Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka ważna od 20-08-2019 do 07-09-2019

NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
Papryka czerwona 399
kg
799
Czekolada,
Alpejskie
Mleczko
MILKA
250 - 350 g
cena za szt.
lub opak.
22,83 - 31,96/kg
carrefour.pl
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
Napój
gazowany
&2&$Ǖ&2/$
4 x 1,5 l
UÎŕQHURG]DMH
2,00/l
27%
1199
4-pak
1648
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
TV
Z
R
E
K
L
A
M
Y
P
R
O
D
U
K
T
Y
4-pak
produkt
krajowy
Napój
.8%8Ķ
WATERRR, PLAY!,
WODA & OWOCE
0,4 - 0,5 l
Z\EUDQHURG]DMH
]ğ/cena
za 3 szt.
2,52 - 3,15/koszt l
przy zakupie
3 szt.
3W CENIE 2
189 126
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
3 szt.
TV
Z
R
E
K
L
A
M
Y
P
R
O
D
U
K
T
2
-DEğND
DELIKATES,
PIROS,
PAUL ARED
279
kg
)LVWDV]NL
899
Winogrona
jasne
bezpestkowe
kraj pochodzenia
:ğRFK\
699
299
ĶOLZNLFLHPQH
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà$*$76&0$.$5%$.$/,(63=2263.0$1=$1$'$5,86=/(:$1'2:6.,
6$'(.663®Ğ'=352'8&(17®:*2636$'2:1,&=(-6.$5=<Ġ6.,
Arbuz
NUDMSRFKRG]HQLD
:ğRFK\*UHFMD
169
0LHV]DQND
RU]HFKÎZ
MAKAR
500 g
NJ
1899
opak.
promocja w terminie
20.08 - 25.08
produkt
krajowy
3
foto w studio
będzie zdjęcie
Papryka
czerwona,
papryka
zielona
RAMIRO
0000
kg
ŕÎğWD
Cukinia
299
RNUàJğD
499
Cukinia
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà1(7352),7:$5=<:$2:2&(63=22)+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.*583$352'*5((1*528363=22
1$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)5(6+:25/',17(51$763=22)58,70+*5=<%2:6.,6-32/720$8+$*52.,1*
'$5,86=675=3DSU\NDELDğD
papryka zielona
produkt
krajowy
chili
999
czerwona,
papryka
zielona
699
sezon na leczo
Składniki:
• 2 papryki czerwone • papryka zielona • papryka
ŕÎğWDrFXNLQLH]LHORQDLŕÎğWDrSDSU\F]NDFKLOL
rFHEXODrSXV]NLNURMRQ\FKSRPLGRUÎZ
rRSFMRQDOQLHNDZDğHNNLHğEDV\rğ\ŕNLROHMX
rSRğ\ŕHF]FHSDSU\NLRVWUHMLZôG]RQHM
r]àEHNF]RVQNXrķZLHŕ\W\PLDQHNrVÎOLSLHSU]
Sposób przygotowania:
&HEXOôSRNURLâZSLÎUNDSDSU\NôZSDVNLFXNLQLô
ZNRVWNôDNLHğEDVôZSODVWHUNL1D{SDWHOQL]HV]NOLâ
QDROHMXFHEXOôGRGDâNLHğEDVôSRNURMRQH
F]RVQHNSDSU\NôRUD]SDSU\NôFKLOLSRNLONX
PLQXWDFKGRU]XFLâFXNLQLôDSRPQLHMZLôFHM
PLQXWDFKSRPLGRU\3U]HğRŕ\âZV]\VWNRGR{JDUQND
SU]\SUDZLâVROàSLHSU]HPRVWUàLZôG]RQà
SDSU\NàRUD]W\PLDQNLHP'XVLâSRGSU]\NU\FLHP
QDPDğ\PRJQLXSU]H]PLQXW
3RGDZDâQDFLHSğR
%DNğDŕDQ
1. Hodowany w cz ystych
wodach norweskich
fiordów.
2. Karmiony
certyfikowaną paszą
bez GMO.
3. Naturalnie bogaty
w kwasy omega 3.
4
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà02:,32/$1'6$/(66$+$//9$5'/(52<$633++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$5),6+63-:63®/1,&<=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0
*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0'ß%52:6.,.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=
)/$.32/$%63-%$75$&=<.=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<),50$352'+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63
=22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%'52%,0(;63=22=$.Ğ$''52%,$56.,.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.
)ODNLZRğRZH
krojone 1299
kg
Morszczuk
ILOHWPURŕRQ\
glazura 25% 1299
ĞRVRķ
VDğDWNRZ\
ZôG]RQ\
200 g
J 600
opak.
6NU]\GğR
V]\MD
SRGXG]LH
]{LQG\ND
599
6WHN
]{SROôGZLF\
ZRğRZHM
EH]NRķFL
e6277(q 890
100 g
6]\QND
ZLHSU]RZD
EH]NRķFL 1299
ĞRVRķ
-$.2Ķá=1$785<
&$55()285
ILOHW]HVNÎUà
J
ZYSKUJESZ
030
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 399
369
-$.2Ķá
=1$785<
dzwonka
339
%(=*021$785<
Jakość z Natury
Carrefour
kontrola
QDNDžG\P
HWDSLHSURGXNFML
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
produkt
krajowy
wołowina
polska wołowina
polska
352'8.8-0</(3,(-%<-(Ķá/(3,(-
.RQNUHW 6
5
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=$.Ğ$'<0,ó61(6,/(6,$6$=$.Ğ$'<0,ó61(129(63=22=$.Ğ$'<0,ó61(3(.32/26752Ğó.$62.2Ğ®:6$=6,('=
:62.2Ğ2:,(32'/:ó'=$51,$&(175$/1$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.63=2263.,1'<.32/6$
159
100 g
.LHğEDVD
SRGZDZHOVND
NLHğEDVDWRUXġVND
HNVWUD
6]\QND
F\JDġVND
V]\QND
NUHVRZD
259
*RORQND
NUÎOHZVND
199
3LHUķJRWRZDQD
]LQG\ND
BIANKA 249
3DUÎZNL
&(6$5.,
=1$6=(-
:ó'=$51, 179
QDGEXŕDġVND
62.2Ğ®: 279
produkt
krajowy
S
U
P
E
R
C
N
A
]FKXGHJRPLôVD
wieprzowego
krajowy produkt
NOWOŚĆ
.21.5(7
:<6(/(.&-212:$1(0,(6=$1.,
35=<35$:.,(Ğ%$6<%(='2'$7.8
6=78&=1<&+%$5:1,.®:,)26)25$1®:
:ó'=21(1$785$/1<0
'<0(0='5=(:/,Ķ&,$67<&+
N za Wędzarnia
NOWE ULEPSZONE receptury:
.RQNUHW
61DV]\PLGRVWDZFDPLVà$:$63®Ğ.$-$:1$$5<=7$32/6.$63=22,17(5(85232/6$/$/255$,1(32/6.$63=22,17(5(85232/6$
=$.Ğ$'3,(.$51,&=<20$50$5*23=6006=<0$Ġ6.$),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<32/6.,(0Ğ<1<6$$0%$6$'2563=2263.
35=('6$932/63=2263.35=('6,ó%,2567:26$932/63=22260:$570,/.0Ğ<1=%2Ŕ2:<-/$6=.,(:,&=63-=$.Ğ=%2Ŕ'<675<%
&(1758063=22(.20(*$0Ğ<1<:2'1(63=220$;7230$/$6,(:,&=0$/(7$63-=$.Ğ$'0/(&=$56.,),*$1'352'8.&-$:Ğ$61$
3àF]NL]QDG]LHQLHP
OXNUHPSXGUHP
6 x 70 g
J 449
opak.
1699
kg
1DSROHRQND
&KOHE
VğRZLDġVNL
380 g
NJ
349
szt.
%XğNDSRGNRZD
]]LDUQDPL
JJ 099
%XğNDJUDKDPND
J
]ğFHQD]DV]W
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHV]W
4W CENIE 3
059 044
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
4 szt.
%DJLHWND
NRU]HQQD
160 g
J
199
&LDVWNR
]PR]]DUHOOà
85 g
J
179
S
U
P
E
R
C
N
A
6 szt.
7
Ser
CASTELLO
z ananasem,
ze szczypiorkiem
kraj pochodzenia
Dania
549
100 g
6HUŕÎğW\
RUBIN,
BURSZTYN,
SZAFIR
349
Ser
MANOURI
Grecja 499
6HUSOHķQLRZ\
LAZUR
UÎŕQHURG]DMH 349
199
MLEKDAMER,
EMENTALER
RODZINNY
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà32/0/(.63=223+852%(572*25=$Ğ(.33+7(0$563=2263./$=8563®Ğ'=,(/&=<=:,ß=(.*583
352'8&(17®:52/1<&+$5/$)22'66$*20$5=$.Ğ$'0/(&=$56.,62.2Ğ®:63=22
plastry
150 - 200 g
UÎŕQHURG]DMH
2,00 - 2,67/100 g
cena od
400
opak.
EDAMSKI,
PODLASIAK 169
produkt
krajowy
S
U
P
E
R
C
N
A
Bursztyn
– dojrzewa
do 6 miesięcy
5XELQ
3 miesiące
owczo-kozi ser grecki
o łagodnym, mlecznym
smaku z lekko
cytrusową nutą
Szafi r
4 miesiące
doskonały na kanapki,
bogaty w wapń i białko
8
KUPUJTANIEJ
-30%
DO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Ser
mozzarella
GALBANI
125 g
URG]DMH
2,68/100 g
20%
335
szt.
419
Jaja
TOP JAJ
15 szt.
0,53/szt.
30%
795
opak.
1139
5\ŕ
QD{POHNX
BELRISO
200 g
UÎŕQHURG]DMH
0,80/100 g
159
199
Kawa
ziarnista,
NDZD
mielona
DALLMAYR
PRODOMO
500 g
47,98/kg
2399
2999
Kabanosy
MADEJ
WRÓBEL
120 g
3,83/100 g
459
579
*URV]HN
zielony
BONDUELLE
400 g
9,23/kg
369
529
ŔHONL
NIMM2
Ķ0,(-Ŕ(/.,
90 - 130 g
2,07 - 2,99/100 g
269
339
%RPERQLHUND
TOFFIFEE
250 g
55,96/kg
1399
1999
&XNLHUNL
MAMBA
150 g
2,53/100 g
379
479
Kasza gryczana,
NDV]DMôF]PLHQQD
JANEX
400 g, 1 kg
1,99 - 4,98/kg
42%
349
Chipsy
CRUNCHIPS
X-CUT
140 g
2,56/100 g
359
449
.HƬU
JURG]LVNL
PDķODQND
JURG]LVND
OSM
GRODZISK
MAZOWIECKI
1 l
319
399
klatkowe
L
rozmiar
9
KUPUJ TANIEJ
-30%
DO
8-pak
6-pak
'RVWôSQD
ZZ\EUDQ\FKVNOHSDFK
:RGDPLQHUDOQD
9(521,0,1(5$/
6 x 1,5 l
wybrane rodzaje
0,78/l
26%
699
949
1DSÎM
DORHVRZ\
OKF
1,5 l
5,99/l
28%
899
szt.
1259
3LZR
Ğ20Ŕ$-$61(
8 x 0,5 l, puszka
cena za 8-pak
3,67/l
25%
1469
1959
&$37$,1-$&.
0,4 l
butelka
bezzwrotna
7,48/l
299
399
:RGD
NRNRVRZD
FOCO
1 l
30%
1175
1679
6\URS
Ğ2:,&=3/86
UÎŕQHURG]DMH
23%
389
ŔHOGR{KLJLHQ\
LQW\PQHM
%,$Ğ<-(/(Ġ
500 ml
13,98/l

KOSMETYKI
MARKI STR8
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA RABAT.
FARBY
DO WŁOSÓW
MARKI PALETTE
30
WYBRANE
MARKI ADIDAS
25
PRODUKTY
DO STYLIZACJI
WŁOSÓW
MARKI JOANNA
różne rodzaje
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM
P
O
R
C
J
A
L
D
Ó
W
DLA KAŻDEGO
1010
OFERTA SPECJALNA
Jogurt sojowy
ALPRO
150 g
UÎŕQHURG]DMH
2,19/100 g 329
szt.
Margaryna
FLORA
PROACTIV
400 g
URG]DMH
29,98/kg
1199
Serek
homogenizowany
DANIO
135 - 140 g
Z\EUDQHURG]DMH
1,14 - 1,18/100 g 159
Mleko UHT
Ğ$&,$7(
1 l
]DZWğ
219
ĶPLHWDQND
Ğ$&,$7$
500 ml
]DZWğ
11,98/l 599
Jogurt
naturalny
BAKOMA
390 g
6,90/kg
269
Jogurt
JOGOBELLA
6,98/kg
279
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Mleko
wiejskie
ķZLHŕH
3,ß71,&$
]DZWğ
{]ğ
zaw. tł. 2%
239
82%
zaw. tłuszczu
Lody
GRYCAN
0,5 l
15,98/l 799
opak.
399
0DVğRHNVWUD
POLMLEK
200 g
2,00/100 g szt.
WEDEL
100 ml
379
SCHÖLLER
UÎŕQHURG]DMH 1199
S
U
E
N
1111
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
1499
2199
.LHğEDVDķOàVNDQDJULOO
MORLINY
ELJSDFN
SDF]NRZDQD
NJ
:ôGOLQD
PEKPOL
SODVWU\
J
Z\EUDQHURG]DMH 349
opak.
.DV]DQND
WHķFLRZHM
J
NJ 799
3DUÎZNL
7$5&=<Ġ6.,
J
Z\EUDQHURG]DMH
J 425
3DVWHOOD
/,61(5
J
UÎŕQHURG]DMH
J 219
szt.
6HUWRSLRQ\
HOCHLAND
J
J 359
6HUŕÎğW\
MLEKPOL
SODVWU\J
J 379
6HUSOHķQLRZ\
35¤6,'(17
FDPHPEHUWEULH
J
J 369
399
7ZDUÎJ
0$=856.,60$.
J
NJ
6HUHNNDQDSNRZ\
[JJ
FHQD]DSDNOXEV]W
J 249
.RUHF]NL
ķOHG]LRZH
),6&+(5
{J
J 449
.LHğEDVD
SRGZDZHOVND]{V]\QNL
OLEWNIK
J
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFML
NJ
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1199
999
)U\WNL
MCCAIN
J
URG]DMH
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMà
NJ
NJ
100
W APLIKACJI 699
599
6
U
P
E
R
C
N
A
12
Czekolada
WAWEL
100 g
wybrane rodzaje 279
szt.
Deserek
dla dzieci
GERBER
w tubce
90 g
wybrane rodzaje
3,10/100 g 279
Kawa mielona
PRIMA FINEZJA
500 g
lub kawa
rozpuszczalna
PRIMA
CREMA, CLASSIC
180 g
UÎŕQHURG]DMH
2,60 - 7,22/100 g
1299
opak.
Kawa
ZNDSVXğNDFK
TCHIBO
CAFISSIMO
6,5 - 8 g x 10 szt.
17,49 - 21,52/100 g
1399
6XFKDUNL
MAMUT
290 g
13,76/kg
399
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Wafelek
PRINCESSA
31 - 46 g
3,02 - 4,48/100 g 139
LUSETTE
50 g
2,18/100 g 109
Cukierki
280 g
24,96/kg 699
%XG\ġ
kisiel
DR. OETKER
38 - 70 g
1,13 - 2,08/100 g
cena od
079
Herbata czarna
TETLEY INTENSIVE,
GOLDEN
2 g x 100 torebek
6,50/100 g 1299
1799
Kawa rozpuszczalna
JACOBS CREMA, CRONAT GOLD
200 g, 9,00/100 g
S
U
P
E
R
C
N
A
13
6PDNRğ\NLGODSXSLOD
OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Makaron
LUBELLA CLASSIC,
0,1,3(Ğ1(=,$512
J
UÎŕQHURG]DMH
NJ 329
opak.
Przyprawa
KNORR
J
Z\EUDQHURG]DMH
J
149
Sos
38'/,6=.,
J

NJ
489
szt.
Przyprawa
uniwersalna
VEGETA

699
PATAK’S
J
NJ 459
299
389
'ŕHP
HERBAPOL
J
FHQD]DV]W
NJ
499
Olej
WIELKOPOLSKI
O
U]HSDNRZ\
VğRQHF]QLNRZ\
.DUPDGODSVD
BUTCHER’S
J
NJ 699
PEDIGREE
NJ
NJ 1399
.DUPDGODNRWD
GOURMET GOLD
J
J 199
3RPLGRU\
Ğ2:,&=
J
]ğFHQD]D{RSDN
NRV]WNJ
SU]\]DNXSLHRSDN
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
399 200
S
U
P
E
R
C
N
A
14
OFERTA SPECJALNA
Ciastka
czekoladowe
LUBISIE
150 g
3,19/100 g 479
opak.
Wafelek
PRINCE POLO XXL
50 g
UÎŕQHURG]DMH
3,18/100 g 159
szt.
Ciastka
OREO
96 - 176 g
2,59 - 4,74/100 g
455
Czekolada
MILKA
87,5 - 100 g
3,59 - 4,10/100 g
359
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Praliny
%8Œ.,.5®:.,
WEDEL
117 g
6,40/100 g 749
Cukierki
SKITTLES
95 g
4,20/100 g 399
Mus owocowy
'58*,(Ķ1,$'$1,(
100 g
UÎŕQHURG]DMH 189
KNOPPERS
3 x 25 g
4,79/100 g 359
3-pak
Sok
ZNDUWRQLNX
TYMBARK
[O
PO 500
5-pak
na pyszną przekąskę
Pzerwa
Woda
œUÎGODQD
Ŕ<:,(&='5®-
='52-(.
QLHJD]RZDQD
[O
]DSOLNDFMà
O
EH]DSOLNDFML
O
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 799
699
5-pak 6-pak
cena od
129
%DWRQ]ERŕRZ\
BAKALLAND BA!
30 - 40 g
Z\EUDQHURG]DMH
3,23 - 4,30/100 g
Sok
.8%8Ķ
O
UÎŕQH
URG]DMH
O
179
15
OFERTA SPECJALNA
4-pak
3ğDWNL
ķQLDGDQLRZH
NESTLÉ
500 g
wybrane rodzaje
15,98/kg
799
opak.
&KUXSNL
HNRORJLF]QH
BIOSAURUS
50 g
UÎŕQHURG]DMH
5,98/100 g 299
&XNLHUNL
MAOAM
150 - 200 g
2,50 - 3,33/100 g
499
5RJDO
7 DAYS MAX,
DOUBLE
MAX
110 g
2,08/100 g
229
szt.
.DNDR
PUCHATEK
600 g
14,98/kg
QDNOHMNL
GRATIS!
899
'HVHU
MONTE
4 x 100 g
1,25/100 g
6
69
6]F]RWHF]NDGR]ôEÎZ
JORDAN
UÎŕQHURG]DMH 599
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
:DƮHU\ŕRZH
SONKO
65 g
4,60/100 g 299
na pyszną przekąskę
Pzerwa
&]HNRWXEND
3WDVLH
0OHF]NR
WEDEL
50 - 52,7 g
FHQD]DV]WOXERSDN
4,72 - 4,98/100 g
249
/L]DN
CHUPA CHUPS
12 g
41,58/100 g
ŔHONRZ\
EXUJHU
TROLLI
16
Napój izotoniczny
OSHEE
0,75 l
wybrane rodzaje
2,92/l 219
szt.
Napój
na bazie
herbaty
LIPTON
1,5 l
UÎŕQHURG]DMH
2,39/l
359
Woda
œUÎGODQD
PRIMAVERA
6 x 1,5 l
0,84/l
759
6-pak
299
Napój
COSTA
2 l
1,50/l
ZBYSZKO
1,75 l
1,59/l
279
SAD
SANDOMIERSKI
3 l
2,66/l 799
USTRONIANKA
1,5 l, wybrane rodzaje, 1,99/l 299
Sok, nektar
TYMBARK
1 l
multiwitamina, banan 339
6-pak 6-pak
Sok,
nektar
HORTEX
3 rodzaje
cena za szt.
ZYSKUJESZ
030
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 379
349
Sok, napój
DR WITT
UÎŕQH
rodzaje
050
W APLIKACJI 399
energetyczny
TIGER
0,25 l
od 7,56/l
cena od
189
PLQHUDOQD
CECHINI MUSZYNA
6 x 2 l
]DSOLNDFMàO
- bez aplikacji
1,00/l
200
W APLIKACJI 1199
999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A

P
I
W
O
C
Z
E
S
K
17
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
NAWET TAKA ILOÂå SZKODZI ZDROWIU KOBIET
W CIÑ˚Y I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW
STREFA PIW 0%
Piwo
Ŕ8%5
8 x 0,5 l
puszka
cena za 8-pak
4,25/l
w tym 0,5 l
GRATIS!
1699
8-pak
4-pak
3-pak
(%
4 x 0,5 l
cena za 4-pak
4,50/l
899
niepasteryzowane
KASZTELAN
4 x 0,5 l, puszka
3,$6(&=<Ġ6.,(
0,5 l
butelka bezzwrotna
wybrane rodzaje
13,98/l 699
szt.
HEINEKEN
3 x 0,5 l
butelka
bezzwrotna
2 rodzaje
cena za 3-pak
5,86/l
879
620(56%<
0,4 l
UÎŕQHURG]DMH
7,98/l 319
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
KOZEL ç(51Ý,
LEŖK
butelka zwrotna
cena za szt.
]DSOLNDFMàO
- bez aplikacji
5,98/l
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 299
249
.6,ßŔó&(
,3$3257(5
WEIZEN
zwrotna
]DSOLNDFMà
7,18/l
060
W APLIKACJI 359
299
%52:$5
6Ğ8Ŕ%$
='52:,$
11,98/l
13,98/l
100
W APLIKACJI 699
599
OKOCIM
MOCNE, JASNE
4,80/l
cena od
959
12-pak
8
5
N
A
Ŕ<:,(&
35(0,80
12 x 0,5 l,
cena za 12-pak
2699
3199
1818 5HJXODPLQGRVWôSQ\Z3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDRUD]QDVWURQLHcarrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych
Produkt wytworzony z materiałów
pochodzących z kontrolowanych źródeł
Szukaj produktów
ze znakiem FSC.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
+
399
opak.
7RUWLOODFKLSV
Carrefour
J
UÎŕQHURG]DMH
NRV]WJSU]\]DNXSLHRSDN
++
+++
5-pak
Wafelki
MINI CRISPI
[J
NRV]WJSU]\
]DNXSLHGZÎFKSDNÎZ
219
Makaron
MILLO DI PASTA
PàNLGXUXPJ
NRV]WNJ
SU]\]DNXSLHRSDN
225
Ser twardy tarty
40 g
NRV]WJ
159
szt.
Lody
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHV]W 129
1DSÎM
HQHUJHW\]XMàF\
O
URG]DMH
NRV]WO
SU]\]DNXSLHV]W
189
Koncentrat
pomidorowy
190 g
NRV]WJ
155
1DSÎMVPDNRZ\
O
URG]DMH
NRV]WO
SU]\]DNXSLHV]W 449
ŔHOGR:&
O
NRV]WO
149
Jogurt naturalny
MLECZNY PRZYSTANEK
400 g
NRV]WNJ
299
&KXVWHF]NL
XQLZHUVDOQH
CUBE
V]W
ZDUVWZRZHUÎŕQHZ]RU\
produkt
KUP JEDEN
WEŹ DRUGI
S
U
P
E
R
C
N
A
NOWOŚĆ
Carrefour produkt
1919
OFERTA SPECJALNA KONKURS
5x
HULAJNOGA
ELEKTRYCZNA
KONKURS
Dkj\f[dZé_RXĒRU\ÕhjXcR_Õ
Czas trwania konkursu: 20.08-31.08.2019 r.
Regulamin konkursu dostępny na stronie karlsbad.pl
i carrefour.pl
10x
ZESTAW GILLETTE
ZESTAW VENUS
DO WYGRANIA:
*Cena na etykiecie zawiera rabat.
ŔHO
SRG{SU\V]QLF
ON LINE
750 ml
10,65/l 799
szt.
0OHF]NR
GR{RSDODQLD
BIELENDA
200 ml
wybrane rodzaje
7,00/100 ml 1399
3RGSDVNL
KLJLHQLF]QH
ALWAYS
12, 14, 16 szt.
799
opak.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
+
6]DPSRQ
GRZğRVÎZ
SCHAUMA
400 ml
UÎŕQHURG]DMH
]ğ/cena
]D{V]W
16,86/koszt l
SU]\]DNXSLH
2 szt.
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
899 450
3ğ\Q
PLFHODUQ\
NIVEA
UÎŕQHURG]DMH
od 42,48/l
cena od
1699
'H]RGRUDQW
50 - 150 ml
5,33 - 15,98/100 ml
3DSLHU
WRDOHWRZ\
VELVET
8 rolek
delikatnie
ELDğ\
UXPLDQNRZ\
FHQD]DRSDN
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 799
749
PRODUKTY
MARKI GARNIER
SKIN CARE
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA RABAT.
30
%
DO
WYBRANE
ARTYKUŁY
DODEPILACJI
MARKI VEET
20
S
U
P
E
R
C
N
A
20
OFERTA SPECJALNA
.DSVXğNLGRSUDQLD
PERSIL DISCS
22 szt., 2 rodzaje, 1,36/szt. 2999
opak.
3URV]HN
ŕHONDSVXğNL
GR{SUDQLD
PERSIL
2,92 kg, 2,5 l,
30 szt.
8,56/kg, 10,00/l
0,83/szt.
2499
E
3,9 kg, 3 l, 40 szt.
5,13/kg, 6,66/l,
0,50/szt.
1999
3URV]HNSğ\Q
NDSVXğNLGR{SUDQLD
JELP
1,12 kg, 1,5 l, 11 szt.
15,97/kg, 11,93/l, 1,63/szt.
1789
SURF
3,9 kg, 3 l, 42 szt.
5,38/kg, 7,00/l
2099
.DSVXğNL
GRSUDQLD
VEXY
20 szt.
UÎŕQHURG]DMH
0,65/szt.
1299
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3URV]HN
GRSUDQLD
WÄSCHE
7 kg
2 rodzaje
2,28/kg
1599
DALLI
7,12 kg
5,57/kg 3964
gamy na
wyłączność
2699
3URV]HNŕHONDSVXğNL
VIZIR
4,05 kg, 2,2 + 1,1 l, 38 szt.
6,66/kg, 8,18/l, 0,71/szt. opak.
na wiele sposobów
Piez
skutecznie
21
3ğ\Q
GRSUDQLD
WIREK
2 l
3,50/l
699
szt.
GRSğXNDQLD
WNDQLQ
SILAN
1,2 - 1,85 l
UÎŕQHURG]DMH
5,94 - 9,16/l
1099
3ğ\QGRSğXNDQLD
LENOR
1,5 - 1,9 l
6,31 - 7,99/l 1199
COCCOLINO
870 - 960 ml
15,61 - 17,23/l
1499
K
1 l
URG]DMH
499
:\ELHODF]GRWNDQLQ
ACE
1 l 499
3URV]HN
MAYERI
1 kg
1399
opak.
&KXVWHF]NL
Z\ğDSXMàFHNRORU
DR. BECKMANN
V]W 1099
.RQFHQWUDW
VEXY
PREMIUM
1,5 l
4,66/l
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
=P\ZDNL
ķFLHUHF]NL
SPONTEX
V]W
+ 2 szt . GRATIS!
999
gamy na
wyłączność
3ğ\QGRSUDQLD
GHOLNDWQHJR
PERWOLL
2,7 l, 5,55/l szt.
PRANIA
Czysta
świeżość
22
Bez wysiłku
Domowe
obowiązki
gamy na
wyłączność
Tabletki
GR{]P\ZDUNL
SOMAT
36, 45, 48, 60 szt.
UÎŕQHURG]DMH
0,37 - 0,61/szt.
2199
opak.
3ğ\Q
GR{P\FLD
QDF]\ġ
FAIRY
450 - 900 ml
6,66 - 13,31/l
599
szt.
&KXVWHF]NL
GR{F]\V]F]HQLD
PRESTO
72 szt.
679
ŔHO
JUDQXONL
GR:&
KRET
800 g - 1 kg
9,99 - 12,49/kg
999
GR]P\ZDUNL
SUNLIGHT
52, 72, 100 szt.
0,30 - 0,58/szt. 2999
7DEOHWNL
40, 50, 60 szt.
0,67 - 1,00/szt.
3999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
CAŁA GAMA
PRODUKTÓW
MARKI PRONTO
15
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA RABAT.
DO
%DOVDP
GRP\FLD
QDF]\ġ
056321*(5
1 l
369
3599
FINISH
40, 53, 63, 77 szt.
0,47 - 0,90/szt.
CAŁA GAMA
PRODUKTÓW
MARKI CIF
20
MARKI AJAX
30
S
U
P
E
R
C
N
A
23
i satysfakcja
Pełna
higiena
OFERTA SPECJALNA
Kostka
do WC
DOMESTOS
2 x 53 g - 3 x 55 g
UÎŕQHURG]DMH
6,05 - 9,42/100 g
999
opak.
5ôF]QLN
SDSLHURZ\Z
MOLA COMPLEX
1199
2GSODPLDF]
MEGLIO
750 ml
13,32/l
szt.
899
3ğ\QGR:&
1,25 l
UÎŕQHURG]DMH
7,19/l
3ğ\QGR:&
ACE ULTRA
7,99/l 599
ŔHOGR{:&
DUCK
7,99/l
599
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Kostka do WC
BREF
POWER
AKTIV
3 x 50 g
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMà
5,99/100 g
EH]DSOLNDFML
6,66/100 g
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 999
do WC
Carrefour
2 x 45 g
4,43/100g
399
CAŁA GAMA
PRODUKTÓW
MARKI
MILL CLEAN
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA RABAT.
10
%
DO
PRODUKTÓW
DOCZYSZCZENIA
MARKI MAYERI
S
U
P
E
R
C
N
A
NOWOŚĆ produkt
24
sprzątania
Pzyjemna
stona
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà6$5$17,6.(7(567(//$3$&.32/,7$1=$.Ğ$'352'8.&-,:$7<52=(1%$/,17(5Ǖ32,17<25.
Wiadro, miska
CURVER ESSENTIALS
SRMO
NRORU\]LHORQ\
WXUNXVRZ\V]DU\ 899
szt.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
1999
zestaw
Zestaw
GR{VSU]àWDQLD
]NLMHPWHOHVNRSRZ\P
HOHPHQWÎZ
UÎŕQHNRORU\
5ôNDZLF]NLQLWU\ORZH
-$11,(=%ó'1<
UR]P0V]W
OXE
UôNDZLFHODWHNVRZH
FIXI
UR]P60/V]W 1499
opak.
ĶFLHUHF]NLQDUROFH
-$11,(=%ó'1<- ]ğ
białe, kolorowe
399
zmywaki
299
=P\ZDNL
NXFKHQQH
OLQLDECO NATURAL
V]W
V]F]RWNDWU]RQHN
PLRWğD
]DSDV{]ğ
PRS]PLRWND
]V]XIHONà- ]ğ
FHQD]DRSDNOXEV]W
DRUGIE OPAKOWANIE
WORKÓW NA ŚMIECI
MARKI JAN NIEZBĘDNY
RABAT NALICZANY PRZY KASIE.
50
%
NA KOSZE
DO SEGREGACJI ŚMIECI
MARKI ALBULA
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA RABAT.
30
ŚCIERECZKI DO RÓŻNYCH
ZASTOSOWAŃ
MARKI GOSIA
20
AKCESORIA
DOSPRZĄTANIA
MARKI CELESTE
S
U
P
E
R
C
N
A
zestaw zestaw
25
na luzie
Poządkuj
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà/(,)+(,7.(7(5,17(5Ǖ32,17%,6..(((3(5
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Bambusowy
pojemnik
na chusteczki 1999
szt.
Mata
DQW\]PôF]HQLRZD
QDSRGğRJô
]PQLHMV]DQDFLVN
Z\ZLHUDQ\QDVWRS\
SRGF]DVGğXJLHJRVWDQLD
LGHDOQDGRNXFKQLL]ROXMH
SU]HG]LPQHPSRGğRJL
UÎŕQHZ]RU\
Z\P[FP 2999
poj. 1,7 l
399
Pojemnik
do przechowywania
]SRNU\ZNà
BASIXX
UÎŕQHURG]DMH
poj. 5,6 l - ]ğ
poj. 8 l - ]ğ
poj. 11 l - ]ğ
poj. 18 l - ]ğ
poj. 52 l - ]ğ
SRMPO
cena od
Deska do prasowania
AIRBOARD M COMPACT
OXEEXPRESS M COMPACT
14900
Akcesoria
ğD]LHQNRZH
DAKAR
1499
KOSZYKI DO
PRZECHOWYWANIA
LINIA KNIT
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA RABAT.
30
%
DO
S
U
P
E
R
C
N
A
Wycieraczka
GR{EXWÎZ
MAGIC CLEAN
Z\P[FP 1999
Suszarka
balkonowa
PEGASUS 180
- ]ğ
PEGASUS 200
- ]ğ
PEGASUS
150 SLIM
7999
26 1DV]\PLGRVWDZFDPLVàALTOM, BRITA, FORMASTER, GROUPE SEB, MAKAMAKA, POLITAN, QUICKPACK, SARANTIS, TADAR, LOVEA, ISFA METAL.
do kuchni
dealne
komplet
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Czajnik
ECONOMIC
CLASSIC
SRMO 1999
szt.
Termos, kubek
termiczny*
:SURPRFMLGRVWôSQHLQQH
DUW\NXğ\]WHMNDWHJRULL
cena od
2199
Butelka
]ƬOWUHP
DAFI
SRM{O
+ 1 filtr - {]ğ
SRM{O
+ 2 filtry - {]ğ
UÎŕQHNRORU\
poj. 0, 5l + 1 filtr
2399
:NğDG
ƬOWUXMàF\
BRITA
MAXTRA+
]ğFHQD]DV]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
1999 1000
Patelnia
ZWIEGER
WHITE STONE
ø 24 cm{{]ğ
ø 28 cm{{]ğ
grill{{]ğ
ø 20 cm
7999
Butelka
sportowa
SRMPO
PO
UÎŕQHZ]RU\ 999
Komplet
JDUQNÎZQLHUG]HZQ\FK
CORI, ETERNA
HOHPHQWÎZ
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DNSO
ZYSKUJESZ
1000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 9999
8999
Kubek
porcelanowy
UÎŕQHZ]RU\ 399
Miska
SRMPO
kubek
SRMPO
WDOHU]GHVHURZ\
JğôERNLRELDGRZ\
{FHQDRG{]ğ
miska
399
Pojemnik
QDŕ\ZQRķâ
SISTEMA
Z\EUDQHURG]DMH
999
27
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+2
2SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ:DUV]DZD&+:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
700 W
moc
Sandwich toster
GORENJE60
DOXPLQLRZHIRUP\SRNU\WHZDUVWZà
QLHSU]\ZLHUDMàFàFKğRGQHXFKZ\W\
Z{WUDNFLHSUDF\XU]àG]HQLD
GRVWôSQ\UÎZQLHŕsandwich toster 3 w 1
SM703{{]ğ
4999
79
99
Generator pary
TEFAL69
VWRSDFHUDPLF]QD
4580
X 5 RAT
0
%
22900 29900
Pralka
SHARP6*)%:3/
Z\P
[[FP
9990
X 10 RAT
99900 109900
6]F]RWHF]ND
HOHNWU\F]QD
GR{]ôEÎZ
25$/Ǖ%9,7$/,7<
REUPLQ
zasilanie
DNXPXODWRURZR
VLHFLRZH
GRVWôSQDUÎZQLHŕ
25$/Ǖ%'%
QDEDWHULH]ğ
6999
109
00
ŔHOD]NR
KLINDO.6,Ǖ
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
KSI 70-18]ğ
ZYSKUJESZ
1000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 7999
2GNXU]DF]
pionowy
KLINDO.9&03Ǖ
EH]ZRUNRZ\EDWHULD
P$KPHWDORZDUXUD
HOHPHQWGRPRQWRZDQLD
QDķFLDQô
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
.9&3%/
]ğ
4000
W APLIKACJI 29900
25900
]ğ[5$7
%OHQGHU
MANDINE
0+%Ǖ
chopper MANDINE
MMC350-16]ğ
00&]ğ
FHQD]DV]W
W APLIKACJI 6999
5999
W OFERCIE PONAD PRODUKTÓW
KUPUJ ONLINE NA
400 000
FDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
2200 W
1,7 l
pojemność
2GNXU]DF]EH]ZRUNRZ\
HOOVER6(Ǖ6(
UXUDWHOHVNRSRZD]DVLôJSUDF\P
3180
15900 24900
workowy
AMICA90
VI 2031{{]ğ
3780
18900 21900
120 W
/RGÎZND
SRGEODWRZD
%/8(6.<
%77:
Z\P
[[PP
3990
39900 49900
&]DMQLN
%26&+7:.$
TWK 7801]ğ
18900 24900
S
8
P
E
R
C
N
A
2800 W
120 g/min
wyrzut pary
1,2 l
5 barów
ciśnienie pary
97 l
900 W
klasa
energetyczna
B
A+++
15
programów
1000/min
obroty
6 kg
załadunek
pojemność
worka
2 l
28 1DV]\PLGRVWDZFDPLVàKREDANIA, BESTSERVICE, SEMI LINE, WIKAM, B&S, ST. MAJEWSKI, DERFORM, SPORTECH, OTARO, BENIAMIN, PBS CONNECT.
Twój stary
obniża cenę
Przynieś stary plecaK
i odbierz e
-
kupon 15 zł
na zakup nowego.
Akcja trwa od 20 do 31 sierpnia 2019 r.
-HGHQ(NXSRQUDEDWRZ\XSRZDŕQLDGR]ğUDEDWXQD{V]WXNô
SOHFDND(NXSRQÎZUDEDWRZ\FKQLHPRŕQDğàF]\â:\PLDQD
VWDUHJRSOHFDNDQD]ğZSRVWDFL(NXSRQXUDEDWRZHJRMHVW
dokonywana w 3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWD3URPRFMDQLHğàF]\
VLô]{DNFMàZDSOLNDFMLQDFDğH]DNXS\
5HJXODPLQGRVWôSQ\Z{3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDLQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA RABAT.
30
%
DO
PIÓRNIKI,
WORKI
29
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàWIKAM, BIC, SOVPOL PLUS, BESTSERVICE, ZIEMIA OBIECANA, CX DYSTRYBUCJA, AMEX.
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
-30
I
o
DO
* Cena na etykiecie zawiera rabat.
Promocja obowiązuje
od 20.08 do 03.09.2019 r.
NA ARTYKUŁY
PIŚMIENNICZE
2)(57$63(&-$/1$
3ODVWHOLQD
NRORUÎZ- ]ğ
NRORUÎZ- ]ğ
UÎŕQHURG]DMH
6 kolorów
099
opak.
%ORNWHFKQLF]Q\$
EORNU\VXQNRZ\$
UÎŕQHURG]DMH
cena od
199
szt.
)DUE\SODNDWRZH
NRORUÎZ
UÎŕQHURG]DMH 1499
.UHGNL
RğÎZNRZH
JUXEH
WUÎMNàWQH
- ]ğ
299
]QDGUXNLHP
1099
)DUE\
SODNDWRZH
NRORUÎZ
UÎŕQHURG]DMH 899
3LÎUR
NXONRZH
)5,;,21%$//
&/,&.(5
ZNğDGÎZ
3499
NRORU\
UÎŕQHURG]DMH 999
6=.2Ğ$"=*Ğ$6=$035=<*272:$1,(
EKSTRAOFERTA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
899
NRORUÎZ
'ğXJRSLV\
ŕHORZH
2 szt.
GğXJRSLV\&52:1
10 szt. - ]ğ
żelowe
.RUHNWRU
NRW - ]ğ
CORFLUX
1$$57<.8Ğ<
SZKOLNE
6
U
3
E
5
&
1
$
30 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà+$0(/,1'$1Ǖ0$5.,17(5'58.9Ǖ75$'(%(1,$0,1
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
Zeszyt A5/16 kartek,
zeszyt A5/32 kartki
cena od
039
szt.
Papier
ksero A4
OFFICE
DUNXV]\
1299
opak.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Zeszyt
A5/80 kartek
UÎŕQHZ]RU\ 299
Zeszyt
A5/60 kartek
UÎŕQHZ]RU\ 249
A5/60 kartek 299
A5/80 kartek 099
2NğDGNDQD]HV]\W
UÎŕQHURG]DMH
069
S
U
P
E
R
C
N
A
6=.2Ğ$"=*Ğ$6=$035=<*272:$1,(
(.675$2)(57$'/$:6=<67.,&+8&=1,®:
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
1$$57<.8Ğ<
SZKOLNE
=HV]\WWHPDW\F]Q\
]HķFLàJà
A5/60 kartek 299
=HV]\WWHPDW\F]Q\
PHWDOL]RZDQ\
A5/60 kartek 399
A5/80 kartek 299
%UXOLRQ
WHPDW\F]Q\
A5/80 kartek 599
089
31
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàVANMAR, TS INTERIOR, OMEGA, ZIPP, DAZAR, INTERDRUK, HAMELIN, EUROPAPIER.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Brulion
A4/96 kartek
UÎŕQHURG]DMH 1099
szt.
Kalendarz
dzienny A5
UÎŕQHZ]RU\ 699
tygodniowy
A5
UÎŕQHZ]RU\
599
499
Brulion
A4/96 kartek
12900
Biurko
ROBERT
NRORU\ELDğ\
GàEVRQRPDGàE{WDEDF
wym. 82 x 76 x 52 cm 12900
.U]HVğR
PğRG]LHŕRZH
LOCKER
6=.2Ğ$"=*Ğ$6=$035=<*272:$1,(
EKSTRAOFERTA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW
Dostępne kolory
Dywan
GEMINI
JUXEHPLôNNLHUXQR
NRORU\
wym. 133 x 190 cm
{]ğ
wym. 160 x 230 cm
{]ğ
wym.
80 x 150 cm
3499
S
U
P
E
R
C
N
A
.RğR]HV]\W$$
NRğREUXOLRQ$$
UÎŕQHURG]DMH
cena od
Zeszyt A4/60 kartek,
zeszyt A4/80 kartek
399
32 1DV]\PLGRVWDZFDPLVàDANTE, HASBRO, MATTEL, LEGO, DRESSLER, ZIELONA SOWA, AMEET, SPOKEY, KIMET, EUROHIT.
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
Figurka
LITTLEST
PET SHOP
UÎŕQHURG]DMH
cena od
1399
opak.
'$/0$7<Ġ&=<.®:
1299
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Mikroauta blister
&$5675$163257(5
SDN {{]ğ 1099
.UÎOLF]HNPDJQHW\F]Q\
%811,(6)$17$6<
UÎŕQHURG]DMH 999
szt.
Lektura
V]NROQD
UÎŕQHW\WXğ\ 1699
6ğRZQLN
SRPRF
QDXNRZD
599
.VLàŕHF]ND
HGXNDF\MQD
UÎŕQHVHULH
699
.VLàŕND
683(5.6,ó*$
=$'$Ġ/(*2
NVLàŕHF]ND]{ILJXUNà
- ]ğ
księga zadań
999
.ORFNL
/(*2
)5,(1'6&,7<

 10900
/(*2+,''(16,'(
70419, 70420
{{]ğ
70418
7999
*UD
021232/<
-81,25
%$1.,1*3$<'$< 5999
+XODMQRJDHOHNWU\F]QD
PRFVLOQLND:DNXPXODWRU9$K
SUôGNRķâPDNVNPKNRğDÓq
]DVLôJQDMHGQ\PğDGRZDQLXNP
PDNV\PDOQHREFLàŕHQLHNJ
KXODMQRJDVLOQLN:NRğDÓq
{{]ğ
KXODMQRJDVLOQLN:NRğDÓq
{{]ğ
3790
;5$7
0
%
37900
S
U
P
E
5
&
1
A
TV
NOWOŚĆ TV
NOWOŚĆ
33
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàNOWA, MAG, POLNIX, RETAIL SOLUTION, CLEMATISY, DAKO, VILMORIN GARDEN, BROS, AGRECOL, GARTENLAND, GRINN PLUS, INCO.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
2VğRQND
FHUDPLF]QD
NDNWXVÎZND
UÎŕQHURG]DMHLZ]RU\
cena od
399
szt.
%XNLHW
V]WXF]Q\FKUÎŕ
V]W{{]ğ
UÎŕQHURG]DMH
10 szt.
899
bukiet
&HEXONL
QDUF\]ÎZ
FHEXONLNURNXVÎZ
- ]ğ
FHEXONLWXOLSDQÎZ
MHGQRNRORURZ\FK
- ]ğ
GZXNRORURZ\FK
- ]ğ
cebulki narcyzów
109
100 g
'HNRUDFMD
MHVLHQQD
799
5ÎŕD
SRMHG\QF]D
V]WXF]QD
1DZÎ]MHVLHQQ\
BIOPON
1 kg
FLOROVIT
1 kg - ]ğ
AGRECOL
1,2 kg - ]ğ
6,49 - 10,83/kg
649
opak.
artykuły
na wagę
1.DNWXVÓGRQLF]NLFP- ]ğV]W 2.DNWXVÓGRQLF]NLFP- ]ğV]W
3.DNWXVÓGRQLF]NLFP- ]ğV]W 4.DNWXVÓRVğRQNLFP- ]ğV]W
5.DNWXVUÎŕQHURG]DMH- ]ğV]W .DNWXVNZLWQàF\ - ]ğV]W
7.DNWXVÓRVğRQNLFP- ]ğV]W 8.DNWXVÓGRQLF]NLFP- ]ğV]W
1
7
8
2
36
5
4
=LHPLD
XQLZHUVDOQD
O - ]ğ
O- ]ğ
0,19 - 0,26/l
5 l
129
7UDZD
R]GREQD
ZNDUWRQLH
&OHPDWLV
URGRGHQGURQ
NU]HZRZRFRZ\
NU]HZSQàF\
ZGRQLF]FH
RSRMO 799
%RUÎZND
DPHU\NDġVND
ZGRQLF]FHRSRMO
QDSQLX - ]ğ 899
6XNXOHQW
6(1(&,2
02817(9(5(67
Z\VFP
ÓGRQLF]NLFP
2999
Na piękny dom I ogród
Wiele pomysłów
34
499
799
Figi damskie
UÎŕQHNRORU\LUR]PLDU\
FHQD]DSDUô
Szorty
G]LHZF]ôFH
bokserki
FKğRSLôFH
SDN
1799
3-pak
cena od
%RNVHUNLPôVNLH
FHQD]DSDUô 499
7
90
FHQD]DSDN 3499
39
99
6WRSNLPôVNLH
FHQD]DSDN 1299
14
6WRSNLGDPVNLH
FHQD]DSDN 999
12
6WRSNLG]LHZF]ôFH
SDN
FHQD]DSDN 1299
Biustonosz damski
PLVHF]NDPLôNNDOXEV]W\ZQD
ILJLVWULQJLV]RUW\GDPVNLH
]ğ]ğ
FHQD]DSDUô 1499
17
biustonosz
damski
.DSFLHGDPVNLH
PôVNLH
UÎŕQHURG]DMH
UR]P
5
.DSFLHEDVHQRZH
damskie
FHQD]DSDUô 1299
16
Koszula nocna
damska
]NUÎWNLP
OXEGğXJLPUôNDZHP
UR]P6;;/
FHQD]DV]W 1999
24
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
5-pak 3-pak 3-pak
35
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+{Ğ®'Œ:,'=(:

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR
0LġVN{0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
p2
EUDNLQIR
Komplet
SRķFLHOLG]LHFLôFHM
UÎŕQHOLFHQFMH
Z\P[FP[FP
[FP[FP
NRPSOHWSRķFLHOLQLHPRZOôFHM
Z\P[FP[FP
]ğ]ğ 2999
39
99
cena od
3RV]HZND
QDSRGXV]Nô
UÎŕQHZ]RU\
Z\P[FP
[FP 299
szt.
3U]HķFLHUDGğR
]{JXPNà
IURWWÄMHUVH\
UÎŕQHNRORU\
Z\P[FP
FHQD]DV]W 2499
29
Komplet
SRķFLHOL
PLNURILEUD
[[FP 2499
w kwiaty
[[FP 4999
59
.RğGUD
poduszka
Z\P[FP]ğ]ğ
Z\P[FP]ğ]ğ
Z\P[FP]ğ]ğ
FHQD]DV]W 4499
49
wym.
155 x 200 cm
3U]HķFLHUDGğR
Z\P[FP
]ğ]ğ
FHQD]DV]W 1999
24
160 x 200 cm
Koc
mikropolar
Z\P[FP
]ğ]ğ
FHQD]DV]W 2999
150 x 200 cm
.RğGUDMHVLHQQD
Z\P[FP
Z\P[FP]ğ]ğ
Z\P[FP]ğ]ğ
FHQD]DV]W 3999
44
S
U
P
(
R
&
N
A
poszycie
policotton drukowany
100% bawełny
komplet
komplet komplet
100% bawełny
zapewnia komfort snu,
kołdra całoroczna
linia poduszek
ikołder 325<52.8
wyrób medyczny
o właściwościach
antyalergicznych,
materiał odprowadzający
wilgoć, ciepły, delikatny,
miękki i sprężysty
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
1H34v1
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLe5DEDWGRqMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeLUDW]RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%133DULEDV%DQN
3ROVND6$]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU3URPRFMDe5DEDWGRqRERZLà]XMHZSRQLHG]LDğNLLSLàWNLLGRW\F]\W\ONRWUDQVDNFMLQDNZRWôPLQLPXP]ğEUXWWRFHQDSRXZ]JOôGQLHQLX
UDEDWÎZQDOLF]DQ\FKEH]SRķUHGQLRSU]\NDVLH]DSğDFRQ\FKNDUWàNUHG\WRZà&DUUHIRXU0DVWHUFDUGLQLHREHMPXMHZ\EUDQ\FKSURGXNWÎZPLQDONRKROXLZ\UREÎZW\WRQLRZ\FK3HğQDOLVWDZUHJXODPLQLHSURPRFML(%RQ\
RZDUWRķFLRG]ğGR]ğVàGRZ\NRU]\VWDQLDZKLSHUPDUNHWDFKOXEVXSHUPDUNHWDFK&DUUHIRXU:DUWRķâH%RQXMHVWX]DOHŕQLRQDRGNZRW\]DNXSX]DSğDFRQHMNDUWà(%RQ\QLHVàUHDOL]RZDQHZNDVDFKVDPRREVğXJRZ\FK
6]F]HJÎğ\ZUHJXODPLQDFKSURPRFMLGRVWôSQ\FKZSXQNWDFKe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUZ3XQNWDFK2EVğXJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZGQLURERF]HRGSRQLHG]LDğNXGRSLàWNX
ZJRG]LQDFKRSğDWD]DSRğàF]HQLH]JRGQD]FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUDRUD]QDZZZFDUUHIRXUSO:\GDZFàNDUW\MHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$NWÎUHJRSRķUHGQLNLHPXSUDZQLRQ\PGR]DZDUFLD
XPÎZRNDUWôMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]RR:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLHRFHQ\]GROQRķFLNUHG\WRZHMGRNRQDQHMSU]H]%DQN5562Z\QRVL5]HF]\ZLVWD5RF]QD6WRSD2SURFHQWRZDQLD5562
GOD{XPRZ\RNDUWôNUHG\WRZàZ\QRVLFDğNRZLWDNZRWDNUHG\WXEH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÎZ]ğFDğNRZLWDNZRWDGR]DSğDW\]ğRSURFHQWRZDQLH]PLHQQHFDğNRZLW\NRV]WNUHG\WX]ğ
ZW\PRGVHWNL]ğPLHVLôF]QDRSğDWD]DNDUWô ]ğ PLHVLôF]Q\FKUDWUÎZQ\FKZZ\VRNRķFL]ğUDWDZ\UÎZQXMàFDZZ\VRNRķFL]ğ.DONXODFMD ]RVWDğDGRNRQDQDQDG]LHġU
QD{UHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NğDG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFHNRV]WÎZNRU]\VWDQLD]NDUW\]QDMGXMàVLôZ7DEHOLRSURFHQWRZDQLDRSğDWLSURZL]MLGRVWôSQHMQDKWWSVZZZEJ]EQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\
SURGXNW\EDQNXEJ]EQSSDULEDVVDOXEZ3XQNFLH8VğXJ)LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU0DWHULDğPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\LQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXDUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\
XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%133DULEDV%DQN3ROVND6$1,3LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLDZLPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FK
LSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUNDSRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU6]F]HJÎğ\
GRW\F]àFHSURJUDPXORMDOQRķFLRZHJRPDP%2186ZW\PMHJR5HJXODPLQGRVWôSQHVàQDKWWSVPDPERQXVSOUHJXODPLQ\3URJUDPRERZLà]XMHSU]H]F]DVQLHRNUHķORQ\%DQN%133DULEDV%DQN3ROVND6$EôGàF\
RUJDQL]DWRUHPPRŕHJR]DNRġF]\âSRGDMàFLQIRUPDFMôR]DNRġF]HQLXQDZZVWURQLHLQWHUQHWRZHM]FRQDMPQLHMGZXPLHVLôF]Q\PZ\SU]HG]HQLHP=DZDUFLHXPRZ\MHVWX]DOHŕQLRQHRGZ\QLNXSU]HSURZDG]RQHMSU]H]
%DQNDQDOL]\]GROQRķFLNUHG\WRZHM.OLHQWDQDSRGVWDZLHSU]HND]DQ\FKSU]H]QLHJRLQIRUPDFML0DWHULDğPDFKDUDNWHUUHNODPRZ\LLQIRUPDF\MQ\QLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXNRGHNVXF\ZLOQHJR3U]H]5562QDOHŕ\
UR]XPLHâ5]HF]\ZLVWà5RF]Qà6WRSô2SURFHQWRZDQLDREOLF]RQàQDSRGVWDZLHUHSUH]HQWDW\ZQHJRSU]\NğDGX
7, 5 str./min
druk mono
5,5 str./min
druk kolor
11900
16900
8U]àG]HQLH
ZLHORIXQNF\MQH
HP$,2'- 7999
opak.
3LHOXFK\
PAMPERS
0(*$%2;
UÎŕQHURG]DMH
$NFMDWUZD
RGGRU
OXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWX
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
'21$6
7232:(
2.$=-(!
79
=
R
E
.
L
A
M
<
P
2
'
U
7

Tagi:

Więcej gazetek: