Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka ważna od 08-10-2019 do 12-10-2019

NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
Kawa
rozpuszczalna
JACOBS
CRONAT GOLD,
CREMA
200 g
9,00/100 g
1799
opak.
Ptasie Mleczko
WEDEL
380 g
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFML
28,92/kg
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1099
999
ZYSKUJESZ
300
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1299
999
Szynka
wieprzowa
EH]NRķFL
kg
FDUUHIRXUSO
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
TV
Z
R
E
K
L
A
M
Y
P
R
O
D
U
K
T
2
3
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
1 kg
opak.
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà&+$56=1,&.,(32/$1$785<63®Ğ.$=2*5$1,&=21ß2'32:,('=,$/12Ķ&,ß63®Ğ.$.20$1'<72:$$0$)5871(7352),7:$5=<:$2:2&(63=22(/,=$)58,7
63=2232/6.$0$.$5%$.$/,(63=2263.%$.$//$1'6$)58,70+*5=<%2:6.,6-)+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.*583$352'*5((1*528363=221$9$65/)5(6+
:25/',17(51$763=2232/720$8+$*52.,1*'$5,86=675=399
kg
Papryka
czerwona
koszyk
599
Kiwi
NJ
NUDMSRFKRG]HQLD
*UHFMD:ğRFK\ 599
Cytryny
NUDMSRFKRG]HQLD
7XUFMD$UJHQW\QD
ŔXUDZLQD
1999
Pestki dyni
1299
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 599
499
Pomelo
NJ
NUDMSRFKRG]HQLD
&KLQ\
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
produkt
krajowy
Konkret 9
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
]DZLHUDDQW\RNV\GDQW\
VSRZDOQLDMàFHSURFHV\
VWDU]HQLD
JSHVWHNG\QL]DVSRNDMD
G]LHQQH]DSRWU]HERZDQLH
RUJDQL]PXQDPDJQH]
Ogórki
kiszone bio
CHARSZNICKIE
J
NJ
799
BIO na zdrowie
certyfi kowane produkty BIO
=*:$5$1&-ß1$-1,Ŕ6=(-&(1<
4
Faszerowaniec
]PR]]DUHOOà
i pomidorami,
faszerowaniec
ze szpinakiem
JBB
229
100 g
produkt
krajowy produkt
krajowy
NOWOŚĆ
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=$.Ğ0,ó61(12:$.63=2263.62.2Ğ®:6$=6,('=:62.2Ğ32'=03-%%,03257(.63257-%=$.Ğ$'<0,ó61(
129(63=22=$.Ğ0,ó61(2/(:1,.%,663=22$1,0(;)22'663=226.-27<63--267$/2:6.,7267$/
Boczek
ZôG]RQ\
paski
199
189
3DV]WHWSLHF]RQ\
NATURRINO
62.2Ğ®:
3ROôGZLFD
]{SLHFD
schab
szlachecki
249
Salami
]SU]\SUDZDPL
]{SLHSU]HP]LHORQ\P
]{SDSU\Nà 339
6]\QNDG\PHP
ZôG]RQD 239
6]\QND
litewska,
V]\QND
litewska
drobiowa
269
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
S
U
P
E
R
&
N
A
Z\VRND]DZDUWRķâ
ELDğND
Z\ERUQ\SDV]WHW
GODRVÎEFHQLàF\FKVPDN
L{QDWXUDOQHVNğDGQLNL
EH]GRGDWNX
JOXWDPLQLDQXVRGX
EH]GRGDWNXIRVIRUDQÎZ
5
Udziec
ZRğRZ\
EH]NRķFL 2699
kg
BLUE  stek bardzo krwisty – lekko
obsmażony z każdej strony – mięso
w środku surowe i ciepłe.
RARE  stek krwisty – słabo
wysmażony – mięso czerwone w środku.
MEDIUM RARE  stek średnio
krwisty – mięso w środku zmienia kolor
na jaskrawo czerwony.
MEDIUM  stek średnio wysmażony
– brunatnawy sos, mięso bardziej jędrne.
MEDIUM WELL stek dobrze
wysmażony – stek jest twardawy
i elastyczny.
WELL DONE  stek bardzo dobrze
wysmażony – mięso brunatne.
STOPNIE WYSMAŻENIA STEKA
TARGI
WOŁOWINY
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0{'ß%52:6.,
.{=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%${75$&=<.=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(
02Ķ&,%52'<),50$352'+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63{={22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%
'52%,0(;63=22=$.Ğ'52%,$56.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.$0,63®Ğ.$=2*5$1,&=21ß2'32:,('=,$/12Ķ&,ß63.
Szponder
1699
wołowina
polska
polska wołowina
WYŚMIENITE MIĘSNE
INSPIRACJE
promocja obowiązuje
10-12.10.2019
459
100 g
Stek
]&XORWWH
3LFDQKD
produkt
krajowy
Filet
]{LQG\ND
1999
3ROôGZLFD
ZRğRZD 799
449
S
U
P
E
R
C
N
A
MHGHQ]{QDMFHQQLHMV]\FK
JDWXQNÎZPLôVD
ZRğRZHJR
R{XQLZHUVDOQ\P
]DVWRVRZDQLX
.DF]ND
BEZ GMO 1099
]{DQWU\NRWX
URVWEHIX
62.2Ğ®:
6
Kurczak
]URŕQD
999
szt.
6HUŕÎğW\
RYCKI
UÎŕQHURG]DMH 249
100 g
GOUDA
:ó'=21$
%(={/$.72=<
0/(.29,7$
179
Oferta nie dotyczy wybranych sklepów.
Szczegóły na carrefour.pl/kurczak
produkt
krajowy produkt
krajowy
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà0$*$)22'663=22Ķ:,(Ŕ(,=,(/21(63=2263.600/(.29,7$=$.Ğ$'0/(&=$56.,62.2Ğ®:63=22632%5278
72:35=(00/(&=$560.$026
Ser
SOHķQLRZ\
QLHELHVNL
-$.2Ķá
={1$785<
CARREFOUR
349
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
6HUŕÎğW\
EH]{ODNWR]\
/$&(<6:,66
79$/,2
UÎŕQHURG]DMH
cena od
219
6DğDWNDVXUÎZND
0$*$*5=(Ķ.2:,$.
J
J
300
opak.
%(=*021$785<
Jakość z Natury
Carrefour
NRQWURODQDNDžG\P
HWDSLHSURGXNFML
S
U
3
E
R
C
1
A
OHWQLDWUDG\FMDVHURZDUVNDLZVSDQLDğ\
VPDN]DFKRZDQHZQRZRF]HVQ\PZ\GDQLX
SURGXNWÎZEH]ODNWR]\
]OLQLL9DOLR
352'8.8-0</(3,(-%<-(Ķá/(3,(-
.RQNUHW 1. Wytwarzany od ponad
60lat według tradycyjnej
receptury.
2. Doskonały smak
dzięki długotrwałemu
dojrzewaniu.
3. Z mleka pochodzącego
od wybranych rodzinnych
gospodarstw z Sudetów.
1. Delikatne mięs o
naturalnie bogate
wkwasy omega-3.
2. Z wybranych
gospodarstw czystych
norweskich fiordów.
3. Wędzony w niskiej
temperaturze dymem
zdrewna bukowego.
7
- WARZYWA OKOPOWE -
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$5),6+63-:63®/1,&<02:,32/$1'6$/(663$.&<-1$
.5<0$5352'8&766&$/0$563=2233+8.2/$6,Ġ6.,0$5.,(32/63®Ğ.$=2*5$1,&=21ß2'32:,('=,$/12Ķ&,ß63®Ğ.$.20$1'<72:$
1(7352),7:$5=<:$2:2&(63=22)58,70+*5=<%2:6.,6-1$785)$5033+8.2/$6,16.,3,ß71,&$:$*52'=.,6Ğ$:20,5
Dorsz
atlantycki
ILOHW]HVNÎUà
3999
kg
Marchew
NJ
NJ
369
opak.
Cebula
NJ
479
czerwona
199
:ğRV]F]\]QD
tacka
J
NJ
299
Ziemniaki
NJ
NJ
799
Morszczuk
ILOHWPURŕRQ\
JOD]XUD 1299
Krewetki 31/40
]{RJRQNLHPJ
REUDQHJRWRZDQHPURŕRQH
J 1800
RYBY
149
BEZ GMO, 100% NATURY
Jakość z Natury
Carrefour
NRQWURODQDNDžG\P
HWDSLHSURGXNFML
produkty
krajowe
352'8.8-0</(3,(-%<-(Ķá/(3,(-
.RQNUHW 6
ĞRVRķZôG]RQ\
-$.2Ķá={1$785<
CARREFOUR
SODVWU\J 800
1. Aromatyczna odmiana Harnaś.
2. Uprawiany według zasad
zrównoważonego rolnictwa.
3. Z okolic dolin Bzury i Przysowy.
Czosnek
-$.2Ķá
={1$785<
V]W 199
88
- BUŁKA Z MASŁEM -
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<=$.Ğ$'3,(.$51,&=<e20$5q/$/255$,1(32/6.$63=220$5*23=6
00{6=<0$Ġ6.$32/6.,(0Ğ<1<6$$0%$6$'2563=2263.35=('6$932/63=2263.$:$63®Ğ.$-$:1$35=('6,ó%,2567:26$932/
63{={22260:$570,/.0Ğ<1=%2Ŕ2:<-{/$6=.,(:,&=63-=$.Ğ=%2Ŕ'<675<%&(1758063=22(.20(*$0Ğ<1<:2'1(63=22
0$;7230$/$6,(:,&=0$/(7$63-=$.Ğ$'0/(&=$56.,),*$1'352'8.&-$:Ğ$61$
3ÎğEDJLHWND
]SğDWNDPL
]LHPQLDF]DQ\PL
160 g
J
149
szt.
3àF]NL
V]W
J
J
499
opak.
&KOHE
SV]HQQRŕ\WQL
]{GRGDWNDPL
UÎŕQHURG]DMH
799
kg
7RUW
&=$51</$6
2999
%XğND
]{PDNLHP
JJ
079
%XğNDZLHMVND
]VXV]RQ\PL
SRPLGRUDPL
JJ
099
3RGNRZD
]{F]DUQXV]Nà
L{VH]DPHP
JJ
NOWOŚĆ
artykuły
na wagę UÎŕQH
ZLHONRķFLWRUWÎZ
6 szt.
GRƬQND
V]Q\WND
JJ
039
99
Jogurt bio
PRAZIARNA
BAKOMA
140 g
3 rodzaje
1,35/100 g
189
szt.
CODZIENNIEdo wygrania KARTA PODARUNKOWA
naROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
Baton
KINDER
PINGUI
30 g
UÎŕQHURG]DMH
4,97/100 g 149
Jogurt
3,ß78Ķ
125 g
1,19/100 g 149
Deser
BELRISO, SMAKIJA
130 - 200 g
0,80 - 1,22/100 g 159
Serek
DANIO
135 - 140 g
wybrane rodzaje
1,06 - 1,10/100 g 149
naturalny
MALUTA
220 g
2 rodzaje
0,72/100 g 159
1 szt. 2,50 zł
kup 2 szt. za
500
2 szt.
Jogurt
JOGOBELLA
400 g
6,25/koszt kg
przy zakupie
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Jogurt
ZOTT
370 g
]ğFHQD]D{V]W
4,85/koszt kg
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
239 120
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
.HƬU
ROBICO
400 g
4,73/kg
900 ml - ]ğ
O
Mleko
smakowe
MÜLLER
PO
O
239
Jogurt pitny
FANTASIA
240 g
1,66/100 g
399
S
U
P
E
R
O
F
T
A
truskawkowy
]{SLDQNDPL
OLMICI
111 g
2,15/100 g
LANDLIEBE
150 g
1,66/100 g 249
10
0DķODQND
QDWXUDOQD
MLEKOVITA
400 g
3,48/kg
139
szt.
7ZDUÎJGHOLNDWQ\
PRÉSIDENT
150 g
UÎŕQHURG]DMH
1,33/100 g 199
6HUHN
PDVFDUSRQH
EPIU
500 g
33,98/kg 1699
0DķODQND
05ß*2:6.$
VWUDFFLDWHOOD
O
349
6HUSOHķQLRZ\
FDPHPEHUWEULH
120 - 125 g
2,95 - 3,08/100 g 369
6HUŕÎğW\
+$9$57,
0/(.32/
350 g
19,11/kg 669
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
215
0OHNR8+7
Ğ$&,$7(
O
]DZWğ
S
U
P
E
R
&
N
A
0OHNR
EH]ODNWR]\
POLMLEK
319
6,(53&
SODVWU\J
2,66/100 g
399
opak.
WZDURJRZ\
TARTARE
2,93/100 g
439
7ZDUÎJ
VHUQLNRZ\
1 kg
]DZWğ 1199
7ZDUÎJ
0$=856.,60$.
275 g
URG]DMH
14,51/kg 399
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
ķZLHŕH
Ğ2:,&.,(
]DZWğ
]DZWğ2%
- ]ğ
zaw. tł. 3,2%
259
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
11
LODY
Margaryna
FLORA GOLD,
=2/,:ß
400 g
13,98/kg 559
szt.
5$0$=0$6Ğ(0
=$/3(-6.,0
0/(.,(0
225 g
2,22/100 g 499
0DVğR
EH]ODNWR]\
32/6.,(
0/(.29,7$
200 g
2,50/100 g 499
-DMD
ZLHMVNLH
723-$-
10 szt.
0,75/szt. 749
opak.
/RG\
.25$/
.2/252:(
/$72
1 l 799
-DMD
0,=*,(5
0,60/szt. 599
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
S
U
P
(
R
C
N
A
/RG\
=,(/21$%8'.$
1 l
UÎŕQHURG]DMH 1199
-DMDHNRORJLF]QH
(.2=$*52'$
1,00/szt. 999
%(1(&2/
UÎŕQHURG]DMH
34,98/kg 1399
1399
&$57('o25
900 ml - 1 l
13,99 - 15,54/l
Deser
/$3$11$&277$
LA CRÈ0(%5ÛLÉ(
RIANS
2 x 100 g
4,15/100 g 829
2-pak
6RN
9,&725,$
&<0(6
210 ml
URG]DMH
1,61/100 ml 339
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
&2'=,(11,(GRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QD52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
Miks
GRVPDURZDQLD
0/(0,;
=$0%52:6.,
200 g
2,00/100 g 399
wolny
wybieg
L
rozmiar ściółkowe
M
rozmiar
12
ĞRVRķ
atlantycki
SUEMPOL
200 g
9,50/100 g 1899
opak.
5\ED
SR{JUHFNX
SEKO
500 g
UÎŕQHURG]DMH
13,58/kg 679
6SÎGGRSL]]\
HENGLEIN
400 g
9,88/kg
395
szt.
6DğDWND
PDNDURQRZD
LISNER
150 g
2,19/100 g
329
3LHURJL
VIRTU
1 kg
UÎŕQHURG]DMH 959
ĞRVRķQRUZHVNL
MOWI
SODVWU\
100 g 1349
7RUWLOOD
KONSPOL
250 g
URG]DMH
23,80/kg 595
&KOHE
WRVWRZ\
'$1&$.(
6,50/kg 325
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
599
)LOHW\
ķOHG]LRZH
280 g
21,39/kg
)LOHW\ķOHG]LRZH
MORS
220 g
2,59/100 g 569
3DVWHOOD
80 g
2,86/100 g
229
3DVWD
NDZLRURZD
6$17$%5(025
180 g
4,27/100 g 769
ĞRVRķELR
100 g 1369
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
S
U
P
E
R
C
N
A
13
.LHğEDVD
MDğRZFRZD
NLHğEDVD
P\ķOLZVND
]{V]\QNL
0$'(-
WRÓBEL
150 g
4,33/100 g
649
opak.
ķOàVND
]{NXUF]DND
KONSPOL
550 g
13,62/kg 749
6NU]\GğR
ZôG]RQH
]NXUF]DND
0$'(-:5®%(/
paczkowane 1699
kg
:DU]\ZD
QD{SDWHOQLô
FROSTA
400 g
UÎŕQHURG]DMH
14,48/kg 579
3L]]D
FELICIANA
'52(7.(5
320 - 360 g
21,36 - 24,03/kg 769
szt.
469
.DEDQRV\
7$5&=<Ġ6.,
EXCLUSIVE
115 g
4,08/100 g
3DUÎZNL
62.2Ğ®:
250 g
URG]DMH
20,76/kg 519
NUDNRZVND
VXFKD
KRAKUS
320 g
43,72/kg
1399
.DV]HWND
BONDUELLE
18,73/kg
749
0DNDURQ
HORTEX
450 g
15,09/kg
679
:ôGOLQD
PEKPOL
plastry
100 g
Z\EUDQHURG]DMH 329
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
na52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
.LHğEDVNL
FRANKI
240 g
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFML
2,29/kg
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 549
449
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
989
]V]\QNL
]H{ķZLQLRELFLD
480 - 500 g
URG]DMH
19,78 - 20,60/kg
14 :V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Wafelek
PRINCESSA
33 - 34 g
Z\EUDQHURG]DMH
2,50 - 2,58/100 g 085
szt.
1599
opak.
Praliny*
LINDOR
200 g
UÎŕQHURG]DMH
8,00/100 g
Czekolada*
LINDT
300 g
79,97/kg 2399
Baton
LION, LION 2 GO
40 - 42 g
UÎŕQHURG]DMH
2,36 - 2,48/100 g
cena od
099
Bombonierka*
VOBRO
280 - 330 g
URG]DMH
54,52 - 64,25/kg 1799
MERCI
210 - 250 g
5,60 - 6,66/100 g 1399
FERRERO ROCHER,
RAFFAELLO
200 - 230 g
7,39 - 8,50/100 g 1699
MILKA MOMENTS
92 - 97 g
8,24 - 8,68/100 g 799
Torcik
wedlowski*
WEDEL
250 g
49,96/kg 1249
235 - 300 g
2,83 - 3,61/100 g 849
Czekolada
WAWEL
100 g
Z\EUDQH
URG]DMH
279
Dzień nauczyciela
14.10
*OFERTA OBOWIĄUJE DO 14.10
80 - 135 g
6,66 - 11,24/100 g 899
15
Cukierki
WAWEL
UÎŕQHURG]DMH 229
100 g
Cukierki
J
UÎŕQHURG]DMH
NJ
689
opak.
WERTHER’S
J
J 299
Paluszki
LAJKONIK
J
J 279
Bruschetta
MARETTI
J
J
189
Orzeszki
FELIX
J
J 489
ŔHONL
J
UÎŕQHURG]DMH 249
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
579
Ciastka
BELVITA
J
NJ
S
U
P
E
R
C
N
A
Chipsy
LAY’S
J
J
519
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
369
Chrupki
CHEETOS
J
J
Popcorn
LORENZ
J
J
artykuły
na wagę
16
.DZDZNDSVXğNDFK
JACOBS TASSIMO
96 - 332 g
UÎŕQHURG]DMH
5,99 - 20,72/100 g 1989
opak.
Czekolada
]HVWHZLà
PURE GOOD
100 g
URG]DMH 899
szt.
Ciasto
do przygotowania
DELECTA
600 - 680 g
Z\EUDQHURG]DMH
8,51 - 9,65/kg 579
Kawa
ziarnista
DALLMAYR
PRODOMO
500 g
45,98/kg
2299
Kakao
NESQUIK
EXTRA CHOCO
400 g
27,48/kg 1099
+HUEDWDRZRFRZD
VITAX INSPIRATIONS
J[WRUHEHN
9,48 - 11,48/100 g 379
Cukier puder
DIAMANT
3,58/kg 179
1199
Kawa mielona
PRIMA FINEZJA
NDZDUR]SXV]F]DOQD
PRIMA
180 g
2,40 - 6,66/100 g
mielona
JACOBS
KRÖNUNG
250 g
47,56/kg
1189
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
Herbata
LIPTON
SLUDPLGNL
J[WRUHEHN
10,98 - 19,61/100 g
549
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ
50% RABATU
NA DRUGI PRODUKT
Baton
NESTLÉ KIDS
25 g
]ğFHQD
]DV]W
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHV]W
3W CENIE 2
099 066
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
3 szt.
S
U
P
E
R
C
N
A
17
Sok dla dzieci
GERBER
200 ml
wybrane rodzaje
1,50/100 ml 299
szt.
Bezglutenowy
produkt
]ERŕRZ\
SINLAC
500 g
39,98/kg
1999
opak.
'ŕHP
Ğ2:,&=
280 g
12,46/kg 349
.UHPNDNDRZR
RU]HFKRZ\
CD
350 g
bez oleju palmowego,
bez cukru
28,54/kg 999
3ğDWNL
kukurydziane
NESTLÉ
450 - 600 g
11,65 - 15,53/kg
699
Mleko
Z{SURV]NX
1$1237,352
800 g
58,74/kg 4699
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
499
.DV]ND
dla dzieci
180 g
2,77/100 g
'HVHUHN
GOD{G]LHFL
w tubce
90 g
3,21/100 g
289
0XV
owocowy
DRUGIE
Ķ1,$'$1,(
100 g
UÎŕQHURG]DMH 199
ķQLDGDQLRZH
.(//2**o6
375 g
23,97/kg
899
Miód
BARTNIK
400 g
od 22,48/kg
cena od
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
&2'=,(11,(do wygrania .$57$32'$581.2:$
na52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
3RVLğHN
190 g
]ğFHQD]DV]W
2,05/koszt 100 g
przy zakupie
V]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
519 260
S
U
P
E
R
C
N
A
NOWOŚĆ
18
Makaron
POLMAK
500 g
wybrane rodzaje
7,98/kg 399
opak.
KUPUJESZ
ZYSKUJESZ
:,Ú&(-
KUP 2 szt.
.$ĸ'Æ=$
499
ZYSKAJ
15%
szt.
Olej
KUJAWSKI
1 l
5,85/cena
poza
zestawem
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Kasza
CENOS
4 x 100 g
0,75/100 g 299
Danie
Z\VRNRELDğNRZH
FEEL FIT
185 g
UÎŕQHURG]DMH
3,78/100 g 699
Zupa
PROFI
450 g
wybrane
rodzaje
11,09/kg
Sos
MUTTI
400 g
17,48/kg 699
299
PRIMO GUSTO
5,98/kg
Passata
PODRAVKA
680 g
2 rodzaje
7,19/kg
489
Soczewica
]LHORQDF]HUZRQDŕÎğWD
12,48/kg 499
Przecier
pomidorowy
8,23/kg 329
0àND
LUBELLA
PUSZYSTA
1 kg
wybrane rodzaje 199
PRODUKTY
MARKI VARVELLO,
PEDRIZA, DELUCA
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA RABAT.
15
%
DO
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Oliwa
COSTA D’ORO
EXTRA VIRGIN
0,5 l
31,98/l
NIEFILTROWANA
0,5 l - ]ğ
51,98/l
1599
Do wygrania 6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
NOWOŚĆ
S
U
P
E
R
C
N
A
19
6PDNRğ\NLGODSXSLOD
Musztarda
PRYMAT
J
UÎŕQHURG]DMH
J 169
szt.
3DVWDPLôVQD
ARGETA
J
J 449
3U]HNàVND
GOD{SVD
CESAR
[J
J 699
opak.
GOD{NRWD
FELIX
J
J 379
WHISKAS
[J
J 529
&KU]DQ
SMAK
J
NJ 299
Orzechy,
PLJGDğ\
KRESTO
J
J 1099
.RQVHUZDPLôVQD
KRAKUS
J
PLHORQNDZLHSU]RZD
OXNVXVRZD
JXODV]DQJLHOVNL
NJ 549
Filety z makreli
KING OSCAR
J
J 489
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
Ogórki
NRQVHUZRZH
J
J
299
:DU]\ZD
BONDUELLE
[J[J
J 389
3RPLGRU\VXV]RQH
PODRAVKA
NJ 849
WSZYSTKIE
PRODUKTY MARKI
HELLMANN’S
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA RABAT.
20
%
DO
S
U
P
E
R
C
N
A
20
Przyprawa
GR{PLôVD
KNORR
200 g
wybrane rodzaje
2,25/100 g 449
opak.
Przyprawa
VEGETA
500 g
UÎŕQHURG]DMH
13,98/kg 699
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
'DQLH
.$6=$3(Ğ1$60$.8
150 g
3,99/100 g 599
%XOLRQ
120 g
2,41/100 g 289
ZPğ\QNX
KOTÁNYI
32 - 92 g
5,42 - 15,59/100 g 499
'DQLHZNXENX
48 - 87 g
4,24 - 7,69/100 g 369
*RUàF\
NXEHN
11 - 20 g
5,45 - 9,91/100 g
109
=XSDZSURV]NX
39 - 53 g
4,70 - 6,38/100 g 249
.$0,6
6 - 30 g
4,63 - 23,17/100 g 139
0LHV]DQND
przypraw
35<0$7
20 - 30 g
3,30 - 4,95/100 g 099
)L[GRSRWUDZ
27 - 68 g
od 3,51/100 g
cena od
239
6RV
VDğDWNRZ\
9 g
wybrane
rodzaje
od 12,11/100 g
6RVZ{SURV]NX
24 - 37 g
5,38 - 8,29/100 g
199
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Do wygrania 6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
S
8
P
E
R
&
N
A
21
4-pak
Piwo
WARKA
RADLER
0,5 l
butelka
zwrotna
UÎŕQHURG]DMH
5,38/l
269
szt.
DESPERADOS
3 x 0,4 l
butelka bezzwrotna
cena za 3-pak
8,16/l 979
3-pak
'ó%2:(
'2-5=$Ğ(02&1(
4 x 0,5 l
puszka
cena za 4-pak
5,50/l 1099
Ŕ<:,(&
35(0,80
4 x 0,5 l
5,50/l 1099
niepasteryzowane
.$6=7(/$1
4,00/koszt l przy zakupie
GZÎFKSDNÎZ
kup dwa 4-paki za
1599
dwa 4-paki
jeden 4-pak
8,00 zł
Piwo
3,/61(58548(//
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
8,50/l
ZYSKUJESZ
300
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1699
1399
150
W APLIKACJI 999
849
KOZEL
ç(51Ý, LEŖK
4 x 0,5 l, puszka
]DSOLNDFMàO
5,00/l
4-pak 4-pak
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Piwo jasne
TATRA
4,50/l 899
/(&+3,/6
5,00/l 999
REVOLTA
bezzwrotna
wybrane
URG]DMH
12,98/l
649
620(56%<
3($5%,5(//
0,4 l
Z\EUDQHURG]DMH
8,23/l
329
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM
S
8
P
E
R
&
1
A
22
OFERTA SPECJALNA
Napój
gazowany
HELLENA
1,25 l
wybrane
rodzaje
1,56/l
195
szt.
PEPSI
4 x 0,25 l
7,59/l
759
4-pak
Nektar
ananasowy
FORTUNA
1 l
299
gazowany
TONIC
SCHWEPPES
1,4 l
2 rodzaje
2,85/l
399
349
SPRITE,
FANTA
1,5 l
UÎŕQHURG]DMH
2,33/l
Napój gazowany
2 x 2 l
]DSOLNDFMàO
- bez aplikacji 1,75/l
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 699
599
Sok
HORTEX
0,3 l
4 rodzaje
6,63/l 199
Sok
TYMBARK
multiwitamina
329
Napój
CAPRIO
2 l
1,65/l
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Do wygrania 6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
cena od
189
Sok,
nektar
UÎŕQH
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
2-pak
NOWOŚĆ
23
Woda
mineralna
WIELKA
PIENIAWA
niegazowana
0,33 l
4,82/l
159
szt.
Napój
Ŕ<:,(&='5®-
60$.2Ğ<.
1,5 l
UÎŕQHURG]DMH
1,86/l 279
Napój
aloesowy
OKF
0,5 l
9,18/l
459
funkcjonalny
OSHEE
1,1 l
URG]DMH
3,63/l
399
Syrop
Ğ2:,&=3/86
0,25 l
23,56/l
589
kokosowa
&2&21$87
9,98/l
499
:RGDœUÎGODQD
Ŕ<:,(&='5®-
niegazowana, 5 l
1,00/l 499
799
919
6 x 0,7 l
1,90/l
energetyczny
02167(5
6,98/l 349
Woda mineralna bio
]{HVHQFMàVPDNX
Ŕ<:,(&
='5®-(66(1&(
0,4 l
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
8,23/l
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 329
229
Sok
.$527.$
)25781$
1 l
cena za szt.
200
W APLIKACJI 399
199
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
&2'=,(11,(GRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
na52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
8
P
E
5
&
N
A
6-pak
5 l
24
Farba
GRZğRVÎZ
PALETTE
UÎŕQHRGFLHQLH 899
szt.
Lakier,
pianka
SYOSS
PO
O
999
3ğ\Q
PLFHODUQ\
L’ORÉAL
PO
O
1399
GRNàSLHOL
APART
O
O 899
ŔHOSRGSU\V]QLF
PôVNL
AXE
POUÎŕQHURG]DMH
O 999
GDPVNL
BAMBINO
O 899
3LHOôJQDFMD
FLDğD
NIVEA Q10
O
1999
/HNNLŕHO
QDZLOŕDMàF\
GARNIER
ALOE JELLY
PO
PO 1299
.UHPGRWZDU]\
REVITALIFT LASER
X3
PO 3699
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
899
6]DPSRQ
ELSEVE
O
Kuferek
NRVPHW\F]Q\
EWA SCHMITT
cena od
4699
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
PRODUKTY
DO PIELĘGNACJI
RĄK ISTÓP
MARKI PERFECTA
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA RABAT.
20
%
DO
S
8
P
E
R
C
N
A
25
Chusteczki
QDZLOŕDQH
FRESH,
SENSITIVE
4 x 80 szt. 2599
opak.
Emulsja
GR{KLJLHQ\
LQW\PQHMLJROHQLD
LACTACYD
200 ml
UÎŕQHURG]DMH
6,00/100 ml 1199
szt.
0\GğRZSğ\QLH
CAREX
250 ml
Z\EUDQHURG]DMH
15,96/l 399
0\GğRZNRVWFH
DOVE
100 g
UÎŕQHURG]DMH 299
ŔHO
GR{JROHQLD
NIVEA MEN
5,50/100 ml 1099
3DSLHU
QDZLOŕDQ\
VELVET
UÎŕQHURG]DMH 469
3RGSDVNL
KLJLHQLF]QH
ALWAYS
ULTRA
PLATINUM
16 szt.
799
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3999
3LHOXFK\
PAMPERS
48 - 78 szt.
0DV]\QNL
GRJROHQLD
GILLETTE
cena od
2999
$QW\SHUVSLUDQW
ZVSUD\X
GOD{PôŕF]\]Q
ADIDAS
150 ml
RGPO
899
999
$QW\SHUVSLUDQW
GOD{NRELHW
NIVEA
RGPO 'H]RGRUDQW
QDWXUDOVSUD\
GOD{PôŕF]\]Q
75 ml
RGPO
1599
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
PRODUKTY
DO PIELĘGNACJI
DZIECI
MARKI BAMBINO
30
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA RABAT.
DO
S
U
P
E
R
C
N
A
26
NOWOŚĆ
NA PASTY
DO ZĘBÓW
MARKI COLGATE
30
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA RABAT.
DO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
1999
opak.
3URV]HNŕHO
NDSVXğNLGR{SUDQLD
E
{NJOV]W
NJOV]W
3ğ\Q
GR{SğXNDQLD
MDP\XVWQHM
25$/Ǖ%
PO
UÎŕQHURG]DMH
O 699
szt.
3DVWDGR{]ôEÎZ
ELMEX
PO
PO 1469
WNDQLQ
LENOR
{O
O
1199
3HUHğNL
GR{SUDQLD
{J
J
3ğ\Q
GRSUDQLD
GHOLNDWQHJR
PERWOLL
O
O
2499
3DVWDGR{]ôEÎZ
GODG]LHFL
PO 599
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ*
NA PRODUKTY
MARKI LOVELA
MARKI VANISH
20
NA SZCZOTECZKI
ELEKTRYCZNE
ORAZ KOŃCÓWKI
MARKI ORALB
27
2-pak
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Mleczko
do czyszczenia
CIF
780 g, 1001 g
UÎŕQHURG]DMH
8,98 - 11,53/kg
899
szt.
ĶFLHUHF]NL
GRNXU]X
PRONTO
V]WURG]DMH 699
opak.
3ğ\Q
GR{:&
DOMESTOS
ZERO
KAMIENIA
750 ml
13,32/l
999
6SUD\
do mycia
okien
CLIN
]SRPSNà
500 ml
11,98/l
599
6SUD\F]\V]F]àF\
CILLIT BANG
13,32/l 999
=DZLHV]NDGR{:&
40 g
9,98/100 g 399
*UDQXONLŕHO
GRXGURŕQLDQLD
UXU
KRET
400 g, 500 g
13,98 - 17,48/kg
699
2GķZLHŕDF]
SRZLHWU]D
$,5:,&.)5(6+0$7,&
250 ml
59,96/l 1499
=P\ZDN
JàEND
SPONTEX ECO
6 szt.
+ 2 szt. GRATIS! 1099
3ğ\QGRP\FLD
QDF]\ġ
FAIRY
2 x 900 ml
5,55/l
CAŁA GAMA
PRODUKTÓW
DO PIELĘGNACJI
OBUWIA
MARKI KIWI
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA RABAT.
DO
2999
7DEOHWNL
GR]P\ZDUNL
),1,6+
32, 36, 42, 50, 57 szt.
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
S
U
P
E
R
C
N
A
28
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Komplet
garnków
nierdzewnych
/(21(ǖ52*(5
HOHPHQWÎZ
8999
kpl.
Filtr
do wody
%5,7$
UÎŕQHURG]DMH
]ğFHQD
]DV]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
1998 999
Czajnik
02'(51
SRMO 3999
szt.
emaliowanych
HOHPHQWÎZ
UÎŕQHZ]RU\ 2999
Dostępne wzory
Kubek,
miseczka
SRM PO
talerz deserowy
Ó{FP{]ğ
talerz obiadowy
Ó{FP]ğ
kubek,
399
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà%5,7$/29($&$55()285*5283(6(%'$-$5*$532/%5$:27$'$5
Zastawa porcelanowa
OLQLD5®Ŕ$3$5<6.$
NXEHN+(50(6SRMPO
]ğ
cena od
799
3DWHOQLD
3(6&$'2
ø 24 cm]ğ
ø 28 cm]ğ
ø 20 cm
3499
Wózek
na zakupy
*,0,
6999
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Komplet pojemników
QDŕ\ZQRķâ
HOHPHQWÎZ
komplet pojemników
plastikowych
OXEHOHPHQWÎZ
]ğ
17 elementów
1999
obiadowy
HOHPHQW\
komplet
V]WXâFÎZ
HOHPHQW\
]ğ
4999
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
komplet
ø 20, 24 cm
wys. 6,5 cm
nieprzywierająca
powłoka wzmocniona
cząstkami granitu
gwarantuje wyjątkową
trwałość,
efekt ball balasting
pozwala na
zdrowe gotowanie
zdodatkiem
niewielkiej
ilościtłuszczu
29
OFERTA SPECJALNA
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Kosz
QDķPLHFL
ROTHO PASO
]SHGDğHP
SRMO
UÎŕQHZ]RU\
LNRORU\
7999
szt.
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà76,17(5,25,17(532,176$5$17,6527+2<25.
Mop
]HVSU\VNLZDF]HP
]Z\MPRZDQ\P
SRMHPQLNLHPQDSğ\Q
PO
zapas - ]ğ
2999
zestaw
=P\ZDNL
NXFKHQQH
YORK
V]W
+ 4 szt.
GRATIS!
499
opak.
.RV]\N
BRISEN
poj. 7 l - ]ğ
poj. 16 l - ]ğ
poj. 50 l - ]ğ
poj. 4,5 l
699
:LHV]DN
QD{XEUDQLD
AXON
UHJDğQDEXW\
- ]ğ
wieszak
3499
6XV]DUND
EDONRQRZD
-$11,(=%ó'1<
GğOLQHNP
4999
.U]HVğR
ATLANTIS
19900
6WROLNNDZRZ\
]H{VFKRZNLHP
CAVANIS
(',1621
- ]ğ
10900
14900
7RDOHWND]OXVWUHP
GRETA
Z\P[[FP
RWZDUWDZ\P[[FP
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
6WROLN
NDZRZ\{
/21'<1 - ]ğ
GORDON
:RUNLQDķPLHFL
ZRUNL]DZLà]\ZDQH
OV]W]ğ
ZRUNL]DZLà]\ZDQH
OV]W]ğ
35 l/15 szt.,
60 l/18 szt.
599
&2'=,(11,(GRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QD52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
S
8
P
E
R
C
N
A
BAWIMY SIĘ
NA CAŁEGO!
30
OFERTA SPECJALNA
**41366, 60223, 60214, 41371, 60208, 41335, 60226, 10863, 60172, 10902, 60138, 41362, 10868, 60193, 75199, 31079
Papier
GR{NVHUR$
OFFICE
80 g/m2
500 kartek 1299
opak.
/DOND
SNAPSTAR
UÎŕQHURG]DMH
8999
Kalendarz
ķFLHQQ\
cena od
399
szt.
=HVWDZ
MORSKA
PRZYGODA TOMKA
TOMEK I PRZYJACIELE
6999
99
=HVWDZ
do robienia
EUDQVROHWHN
KUMI KREATOR 6999
zestaw
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà0$77(//(*2$576$1$63,10$67(57072<6+$6%52(8523$3,(5+$0(/,1$576(=21.
.ORFNL
LEGO
CITY, STAR WARS,
DUPLO, FRIENDS
UÎŕQHURG]DMH 10900
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
=DEDZND
STOLIK HOBBY,
PCHACZ OGRÓD
BABY PROF
- ]ğ
STOLIK, PCHACZ
10900
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFLNAWET DO ]ğ
NOWOŚĆ TV
5999
9999
BARBIE
7ó&=2:$6<5(1.$
ZRÓB TO SAMA:
FALE I LOKI
FHQD]DRSDN
S
U
P
E
R
C
N
A
CLUB
TWÓJ DOMOWY
FITNESS
31
Tro lley
QDNÎğNDFK
UÎŕQHURG]DMH
cena od
5999
szt.
Walizka
SROLHVWHU
Z\VFP
]ğ
Z\VFP
]ğ
wys. 57 cm
4999
'RVWôSQHNRORU\ 'RVWôSQHNRORU\
Walizka
ABS
]PRŕOLZRķFLà
SRV]HU]HQLD
Z\VFP
]ğ
Z\VFP
]ğ
wys. 50 cm
11900
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHFDUUHIRXUSO
999
opak.
ŔZLUHNEHQWRQLWRZ\
Carrefour
O
ŕZLUHNGU]HZQ\CLEOO
O
.DUPDGODJU\]RQL
SWDNÎZ
VITAKRAFT
UÎŕQHURG]DMH
599
3U]\VPDN
GODSVD
DOG WAY
J
UÎŕQHURG]DMH
RGJ
399
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà9,7$.5$)71875,&$5(,17(532,170$&('6(0,/,1(.5('$1,$63257(&+$%,6$/632.(<5(*,6
5ôNDZLFD
GR{PDVDŕX
LZ\F]HV\ZDQLD
VLHUķFL]ZLHU]àW
1299
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
2Gŕ\ZND
MEGA PROTEIN
J
F]HNRODGRZD
NDZDPRNND
NJ 2999
Rower
WUHQLQJRZ\
PHFKDQLF]Q\
]{HNVSDQGHUHP
ONEGO
UHJXODFMDZ\VRNRķFL
VLRGHğNDIXQNFMH
NRPSXWHUDF]DVG\VWDQV
SUôGNRķâNDORULHPDNV
ZDJDXŕ\WNRZQLNDNJ
3780
X 5 RAT
0
%
18900
JIVE
RSÎUPDJQHW\F]Q\
NRğR]DPDFKRZHNJ
IXQNFMHNRPSXWHUD
F]DVG\VWDQVSUôGNRķâ
NDORULHSXOVPDNVZDJD
Xŕ\WNRZQLNDNJ
FHQD]DV]W
4490
X 10 RAT
44900
7RUED
VSRUWRZD
4499
produkt
3ODWIRUPD
ZLEUDF\MQD
UBS 01
Z\P[[FP
DXWRPDW\F]QHWU\E\
WUHQLQJXPDNVZDJD
Xŕ\WNRZQLNDNJ
S
U
P
E
R
C
N
A
32 1DV]\PLGRVWDZFDPLVàCORTINA, BOLSIUS.
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
22,5cm
=QLF]
V]NODQ\
JUÎŕQHNRORU\
FHQD]DV]W
ZYSKUJESZ
010
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 099
089*
SU]\
]DNXSLH
{V]WV]W
]ğ
=QLF]
V]NODQ\
VğRQHF]QLN
200 g
100
W APLIKACJI 1499
1399
249
szt.
NDSOLF]ND
60 g
26 cm
10 cm
12 cm
17,7 cm
36 cm
39 cm
=QLF]V]NODQ\
NDWHGUDUÎŕDNU]\ŕ
80 g 999
=QLF]V]NODQ\
]DOHZDQ\
120 g
UÎŕQHNRORU\ 349
NUDZDW
200 g 2199
:NğDG
ROHMRZ\
$1*(/$
470 g
]ğ/
FHQD]DV]W
3W CENIE 2
699 466
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
3 szt.
/('
GRGQL
]EDWHULDPL
GRGQL
{]ğ
050
W APLIKACJI 399
349
SDUDƬQRZ\
170 g
]ğFHQD]DV]W
4W CENIE 3
249 187
4 szt.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
20 h 50 h
50 h
50 h do 90
dni 7 dni
12 h10 h
60 h
S
8
3
E
R
&
1
$
33
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàMAG, JUMI, NOWA, CORTINA, ARPEX, ANMA, VIRTUS.
Dekoracje
ŁADNE I TRWAŁE
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
QDROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
799
1199
Bukiet
sztucznych
chryzantem
12 szt., 14 szt.
FHQD]DEXNLHW
Bukiet
sztucznych
UÎŕ
18 szt. - ]ğ
24 szt. - ]ğ
10 szt.
899
bukiet
Chryzantema
sztuczna
UÎŕQHURG]DMH
cena od
039
szt.
Dodatek
sztuczny
399
Kwiat
sztuczny
pojedynczy
199
Wianek
dekorowany
nagrobny
kompozycja
nagrobna - ]ğ
wianek
1299
S
U
P
E
R
C
N
A
34
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21%\GJRV]F]*$/(5,$320256.$*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
6999
79
99
.XUWNDPôVND
TEX
UR]P6;;/FHQD]DV]W 5999
69
.XUWNDPôVND
UR]P6;;/FHQD]DV]W
3499
39
6ZHWHUPôVNL
RNUàJğ\GHNROW ]ğ]ğ
16900
179
00
.RŕXV]HNPôVNL
UR]P6;;/
13900
149
SLORWNDUR]P6;/FHQD]DV]W
9999
119
UR]P6;/FHQD]DV]W
7999
89
.XUWNDFKğRSLôFD
UR]PODW 6999
UR]PFP
8999
3ğDV]F]FKğRSLôF\
TEX
UR]PFP 3499
%OX]DRFLHSODQD
FKğRSLôFD
UR]PFP
FHQD]DV]W
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Do wygrania 6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
6SRGQLH
MHDQV
PôVNLH
UR]P
5999
1 para
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+{Ğ®'Œ:,'=(:
Kurtka
PôVND
VNÎURSRGREQD
%OX]D
UR]P6;/
4999
59
%XW\
W\SXWUDSHU\
UR]P
DUŻO MODY
NOWOŚĆ
35

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21%\GJRV]F]*$/(5,$320256.$*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
Bluza
polarowa
G]LHZF]ôFD
UR]PFP
FHQD]DV]W
2499
29
99
3ğDV]F]\N
G]LHZF]ôF\
TEX
UÎŕQHURG]DMH
UR]PFP 8999
119
00
.XUWND
G]LHZF]ôFD
UR]PFP 7999
89
3999
49
%OX]DGDPVND
UR]P6;/FHQD]DV]W
2999
34
6SRGQLHGDPVNLH
MAMA SIZE
UR]P0;/FHQD]DSDUô
5999
79
.XUWNDGDPVND
UR]P6;/ 9999
109
.XUWNDGDPVND
GXŕHUR]PLDU\
UR]P0;;/ 8999
13900
169
3ğDV]F]GDPVNL
UR]P6;/
4999
1 para
cena od
Spodnie
MHDQV
GDPVNLH
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
10900
3DUND
UR]PFP
CODZIENNIEdo wygrania KARTA PODARUNKOWA
naROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
1DU]XWND
GDPVND
UÎŕQHPRGHOH
UR]P6;/ 5999
69
39
Sweter
GDPVNL
59
FDVXDO
UÎŕQHZ]RU\
%RWNLGDPVNLH
ZLà]DQH
UR]P
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+{Ğ®'Œ:,'=(:
NA JESIENNE CHŁODY
36
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21%\GJRV]F]*$/(5,$320256.$*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
1299
1699
5ôNDZLF]NL
G]LDQLQRZH
GDPVNLH
UÎŕQHZ]RU\
FHQD]DSDUô
&]DSND
GDPVND
z kolorowymi
pomponami
FHQD]DV]W 2699
29
99
6]DOGDPVNL
UÎŕQHNRORU\
FHQD]DV]W 2499
.DV]NLHW
PôVNL
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]W 1499
19
GDPVNLHG]LHFLôFH
MAGIC
FHQD]DSDUô 299
3
PôVND
FHQD]DV]W 1299
16
&KXVWDGDPVND
UÎŕQHURG]DMHLNRORU\
Z\P[FP
1499
*ROINRPLQ
G]LHFLôF\
FHQD]DV]W
1DXV]QLNL
G]LHZF]ôFH
UÎŕQHURG]DMH
&]DSNDG]LHFLôFD
5ôNDZLF]NLVNÎU]DQH
GDPVNLHPôVNLH
FHQD]DSDUô 2999
39
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Do wygrania 6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+{Ğ®'Œ:,'=(:
DUŻO MODY
S
8
E
R
C
N
A
37
p8
p11
5999
6999
Botki
damskie,
PôVNLH
rozm. 36 - 46
FHQD]DSDUô
Trapery
rozm. 40 - 46 7999
89
99
Buty trekkingowe
PôVNLH
UÎŕQHURG]DMH
rozm. 41 - 46
FHQD]DSDUô 7999
Trzewiki
damskie
ZLà]DQH
rozm. 36 - 41 3999
1 para
]âZLHNDPL
rozm. 36 - 41
FHQD]DSDUô 5999
79
Botki
rozm. 36 - 41 6999
QDVğXSNX
69
7U]HZLNLGDPVNLHPôVNLH
ZLà]DQHQDVXZDN
UÎŕQHZ]RU\
rozm. 40 - 46
FHQD]DSDUô 3999
49
rozm. 40 - 46 4999
59
Trapery damskie
PôVNLH - ]ğ]ğ
FHQD]DSDUô 4999
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
G]LHZF]ôFH
rozm. 28 - 39
CODZIENNIEGRZ\JUDQLDKARTA PODARUNKOWA
naROCZNE ZAKUPY RZDUWRķFL]ğ*
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21%\GJRV]F]*$/(5,$320256.$*GDġVNCH MORSKI PARK HANDLOWY,
-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROHCH TURAWA PARK,
-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:
NA JESIENNE CHŁODY
S
U
P
E
R
C
N
A
38 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*OLZLFH&+)2580-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$.ôG]LHU]\Q.RœOH.RQLQ&+*$/(5,$
1$'-(=,25(0.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$:DUV]DZD*$/(5,$:,/(Ġ6.$
ĞÎGœ{&+Ğ®'Œ%$Ğ87<ĞÎGœ35=<%<6=(:6.,(*2
32”
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
USB 3.0
złącze
1 TB
pojemność
128 GB
6ğXFKDZNL
%OXHWRRWK
326636+%5'
6999
79
99
Zestaw
GRğDGRZDQLD
3 w 1
3266 6999
89
3RZHUEDQN
0$17$
03%%
1699
21
7, 5 str./min
druk mono
5,5 str./min
druk kolor
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
8U]àG]HQLH
wielofunkcyjne
+3$,2'- 12900
169
00
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
'RVWôSQ\NRORU
128 GB
8999
129
3DPLôâ86%
3/$7,1(7
16 GB]ğ
32 GB]ğ
64 GB]ğ
:2)(5&,(321$'352'8.7®:
.838-21/,1(1$FDUUHIRXUSO
4000 mAh
poj. baterii
15,6”
1RWHERRNq
+3Ǖ%61:
4997
;5$7
0
%
149900 169900
6PDUWIRQ
$/&$7(/6
FHQD]DV]W
4190
;5$7
41900
7HOHZL]RUq
HKC&1+'Ǖ7
4690
46900
Dual SIM
funkcja
32 GB
pamięć ROM
3 GB
pamięć RAM
13/5 Mpix
aparat foto
3060 mAh
3U]HQRķQ\
G\VNWZDUG\q
:'(/(0(176v
7%
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
G\VN7%{{]ğ
3980
;5$7
19900
klasa
energetyczna
A
HDMI x 3
USB x 1
6
U
3
E
R
C
N
szybkie
ładowanie
4 GB
dysk twardy
39
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÎM.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+2
2SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
700 W
moc
1 l
pojemność
zbiornika
1,7 l
2200 W
3UDOND
6+$536*)%:3/
Z\P
[[FP
9990
;5$7
0
%
99900 109900
0LNVHU
0$1',1(
0+05
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
EOHQGHUNLHOLFKRZ\
0%/]ğ
EOHQGHUZ
0+%5]ğ
6999
szt.
&]DMQLN
$0,&$
.'
8999
109
00
0\MND
GRV]\E
/(,)+(,7
$48$17$&/,&.
VVDZNDV]HUFP
11900
199
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
2GNXU]DF]
EH]ZRUNRZ\
%/8(6.<
%9&%/Ǖ
URG]DMHNRġFÎZHN
12900
159
&2'=,(11,(GRZ\JUDQLD.$57$32'$581.2:$
QD52&=1(=$.83<RZDUWRķFL]ğ*
2GNXU]DF]
(/(&752/8;((*:
UHJXODFMDREURWÎZ
ƬOWU+(3$
5380
;5$7
26900 29900
ŔHOD]NR
3+,/,36*&ǖ
VWRSD6WHDP*OLGH$GYDQFHG
4980
24900 34900
Oczyszczacz
powietrza
./,1'2.$3Ǖ
4990
49900
S
8
3
(
R
&
N
$
1000/min
obroty
6 kg
załadunek
12
programów
klasa
energetyczna
A+++
eco
bubble
650 W
A+
pojemność
worka
3l
200 m/h
wydajność
60 W
3 poziomy
prędkości
250 g
uderzenie pary
50 g/min
strumień pary
2600 W
funkcja Quick Calc Release
GRğDWZHJRXVXZDQLD
kamienia
1DV]\PGRVWDZFàMHVW76,17(5,25
50”
Smart
TV
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ:DUV]DZD*$/(5,$:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87< :V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Dostępne kolory
'RZ\JUDQLD6(7.,7<6,ó&<%21®:=$.832:<&+
RZDUWRķFL1$:(7'2]ğ*
6]F]HJÎğ\LUHJXODPLQQDZZZORWHULDFDUUHIRXUSO
Fotel
skandynawski
NRORU\ŕÎğW\
]LHORQ\V]DU\
WXUNXVRZ\
Z\P[[FP
PDWHULDğDNVDPLW
QRJL]GUHZQD
EXNRZHJR
raty bez aplikacji
]ğ[5$7
ZYSKUJESZ
5000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 54900
49900
]ğ[5$7
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
+Y
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
'21$6
2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeLUDW]RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU6]F]HJÎğ\ZUHJXODPLQDFK
SURPRFMLGRVWôSQ\FKZSXQNWDFKe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUZ3XQNWDFK2EVğXJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZGQLURERF]HRGSRQLHG]LDğNXGRSLàWNXZJRG]LQDFKRSğDWD
]D{SRğàF]HQLH]JRGQD]FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUDRUD]QDKWWSVZZZFDUUHIRXUSOXVOXJLXVOXJLILQDQVRZHNDUWDNUHG\WRZD:\GDZFàNDUW\MHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLH
RFHQ\]GROQRķFLNUHG\WRZHMGRNRQDQHMSU]H]%DQN5]HF]\ZLVWDURF]QDVWRSDRSURFHQWRZDQLD5562GODXPRZ\RNDUWôNUHG\WRZàZ\QRVLFDğNRZLWDNZRWDNUHG\WXEH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÎZ]ğ
FDğNRZLWDNZRWDGR]DSğDW\]ğRSURFHQWRZDQLH]PLHQQHFDğNRZLW\NRV]WNUHG\WX]ğZW\PRGVHWNL]ğPLHVLôF]QDRSğDWD]DNDUWô]ğPLHVLôF]Q\FKUDWUÎZQ\FKZZ\VRNRķFL]ğ
{UDWDZ\UÎZQXMàFDZZ\VRNRķFL]ğ.DONXODFMD]RVWDğDGRNRQDQDQDG]LHġUQDUHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NğDG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFHNRV]WÎZNRU]\VWDQLD]NDUW\]QDMGXMàVLôZ7DEHOLRSURFHQWRZDQLD
RSğDWL{SURZL]MLGRVWôSQHMQDKWWSVZZZEQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\SURGXNW\EDQNXEQSSDULEDVVDOXEZ3XQNFLH8VğXJ)LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU0DWHULDğPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\LQLH
VWDQRZLRIHUW\Z{UR]XPLHQLXDUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%133DULEDV%DQN3ROVND6$1,3LMHVWXPRFRZDQD
GR{ķZLDGF]HQLDZ{LPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUND
SRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU.UHG\WPRŕQDUR]ğRŕ\âQDe5DW\[[RUD][GODNZRW]DNXSÎZZ\QRV]àF\FKğàF]QLHFRQDMPQLHM]ğGODIRUPXğ\
{[]ğGODIRUPXğ\{[RUD]]ğGODIRUPXğ\[3URPRFMDeUDW]RSURFHQWRZDQLHPqGRW\F]\SURGXNWÎZZ\V]F]HJÎOQLRQ\FKZDNWXDOQ\FKJD]HWNDFKSURPRF\MQ\FK&DUUHIRXU
=
5
E
K
L
$
M
Y
3
2
'
8
T
klasa
energetyczna
A+
HDMI x 3
złącze
USB x 2
Telewizor 50”
7+206218'
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
Tel ewi zor 50”8'
9990
;5$7
0
%
99900 149900

Więcej gazetek: