 ml
13,32 - 22,97/l
999
3HUHğNL
GR{SUDQLD
/(125
UNSTOPPABLES
210 g
9,52/100 g 1999
3ğ\Q
GR{SğXNDQLD
WNDQLQ
LENOR
1420 ml, 1800 ml
6,11 - 7,74/l 1099
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
WSZYSTKIE
PRODUKTY
DO PIELĘGNACJI
MEBLI MARKI PRONTO
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
20
%
DO ODPLAMIACZE
MARKI VANISH
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA RABAT.
DO
DO PRANIA
DLA DZIECI
MARKI LOVELA
40
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
S
U
P
E
R
C
N
A
27
OFERTA SPECJALNA
3ğ\Q
GR{P\FLD
QDF]\ġ
FAIRY
900 ml
UÎŕQHURG]DMH
7,21/l
649
szt.
ĶFLHUHF]NL
XQLZHUVDOQH
SÖKE
V]W
199
opak.
.RVWNL
GR{:&
DOMESTOS
2 x 53 g,
2 x 55 g,
3 x 55 g
Z\EUDQH
URG]DMH
6,05 - 9,42/kg
999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
ŔHOJUDQXONL
GR{XGURŕQLDQLD
UXU
KRET
400 g, 500 g
13,98 - 17,48/kg
699
CODZIENNIEGRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
GRWRDOHW
ZERO KAMIENIA
750 ml
13,32/l
WSZYSTKIE
ODŚWIEŻACZE
MARKI AIR WICK
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
20
%
DO
CAŁA GAMA
PRODUKTÓW KIWI
CAŁA GAMA
ŚRODKÓW
DO ZMYWARKI
MARKI FINISH
40
28 1DV]\PLGRVWDZFDPLVàDAJAR, FLORENTYNA, TADAR.
Oszczędność na kilogramy
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Garnki
nierdzewne
UÎŕQHURG]DMH
LZLHONRķFL
199
100 g
Czajniki
329
Koszyki
rattanowe
449
Pojemniki
szklane 099
plastikowe
399
3ÎğPLVNL
QD{SU]\VWDZNL
UÎŕQHURG]DMH
Kubki szklane
dekorowane
LUMINARC
UÎŕQHZ]RU\
139
Talerze
szklane
BORMIOLI
UÎŕQHNRORU\
099
emaliowane
OXE
Z\VRNLH
249
Patelnie
QRQVWLFN 299
Patelnie
typu stone
]SRZğRNà 499
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
artykuły
na wagę
na wagę artykuły
WSZYSTKO
NA WAGĘ
29
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàALTOM, BRITA, BROWIN, CARREFOUR, FLORENTYNA, FACKELMANN, TADAR, DAJAR, ADMIT, VERONI.
9499
kpl.
Dzbanek
ƬOWUXMàF\
ZNğDG\
BRITA MAXTRA+
lubNRPSOHW
ZNğDGÎZ
5 + 1 szt.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3DWHOQLD
QRQVWLFN
Carrefour
UÎŕQHUR]PLDU\
cena od
1999
szt.
7HUPRPHWU
WHUPRIRU
ZVZHWHUNX
- ]ğ
ZIXWHUNX
- ]ğ
UÎŕQHZ]RU\
499
7HUPRVNXEHN
WHUPLF]Q\
UÎŕQHURG]DMH
3RGJU]HZDF]H
]DSDFKRZH
799
opak.
.RPSOHW
RELDGRZ\
HOHPHQWÎZ
HOHPHQWÎZ
- ]ğ
48 elementów
9999
1499
=DSDU]DF]
G]EDQHN
ŕDURRGSRUQ\
Z\FLVNDUND
GRF\WUXVÎZ
FHQDRG]ğ
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIE GRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
.XEHN
SRUFHODQRZ\
NXEHN
]]DSDU]DF]HP
FHQDRG]ğ
UÎŕQHZ]RU\
kubek
porcelanowy
399
S
U
P
E
R
C
N
A
komplet
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ
CENIE
produkt
30 1DV]\PLGRVWDZFDPLVàVILEDA, MAPA SPONTEX, LEIFHEIT, KETER, KEEEPER, YORK, AMTRA.
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
3ğ\Q]LPRZ\
GR{VSU\VNLZDF]\
$8722.
O
O
999
szt.
.RV]\N
352672.1,7;6
NRORU\]LHORQ\V]DU\
ŕÎğW\JUDQDWRZ\ 1499
6XV]DUND
UR]VXZDQD
&$6$Ǖ)/(;
GğOLQHNP 9999
.RV]
QDSUDQLH
$17217,/'$
SRMO
UÎŕQHURG]DMH
1099
:\FLHUDF]ND
]HZ]RUHP
wym. 40 x 60 cm
2799
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
=P\ZDNL
<25.
25 szt.
V]WJUDWLV 599
opak.
'HVND
GR{SUDVRZDQLD
$,5%2$5'0
OXE(;35(660
FHQD]DV]W
]ğ[UDW 16900
299
00
0RSREURWRZ\
9,/('$8/75$0$7
785%2
ZNğDGGRPRSD
8/75$0$;OXE
8/75$0$7- ]ğ
FHQD]DRSDN
mop obrotowy
12900
19900
3RMHPQLN
GRSU]HFKRZ\ZDQLD
.(((3(5
SRM O - ]ğ
SRM O - ]ğ
SRNU\ZDSRMO]ğ
SRNU\ZDSRMOSRMO
- ]ğ
poj. 20 l
1499
0RSSğDVNL
0,&52:,3(508/7,
OXE$%5$6,9(
]DSDV - ]ğ
mop płaski
2499
ĶFLàJDF]ND
]PLRWND'867(5
]PLRWNDV]XIHOND{]ğ
FHQD]DV]WOXE]HVWDZ
ściągaczka
S
U
P
(
R
C
1
A
-22°C
5 l
31
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàCORTINA, HERMES, WÓJCIK, LEDPOL, NOWA, MAG, SENA, VIRTUS, ARPEX.
P10
próbki oddane
35cm
Znicz
szklany
NU]\ŕ
130 g
599
szt.
Znicz
szklany
60 g
199
Znicz szklany
latarnia
200 g
Candela Z-63
1999
NXODWôF]D
120 g
1099
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
28 cm
20 cm
37 cm
29 cm
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
&KU\]DQWHPDŕ\ZD
ZLHONRNZLDWRZD
GUREQRNZLDWRZD
UÎŕQHNRORU\ 1099
katedra
699
399
bukiet
Bukiet
9 sztucznych
chryzantem
UÎŕQHNRORU\
34 h
15 h
60 h44 h
60 h
31-36cm
Znicz szklany
tulipan,
ZLWUDŕ,,
2 modele 1799
120 - 180 g
4 wzory
999
41 cm
35 cm
50 h
44 - 66 h
S
U
P
E
R
C
N
A
TV
Z
K
L
M
Y
O
D
T
CODZIENNIEdo wygrania KARTA PODARUNKOWA
naROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
32
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàHASBRO, CARREFOUR, 4 KIDZ, TREFL, MATTEL, SIMBA, JUMI, ARPEX, NOWA, LEGO, CORTINA.
**60239, 70680, 70822, 60218, 60212, 31072, 10883, 42084, 60240, 41383, 70659, 41360, 60191,
10900, 10870, 42088, 31092, 70660, 70841, 60219, 60206, 70661, 60184, 31071, 10858
OFERTA SPECJALNA
Klocki**
LEGO FRIENDS,
DUPLO, TECHNIC,
CITY, CREATOR
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DRSDN
3699
42
99
Piesek
CHI CHI FRUIT
FASHION
3499
89
Nerf
ALPHA STRIKE
cena od
3999
opak.
$XWR]{ƬJXUNà
BOB BUDOWNICZY
FHQD]DRSDN 3499
Akcesoria
Halloween
zjawa
do powieszenia
- ]ğ
latarenka
duszek
- ]ğ
499
szt.
Pojazd
ZYGZAK MCQUEEN
CARS
GğFP
FHQD]DV]W 6999
129
00
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
Lalka
LOL
6999
%211<3Ğ<:$-ß&$
Z DELFINEM,
%211<5$&=.8-ß&$
FHQD]DRSDN 10900
199
S
U
P
E
R
C
N
A
33
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàABISAL, SPOKEY, OLIMP LABORATORIES, SEMI LINE, OTCF, BESTSERVICE, KREDANIA, DRESSLER.
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
Suplement
&+(/$Ǖ0,1
63257
9,7$Ǖ0,1
08/7,3/(63257
NDSVXğHN 2799
opak.
7RUEDƬWQHVV
UÎŕQHURG]DMH 2499
szt.
.VLàŕND
&=$51(
6Ğ2Ġ&(
3299
UÎŕQHW\WXğ\
Z\GDQLHSRFNHWRZH
1199
8/8%,21(%$-.,
UÎŕQHW\WXğ\ 1499
GODG]LHFL
UÎŕQHW\WXğ\ 1199
:DOL]ND
NDELQRZD
wys. 52 cm
10900
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
&2'=,(11,(GRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QD52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
3OHFDN
UÎŕQHURG]DMH
cena od
2499
premiera 26.10
5RZHUWUHQLQJRZ\
PHFKDQLF]Q\
;Ǖ),7
UHJXODFMDZ\VRNRķFLVLRGHğND
IXQNFMHNRPSXWHUD
F]DVG\VWDQVSUôGNRķâ
NDORULHPDNVZDJD
Xŕ\WNRZQLNDNJ
4580
;5$7
0
%
22900
7UHQDŕHUHOLSW\F]Q\
%22*,(
VWRSQLRZDUHJXODFMDRSRUX
ZDJDNRğD]DPDFKRZHJRNJ
IXQNFMHNRPSXWHUDF]DV
G\VWDQVSUôGNRķâNDORULH
SXOVZ\P[[FP
ZDJDXU]àG]HQLDNJ
PDNVZDJDXŕ\WNRZQLNDNJ
4990
;5$7
49900
3ODWIRUPD
ZLEUDF\MQD
SURJUDPÎZ
WUHQLQJRZ\FK
Z\P[FP
ZDJDNJ
PDNVZDJD
Xŕ\WNRZQLNDNJ
FHQD]DV]W
3490
34900
PDJQHW\F]Q\
,13(/
RSÎUPDJQHW\F]Q\VWRSQLRZD
UôF]QDUHJXODFMDRSRUXZDJDNRğD
]DPDFKRZHJRNJ
SXOVRPHWUZEXGRZDQ\
Z{NLHURZQLFôURONLWUDQVSRUWRZH
IXQNFMHNRPSXWHUDF]DVG\VWDQV
NDORULHSUôGNRķâVNDQ
Z\P[[FP
ZDJDXU]àG]HQLD{NJ
S
8
P
E
R
C
1
A
3434 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœWIDZEW.
Botki damskie
z futerkiem
rozm. 36 - 41
FHQD]DSDUô 4999
59
99
na obcasie
rozm. 36 - 41 6999
79
Kozaki damskie
]âZLHNDPL
rozm. 36 - 41 5999
69
Botki damskie
casual, rozm. 36 - 41
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Rajstopy
damskie
40 - 80 den
UÎŕQHNRORU\
LUR]PLDU\
FHQD]DSDUô
499
7
Skarpetki,
SRGNRODQÎZNL
damskie
2-pak
UÎŕQHNRORU\
cena za 2-pak
399
5
Sukienka
G]LDQLQRZD
damska
UÎŕQHURG]DMH
rozm. S - XL
7999
szt.
5ôNDZLF]NL
G]LDQLQRZHGDPVNLH
UÎŕQHNRORU\LUR]PLDU\
FHQD]DSDUô 1299
16
Spodnie
jeans
2999
39
Trapery
ocieplane
rozm. 36 - 41 7999
1 para
Kamizelka
damska
8999
6ZHWHU
damski
4999
z lampasem
rozm. S - XXL
34
Buty damskie
TEX
5999
6ZHWHUGDPVNL
3ğDV]F]
17900
189
00
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21%\GJRV]F]*$/(5,$320256.$*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,${='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
produkt polski
3535
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœWIDZEW.
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Spodnie
jeans
PôVNLHOXE
sztruksowe
UR]P
FHQD]DSDUô
5999
69
99
Trzewiki
PôVNLH
UR]P
6999
79
Koszula
PôVND
SRODURZD
IODQHORZD
UR]P6;/
FHQD]DV]W
1999
24
Kurtka
sztruksowa
OXE
kurtka jeans
PôVND
TEX
RFLHSODQD
UR]P6;;/
13900
149
00
Sweter
PôVNL
3999
49
FKLQR
4999
59
]GğXJLPUôNDZHP
UR]P6;;/

3499
39
3ÎğEXW\
Czapka
z daszkiem
UÎŕQHZ]RU\
UÎŕQHURG]DMH
UR]P
2999
1499
16
5ôNDZLF]NL
VNÎU]DQHPôVNLH
UÎŕQHURG]DMHLUR]PLDU\
FHQD]DSDUô 2999
34
Trapery
GDPVNLHPôVNLH
G]LHFLôFH
UR]P 5999
1 para
Buty trekkingowe
UR]P 6999
7U]HZLNLPôVNLH
RFLHSODQH
W\SXeVWDUV]\SDQq
UR]P 4999
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
7UDSHU\PôVNLH
Z\VRNLH
damskieUR]P
]ğ]ğ 7999
trapery męskie
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21%\GJRV]F]*$/(5,$320256.$*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,${='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
Spodnie
dresowe
JUXEH
spodnie
TEX ]ğ
]ğ
UR]P6;;/
29
grube
80% bawełny
20% nylonu
60% bawełny
40% poliestru
3636 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZĞÎGœWIDZEW, Bydgoszcz FORDON, Bydgoszcz GALERIA POMORSKA, *GDġVN CH MORSKI PARK HANDLOWY,
-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,${='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH, Kutno, 0LġVN0D], Olkusz CH ECHO, Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
%XW\G]LHZF]ôFH
Eğ\V]F]àFH
UR]P 5999
69
99
.RPELQH]RQ
F]ôķFLRZ\
G]LHZF]ôF\
UR]PFP
FHQD]DV]W 6999
79
.R]DNLG]LHZF]ôFH
QDU]HS
UR]P
FHQD]DSDUô 5999
UR]P 4999
59
Kurtka
G]LHZF]ôFD
UR]PFP
8999
Czapka
1999
24
Bluza
polarowa
2499
29
Spodnie
G]LHZF]ôFH
TEX
UR]P
TEX
UÎŕQHURG]DMH
UR]PFP 6999
szt.
cena od
G]LHFLôFD
UÎŕQHZ]RU\
FHQD]DV]W
5499
1699
19
Koszulka
]GğXJLPUôNDZHP
UR]PFP
jeans
3999
49
%OX]DG]LHZF]ôFD
FHQD]DV]W 3499
39
Legginsy
RFLHSODQH
UÎŕQHPRGHOH
LUR]PLDU\
999
1 para
5ôNDZLF] N L 
UÎŕQHZ]RU\
599
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
3737
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZĞÎGœWIDZEW, Bydgoszcz FORDON, Bydgoszcz GALERIA POMORSKA, *GDġVN CH MORSKI PARK HANDLOWY,
-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,${='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH, Kutno, 0LġVN0D], Olkusz CH ECHO, Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Czapka
FKğRSLôFD
TEX
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]W
1699
19
99
Bluza
UR]PFP
1999
szt.
Spodnie
dresowe
FKğRSLôFH
1 para
Buty
UR]P
5999
69
Kurtka
PRUR
UR]PODW
8999
%OX]DFKğRSLôFD
UR]PODW
FHQD]DV]W 2999
39
&]DSNDFKğRSLôFD
UÎŕQHZ]RU\
FHQD]DV]W 999
12
FKğRSLôFD1699
Spodnie
ocieplane
UÎŕQHURG]DMH
UR]PODW
cena od
UR]PFP
2999
Kozaczki
UR]P 5999
Kurtka
UR]PFP
5499
59
.RPELQH]RQ
F]ôķFLRZ\
FKğRSLôF\
TEX
UR]PFP
6999
79
UR]PODW
3999
49
7999
89
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
38 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*OLZLFH&+)2580-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$.ôG]LHU]\Q.RœOH
.RQLQ&+*$/(5,$1$'-(=,25(0.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
:DUV]DZD*$/(5,$:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<ĞÎGœ35=<%<6=(:6.,(*2
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
55”
Smart
TV
32”
5,1”
Radio
32663635%.
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
%35
]ğ]ğ
3499
49
99
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
3RZHUEDQN
0$17$
03%% 1699
21
7HOHIRQ
$/&$7(/
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
]ğ
11900
szt.
SU]\JRWRZDQ\SRZWÎUQLHGRVSU]HGDŕ\
1 TB
pojemność
USB 3.0
złącze
4000 mAh
poj. baterii
5999
69
5DGLREXG]LN
3266PSCR12
FHQD]DV]W
6PDUWIRQ
73Ǖ/,1.
1())26&3/86
1())26&$
]ğ
]ğ
3980
;5$7
0
%
19900 24900
klasa
energetyczna
A
HDMI x 3
USB x 1
6PDUWIRQq
6$0681**$/$;<6
UHIXUELVKHG
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ6('*(
]ğ
]ğ
GRVWôSQHZUÎŕQ\FKNRORUDFK
8790
;5$7
87900 109900
7HOHZL]RUq
3+,/,36
3)7
8990
98900 119900
7HOHZL]RUq
HKC&1+'Ǖ7
WHOHZL]RUq5&))+'7
]ğ
]ğ
4690
46900 52900
Dysk
]HZQôWU]Q\
726+,%$
7%
7%]ğ
3800
18999
8U]àG]HQLH
wielofunkcyjne
CANON
$,23,;0$*
4990
49900 59900
7HOHZL]RU
q
7+20621
8'
4330
;5$7
129900 159900
6
U
3
E
R
C
N
200 PPI
odświeżanie
A+
HDMI x 2
USB
32 GB
pamięć ROM
4 GB
pamięć RAM
12 Mpix
aparat foto
Super AMOLED
wyświetlacz
3000 mAh
poj. baterii 970 mAh
0,3 Mpix
2200 mAh
5 Mpix
1 GB
8 GB
Dual SIM
funkcja
8,8 str./min
druk mono
5 str./min
druk kolor
USB x 2
A+
39
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÎM.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+2
2SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
&]DMQLN
+<81'$, VK232
]DEH]SLHF]HQLHSU]HGSUDFà
na sucho
7999
94
99
Sandwich
toster
0$1',1(
060Ǖ
4999
szt.
&2'=,(11,(do wygrania .$57$32'$581.2:$
na52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
Blender
=(/0(5
=+%%
z akcesoriami,
funkcja Turbo
12900
139
00
&]DMQLN
]UHJXODFMàWHPSHUDWXU\
=(/0(5=&.;ǖ&. 11900
169
ŔHOD]NR
./,1'2.6,Ǖ
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
.6,
- ]ğ
ZYSKUJESZ
1000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 6999
5999
700 W
moc
890 W
dostępne worki
marki WORWO
- cena od 3,49 zł
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
.RPLQHN
elektryczny
0(03+,6
:
Z\P[[FP
UHDOLVW\F]QDV\PXODFMD
ognia, ochrona przed
przegrzaniem, tryb
cichej pracy
3790
;5$7
0
%
37900 44900
5RERWNXFKHQQ\
030.$6,$3/8605.
PLVDPDODNVHUDSRM{{O
PLVDEOHQGHUDSRMO
IXQNFMD3XOVH
5980
;5$7
29900 37900
.XFKHQNDPLNURIDORZD
0$1',1(00'%
GRVWôSQDUÎZQLHŕ]JULOOHP
002'%{{]ğ
4380
21900
2GNXU]DF]
=(/0(5JUPITER
ergonomiczny uchwyt,
VFKRZHNQDDNFHVRULDƬOWU+(3$
37900 48900
S
8
3
(
R
&
N
$
1,7 l
pojemność
2400 W
15 stopni
prędkości
2000 W
3 tryby
800 W
moc 2800 W
moc 120 g/min
wyrzut pary
zasięg pracy
10 m
20 l
ZAMÓWI ODBIERZ
Nie znalazłeś produktu?
Zamów w sklepie lub na carrefour.pl
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
1H43v1
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ:DUV]DZD&+:,/(Ġ6.$ĞÎGœXO6]SDUDJRZD
2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLe5DEDWGRqMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeLUDW]RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$]VLHG]LEàZ
:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU3URPRFMDe5DEDWGRqRERZLà]XMHZSRQLHG]LDğNLLSLàWNLLGRW\F]\W\ONRWUDQVDNFMLQDNZRWôPLQLPXP]ğEUXWWRFHQDSRXZ]JOôGQLHQLXUDEDWÎZQDOLF]DQ\FKEH]SRķUHGQLRSU]\NDVLH
]DSğDFRQ\FKNDUWàNUHG\WRZà&DUUHIRXU0DVWHUFDUGLQLHREHMPXMHZ\EUDQ\FKSURGXNWÎZPLQDONRKROXLZ\UREÎZW\WRQLRZ\FK3HğQDOLVWDZUHJXODPLQLHSURPRFML(%RQ\RZDUWRķFLRG]ğGR]ğVàGRZ\NRU]\VWDQLDZKLSHUPDUNHWDFK
OXEVXSHUPDUNHWDFK&DUUHIRXU:DUWRķâH%RQXMHVWX]DOHŕQLRQDRGNZRW\]DNXSX]DSğDFRQHMNDUWà(%RQ\QLHVàUHDOL]RZDQHZNDVDFKVDPRREVğXJRZ\FK6]F]HJÎğ\ZUHJXODPLQDFKSURPRFMLGRVWôSQ\FKZSXQNWDFKe8VğXJLILQDQVRZHq
&DUUHIRXUZ3XQNWDFK2EVğXJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZGQLURERF]HRGSRQLHG]LDğNXGRSLàWNXZJRG]LQDFKRSğDWD]DSRğàF]HQLH]JRGQD]FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUDRUD]QDZZZ
FDUUHIRXUSO:\GDZFàNDUW\MHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$NWÎUHJRSRķUHGQLNLHPXSUDZLRQ\PGR]DZDUFLDXPÎZRNDUWôMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]RR:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLHRFHQ\]GROQRķFLNUHG\WRZHMGRNRQDQHM
SU]H]%DQN55625]HF]\ZLVWDURF]QDVWRSDRSURFHQWRZDQLD5562GODXPRZ\RNDUWôNUHG\WRZàZ\QRVLFDğNRZLWDNZRWDNUHG\WXEH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÎZ]ğFDğNRZLWDNZRWDGR]DSğDW\]ğRSURFHQWRZDQLH
]PLHQQHFDğNRZLW\NRV]WNUHG\WX]ğZW\PRGVHWNL]ğPLHVLôF]QDRSğDWD]DNDUWô]ğPLHVLôF]Q\FKUDWUÎZQ\FKZZ\VRNRķFLSR]ğUDWDZ\UÎZQXMàFDZZ\VRNRķFL]ğ.DONXODFMD]RVWDğDGRNRQDQDQD
G]LHġUQDUHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NğDG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFHNRV]WÎZNRU]\VWDQLD]NDUW\]QDMGXMàVLôZ7DEHOLRSURFHQWRZDQLDRSğDWLSURZL]MLGRVWôSQHMQDKWWSVZZZEQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\
SURGXNW\EDQNXEQSSDULEDVVDOXEZ3XQNFLH8VğXJ)LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU0DWHULDğPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\LQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXDUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3
ZVSÎğSUDFXMH]%133DULEDV%DQN3ROVND6$1,3LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLDZLPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHP
XPÎZRNUHG\WUDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUNDSRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU6]F]HJÎğ\GRW\F]àFHSURJUDPXORMDOQRķFLRZHJRPDP%2186ZW\P
MHJR5HJXODPLQGRVWôSQHVàQDKWWSVPDPERQXVSOUHJXODPLQ\3URJUDPRERZLà]XMHSU]H]F]DVQLHRNUHķORQ\%DQN%133DULEDV%DQN3ROVND6$EôGàF\RUJDQL]DWRUHPPRŕHJR]DNRġF]\âSRGDMàFLQIRUPDFMôR]DNRġF]HQLXQDZZVWURQLH
LQWHUQHWRZHM]FRQDMPQLHMGZXPLHVLôF]Q\PZ\SU]HG]HQLHP=DZDUFLHXPRZ\MHVWX]DOHŕQLRQHRGZ\QLNXSU]HSURZDG]RQHMSU]H]%DQNDQDOL]\]GROQRķFLNUHG\WRZHM.OLHQWDQDSRGVWDZLHSU]HND]DQ\FKSU]H]QLHJRLQIRUPDFML0DWHULDğPD
FKDUDNWHUUHNODPRZ\LLQIRUPDF\MQ\QLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXNRGHNVXF\ZLOQHJR&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%133DULEDV%DQN3ROVND6$1,3
LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLDZLPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXU
WRPDUNDSRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU
29cm
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
22,5 cm
=QLF]
V]NODQ\
=
FHQD]DV]W
399
4
99
=QLF]
NDSOLF]ND
J
199
2
79
44 h
16 h
oferta ważna
od 24.10 do 27.10
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
'21$6
3UDOND
6$0681*
:5)()::
Z\VFPV]HUFP
JğFP
9990
;5$7
0
%
99900 112900
ZNICZE
I WKŁADY
35
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
1000/min
obroty
6 kg
załadunek
12
programów
klasa
energetyczna
A+++
eco
bubble
TV
=
5
E
K
L
$
Y
3
'
8
T

Więcej gazetek: