Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka ważna od 17-09-2019 do 29-09-2019

OKAZJE TYGODNIA
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà0$.$5%$.$/,(63=2263.$0$)587)58,70+*5=<%2:6.,6-63'=352'*5=<%®:-$'$/1<&+)+852%(575<08=$1(7352),7:$5=<:$
2:2&(63=22)+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.*583$352'*5((1*528363=221$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)5(6+:25/',17(51$763=22
)58,70+*5=<%2:6.,6-32/720$8+$*52.,1*'$5,86=675=</$.&83/(*528363=22$*52+857129,7$*2632*53,275:<&+2:$Ğ(.0$.$5%$.$/,(63=2263.
Pomelo
kraj pochodzenia
&KLQ\ 699
kg
Marchew 199
kg ĶOLZNL 299
kg
.XUNLķZLHŕH
200 g
J 899
opak.
0LJGDğ\
399
100 g
.LZL
NJ
kraj
pochodzenia
*UHFMD
699
opak.
1 kg
koszyk
FDUUHIRXUSO
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
produkt
krajowy
produkt
krajowy
produkt
krajowy
artykuły
na wagę
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
2IHUWDGRW\F]\VNOHSÎZ]G]LDğHPZôGOLQVHUÎZLU\EZVSU]HGDŕ\WUDG\F\MQHM
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$5),6+63-:63®/1,&<02:,32/$1'6$/(663$.&<-1$/$/255$,1(32/6.$63=229$1'(02257(/(
32/6.$63=22=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0'$%52:6.,.=$/(:6.,:('/,1.$63=2263.
.5$.0,(6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%$75$&=<.=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<),50$352'8.+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$'
'52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%'52%,0(;63=22=$./'52%,$56.2=,(*/2:<63=22,1'<.32/6$'5236$
=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
1S38Bv1
=QDMGœVZÎMVNOHS]DNWXDOQàRIHUWàJD]HWNL
2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ&HQ\WRZDUÎZSRGDQHVàZ{3/1=GMôFLDWRZDUÎZPRJàRGELHJDâRG{U]HF]\ZLVWRķFL1LHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\KXUWRZHM=D{HZHQWXDOQHEğôG\Z{GUXNXSU]HSUDV]DP\
'RQXW
]FXNUHP
J
J 119
szt.
)ODNL
ZRğRZH
NURMRQH
1299
kg
0LôVR
PLHORQH
ZLHSU]RZH
]{V]\QNL
KULINARIUM
J
NJ
799
opak. 8GR
]LQG\ND 1099
%U]XV]NL
ZôG]RQH
]ğRVRVLD
HNVWUD 2899
7LODSLD
ILOHWPURŕRQ\
JOD]XUD 1599
%DJLHWND
F]RVQNRZD
J
J
249
.RWOHW\
NDUNRZH
EH]NRķFL
J
NJ
1099
opak.
wołowina
polska
produkt
krajowy
400 g

Więcej gazetek: