Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka ważna od 09-07-2019 do 20-07-2019

NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
3LHOXFK\GOD{G]LHFL
pieluchomajtki
3$03(5635(0,80&$5(
PANTS MEGA BOX
88 - 120 szt.
7999
opak.
.DZDUR]SXV]F]DOQD
JACOBS
&521$7*2/'&5(0$
200 g
9,00/100 g
1799
opak.
399
kg
Pomidory
PDOLQRZH 1499
szt.
Oliwa
]{ROLZHN
Carrefour
H[WUDYLUJLQ
750 ml
19,99/l
carrefour.pl
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
produkt
Carrefour
TV
Z
R
E
K
L
A
M
Y
P
R
O
D
U
K
T
TV
Z
R
E
K
L
A
M
Y
P
R
O
D
U
K
T
produkt
krajowy
21DV]\PLGRVWDZFDPLVà1257+&2$676$6:('(321,&32/6.$63=22
Pomidory
ŕÎğWH
500 g
NJ
399
opak.
0L[SRPLGRUÎZ
FKHUU\
JNJ 599
kg
SRGğXŕQH
299
GDNW\ORZH
250 g
NJ
Brusc  a
Bruschetta to klasyczna włoska
przystawka, dobra na każdą
okazję.
Składniki na 4 porcje:
2 małe ciabatty albo 1 bagietka
2 pomidory ser mozzarella
posiekany ząbek czosnku
8 czarnych oliwek
4 łyżki oliwy z oliwek
2 gałązki bazylii sól pieprz
Sposób przygotowania:
Pomidory umyć, sparzyć, obrać,
usunąć pestki, pokroić w kostkę.
Oliwki pokroić w kostkę.
Pomidory włożyć do miseczki,
wymieszać z czosnkiem,
oliwkami, porwanymi listkami
bazylii i oliwą.
Doprawić do smaku solą i pieprzem.
Pieczywo podzielić na kromki
o grubości ok. 1 cm, opiec
w piekarniku, aż będą rumiane.
Na gorące położyć plaster
mozzarelli i obłożyć farszem.
2OLZD
QLHƬOWURZDQD
CORICELLI
500 ml
O
1979
szt.
=LRğDZGRQLF]FH
SWEDEPONIC
PDMHUDQHNED]\OLD
RUHJDQRSLHWUXV]ND
NRSHUPHOLVDPLôWD
FHQD]DV]W
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 399
349
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
POMIDORY
700
6HUPR]]DUHOOD
DI BUFALA, BURRATA
ǕJ
J
3
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$5),6+63-:63®/1,&<02:,32/$1'6$/(66$
621$63=220(7=*(5)5(5(66$5/)5(6+:25/',17(51$7,21$/63=221(7352),7:$5=<:$2:2&(63=22)+12:$/,-.$
3,275:<&+2:$Ğ(.*583$352'*5((1*528363=221$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)58,70+*5=<%2:6.,6-
32/720$63=228+$*52.,1*'$5,86=675=Morszczuk
ILOHWPURŕRQ\
JOD]XUD
1299
kg
ĞRVRķVDğDWNRZ\ZôG]RQ\
J
J 600
opak.
.UHZHWNL
ELR
JRWRZDQH
J
NJ
1200
3LWDKD\DŕÎğWD
V]W
NUDMSRFKRG]HQLD(NZDGRU
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1599
1399
oferta ważna od 11.07
'RUDGD
SDWURV]RQD
]ğ
cała
2999
:LQRJURQD
ELDğH
NUDMSRFKRG]HQLD
:ğRFK\*UHFMD
999
$ZRNDGR
HASS
&KLOH0HNV\N
.HQLD
499
szt.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
KRGRZODEH]DQW\ELRW\NÎZ
ZROQHRG*02
RGPLDQDSUHPLXP
VğRGNDLRU]HœZLDMàFD
OWOCE
NOWOŚĆ
.RQNUHW
BIO
na zdrowie
=*:$5$1&-ß
1$-1,Ŕ6=(-&(1<
certyfi kowane
produkty BIO
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
4
grillOWE HistoriE
GRILL&chill
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=$.Ğ$'<0,ó61(6,/(6,$6$683(5'52%=$.Ğ$'<0,ó61(129(63=22.$52/63=2263.=$.Ğ$'<0,ó61(
3(.32/26752Ğó.$32/6.,(0,ó62,:ó'/,1<Ğ8.26=62.2Ğ®:6$=6,('=:62.2Ğ32'/-27<63--267$Ğ2:6.,7267$Ğ2:6.,
.LHğEDVD
ELDğD
SDU]RQD
169
100 g
6]\QND
VFKDE
63,Ŕ$51,$
62Ğ7<62:(-
279
%RF]HN
URORZDQ\
239
6FKDENURWRV]\ġVNL
VFKDENRSFRQ\ 239
149
.LHğEDVDSRGZDZHOVND
NLHğEDVDSRGZDZHOVNDGURELRZD
6DODPL]SU]\SUDZDPL
]{SLHSU]HP]LHORQ\P]{SDSU\Nà 299
:ó'/,1<
S
U
P
(
5
C
1
$
produkt
krajowy
krajowy produkt
GRVNRQDğDQDJULOO
PLôVD
3LHUķ
]LQG\ND
JRWRZDQD
269
.DV]DQND
079
5
grillOWE HistoriE
GRILL&chill
Filet
]{LQG\ND
1999
kg
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<
),50$352'+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$
683(5'52%'52%,0(;63=22=$.Ğ$'<'52%,$56.,(.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.
=HVWDZ
GURELRZ\
QDJULOO
XGR
SRGXG]LH
VNU]\GHğND
999
.DUNÎZND
Z{PDU\QDFLH
62.2Ğ®:
1899
6WHN]XGœFD
MDJQLôFHJR
240 g
J
2400
opak.
6NU]\GHğND
]NXUF]DND 599
ĞRSDWND
ZRğRZD
EH]NRķFL 2699
0,ó62
6]\QND
ZLHSU]RZD
EH]NRķFL
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1299
1099
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
wołowina
polska
produkt
krajowy
6
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà0$.$5%$.$/,(63=2263.$:$63®Ğ.$-$:1$0$;7230$/$6,(:,&=0$/(7$63-$5<=7$32/6.$63=22,17(5(85232/6$
/$/255$,1(32/6.$63=2212:(/63=220$5*23=6006=<0$Ġ6.$),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<32/6.,(0Ğ<1<6$$0%$6$'25
63=2263.35=('6$932/63=2263.35=('6,ó%,2567:26$932/63=22260:$570,/.0Ğ<1=%2Ŕ2:<-Ğ$6=.,(:,&=63-=$.Ğ$'<=%2Ŕ
'<675<%&(1758063=22(.20(*$0Ğ<1<:2'1(63=22=$.Ğ$'0/(&=$56.,),*$1'352'8.&-$:Ğ$61$
BAKALIE
Mieszanka
ŕXUDZLQRZRRU]HFKRZD
JNJ 1999
opak.
500 g
2U]HFK\
EUD]\OLMVNLH 599
100 g
3DUÎZND
ZFLHķFLH
IUDQFXVNLP
J
SU]HNàVND
KRWGRJ
110 g
J
229
szt.
%DJLHWND
F]RVQNRZD
165 g
J
&KOHE
SIELSKI
J
NJ
239
3àF]NL
V]W[J
]QDG]LHQLHP
]FXNUHP
]SXGUHP
J
499
1799
kg
&LDVWR
MRJXUWRZH
]RZRFDPL
FLDVWR
GURŕGŕRZH
]{RZRFDPL
UÎŕQHURG]DMH
&HEXODU]
J
J 169
.DM]HUND
z siemieniem i sezamem
J 059
artykuły
na wagę
S
U
P
E
R
C
N
A
6 szt.
7
6HUSOHķQLRZ\
/$=85%Ğó.,71< 349
100 g
6HUŕÎğW\
.2=$&.,
('$06., 169
199
6HUŕÎğW\
.$6=7(/$1
./$6<&=1<
Ķ0,(7$1.2:<
:ó'=21<
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà0$*$33+63=22Ķ:,(Ŕ(,=,(/21(63=2263.3(5/$32/6.$63=2263.3+852%(572*25=$Ğ(.
3+8-$*53/8663=222606,(53&/$=8563®Ğ'=,(/&=<=*352/1<&+(8526(5'$,5<*528363=2263.0/(&=$51,$(.2Ğ8.7$63=22
6HUŕÎğW\ELR
ZNDZDğNXOXESODVWU\
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]WOXERSDN
cena od
399
produkt
krajowy
S
U
P
E
R
&
1
A
6XUÎZNDVDğDWND
0$*$*5=(Ķ.2:,$.
200 - 300 g
J
FHQDRG
O
K
Ą
G
Ł
C
N
300
opak.
58%,1%856=7<16=$),5
ZNDZDğNX
J
J
900
szt.
+XPPXV
PERLA
110 g
NODV\F]Q\]SRPLGRUDPL
]F]DUQXV]NàSDSU\NRZ\
J
400
88
gamy na
wyłączność
wyłączność gamy na
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Pizza z pieca
kamiennego
CHEF
DON QUALITTO
310 - 320 g
UÎŕQHURG]DMH
18,72 - 19,32/kg
599
szt.
Tabl etki
GR{]P\ZDUNL
Z
MR. SPONGER
90 szt.
1999
opak.
7RUWLOOD
Carrefour
250 g
11,96/kg
299
Napój
HQHUJHW\]XMàF\
1 l 139
1HNWDU
EDQDQRZ\
1 l 219
3DSLHUWRDOHWRZ\
ZDUVWZRZ\
UROHN 569
produkt
Carrefour produkt
0DVğRHNVWUD
MLECZNY
PRZYSTANEK
RVHğND
300 g
23,30/kg
699
&LDVWND]{NUHPHP
COOKIE PLACE
160 g
1,87/100 g 299
.DZD
UR]SXV]F]DOQD
OLRƬOL]RZDQD
MONTMARTRE
200 g
6,50/100 g
1299
352'8.7<0$5.,:Ğ$61(-&$55()285'2%5$-$.2Ķá:$75$.&<-1(-&(1,(
82%
zaw. tłuszczu
NOWOŚĆ
99
Sorbet
HORTEX
0,5 l
2 rodzaje
17,98/l
899
opak.
Lody
GRYCAN
0,5 l
UÎŕQHURG]DMH
15,98/l 799
GRAND GOLD
120 ml
2,49/100 ml 299
szt.
KONKURS KONKURS
/RG\QD{SDW\NX
PTASIE MLECZKO
WEDEL
90 ml, 3 rodzaje
3,88/100 ml
349
460 ml
4 rodzaje
28,24/l
1299
Kolorowe
ZDƮH
GR{ORGÎZ
GOTSZLIK
68 g
7,34/100 g
499
6RVGR{ORGÎZ
DR. OETKER
JUÎŕQHURG]DMHJ 499
LODOWE
KRÓLESTWO SMAKÓW
S
U
P
E
R
C
N
A
1199
1749
SCHÖLLER
1 l
FHQD]DRSDN
MANHATTAN
1 - 1,4 l
]DSOLNDFMà
8,56 - 11,99/l
EH]DSOLNDFML
9,28 - 12,99/l
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1299
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
10
wolny
wybieg
M
rozmiar
KONKURS
Jogurt
ACTIMEL
8 x 100 ml
UÎŕQHURG]DMH
1,12/100 ml 899
8-pak
Serek
'$121.,0(*$3®Ğ1$3®Ğ
[JUÎŕQHURG]DMH
1,44/100 g 519
4-pak
Deser
MONTE
6 x 55 g
1,39/100 g
459
6-pak
229
szt.
Mleko UHT
Ğ$&,$7(
1 l
]DZWğ
Margaryna
]{PDVğHP
SMAKOWITA
180 - 450 g
0,66 - 1,66/100 g 299
Ser
SMAKOWITY
300 g
URG]DMH
13,30/kg 399
ĶPLHWDQND
Ğ$&,$7$
500 ml
]DZWğ
11,98/l 599
ĶPLHWDQD
SOMLEK
400 g
]DZWğ
7,48/kg 299
Napój
STARBUCKS
220 ml
2,72/100 ml 599
Jaja
MIZGIER
V]W
V]W 599
opak.
0DVğRH[WUD
26(Ğ.$
GÓRSKA
SOBIK
26,63/kg 799
83%
zaw. tłuszczu
Mleko
ķZLHŕH
POLSKIE
MLEKOVITA
1 l
{]ğ
zaw. tł. 2%
Margaryna
FLORA
PROACTIV
UÎŕQHURG]DMH
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFML
29,98/kg
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1199
1099
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
11
Ser
SOHķQLRZ\
NA TUREK
camembert, brie
120 - 125 g
UÎŕQHURG]DMH
3,19 - 3,33/100 g
399
szt.
6HUŕÎğW\
HOCHLAND
135 g
2,81/100 g 379
opak.
6HUWRSLRQ\
plastry
130 g
2,76/100 g 359
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
3L]]D
FELICIANA
DR.OETKER
320 - 360 g
NJ 699
6HUHNSXV]\VW\
3,ß71,&$
JUÎŕQHURG]DMH
]ğFHQD]DV]W
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHV]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
279 140
&KOHEWRVWRZ\
US LANTMANNEN
750 g
NJ 469
3DVWHOOD
LISNER
80 g
2,74/100 g
219
PR]]DUHOOD
GALBANI
125 g
URG]DMH
2,79/100 g 349
3DUÎZNL
]V]\QNL
7$5&=<Ġ6.,
220 g
2,04/100 g 449
.DEDQRV\
MADEJ
WRÓBEL
120 g
4,58/100 g
549
.LHğEDVDķOàVND
]V]\QNL
NLHğEDVD
]H{ķZLQLRELFLD
NLHğEDVDVRğW\VD
ķOàVNDQDUXV]W
MADEJ WRÓBEL
480 - 600 g
URG]DMH
NJ 979
6]\QND
HNVSRUWRZD
KRAKUS
V]\QND
MORLINY
plastry, 120 - 155 g
2,74 - 3,54/100 g 425
)LOHW\
ķOHG]LRZH
600 g
NJ
1299
S
U
P
E
R
C
N
A
DOMOWE PRZETWORY
12
OFERTA SPECJALNA
Czekolada
LINDT
EXCELLENCE
100 g
wybrane rodzaje 799
szt.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
1999
2999
Kawa ziarnista,
kawa mielona
DALLMAYR
PRODOMO
500 g
39,98/kg
Wafelek
PRINCE POLO
XXL
50 g
UÎŕQHURG]DMH
3,18/100 g 159
artykuły
na wagę
ŔHONL
ESBIS
119
AKUKU!
ZZLDGHUNX
450 g
33,31/kg
1499
opak.
Jajko
]QLHVSRG]LDQNà
KINDER JOY
20 g
17,45/100 g 349
Galaretka
DELECTA
75 g
1,59/100 g
&XNLHUŕHOXMàF\
DIAMANT
500 g - 1 kg
4,59 - 9,18/kg 459
'ŕHPL[
30 g
2 rodzaje
8,30/100 g
249
S
U
P
E
R
C
N
A
13
OFERTA SPECJALNA
Kaszka
BOBOVITA
210 g
wybrane rodzaje
3,33/100 g 699
opak.
Flaki
KUCHNIA
STAROPOLSKA
700 g
2 rodzaje
11,41/kg 799
Chipsy
LAY’S MUSIC
140 g
2,71/100 g 379
Olej
KUJAWSKI
1 l
569
szt.
199
239
Musztarda
ROLESKI
175 g
cena za szt.
1,14/100 g
Sos
Ğ2:,&=
350 - 500 g
8,00 - 11,43/koszt kg
przy zakupie 2 szt.
kup 2 szt. za
800
2 szt.
Karma
dla kota
GOURMET
PERLE
4 x 85 g
UÎŕQHURG]DMH
1,16/100 g
+ 4 szt.
GRATIS!
789
:DƮHU\ŕRZH
KUPIEC
84 - 120 g
]DSOLNDFMà
1,49 - 2,13/100 g
- bez aplikacji
1,83 - 2,61/100 g
ZYSKUJESZ
040
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 219
179
3ğDWNL
kukurydziane
NESTLÉ
450 - 600 g
cena za opak.
11,65 - 15,53/kg
12,48 - 16,64/kg
050
W APLIKACJI 749
699
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
RYŻ
BASMATI, ARBORIO
MARKI KUPIEC
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
S
U
P
E
R
C
N
A
14
Piwo
Ŕ<:,(&
35(0,80
8 x 0,5 l
puszka
cena za 8-pak
4,50/l
w tym 0,5 l
GRATIS!
1799
8-pak
6-pak
Ğ20Ŕ$-$61(
6 x 0,5 l
cena za 6-pak
3,66/l
w tym 0,5 l
1099
'ó%2:(
'2-5=$Ğ(
02&1(
4 x 0,5 l
cena za 4-pak
5,75/l
1149
4-pak
5$'8*$
0,5 l
butelka
bezzwrotna
wybrane
rodzaje
13,98/l
699
szt.
$/(%52:$5
wybranerodzaje
15,98/l
799
*/2*(5
UÎŕQHURG]DMH
13,98/l 699
+$51$Ķ
12 x 0,5 l
cena za 12-pak
3,67/l
w tym 1 l
GRATIS
2199
12-pak
Ŕ8%5
]DSOLNDFMà
4,25/l
- bez aplikacji
ZW\PO
*5$7,6
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1799
1699
.6,ßŔó&(
,3$:(,=(1
3257(5
zwrotna
cena za szt.
5,98/l
7,18/l
060
W APLIKACJI 359
299
.2=(/
ç(51Ý/(ŖK
4 x 0,5 l, puszka
]DSOLNDFMàO
- bez aplikacji 5,00/l
W APLIKACJI 999
899
5(752
od 8,98/l
cena od
449
6
8
P
(
R
&
1
$
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
NAWET TAKA ILOÂå SZKODZI ZDROWIU KOBIET
W CIÑ˚Y I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW
Piwa w letnimKLIMACIE
12-pak 8-pak 8-pak
15

P
I
W
O
C
Z
E
S
K
N
M
999
4-pak
Piwo
bezalkoholowe
OKOCIM RADLER
4 x 0,5 l
puszka
cena za 4-pak
5,00/l
WARKA
RADLER
UÎŕQHURG]DMH
5,75/l
1149
NOTECKIE
0,33 l
butelka
EH]]ZURWQD
7,85/l
259
szt.
HEINEKEN
3 x 0,5 l
cena za 3-pak
URG]DMH
5,99/l
899
3-pak
H
L
D
R
BAVARIA
APPLE, FRUITY ROSE
0,25 l
EXWHONDEH]]ZURWQD
10,76/l 269
STAROPRAMEN
0,33 l
7,24/l 239
0,Ğ26Ğ$:
0,5 l
EXWHOND]ZURWQD
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
6,78/l
ZYSKUJESZ
070
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 339
269
LECH FREE
6 x 0,33 l
EXWHONDEH]]ZURWQD
cena za 6-pak
]DSOLNDFMàO
6,56/l
100
W APLIKACJI 1299
1199
BIRELL
BELGIAN WIT,
LAGER
0,4 l
cena za szt.
]DSOLNDFMà
6,23/l
7,48/l
050
W APLIKACJI 299
249
WARBURGER
{]ğ
Ǖ0,5 l
12,98 - 27,24/l
DIE WEISSE
Ğ20Ŕ$5$'/(5
Ğ20Ŕ$
BEZALKOHOLOWA
- 8,99 ]ğ
4,50 - 5,00/l
ŁOMŻA RADLER
U
A
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
6-pak
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM
Strefa piw0%
16
Sok,
nektar
TYMBARK
1 l
wybrane
rodzaje
349
szt.
Napój
ZBYSZKO
1,75 l
UÎŕQH
rodzaje
1,59/l
279
na bazie
herbaty
LIPTON
1,5 l
UÎŕQHURG]DMH
2,46/l
369
Woda
mineralna
MUSZYNIANKA
6 x 1,5 l
1,11/l
999
6-pak
energetyczny
ROCKSTAR
0,25 l
2 rodzaje
7,96/l 199
OSTROMECKO
szklana butelka
0,7 l
gazowana,
niegazowana
3,56/l
249
Syrop
Z NATURY
320 ml
wybrane rodzaje
15,59/l
499
6-pak 8-pak
Napój gazowany
PEPSI, MIRINDA, 7UP
2 l
]ğ/cena za 2 szt.
1,87/koszt l
przy zakupie 2 szt.
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
499 250
Napój
aloesowy
OKF
]DSOLNDFMà
5,33/l
- bez aplikacji
5,99/l
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 899
799
Lemoniada
TYMBARK
0,4 l
3 rodzaje
]ğ/cena
za 3 szt.
3,32/koszt l
przy zakupie 3 szt.
3W CENIE 2
199 133
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
3 szt.
œUÎGODQD
Ŕ<:,(&='5®-
8 x 0,5 l
2,25/l
w tym 0,5 l
GRATIS!
899
8-pak
S
U
P
E
R
C
N
A
Napój
ASEPTIC
0,5 l
]ğ/cena
za 2 szt.
2,99/koszt l
przy zakupie
2 szt.
199 100
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
NOWOŚĆ
17
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Sos
VDğDWNRZ\
KNORR
9 g
Z\EUDQHURG]DMH
12,11/100 g
109
opak.
Danie
GRSU]\JRWRZDQLD
.$6=$3(Ğ1$60$.8
150 g
UÎŕQHURG]DMH
4,66/100 g
699
3U]\SUDZD
5 - 30 g
4,97 - 29,80/100 g
149
PRODUKTY
MARKI REXONA
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
MARKI AXE
18
KONKURSOFERTA SPECJALNA
Papier toaletowy
MOLA SENSITIVE
8 rolek, 3 rodzaje 799
opak.
Emulsja
do higieny
intymnej
LACTACYD
200 ml
UÎŕQHURG]DMH
5,00/100 ml
999
szt.
Maszynki
GR{JROHQLD
WILKINSON
;Ǖ75(0(
6 + 2
Z\EUDQHURG]DMH 1999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
699
Pasta
GR]ôEÎZ
HIMALAYA
75 - 100 ml
3 rodzaje
6,99 - 9,32/100 ml
Szampon
GRZğRVÎZ
TIMOTEI
400 ml
UÎŕQHURG]DMH
17,48/l 699
PIELĘGNACJA
TWARZY
BIELENDA
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
3ğDWNL
kosmetyczne
CLEANIC
120 szt .
ZYSKUJESZ
038
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 367
329
ŔHOSRG{SU\V]QLF
LE PETIT MARSEILLAIS
24,98/l 999
S
U
P
E
R
C
N
A
WYBRANE
ŻELE I PIANKI
DO GOLENIA
GILLETTE
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
19
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
2499
3499
3URV]HNŕHONDSVXğNLGR{SUDQLD
BRYZA
5,25 kg, 4,62 l, 42 szt.
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DRSDN
4,76/kg, 5,41/l, 0,60/szt.
3ğ\Q
GRSUDQLD
WOOLITE
1,8 l
6,66/l
1199
szt.
2GķZLHŕDF]
SRZLHWU]D
GLADE BY BRISE
18 - 269 ml
5,57 - 83,28/100 ml 1499
5ôF]QLNLSDSLHURZH
ZEWA
WISCH & WEG
URONL
opak.
3URV]HNGR{SUDQLD
GODDOHUJLNÎZ
JELP FAMILY
NJURG]DMH
14,28/kg 3199
CAŁA GAMA
PRODUKTÓW
AJAX
30
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
GR{SğXNDQLD
WNDQLQ
SILAN
1,2 - 1,85 l
5,94 - 9,16/l
1099
GR{P\FLD
QDF]\ġ
PUR
750 ml
5,99/l
449
7DEOHWNL
GR]P\ZDUNL
FINISH
36, 45, 52, 60 szt.
2599
3ğ\QGR:&
DOMESTOS
1250 ml
UÎŕQHURG]DMH
7,19/l 899
.RVWNLGR:&
1 x 53 g, 2 x 55 g
Z\EUDQHURG]DMH
6,35 - 13,19/100 g 699
S
U
P
E
R
C
N
A
20
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà527+2,17(59,21%2/6,86$'0,7)/25(17<1$723(;7$'$5%5$14)$&.(/0$11$/720.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
7DķPD
pakowa
48 mm x 35 m
0DWD
GRV]XƮDG\
FHQD]DV]W
=HVWDZ
SU]\ERUÎZ
V]NROQ\FK
1DNOHMNL
3D
SôG]OL
4 szt.
:NğDG
ROHMRZ\
BOLSIUS
QU
$NFHVRULD
NXFKHQQH
ALICE
3RMHPQLN
QDSU]\SUDZ\
1Îŕ
]RVWU]HP
ğDPDQ\P
18 mm
PDODUVND
SLOQLNÎZ
LJODNÎZ
GRPHWDOX
V]W
=HVWDZNUHDW\ZQ\
GODG]LHFL
FHQD]D]HVWDZ
NUHDW\ZQ\
.RV]\N
UÎŕQHURG]DMH
)RUHPNL
QDNRVWNL
ORGX
=HVWDZNOXF]\
V]HķFLRNàWQ\FK
9 szt.
PP
3DSLHU
NVHUR$
HP
80 g
500 szt.
7RUED
DISNEY
7DFDRNUàJğD
ÓFP
Tarka
GRF]RVQNX
'HVND
EDPEXVRZD
6DODWHUND
V]NODQD
BASIC
ÓFPFP
.RPSOHW
]DSLQHN
GRSU]\SUDZ
BRANQ
10 szt.
1Îŕ
GREY
.XEHNPLVHF]ND
WDOHU]GHVHURZ\
CESIRO
3RGJU]HZDF]H
SDUDƬQRZH
100 szt.
:D]RQ
SU]H]URF]\VW\
2FLHNDF]
3RGJU]HZDF]H
]DSDFKRZH
30 szt.
:D]RQ
V]NODQ\
UÎŕQHNRORU\
3LVWROHW
NOHMRZ\
8 mm
.RV]\N
]WZRU]\ZD
2WZLHUDF]
GRVğRLNÎZ
LEXWHOHN
.ğÎGND
50 mm
.DUDIND
]{VLOLNRQRZ\P
NRUNLHP
SRMO
6SLHQLDF]
GRPOHND
)$&.(/0$11
GRPDORZDQLD
6HUZHWNL
MHGQREDUZQH
50 szt.
ZDUVWZRZH
wym. 40 x 40 cm
FHQD]DRSDN
']EDQHN
GR]LPQ\FK
QDSRMÎZ
3DWHOQLD
ø 20 cm
TANIE
KUPOWANIE
500

ZA KAŻDY PRODUKT
700
1000
1500
21
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà9,/('$&$6$6,527+2/(,)+(,776,17(5,2520(*$=,33)/25(17<1$'$-$5
Komplet
kawowy
KUBIKO
17 elementów
FHQD]DNSO
Komplet garnków
]{WHUPRPHWUHP
8 elementów
Deska
do prasowania
CLASSIC M
BASIC PLUS NF
Mop
VILEDA
TURBO LUB
ULTRAMAX XL
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
5HJDğ
COUNTRY
ROTHO
UÎŕQHNRORU\
Suszarka
PEGASUS
150 SLIM
Zestaw
ULTRAMAX
+Sğ\Q$MD[O
GRATIS
rozsuwana
EASY FLEX
GğP
Stolik
FIGO
]V]XIODGà
PICALLO
Z\P[FP
Komplet obiadowy
PARMA
18 elementów
3 patelni
ekstra
TEFAL
Lampa
VWRMàFD
VOLTENO
Z\VFP
Suszarka
3 w 1
FLEX DRY
Zestaw mop
SUPERMOCIO
3 ACTION
.U]HVğR
AMIR
FHQD]DV]W TANIE
KUPOWANIE
TANIE
50
75
100
00

ZA KAŻDY PRODUKT
22
ZACHOWAJ LETNIE SMAKI
RÓB PRZETWORY
CZYSTA WODA
NA UPAŁY
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Akcesoria
winiarskie
UÎŕQHURG]DMH
cena od
299
opak.
Sokownik
poj. 8 l - ]ğ
poj. 5 l
6999
szt.
6]NODQNDGR{]LPQ\FK
JRUàF\FKQDSRMÎZ
szklanka
UNIGLASS
SU]H]URF]\VWD - ]ğ
kolorowa - ]ğ
129
%XWHONDNDUDIND
SRMPO -]ğ
SRMPO -]ğ
poj. 500 ml
1099
'U\ORZQLFD
GRZLķQL
F]HUHķQL
GRķOLZHN - ]ğ 1599
1DF]\QLDMHGQRUD]RZH
biodegradowalne
199
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà BROWIN, PAPSTAR, QUICKPACK, NEW GLAS, ALTOM, FLORENTYNA, DAJAR, FORMASTER.
GR{SU]HWZRUÎZ
UÎŕQHURG]DMH
399
Przecierak
GR{SRPLGRUÎZ
3499
1999
*àVLRU
SRMO
=HVWDZZNğDGÎZDAFI STANDARD 2 + 1 - ]ğ =HVWDZZNğDGÎZDAFI STANDARD 4 + 1 Mg - ]ğ =HVWDZZNğDGÎZPDJQH]RZ\FKDAFI
Mg 2 + 1 {]ğ =HVWDZG]EDQHNELGRQILOWU\DAFI - ]ğ%XWHONDO{{ZNğDG\DAFI - ]ğ%XWHONDO{{ZNğDGDAFI
{]ğ{%XWHONDO{{ZNğDGDAFI - ]ğ
Ƴ
Ʋ ƴ Ƶ
Ʒ
Ƹ
ƶ
S
U
P
E
R
C
N
A
23
WAKACJE
POD CHMURKĄ
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
*ULOOSURVWRNàWQ\
VNğDGDQ\
Z\PUXV]WX[FP 6999
szt.
Grill
RNUàJğ\ 1799
Grill
MHGQRUD]RZ\
SLNQLNRZ\
DANCOAL
QLHZ\PDJDZôJOD
DQL{SRGSDğNL 699
%U\NLHW
ZôJOD
GU]HZQHJR
NJ
ZôJLHOGU]HZQ\
NJ{{]ğ
NJ
799
opak.
/RGÎZND
WXU\VW\F]QD
QDZNğDG\PURŕàFH
poj. 24 l]ğ
poj. 30 l]ğ
ZNğDG
FHQDRG{{]ğ
poj. 10 l
2399
cena od
699
7RUED
L]RWHUPLF]QD
UÎŕQHURG]DMH
ZNğDGFKğRGQLF]\
ŕHORZ\]ğ
599
0DWD
SODŕRZD
gr. 6 mm
449
.DULPDWD
JUPP]ğ
JUPP]SRZğRNà
DOXPLQLRZà]ğ
JUPP]SRZğRNà
DOXPLQLRZà]ğ
JUPPVLHFLRZDQD
{]ğ
JUPP]ğ
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà CEGECO, CARREFOUR, VOG, JMS SPORTS, MAXIMA TRADING, FLORALAND, ACTIVA, DANCOAL.
wym.
120 x 120 x 70 cm
3199
1DPLRWSODŕRZ\
VDPRUR]NğDGDMàF\
QDPLRWSODŕRZ\
Z\P[[FP
{{]ğ
S
U
P
E
R
C
N
A
24
OGRÓD
WCZASOWY
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
Dywanik
V]WXF]QDWUDZD
Z\P[FP 4999
szt.
2VğRQD
EDONRQRZD
UÎŕQHUR]PLDU\ 4199
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà-80,&$55()28512:$&859(5'(&27($0(852+,7.$%(;
'HNRUDF\MQH
RķZLHWOHQLHVRODUQH
LED
cena od
2999
opak.
2ķZLHWOHQLH
VRODUQH
999
)LJXUNDRJURGRZD
GHNRUDF\MQD
UÎŕQHURG]DMH
899
)RWHOZLV]àF\
WHFKQRUDWWDQ
5990
;5$7
0
%
59900
.U]HVğRSODVWLNRZH
]QLVNLPRSDUFLHP
NRORU\MDVQRV]DU\FDSSXFFLQR
VWÎğRZDOQ\]ğ
Z\P[FP
krzesło
2499
0DNV\PDOQDZDUWRķâH%RQX]ğ'DWDUHDOL]DFMLH%RQXU5HJXODPLQLOLVWDDUW\NXğÎZQDFDUUHIRXUSO
=HVWDZPHEOL
GUHZQLDQ\FK
5(6721
VWÎğğDZNDIRWHOH
5980
;5$7
29900
6
U
P
E
5
C
1
$
NA MEBLE OGRODOWE
I BALKONOWE
W DNIACH 8.07  13.07
W POSTACI EBONU
NA
KOLEJNE ZAKUPY
30
%*
25
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
ŔZLUHN
VLOLNRQRZ\
GODNRWD
O
O
1299
opak.
3U]\VPDNGODNRWD
VITAKRAFT
UÎŕQHURG]DMH 549
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà1875,&$5(=22)$&725<9,7$&5$)7&$55()285(852+,7-80,.$%(;2Ğ(5
+XķWDZNDRJURGRZD
]IXQNFMàUR]NğDGDQLD
Z\P[[FP
7990
;5$7
0
%
79900
+DPDN
SRGZLHV]DQ\
QDVWHODŕX
FHQD]DV]W
5290
52900
9999
szt.
+XķWDZND
EDZHğQLDQD
QDRNUàJğ\P
VWHODŕX
3U]\VPDN
GODSVD
HILTON
UÎŕQHURG]DMH
999
.U]HVHğNR
SODVWLNRZH
G]LHFLôFH
VWROLNSODVWLNRZ\
G]LHFLôF\]ğ
krzesło
'RVWôSQHNRORU\
RJURGRZD
VIP
3780
;5$7
18900
S
U
P
E
R
C
N
A
'ODSXSLOD
Dostępne kolory
26
6999
szt.
/HŕDNSODŕRZ\
textilene
UÎŕQHNRORU\
S
U
P
E
R
C
N
A
LENIWIE
PŁYNIE CZAS
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
/HŕDNVNğDGDQ\
]SRNURZFHP 2999
.U]HVğR
NDSLWDġVNLH
2299
/HŕDN
BAHAMA
GUHZQREXNRZH
UÎŕQHNRORU\ 5999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
'RVWôSQHNRORU\
3DUDVROSODŕRZ\
ÓFP-]ğ
ÓFP-]ğ
NRWZDGRSDUDVROD
-]ğ
ø 160 cm
2199
3LDVNRZQLFD
]GDV]NLHP
Z\P[FP 12900
:Î]HNVNğDGDQ\
3780
;5$7
0
%
18900
3DUDVRO
RJURGRZ\
]NRUEà
ÓP
NRORU\JUDILWRZ\
]LHORQ\F]HUZRQ\
EHŕRZ\
3380
16900
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà&$55()285-06632576-80,.$%(;0$;,0$75$',1*2Ğ(5
WXU\VW\F]QH
VNğDGDQH
]{Z\VRNLPRSDUFLHP
{]ğ
z niskim
oparciem
2999
Autem na wakacje
27
NA PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Wycieraczka
samochodowa
BOSCH ECO
GğPP
UÎŕQHURG]DMH
cena od
1699
szt.
Walizka
hybrydowa
wys. 68 cm]ğ
wys. 78 cm]ğ
wys. 58 cm
12900
Akcesoria
SRGUÎŕQLF]H
499
opak.
Walizka
NDELQRZD
Z\VFP 11900
wys. 68 cm]ğ
wys. 78 cm]ğ
wys. 52 cm
11900
wys. 68 cm]ğ
wys. 78 cm]ğ
10900
Walizka ABS
BOX PCA ABS 2 2W
wys. 61 cm]ğ
wys. 70 cm]ğ
wys. 51 cm
9999
'RVWôSQHNRORU\ 'RVWôSQHNRORU\
Zestaw
EH]SLHF]HġVWZD
JDķQLFDWUÎMNàWNDPL]HOND
2999
zestaw
3ğ\QOHWQL
GR{VSU\VNLZDF]\
COM40
O
O 399
5 l
Kosmetyki
samochodowe
AUTOLAND
699
0DNV\PDOQDZDUWRķâH%RQX]ğ'DWDUHDOL]DFMLH%RQXU5HJXODPLQLOLVWDDUW\NXğÎZQDFDUUHIRXUSO
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà.5('$1,$6(0,/,1(**$5$*($872/$1'6(1$&+(0,3$&.
Myjka
FLķQLHQLRZD
KÄRCHER .
K4]ğ
66,90 x 10 RAT 0%
FHQD]DV]W
3990
X 10 RAT
0
%
39900
120 barów
ciśnienie
robocze
1600 W
moc
380 l/h
wydajność
tłoczenia
NA WALIZKI
W DNIACH 8.07  13.07
W POSTACI EBONU
NA
KOLEJNE ZAKUPY
30
%*
2828 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà(852+,7'(&&$1*5((1%,.(.,0(768:$12=,33.
koszyk
wiklinowy
na klik
Rower MTB
24”, 26”
hamulce V-brake
GRVWôSQD
ZHUVMDPôVND
3290
X 10 RAT
0
%
32900
Rower MTB 26”
amortyzator
SU]HGQLLW\OQ\KDPXOHF
W\OQ\9EUDNH
5990
59900
'RVWôSQHNRORU\
KDPXOHF
SU]HGQL
WDUF]RZ\
RAMA
stalowa
BIEGI
18
.2Ğ2
26”
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO
KDPXOHF
9EUDNH
qq
6
q
DPRUW\]DWRU
SU]HGQL
ELHJÎZ
Shimano
ROWERY
KDPXOHFW\OQ\
9EUDNHDPRUW\]DWRU
SU]HGQLGRVWôSQD
Rower miejski
elektryczny 26”
KDPXOFH9EUDNH
PRFVLOQLND:
DNXPXODWRUP$K
rower MTB 27,5”
- ]ğ
4997
X 30 RAT
149900
5RZHUVNğDGDQ\q
KDPXOHFW\OQ\9EUDNH
3990
39900
Rower miejski 26”, 28”
ELHJÎZ6KLPDQR
KDPXOHFSU]HGQL9EUDNH
KDPXOHFW\OQ\7RUSHGR
GRVWôSQ\UÎZQLHŕURZHU
z 3 biegami Shimano Nexus
KDPXOHFW\OQ\7RUSHGR
SU]HGQLNRV]\NPHWDORZ\
ODPSNDSU]HGQLD/('
EDJDŕQLN
4290
42900
Rower
JÎUVNLqq
KDPXOHFW\OQ\9EUDNH
DPRUW\]DWRUSU]HGQLL{W\OQ\
rower 24” - ]ğ
SU]HU]XWNL6KLPDQR
rower 26” - ]ğ
3790
37900
7UDPSROLQD
RJURGRZD]{VLDWNà
ø 244 cm
ø 305 cm - ]ğ
S
U
P
E
R
C
N
A
3 lub 6
qq
1
DOXPLQLRZD
21
2929
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàLEGO, BRANDED TOYS, MATTEL.
2IHUWDGRW\F]\]HVWDZÎZ


OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA
WAKACJE
ZABAWA,
SUPERSPRAWA
2999
szt.
Pluszak interaktywny
FURREAL THE LUVIMALS
UÎŕQHURG]DMH
Zestaw
do produkcji
VğRG\F]\
)$%5<.$6Ğ2'.,(&8'$
UÎŕQHURG]DMH 1699
zestaw
do malowania
HOHPHQWÎZ 1999
Zestaw
3/$<Ǖ'2+7Ǖ5(;
UÎŕQHURG]DMH 3499
Lalki
ENCHANTIMALS
SDN 6999
3-pak
Figurka
MIGHTY MUGGS
STAR WARS,
AVENGERS
UÎŕQHURG]DMH 1999
Klocki
/(*2)5,(1'6

/(*2&,7<)5,(1'6'83/2
NINJAGO, STAR WARS*]ğ 2999
opak.
S
U
P
E
R
C
N
A
30 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQRĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
100% bawełny
7VKLUWPôVNL
JğDGNL
UÎŕQHNRORU\
UR]P6;;/
FHQD]DV]W 999
12
99
7VKLUW
G]LHFLôF\
UR]PFP
FHQD]DV]W
1499
19
7VKLUWPôVNL
7(;
]JX]LF]NDPL
1999
24
+$55<
3277(5
OLFHQFMD
UÎŕQHUR]PLDU\
1$6$
UR]PFP
1699
7XQLNDGDPVND
JğDGNDZSDVNL
]HVSDQGHNVHP
UR]P0;/
1299
%OX]NDGDPVND
0$0$6,=(
]NUÎWNLPUôNDZHP
UR]P0;/
7VKLUWGDPVNL
]HZ]RUHP
ZSDQWHUNô
UR]P0;/
16
7VKLUW
PôVNL
JğDGNL
UÎŕQHURG]DMH
UR]P6;/
0,1(&5$)7
UR]PFP
3499
39
3RORPôVNLH
SRORPôVNLH ]ğ
JğDGNLH
999
14
polo
1$'58*,7$Ġ6=<
352'8.7=7(-67521< *
683(55$%$7
5DEDWQDOLF]DQ\MHVWSU]\NDVLH2ERZLà]XMHZGQLDFK
ZLVNR]RZD
UR]P0;;/
2499
29
6
8
3
(
R
&
N
$
LATO
Z FASONEM
31
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQRĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
6]RUW\
QLHPRZOôFH
7(;
UÎŕQHZ]RU\
UR]PFP
FHQD]DSDUô 1299
14
99
6]RUW\FKğRSLôFH
SDNUÎŕQHURG]DMH
FHQD]DSDN 1499
19
6SRGQLH
dresowe
damskie
UÎŕQHURG]DMH
UR]P6;;/
FHQD]DSDUô
1999
24
dresowe
PôVNLH
FHQD]DSDUô 1499
2499
2999
6]RUW\GDPVNLH
UÎŕQHZ]RU\
UR]P6;/
jeans
3499
39
ZNZLDW\
34
%HUPXG\
VSRUWRZHPôVNLH
UR]P6;/ 2499
1 para
G]LHFLôFH
UR]PFP
1299
%HUPXG\FKğRSLôFH
ERMÎZNLPôVNLH
RGSLQDQHQRJDZNL
]ğ]ğ
UR]P
29
spodnie
%HUPXG\PôVNLH
ERMÎZNLPRUR
]ğ]ğ
FHQD]DSDUô 999
12
bermudy
100% bawełny
/HJJLQV\
7(;
UÎŕQHNRORU\
cena od
1$'58*,7$Ġ6=<
352'8.7=7(-67521< *
683(55$%$7
5DEDWQDOLF]DQ\MHVWSU]\NDVLH2ERZLà]XMHZGQLDFK
6
8
3
(
R
&
N
$
z siateczką
100% poliestru
80% bawełny
20% poliestru
2-pak
32 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQRĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
7HQLVÎZNL
PôVNLH
ze skóry
ekologicznej
rozm. 40 - 46
2999
39
99
damskie
UÎŕQHPRGHOH
rozm. 36 - 41
FHQD]DSDUô
999
16
%XW\
sportowe
PôVNLH
FHQD]DSDUô
2499
29
.ODSNLEDVHQRZH
GDPVNLHPôVNLH
UÎŕQHURG]DMH
rozm. 36 - 46
FHQD]DSDUô 1499
Baleriny
rozm. 36 - 41 1999
24
7HQLVÎZNLF]HV]NL
GDPVNLHG]LHFLôFH
rozm. 28 - 41
FHQD]DSDUô 1699
19
&]DSND
]GDV]NLHPPôVND
UÎŕQHZ]RU\
cena za szt. 599
9
7RUED]DNXSRZD
cena za szt. 899
2NXODU\
SU]HFLZVğRQHF]QH
FHQD]DSDUô 799
7UDPSNLGDPVNLH
PôVNLH- ]ğ
rozm. 41 - 46
.ODSNLRJURGRZH
]G]LXUNDPL
FHQD]DSDUô 999
12
1999
.ODSNLGDPVNLH
]IXWHUNLHP
rozm. 36 - 46
.DSFLHGDPVNLH
PôVNLHG]LHFLôFH
7(;
rozm. 19 - 46
cena od
1 para
1$'58*,7$Ġ6=<
352'8.7=7(-67521< *
683(55$%$7
5DEDWQDOLF]DQ\MHVWSU]\NDVLH2ERZLà]XMHZGQLDFK
skórzana
wkładka
6
8
3
(
R
&
N
$
LATO
Z FASONEM
33
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR
0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
Stopki damskie
7(;
SDN
UÎŕQHURG]DMHLUR]PLDU\
FHQD]DSDN 599
7
99
Skarpetki
QLHPRZOôFH
7(;
SDN
UÎŕQHNRORU\LUR]PLDU\
FHQD]DSDN 699
2-pak 3-pak
100% bawełny
Figi damskie
UÎŕQHZ]RU\
LUR]PLDU\
FHQD]DSDUô
299
3
Biustonosz
damski
UÎŕQHNRORU\
L{UR]PLDU\
FHQD]DV]W
1499
19
6OLS\PôVNLH
499
Skarpety damskie,
PôVNLHG]LHFLôFH
SDN
UÎŕQHZ]RU\LUR]PLDU\
FHQD]DSDN 699
Stopki
GDPVNLHPôVNLH
UÎŕQHUR]PLDU\LNRORU\
FHQD]DSDN 499
5
%RNVHUNLPôVNLH
FHQD]DSDN 1999
29
%RG\QLHPRZOôFH
*((7$
]GğXJLPOXENUÎWNLPUôNDZHP
UÎŕQHNRORU\LUR]PLDU\
699
8
6NDUSHW\PôVNLH
frotté
FHQD]DSDN 599
6
3-pak
2-pak
5-pak 3-pak
Stopki do balerin
179
1
3LŕDPD
G]LHFLôFD
UR]PFP
FHQD]DNSO
1999
2099
2999
Skarpety sportowe
380$
UÎŕQHURG]DMHL{NRORU\
1$'58*,7$Ġ6=<
352'8.7=7(-67521< -30%*
683(55$%$7
5DEDWQDOLF]DQ\MHVWSU]\NDVLH2ERZLà]XMHZGQLDFK
S
U
P
(
&
N
$
komplet
W OFERCIE PONAD PRODUKTÓW
KUPUJ ONLINE NA
400 000
carrefour.pl
34 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*OLZLFH&+)2580-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$.ôG]LHU]\Q.RœOH
.RQLQ&+*$/(5,$1$'-(=,25(0.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
:DUV]DZD*$/(5,$:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<ĞÎGœ35=<%<6=(:6.,(*2
32”
2300 mAh
poj. baterii
1 GB
pamięć RAM
8 GB
pamięć ROM
5 Mpix
aparat foto
Dual SIM
funkcja 5”
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
49”
Smart
TV
HDMI x 3
złącze
klasa
energetyczna
A
USB x 2
Rejestrator jazdy
75$&(5MOBIMIRROR
PDNVUR]G]LHOF]Rķâ
QDJU\ZDQLDƬOPÎZ
[[
9999
149
00
90kg
obciążenie
90 min
czas ładowania 8km/h
maks. prędkość
7km
zasięg
Karta
SDPLôFL*%
z adapterem
3/$7,1(7
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
32 GB]ğ
*%]ğ
1599
szt.
16 GB
pojemność
6ğXFKDZNL
douszne
326636,1%%.
3499
1 para
*ğRķQLN
%OXHWRRWK
1(:$8',20%7
F]\WQLNNDUWPLFUR6'
ZHMķFLH$8;PLFUR86%
]DVLôJGRP
FHQD]DV]W
1899
29
99
3 W
głośnik
radio FM
funkcja
USB 3.0
1 TB
7HOHZL]RUq
HKC&1+'Ǖ7
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
WHOHZL]RUq5&))+'7]ğ
4790
;5$7
0
%
47900
326636%767
5990
59900
7HOHZL]RUq
LG8.
4663
;5$7
139900
6PDUWIRQq
73Ǖ/,1.
1())26&$
nie zapomnij
o powerbanku
P$K
,0$.0$17$
]ğ]ğ
3980
;5$7
19900 24900
Deska
HOHNWU\F]QDq
6+$5.6+%
3790
37900 59900
USB x 1
3U]HQRķQ\G\VN
WZDUG\q
:' ELEMENTS™
7%]ğ
19900
6
U
3
E
R
C
N
4,3”
przekątna
nagrywanie
w nocy
kąt widzenia
120
170
400 W
moc
35
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+2
2SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ:DUV]DZD&+:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$.
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
NA ARTYKUŁY
NALK & REY
W POSTACI E-BONU
NA KOLEJNE ZAKUPY
20
%*
ŔHOD]NR
7()$/
)9$&&(66($6<
FLàJğ\Z\U]XWSDU\{JPLQ
GRGDWNRZHXGHU]HQLH
SDU\{JPLQVWRSD
FHUDPLF]QD(DV\*OLGLQJ
8999
109
00
6]F]RWHF]ND
elektryczna
25$/Ǖ%
9,7$/,7<
REURWÎZPLQ
zasilanie
DNXPXODWRURZR
VLHFLRZH
5999
119
0ğ\QHN
do kawy
0$1',1(
ZYSKUJESZ
1000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 5999
4999
Odkurzacz
bezworkowy
./,1'2.9&%/%
NRġFÎZNL
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
.9&3%/]ğ
5000
W APLIKACJI 24900
19900
]ğ[5$7
3UDOND
%(.26:5(%::
Z\VFPV]HUFP
JğôEFP
GRVWôSQDUÎZQLHŕ
:&&%2]ğ
7990
;5$7
0
%
79900
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
780 W
moc
0DNV\PDOQDZDUWRķâH%RQX]ğ'DWDUHDOL]DFMLH%RQXU5HJXODPLQLOLVWDDUW\NXğÎZQDFDUUHIRXUSO
.XFKHQND
mikrofalowa
%/8(6.<%0*0Ǖ
3580
;5$7
17900 20900
Lodówka
podblatowa
%/8(6.<
%77:
3990
39900 49900
3499
49
99
Czajnik
Ğ8&=1,.
:.0,;
]DNU\WDJU]DğND
UÎŕQHNRORU\
FHQD]DV]W
69
6DQGZLFKWRVWHU
=(/0(5=60;
ODPSNDNRQWUROQDZVNDœQLN
SRGğàF]HQLDGRVLHFLZVNDœQLN
JRWRZRķFLGRSUDF\
3190
31900 37900
Odkurzacz workowy
=(/0(5=9&6.
6
8
3
E
5
C
1
$
1800 W
1,8 l
pojemność
36 g
150 W
2800 W
700 W
zbiornika
0,8 l
moc pojemność
20 l
klasa
energetyczna
A
1000/min
obroty
6 kg
załadunek
15
programów
A+++
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
1H28v1
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
1DV]\PGRVWDZFàMHVW).2/(6,(-8.
2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLe5DEDWGRqMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeLUDW]RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%133DULEDV%DQN
3ROVND6$]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU3URPRFMDe5DEDWGRqRERZLà]XMHZSRQLHG]LDğNLLSLàWNLLGRW\F]\W\ONRWUDQVDNFMLQDNZRWôPLQLPXP]ğEUXWWRFHQDSRXZ]JOôGQLHQLX
UDEDWÎZQDOLF]DQ\FKEH]SRķUHGQLRSU]\NDVLH]DSğDFRQ\FKNDUWàNUHG\WRZà&DUUHIRXU0DVWHUFDUGLQLHREHMPXMHZ\EUDQ\FKSURGXNWÎZPLQDONRKROXLZ\UREÎZW\WRQLRZ\FK3HğQDOLVWDZUHJXODPLQLHSURPRFML(%RQ\
RZDUWRķFLRG]ğGR]ğVàGRZ\NRU]\VWDQLDZKLSHUPDUNHWDFKOXEVXSHUPDUNHWDFK&DUUHIRXU:DUWRķâH%RQXMHVWX]DOHŕQLRQDRGNZRW\]DNXSX]DSğDFRQHMNDUWà(%RQ\QLHVàUHDOL]RZDQHZNDVDFKVDPRREVğXJRZ\FK
6]F]HJÎğ\ZUHJXODPLQDFKSURPRFMLGRVWôSQ\FKZSXQNWDFKe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUZ3XQNWDFK2EVğXJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZGQLURERF]HRGSRQLHG]LDğNXGRSLàWNX
ZJRG]LQDFKRSğDWD]DSRğàF]HQLH]JRGQD]FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUDRUD]QDZZZFDUUHIRXUSO:\GDZFàNDUW\MHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$NWÎUHJRSRķUHGQLNLHPXSUDZQLRQ\PGR]DZDUFLD
XPÎZRNDUWôMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]RR:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLHRFHQ\]GROQRķFLNUHG\WRZHMGRNRQDQHMSU]H]%DQN5562Z\QRVL55625]HF]\ZLVWD5RF]QD6WRSD2SURFHQWRZDQLD5562
GODXPRZ\RNDUWôNUHG\WRZàZ\QRVLFDğNRZLWDNZRWDNUHG\WXEH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÎZ]ğFDğNRZLWDNZRWDGR]DSğDW\]ğRSURFHQWRZDQLH]PLHQQHFDğNRZLW\NRV]WNUHG\WX]ğ
ZW\PRGVHWNL]ğPLHVLôF]QDRSğDWD]DNDUWô]ğPLHVLôF]Q\FKUDWUÎZQ\FKZZ\VRNRķFL]ğUDWDZ\UÎZQXMàFDZZ\VRNRķFL]ğ.DONXODFMD]RVWDğDGRNRQDQDQDG]LHġUQD
UHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NğDG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFHNRV]WÎZNRU]\VWDQLD]NDUW\]QDMGXMàVLôZ7DEHOLRSURFHQWRZDQLDRSğDWLSURZL]MLGRVWôSQHMQDKWWSVZZZEJ]EQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\
SURGXNW\EDQNXEJ]EQSSDULEDVVDOXEZ3XQNFLH8VğXJ)LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU0DWHULDğPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\LQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXDUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\
XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%133DULEDV%DQN3ROVND6$1,3LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLDZLPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FK
LSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUNDSRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU6]F]HJÎğ\
GRW\F]àFHSURJUDPXORMDOQRķFLRZHJRPDP%2186ZW\PMHJR5HJXODPLQGRVWôSQHVàQDKWWSVPDPERQXVSOUHJXODPLQ\3URJUDPRERZLà]XMHSU]H]F]DVQLHRNUHķORQ\%DQN%133DULEDV%DQN3ROVND6$EôGàF\
RUJDQL]DWRUHPPRŕHJR]DNRġF]\âSRGDMàFLQIRUPDFMôR]DNRġF]HQLXQDZZVWURQLHLQWHUQHWRZHM]FRQDMPQLHMGZXPLHVLôF]Q\PZ\SU]HG]HQLHP=DZDUFLHXPRZ\MHVWX]DOHŕQLRQHRGZ\QLNXSU]HSURZDG]RQHMSU]H]
%DQNDQDOL]\]GROQRķFLNUHG\WRZHM.OLHQWDQDSRGVWDZLHSU]HND]DQ\FKSU]H]QLHJRLQIRUPDFML0DWHULDğPDFKDUDNWHUUHNODPRZ\LLQIRUPDF\MQ\QLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXNRGHNVXF\ZLOQHJR3U]H]5562QDOHŕ\
UR]XPLHâ5]HF]\ZLVWà5RF]Qà6WRSô2SURFHQWRZDQLDREOLF]RQàQDSRGVWDZLHUHSUH]HQWDW\ZQHJRSU]\NğDGX
700
szt.
.VLàŕND 1500
.VLàŕND
500
.VLàŕND 1000
ZZHUVMLSRFNHW
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
DO NAS:
LATO
Z KSIĄŻKĄ

Tagi:

Więcej gazetek: