Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka ważna od 25-06-2019 do 06-07-2019

TV
Z
R
E
K
L
A
M
Y
P
R
O
D
U
K
T
NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
499
kg
Brzoskwinie
kraj pochodzenia:
Grecja, Hiszpania
Pomidory
malinowe
399
kg
TV
Z
R
E
K
L
A
M
Y
P
R
O
D
U
K
T
3URV]HNŕHO
NDSVXğNL
GR{SUDQLD
ARIEL
3,6 kg, 2,64 l,
{V]W
7,78/ kg, 10 ,60/ l,
V]W
2799
opak.
Lody
CARTE D’OR
900 ml - 1 l
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMà
9,99 - 11,10/l
- bez aplikacji
10,99 - 12,21/l
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1099
999
FDUUHIRXUSO
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
oferta obowiązuje
od24.06 do 30.06
oferta obowiązuje
od24.06 do 30.06
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
produkt
krajowy
2
artykuły
na wagę
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà%$.$//$1'6$0$.$5%$.$/,(63=2263.1(7352),7:$5=<:$2:2&(63=22)+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.
*583$352'*5((1*528363=221$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)5(6+:25/',17(51$763=22)58,70+*5=<%2:6.,6-
32/720$8+$*52.,1*'$5,86=675=0HORQŕÎğW\
kg
NUDMSRFKRG]HQLD
+LV]SDQLD
:ğRFK\
ZYSKUJESZ
150
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 599
449
0HORQ]LHORQ\
Melon
GALIA
W APLIKACJI 699
549
CANTALOUPE
Mango
FHQD]DV]W
NUDMSRFKRG]HQLD
%UD]\OLD3HUX
100
W APLIKACJI 499
399
Mieszanka
VWXGHQFND
1 kg
300
W APLIKACJI 2199
1899
0LJGDğ\
kg
500
W APLIKACJI 4490
3990
ŔXUDZLQD
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
SUPEROFERTA
KORZYSTAJ Z MOBILNEJ APLIKACJI.
]LHORQRŕÎğW\
NUHPRZ\PLàŕV]
ŕÎğW\NUHPRZ\
PLàŕV]
LGHDOQHQDVRUEHW
ERJDFWZRPLQHUDğÎZ
i witamin
DUŻY
KALIBER
3
NOWOŚĆ
Pianka do golenia
NIVEA MEN
200 ml
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]W
]DSOLNDFMàPO
EH]DSOLNDFML
PO
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 849
799
Suchy
szampon
TIME OUT
]DSOLNDFMà
PO
PO
200
W APLIKACJI 1099
899
Papier toaletowy
VELVET
UXPLDQNRZ\
UROHN
100
W APLIKACJI 1399
1299
5\ŕELDğ\
KUPIEC
[J
]DSOLNDFMàJ
J
075
W APLIKACJI 290
215
Napój
CAPRIO
2 l
]DSOLNDFMàO
O
W APLIKACJI 349
299
gazowany
PEPSI
[O
O
O
999
••• ZYSKAJ ATRAKCYJNE RABATY •••
Ser
ZOTTARELLA
JURG]DMH
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFML
J
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Pobierz aplikację i aktywuj kupony
TO MOC RABATOWYCH ATRAKCJI.
4-pak
.LHğEDVDELHVLDGQD
62.2Ğ®:
BIG PACK
J
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFMLNJ
W APLIKACJI 1499
S
U
P
E
R
C
N
A
4
grillOWE HistoriE
GRILL&chill
Makrela z grilla
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
5\E\RF]\ķFLâLQDFLàâ6NURSLâVRNLHP]SRğRZ\
F\WU\Q\ROLZàD{QDVWôSQLHGRSUDZLâSLHSU]HPLVROà
'UXJàSRğRZôF\WU\Q\SRNURLâZSODVWHUNLLZğRŕ\â
GRZQôWU]DU\EUD]HP]UR]PDU\QHP2GVWDZLâ
QDPLQXW5R]SDOLâJULOOLSRğRŕ\âU\E\Z{PRPHQFLH
NLHG\ZôJLHOEôG]LHVLôMXŕW\ONRŕDU]\ğ*ULOORZDâ
SRPLQXW]NDŕGHMVWURQ\3RNLONXPLQXWDFKSRğRŕ\â
QDUXV]FLHSRğRZ\GUXJLHMF\WU\Q\3R]GMôFLXU\E
]JULOODVNURSLâVRNLHP]JULOORZDQ\FKF\WU\Q3RGDZDâ
]{IU\WNDPLVDğDWNàķZLHŕàEXğNàOXEVRVDPL
6.Ğ$'1,.,:
ķZLHŕHPDNUHOH
F\WU\Q\
ğ\ŕNLROLZ\]ROLZHN
JDğà]NLUR]PDU\QX
VÎOLPLHORQ\ELDğ\SLHSU]
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà02:,32/$1'6$/(663$.&<-1$33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$5),6+63-:63®/1,&<
+$//9$5'/(52<$6%8*$-63=221$785)$50)58,70+*5=<%2:6.,6-
%U]XV]NL
ZôG]RQH
]ğRVRVLD
HNVWUD
2899
kg
WARZYWA
=LHPQLDNL
PğRGH 149
5]RGNLHZNL 179
pęczek
0DUFKHZPğRGD
kraj pochodzenia
:ğRFK\ 279
=ôEDF]
VWHNPURŕRQ\
glazura 10% 1299
produkt
krajowy produkt
krajowy
3LHF]DUNL
EUXQDWQH
250 g
NJ 299
opak.
1399
0DNUHODķZLHŕD
PDNUHODSDWURV]RQD
{{]ğ
S
U
P
E
R
C
N
A
5
idealne do grillowania
GRILL&chill
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=$.Ğ0,ó61(12:$.63=226362.2Ğ®:6$=6,('=:62.2Ğ32'683(5'52%'52%,0(;63=22
(7&32/6.,(63(&-$Ğ<63=22
Szynka
F\JDġVND
V]\QND
NUHVRZD
249
100 g
.LHğEDVD
]Z\F]DMQD
099
.LHğEDVNL
cienkie
GURELRZH
HNVWUD
SUPERDROB
179
GHOLNDWHVRZD
DROBIMEX
%RF]HN
ZôG]RQ\
SDVNL
199
SLHF]RQD
289
3LHURJL
QD{JULOO
400 g
NJ
600
opak.
SRGZDZHOVND
GURELRZD
149
produkt
krajowy
NOWOŚĆ
JZ\SURGXNRZDQR
]HJPLôVD
61DV]\PLGRVWDZFDPLVà=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0'ß%52:6.,
.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%${75$&=<.=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(
02Ķ&,%52'<),50$352'+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%
'52%,0(;63=22=$.Ğ'52%,$56.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.
1999
kg
3LHUķ
z kaczki
SUPREME
3UôJD
ZRğRZD
EH]NRķFL
2399
Szponder
ZRğRZ\
1699
Udziec
GROQD]UD]RZD
VNU]\GğR
2699
0LôVR
]{LQG\ND
QDNRWOHW\
INDYKPOL
500 g
NJ
699
opak.
Schab
ZLHSU]RZ\
EH]NRķFL 1399
8GR]LQG\ND 999
S
U
P
E
R
C
N
A
produkt
krajowy
chude mięso o małej
zawartości tłuszczu oraz
wysokiej wartości odżywczej
WOOWINA
7
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà600/(.29,7$3+852%(572*25=$Ğ(.632%527872:35=(00/(&=$59$1'(02257(/(32/6.$63=22&$55()28532/6.$
,17(5(85232/6$&8.,(51,$3&+2-(&.,63=220$5*23=6006=<0$Ġ6.$),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<32/6.,(0Ğ<1<6$$0%$6$'2563=22
63.35=('6$932/63=2263.$:$63®Ğ.$-$:1$35=('6,ó%,2567:26$932/63=22260:$570,/.0Ğ<1=%2Ŕ2:<-/$6=.,(:,&=63{-=$.Ğ=%2Ŕ'<675<%
&(1758063=22(.20(*$0Ğ<1<:2'1(63=220$;7230$/$6,(:,&=0$/(7$63{-=$.Ğ$'0/(&=$56.,),*$1'
6HUŕÎğW\
RYKI
UÎŕQHURG]DMH
249
100 g
6HUGRMU]HZDMàF\
RUBIN, BURSZTYN,
SZAFIR
369
Chleb
VğRZLDġVNL
380 g
NJ
399
szt.
7DUWD
]RZRFDPL
VH]RQRZ\PL
600 g
NJ
1599
'URŕGŕÎZND]UDEDUEDUHP
GURŕGŕÎZND]F]DUQàSRU]HF]Nà
140 g
J 249
169
GOUDA,
GOUDA
%(={/$.72=<
0/(.29,7$
PIECZYWO I CIASTKA
%XğND
SR]QDġVND
80 g
]ğFHQD]DV]W
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHV]W
4W CENIE 3
055 041
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
4 szt.
S
U
P
E
R
C
N
A
Bursztyn
– dojrzewa
do 6 miesięcy
Rubin
3 miesiące
Szafi r
4 miesiące
1. Hodowany wnorweskich fiordach zgodnie znaturalnym cyklem życia.
2. Karmiony paszą bezGMO.
3. Bogaty w kwasy omega 3.
1. Pochodzi wyłącznie z pasiek naRoztoczu.
2. Miodobranie rozpoczyna się woptymalnym momencie określanym
napodstawie badań zawartości wody.
3. Naturalny smak specyficzny dladanej rodziny.
1. Wyprodukowana w Hiszpanii.
2. Dojrzewa 11 miesięcy u podnóża Pirenejów.
3. Kontrola całego procesu – od hodowli wieprzowiny do plastrowania
szynki.
1. Chów przez co najmniej 70 dni – średnio dwa razy dłużej od przeciętnego brojlera.
2. Pokarm w 100% roślinny.
3. Z polskiej wsi.
88 1DV]\PGRVWDZFàMHVW&$55()28532/6.$
Szynka
SERRANO
-$.2Ķá=1$785<
&$55()285
plastry
80 g
8,25/100 g 660
opak.
ZYSKUJESZ
140
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1399
1259
.XUF]DN]{FKRZX
Z\ELHJRZHJR
-$.2Ķá={1$785<
kg
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
%(=*021$785<
cena od
800
szt.
0LÎG
-$.2Ķá=1$785<&$55()285
{JUÎŕQHURG]DMH
8,89 - 32,00/kg
ĞRVRķ
G]ZRQND - {]ğ
ILOHW]HVNÎUà
4999
Jakość z Natury Carrefour
NRQWURODQDNDžG\P
HWDSLHSURGXNFML
.RQNUHW
99
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
(XUROLķâMHVWJZDUDQFMà
SRFKRG]HQLDLMDNRķFL
SURGXNWÎZ%,26]XNDM
JRQDRSDNRZDQLX
Ser feta bio
ROUSSAS
J
J
1199
V]W
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
BIO na zdrowie
certyfi kowane produkty BIO
=*:$5$1&-ß1$-1,Ŕ6=(-&(1<
.RQNUHW
Serek bio
%$.8Ķ
%$.20$
J
J
189
Jaja ekologiczne
:<62.$*5=ó'$
V]W
]ğFHQD]DRSDN
NRV]WV]W
SU]\]DNXSLHRSDN
50%
'58*,
7$1,(-
1039 520
3,(5:6=<
352'8.7 '58*,
352'8.7
:RGD
mineralna
]HVHQFMàVPDNX
bio
Ŕ<:,(&='5®-
(66(1&(
O
UÎŕQHURG]DMH
O
269
6RNMDEğNRZ\
'2/,1$&=(56.$
O
O
1599
0OHF]NRNRNRVRZH
ekologiczne
+286(2)$6,$
NUHPRZH
PO
O
999
%XOLRQ
HNRORJLF]Q\
.1255
J
J
459
RSDN
3ğDWNL
6<0%,2
J
URG]DMH
NJ
299
10
Konkret 7 KONTROLA JAKOŚCI I SMAKU
gamy na
wyłączność gamy na
wyłączność
6-pak
Biszkopty
COOKIE PLACE
180 g
0,97/100 g 175
opak.
Orzeszki ziemne
SNACK BAR
bez soli
150 g
1,66/100 g 249
0LôVLZR
NASZE RARYTASY
300 g
UÎŕQHURG]DMH
16,63/kg 499
.UDNRZVND
sucha
SODVWU\
100 g
359
Papier
WRDOHWRZ\
Carrefour
8 rolek,
ZDUVWZRZ\
UXPLDQNRZ\
ODZHQGRZ\
669
Woda
mineralna
6 x 0,5 l
1,10/l
329
Chusteczki
XQLZHUVDOQH
ZDUVWZRZH
150 s zt.
UÎŕQHZ]RU\
279
Pasztet
VRMRZ\
113 g
1,50/100 g
169
szt.
POZNAJ SMAKI PRZYGODY
Na
wycieczkę
Rabat 10% na wszystkie produkty
Konkret 2
Marka Carrefour Bio w lep ej cenie
=$3/,.$&-ċ0®-&$55()285
Z ASORTYMENTU Carrefour Bio
RABAT
%
Z
A
P
L
I
K
C
J
ß
Hummus bio
160 g
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFML3,12/100 g
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 499
449
1DSÎMVRMRZ\ELR
OUÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]W
065
W APLIKACJI 649
584
.DZD]LDUQLVWDELR
DUDELFDJ
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFML37,98/kg
190
W APLIKACJI 1899
1709
'2%5$-$.2Ķá:$75$.&<-1(-&(1,(
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
produkt
śniadaniowo
Smacznie,
zdrowo,
11
Miks
do smarowania
FINUU
200 g
2 rodzaje
2,75/100 g
549
szt.
KONKURS
219
Mleko UHT
Ğ$&,$7(
1 l
]DZWğ
Jogurt
-2*2%(//$
150 g
wybrane rodzaje
0,86/100 g 129
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Twaróg
0/(.32/
0$=856.,
60$.
275 g
UÎŕQHURG]DMH
14,51/kg
399
0OHNRķZLHŕH
]DZWğ
235
Jogurt pitny
$&7,9,$
J
9,97 - 10,68/kg 299
0DVğRHNVWUD
Ğ$&,$7(
200 g
2,25/100 g 449
6HUHNZLHMVNL
3,ß71,&$
1,06
/100 g
159
6RN
SRPDUDġF]RZ\
5=(Ķ.$-(6,(Ġ
1 l 549
6HUHN
KRPRJHQL]RZDQ\
'$1,2
Ķ1,$'$1,2
J
1,94 - 2,07/100 g
279
/RG\
=,(/21$%8'.$
UÎŕQHURG]DMH 1099
opak.
Margaryna
%(1(&2/
400 g
NJ
1299
83%
zaw. tłuszczu
6
U
3
(
5
&
N
$
12
KONKURS
Margaryna
KASIA
250 g
wybrane rodzaje
7,96/kg 199
szt.
Parówki
z szynki,
]{SLHUVL
kurczaka
KRAKUS
200 g
2 rodzaje
2,10/100 g
419
opak.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
649
Pizza
DR. OETKER
GUSEPPE
325 - 440 g
14,75 - 19,97/kg
.LHğEDVD
SRGZDZHOVND
MORLINY
520 g
UÎŕQHURG]DMH
14,21/kg
739
.DEDQRV\
7$5&=<Ġ6.,
EXCLUSIVE
90 - 120 g
3,91 - 5,21/100 g
469
6HUŕÎğW\
MLEKPOL
plastry
150 g
2,53/100 g
379
6HUWRSLRQ\
HOCHLAND
bloczek
90 g
2,21/100 g 199
Warzywa
QDSDWHOQLô
IGLOTEX
PROSTE HISTORIE
450 g
10,42/kg
)LOHW\ķOHG]LRZH
LISNER
280 g
22,46/kg 629
6HU
SOHķQLRZ\
PRÉSIDENT
camembert, brie
120 - 125 g
2,95 - 3,08/100 g
369
:ôGOLQD
DUDA
100 - 130 g
3,61 - 4,69/100 g
6HUHN
WZDURJRZ\
ALMETTE
mini 4 x 30 g
- {]ğ
2,49 - 2,53/100 g
90% mięsa, bez fosforanów,
bez glutaminianu sodu
S
U
P
E
R
C
N
A
13
OFERTA SPECJALNA
Galaretka
GELLWE
75 g
UÎŕQHURG]DMH
1,32/100 g 099
opak.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
1699
Kawa mielona
MK CAFÉ PREMIUM
500 g
OXEkawa rozpuszczalna
MK CAFÉ PREMIUM, GOLD
175 g
3,40 - 9,71/100 g
Herbata
LIPTON
{J
[WRUHEHN
11,98 - 21,39/100 g 599
Makaron
TAO TAO
200 g
Z\EUDQH
URG]DMH
2,80/100 g
559
Kasza
MôF]PLHQQD
CENOS
4 x 100 g
0,32/100 g 129
Pieczywo
chrupkie
SONKO
170 g
Z\EUDQHURG]DMH
1,76/100 g 299
3RVLğHN
dla dzieci
HUMANA
190 g
2,10/100 g
399
szt.
Cukier
trzcinowy
KRÓLEWSKI
NJ 399
ŔHOƬ[
DR. OETKER
40 g
URG]DMH
]ğFHQD]DRSDN
NRV]W{J
SU]\]DNXSLHRSDN
4W CENIE 3
369 277
KUPUJĄC
1 opak. KUPUJĄC
4 opak.
LUBELLA
CLASSIC, MINI,
3(Ğ1(=,$512
400 - 500 g
NRV]WNJ
SU]\]DNXSLH
RSDN
kup 2 opak. za
500
2 opak.
S
U
P
E
R
C
N
A
14
Dropsy
MENTOS
37,5 - 38 g
UÎŕQHURG]DMH
4,45 - 4,51/100 g
169
opak.
:DƮH
)$0,/,-1(
100 - 180 g
1,66 - 2,99/100 g 299
&LDVWND;;/
'5*(5$5'
750 g - 1 kg
14,99 - 19,99/kg 1499
1099
1299
3WDVLH0OHF]NR
WEDEL
380 g
FHQD]DRSDN
28,92/kg
3DOXV]NL
LAJKONIK
280 - 300 g
12,97 - 13,89/kg
389
&KUXSNL
CHEETOS
70 - 80 g
]ğFHQD
]DRSDN
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHRSDN
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
225 113
&XNLHUNL
KRÓWKA
UÎŕQHURG]DMH 199
100 g
ŔHONL
Ķ0,(-Ŕ(/.,1,00
165 - 180 g
2,61 - 2,84/100 g 469
&]HNRODGD
90 - 100 g
Z\EUDQHURG]DMH
2,99 - 3,32/100 g
cena od
299
szt.
MILKA
250 - 300 g
FHQD]DV]W
]DSOLNDFMà
26,63 - 31,96/kg
EH]DSOLNDFML
29,97 - 35,96/kg
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 899
799
5RJDO
'$<6
110 g
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFMLJ
040
W APLIKACJI 229
189
Ciastka
DELICJE
294 g
18,67/kg
20,37/kg
050
W APLIKACJI 599
549
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
XXL
duża
porcja
artykuły
na wagę
15
OFERTA SPECJALNA
3ğDWNL
]ERŕRZH
KUPIEC
200 g
wybrane rodzaje
1,30/100 g
259
opak.
'DQLH
OYAKATA
90 - 96 g
UÎŕQHURG]DMH
3,11 - 3,32/100 g 299
'DQLHJRWRZH
KUCHNIA
STAROPOLSKA
700 g
7,13/kg 499
2OHM
U]HSDNRZ\
WIELKOPOLSKI
1 l
499
szt.
.DUPDGOD{NRWD
FELIX
4 x 100 g
1,32/100 g 529
4-pak
3U]\SUDZD
KOTÁNYI
5 - 28 g
4,96 - 27,80/100 g
139
7XġF]\N
GRAAL
rozdrobniony
185 g
2 rodzaje
2,43/100 g 449
Sos
QDFLHSğR
PUDLISZKI
500 g
UÎŕQHURG]DMH
]DSOLNDFMà
8,78/kg
- bez aplikacji
9,78/kg
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 489
439
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
SUPEROFERTA
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
16
Sos
majonezowy
WINIARY
350 g
UÎŕQHURG]DMH
16,26/kg 569
szt.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Ketchup
WINIARY
560 g
URG]DMH
8,91/kg 499
Majonez
dekoracyjny
400 g
11,23/kg 449
Danie gotowe
STREET FOOD
50 - 61 g
6,54 - 7,98/100 g
399
opak.
3RP\VğQD
30 - 45 g
Z\EUDQHURG]DMH
5,31 - 7,97/100 g 239
Napój kakaowy
NESTLÉ
NESQUIK
600 g
23,32/kg 1399
Kawa
rozpuszczalna
NESCAFÉ
CLASSIC
200 g
7,50/100 g 1499
SENSAZIONE
CRÉME
8,00/100 g 1599
GOLD
9,50/100 g 1899
Bulion
120 g
2,33/100 g 279
Galaretka
47 - 75 g
1,99 - 3,17/100 g 149
Wafelek
PRINCESSA
31 - 46 g
]ğFHQD]DV]W
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHV]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
135 068
17
Sok
SRPDUDġF]RZ\
TYMBARK
butelka PET
1 l
369
szt.
Napój
JD]RZDQ\
25$1Ŕ$'$
HELLENA
1,25 l
UÎŕQHURG]DMH
1,59/l
199
1DSÎMQDED]LH
KHUEDW\
FUZE TEA
1,5 l
2,33/l
349
6\URS
HERBAPOL
OWOCOWA
63,Ŕ$51,$
0,68 l
UÎŕQH
URG]DMH
8,37/l
569
produkt dostępny
wwybranych sklepach
259
Napój
FHQD]DV]W
.8%8Ķ
:2'$2:2&(
400 ml
]ğFHQD
]DV]W
NRV]WO
SU]\]DNXSLHV]W
3W CENIE 2
239 159
KUPUJĄC
1 szt. KUPUJĄC
3 szt.
HQHUJHW\F]Q\
TIGER
0,25 l
Z\EUDQHURG]DMH
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
9,96/l
ZYSKUJESZ
070
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 249
179
L]RWRQLF]Q\
ISOSTAR
0,75 l
]DSOLNDFMàO
3,72/l
080
W APLIKACJI 279
:RGDPLQHUDOQD
MUSZYNA
6.$5%Ŕ<&,$
[OUÎŕQHURG]DMH
FHQD]DSDN
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFMLO
100
W APLIKACJI 799
699
.8%8Ķ3/$<
0,4 l
]ğFHQD
]DV]W
NRV]WO
SU]\]DNXSLH
V]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
189 095
MOJA PIERWSZA
CISOWIANKA
QLHJD]RZDQD
6 x 0,33 l
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFMLO
W APLIKACJI 699
599
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
6-pak 6-pak
S
U
P
E
R
C
N
A
18
Piwo
BESTBIR
0,5 l
butelka
bezzwrotna
UÎŕQHURG]DMH
6,98/l
349
szt.
Piwo
FORTUNA
0,5 l
zwrotna
UÎŕQHURG]DMH
7,38/l
369
OKOCIM
RADLER
zwrotna
UÎŕQH
URG]DMH
4,98/l
249
Ğ20Ŕ$0,2'2:(
%(=$/.2+2/2:(
36=(1,&=1(
butelka bezzwrotna
5,78/l
289
SOMERSBY
4 x 0,5 l
puszka
cena za 4-pak
6,50/l
1299
4-pak
KARMI CLASSIC
4 x 0,5 l, puszka
5,50/l
1099
REDD’S
0,4 l
7,23/l 289
DESPERADOS
0,58 l
8,09/l 469
/(&+35(0,80
)5((,&(
butelka zwrotna
5,58/l 279
S
U
P
E
R
C
N
A
]{GRGDWNLHP
F\GUX
DZIKI SAD
8,23/l 329
Smaki wakacyjnych spotkań
299
399
CAPTAIN JACK
7,48/l
4-pak 4-pak
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
NAWET TAKA ILOÂå SZKODZI ZDROWIU KOBIET
W CIÑ˚Y I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW
19
4-pak
Piwo
niepasteryzowane
KASZTELAN
8 x 0,5 l
puszka
cena za 8-pak
4,00/l 1599
8-pak
Piwo
Ŕ<:,(&
35(0,80
6 x 0,5 l, puszka
cena za 6-pak
5,00/l
1499
6-pak
7<6.,(*521,(
12 x 0,5 l, puszka
cena za 12-pak, 4,33/l 2599
3649
2.2&,0
02&1(-$61(
4 x 0,5 l
cena za 4-pak
5,00/l 999
+$51$Ķ
4 x 0,5 l, puszka
4,50/l 899
1$0<6Ğ®:3,/6
4 x 0,568 l, puszka
4,40/l 999
+(,1(.(1
0,65 l
butelka
bezzwrotna
6,14/l
399
szt.
75<%81$Ğ
0,5 l
UÎŕQHURG]DMH
5,58/l 279
Smaki wakacyjnych spotkań
5(752
9,38/l
cena od
469
3,/61(5
8548(//
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
8,00/l
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1599
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
8
P
E
R
&
N
A
12-pak
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM
20
p2
brak info
OFERTA SPECJALNAOFERTA SPECJALNA
OFERTA SPECJALNA
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
899
szt.
ŔHOSRG{SU\V]QLF
ADIDAS
400 ml
UÎŕQHURG]DMH
22,48/l
6]F]RWHF]ND
HOHNWU\F]QD
GR]ôEÎZ
VITALITY ORAL-B 5599
0\GğR
ZSğ\QLH
ON LINE
500 ml
12,98/l
649
3DVWD
AQUAFRESH
75 - 125 ml
3,83 - 6,39/100 ml 479
3LHOXFK\
HUGGIES
30 - 56 szt.
UÎŕQHURG]DMH 2999
opak.
cena od
1399
+
599
3DSLHUQDZLOŕDQ\
VELVET
PURE, RUMIANEK,
MOIST, JUNIOR
KUP JEDEN
WEŹ DRUGI
5HJXODPLQGRVWôSQ\Z3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDRUD]QDVWURQLHcarrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych
WYBRANE PRODUKTY
DOPIELĘGNACJI
MĘSKIEJ
RABAT NALICZANY PRZY KASIE
30
%
WYBRANE
KOSMETYKI
MARKI DOVE
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
S
U
P
E
R
C
N
A
21
KONKURS
Czysta przyjemność
Kup Ariel i Lenor
za min 40 zł i WYGRAJ!
Czas trwania konkursu: 25.06 – 06.07.2019
Organizatorem konkursu jest Karlsbad Sp. z o.o.
Regulamin konkursu dostępny na karlsbad.pl i carrefour.pl
30x
14x
pralka
Electrolux
zestaw
produktów
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
1399
1799
3ğ\Q
GRSğXNDQLD
WNDQLQ
LENOR
900 - 1380 ml
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DV]W
10,14 - 15,54/l
:\ELHODF]
ACE
2 l
4,50/l 899
szt.
3ğ\QGR:&
TYTAN
700 ml
7,13/l 499
5ôF]QLN
SDSLHURZ\
6Ğ21,.-80%2
OLVWNÎZ 1299
opak.
7DEOHWNL
GR]P\ZDUNL
681/,*+7
V]W
V]W
2999
639
3ğ\Q
GR{P\FLD
QDF]\ġ
)$,5<
450 - 900 ml
Z\EUDQHURG]DMH
7,10 - 14,20/l
CAŁA GAMA
PRODUKTÓW
MARKI LOVELA
30
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
PRODUKTY
MARKI CIF
20
KOSTEK DO WC
MARKI BREF
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
S
U
P
E
R
C
N
A
NOWOŚĆ
22 1DV]\PLGRVWDZFDPLVàISFA METAL, FLORENTYNA, QUICKPACK, ROTINO, SARANTIS, GLASMARK, PAW.
cena od
169
opak.
Naczynia
jednorazowe
LDUW\NXğ\
aluminiowe
VIGO
UÎŕQHURG]DMH
299
szt.
%XWHONDNXEHN]HVğRPNà
VğRLN]NUDQHPEXWHONL-]ğ
Garnek
emaliowany
UÎŕQHZ]RU\
i rozmiary
2499
Kolekcja porcelany
AKWARELE
VDODWHUNDÓFP
kubekSRMPO]ğ
talerz deserowyÓFP]ğ
ILOLŕDQND]HVSRGNLHPSRMPO
- ]ğ
1199
9999
kpl.
Komplet garnków
nierdzewnych
ETHERNA
HOHPHQWÎZ
ÓFP
VWDOQDMZ\ŕV]HMMDNRķFL
V]NODQHSRNU\ZNL
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Pucharek
GR{ORGÎZ
SRNDOGR{NRNWDMOL
{{]ğV]W
pucharek
269
Serwetki
WECARE PAW
V]W
wym. 33 x 33 cm
399
desery i napoje
wykonane z bibuły
recyklingowej
NOWOŚĆ
Sokownik
SRMO - ]ğ
poj. 5 l
6999
komplet
S
U
P
E
R
C
N
A
PATELNIE
MARKI TEFAL
LINIA INVISSIA
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
15
%
23
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà$5(72%5$14*$532/)(1,.6070527+26$5$17,6=$.Ğ$'352'8.&-,:$7<,17(532,17<25.%5$14
)/25(17<1$1(:*/$66
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Dostępne wzory
komplet
Suszarka
QD{ELHOL]Qô
AMANDA
GğOLQHNP
JAN
1,(=%ó'1<
{]ğ
25 zł
Ğ$7:2
2%/,&=<6=
ŕHWRVLô
RSğDFD
.RPSOHWJDUQNÎZ
HPDOLRZDQ\FK
HOHPHQWÎZ
UÎŕQHZ]RU\
30 zł
Mop
SğDVNL
zapas
- ]ğ
FHQD]DV]W
10 zł
&]DMQLN
$/)
SRMOUÎŕQHNRORU\
=P\ZDNL
NXFKHQQH
PREMIUM
V]W
*5$7,6
3 zł ĶFLHUHF]NL
QD{UROFH
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DRSDN
5 zł
0RSZLDGUR
]{Z\FLVNDF]HP
12 zł
.RPSOHW
SRMHPQLNÎZ
GRŕ\ZQRķFL
HOHPHQWÎZ
20 zł
1DF]\QLHŕDURRGSRUQH
SRMO
:Î]HN
QD]DNXS\
GXŕ\
- ]ğ
ZÎ]HN]
{{NÎğNDPL
- ]ğ
mały
Kosz
QD{ELHOL]Qô
UÎŕQHNRORU\
SRM O - ]ğ
poj. 30 l
15 zł
:LUÎZNDGR{VDğDW\
SRMO
PLVND]H{V]WXâFDPL
{]ğ
wirówka
3RMHPQLN
'(&2,0/
SRMO{{]ğ
poj. 15 l
:RUNLQD{ķPLHFL
($6<Ǖ3$&.
-$11,(=%ó'1<
V]W
SRM{OV]W{{]ğ
SRM{OV]W{{]ğ
poj. 35 l
']EDQHN
GR]LPQ\FK
QDSRMÎZ
SRM{O
6]NODQND
GRQDSRMÎZ
81,*/$66
NRORURZD - ]ğ
przezroczysta
2 zł
2424 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà&$55()285-80,.$%(;0$;,0$75$',1*2Ğ(5*5((1%,.(.,0(70,'(;=,33++32/$1'(852+,7.$7+$<Ǖ+$67(5
JEST POGODA,
-(673(Ğ(15(/$.6
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
.U]HVHğNR
SODŕRZH 4599
szt.
=HLMļIG>
KOLORY
)RWHOUR]NğDGDQ\
=(52*5$9,7<
WH[WLOHQH 12900
.RğR
GRSğ\ZDQLD
UÎŕQHURG]DMH
cena od
1999
ĞÎŕNR
NHPSLQJRZH
/21* 6999
/HŕDN
VNğDGDQ\
]SRNURZFHP
2999
/HŕDN
BAHAMA
GUHZQREXNRZH
UÎŕQHZ]RU\
6999
5RZHUPLHMVNL
26”, 28”
KDPXOHFW\OQ\7RUSHGR
SU]HGQLNRV]\N
PHWDORZ\ODPSND
SU]HGQLD/('EDJDŕQLN
FHQD]DV]W
4290
;5$7
0
%
42900
5RZHU
G]LHFLôF\q
16” - ]ğ
20” - ]ğ
5380
;5$7
26900 5180
25900
5RZHU07%q
KDPXOHFW\OQ\9EUDNH
DPRUW\]DWRUSU]HGQL
URZHUFURVVRZ\q
- ]ğ
6990
69900
%DVHQQDVWHODŕX
Z\P[FP
]SRPSàZ\P[FP]ğ
Z\P[FP]ğ
S
U
P
E
5
C
1
A
/(Ŕ$.2:$1,(,2'32&=<1(.
RAMA
VWDORZD
BIEGI
.2Ğ2
qq
q
DOXPLQLRZD
21
q
.U]HVğRWXU\VW\F]QH
VNğDGDQH
]{Z\VRNLPRSDUFLHP{]ğ
z niskim
oparciem
hamulec
przedni
V-brake
hamulec przedni
tarczowy
3DUDVRO
SODŕRZ\
ÓFP - ]ğ
ÓFP - ]ğ
NRWZDSODŕRZD - ]ğ
ø 160 cm
2199
2525
PRZYGOTOWANI
I SPAKOWANI DO WYJAZDU
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàCARREFOUR, JMS SPORTS, MAXIMA TRADING, ACTIVA, DANCOAL, SPOKEY, KREDANIA.
KILKA TRIKÓW
SPRYTNEGO
PAKOWANIA
zroluj ubrania,zamiast
VNğDGDâZNRVWNô
na wierzch spakuj to,
FRSU]\GDVLôSLHUZV]HJR
dnia
FLôŕNLHU]HF]\pakuj
na dno walizki
ğDGRZDUNLNDEOH
RNXODU\ZğÎŕGREXWÎZ
ğDġFXV]NLGUREQH
QDV]\MQLNLSU]HFLàJQLM
SU]H]VğRPNôL]DSQLM
ZWHG\VLôQLHSRSOàF]à
QDNDUWFH]DGUHVHP
SU]\F]HSLRQ\PGR
EDJDŕXQDSLV]VZÎMDGUHV
HPDLOQUWHOHIRQXF]\
QDZHWVZÎMSURƬO
QD)DFHERRNX
1DPLRW
NHPSLQJRZ\
JEZIORAK
ķSLZÎUNRğGUD
HAWAII
wym. 170 x 70 cm
]ğ
6999
szt.
1DPLRWSODŕRZ\
PROMYK II
wym. 145 x 70 x 45 cm
Z\P[[FP
]ğ
1999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Walizka ABS
NDELQRZD
wym. 48 x 19 x 35 cm
cena od
9999
Walizka
ABS
Z\VFP
]ğ
Z\VFP
]ğ
wys. 53 cm
8999
Dostępne kolory
*ULOOJD]RZ\
SDOQLNRZ\
ZEXGRZDQ\WHUPRPHWU
automatyczna zapalarka
SDOQLNÎZ]ğ
5490
;5$7
0
%
54900
Grill
NXOLVW\
MURCIA
3980
;5$7
19900
0DWHUDFƮRNRZDQ\
wym. 191 x 137 x 30 cm
ZEXGRZDQDSRPSND
HOHNWU\F]QD
PDWHUDFğÎŕNR
WXU\VW\F]QHGODG]LHFL
Z\P[[FP]ğ
PDWHUDFZHOXURZ\
RVRERZ\
Z\P[[FP]ğ
flokowany
UXFKRP\
RNUàJğ\
OXERZDOQ\ 8499
BOX PCA ABS 2 2W
Z\VFP]ğ
Z\VFP]ğ
wys. 51 cm
%U\NLHW
ZôJOD
GU]HZQHJR
NJ
NJ
599
opak.
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
26 1DV]\PLGRVWDZFDPLVàJMS SPORT, KREDANIA KOFOSHOP, LUMILEDS, ORLEN OIL, BOTTARI, HASBRO, LEGO, MATTEL, OLESIEJUK.
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
.VLàŕHF]ND
DNW\ZL]XMàFD 999
szt.
7DQLD
NVLàŕND
999
1HUI
DISRUPTOR
- ]ğ
CYCLONESHOCK
- ]ğ
FIRESTRIKE
4999
2OHM
VLOQLNRZ\
25/(1
3/$7,180
CALSSIC
OO
O
5W-40 - ]ğ
O
10W  4 0
6999
zestaw
G]LHFLôFD
cena od
299
5999
9999
/DOND
BARBIE
CHELSEA
0$*,&=1$Ğ®'.$
&+(/6($'20(.
1$'5=(:,(
&+(/6($32&,ß*
=(=:,(5=$.$0,
2*5®'(.&+(/6($
FHQD]DRSDN
.VLôŕQLF]ND
DISNEY
]ğFHQD
za 2 szt.
60%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT DRUGI
PRODUKT
4999 1989
ŔDUÎZND
VDPRFKRGRZD
PHILIPS
UÎŕQHURG]DMH
/DWDUND/('
KODAK
FHQD]DV]WOXERSDN
1199
.ORFNL
/(*2
)5,(1'6&,7<


opak.
35=<*278-6,ó'232'5®Ŕ<
$NXPXODWRU
UR]UXFKRZ\
($6<%2267
$K9
FHQDRG
3180
;5$7
0
%
15900 18900
S
U
P
E
R
C
N
A
27
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà&$55()285'$-$5&859(5&257,1$(852+,7.
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
.U]HVğR
DOXPLQLRZH
VWÎğDOXPLQLRZ\
ÓFP
{{]ğ{]ğ
FHQD]DV]W
41%
5000
84
99
ŔDUÎZNL
RJURGRZH
/('
JU,
JU,, - {]ğ
{]ğ
50%
4000
79
/DPSLRQ
GHNRUDF\MQ\
/('
40%
1199
19
=HVWDZPHEOL
SODVWLNRZ\FK
7$5,)$
LPLWDFMDWHFKQRUDWWDQX
IRWHOHVRIDVWROLN
IRWHOH - ]ğ
VRIDLVWÎğ - ]ğ
26%
7000
;5$7
0
%
70000 94900
Z\SRF]\QNRZ\FK
DOXPLQLXP
VRIDVWROLNIRWHOH
]VLHG]LVNLHPWH[WLOHQH
5600
56000 94900
+DPDN
]{PRVNLWLHUà
Z\P[[FP
35%
3200
32000 49900
+XķWDZND
RJURGRZD
&$6$%/$1&$
Z\PVLHG]LVND
[FP
33%
40000 59900
EDONRQRZ\FK
]HVNğDGDQ\P
VWRğHP
GUHZQRDNDFMRZH
VWROLNVNğDGDQ\
Z\P[FP
NU]HVğDVNğDGDQH
51%
3400
;5$7
17000 34900
S
U
P
(
R
C
1
A
zestaw zestaw
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
50
WYBRANE
ZABAWKI
PLENEROWE
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
30
DO
28 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQRĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
Szorty
damskie
z pomponami
rozm. M - 3XL
FHQD]DSDUô
40%
1500
24
99
6XNLHQND
damska
UÎŕQHPRGHOH
rozm. S - XL
cena za szt.
25%
3000
39
letnia
37%
2500
Spódnica
marynistyczna
5\EDF]NL
w kwiaty
rozm. S - XXL
50%
29
Szal damski
UÎŕQHZ]RU\
62%
300
7
7HQLVÎZNL
w paski
QD{NRWXUQLH
rozm. 36 - 41
ZVXZDQH
PHODQŕ
32%
1700
.DSHOXV]
damski,
PôVNL
G]LHFLôF\
1000
19
2NXODU\
SU]HFLZVğRQHF]QH
GDPVNLHPôVNLH
G]LHFLôFH
- ]ğ]ğ
UÎŕQHURG]DMH
20%
800
9
2999
%OX]ND
0$0$6,=(
wiskoza
rozm. L - 3XL
S
8
P
(
R
&
N
A
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
29
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®--DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
Bluzka
damska
z cekinami
UR]P0;/
FHQD]DV]W
33%
2000
99
Spodnie
damskie
W\SXDODG\QNL
UÎŕQHNRORU\
UR]P6;;/
FHQD]DSDUô
6SÎGQLF]ND
dzianinowa
UR]P6;/
40%
1500
24
Szorty
dzianinowe
29%
1200
16
Koszula
nocna
z krótkim
UôNDZHP
UÎŕQHURG]DMH
50%
Klapki
basenowe
QDNRWXUQLH
UR]P
25%
19
7HQLVÎZNL
damskie
41%
1000
Klapki
SHğQH
(9$
23%
12
Torebka
zakupowa
UÎŕQHZ]RU\
14
3000
49
100% bawełny
35%
1499
T-shirt
damski
]QDGUXNLHP
UÎŕQHZ]RU\
S
U
P
(
R
&
N
$
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
50
30 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQRĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
100% bawełny
50%
1000
1999
7VKLUW
PôVNL
z nadrukiem
rozm. S - XXL
cena za szt.
%H]UôNDZQLN
rozm. M - 3XL
19
99
.RV]XODPôVND
7(;
]NUÎWNLPUôNDZHP
FDVXDOZL]\WRZD
rozm. S - XXL, 37 - 46
25%
3000
39
7VKLUWPôVNL
rozm. S - 3XL
1500
3LŕDPD
PôVND
z krótkim
UôNDZHP
33%
2000
29
.RV]XOND
]GğXJLPUôNDZHP
cena za szt.
70%
34
%XW\VSRUWRZH
GDPVNLHPôVNLH
UÎŕQHURG]DMH
rozm. 36 - 46
FHQD]DSDUô
37%
2500
7HQLVÎZNLPôVNLH
QDJUXEHMSRGHV]ZLH
rozm. 40 - 46
Kapcie
skórzane
damskie,
PôVNLH
rozm. 36 - 46
100% skóry naturalnej
&]DSND
z daszkiem
UÎŕQHZ]RU\
14
Portfel
skórzany
Saszetka
UÎŕQHPRGHOH
S
8
P
(
R
&
N
A
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
31
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®--DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
100% bawełny
70%
2000
6999
Bermudy
PôVNLH
chino
UR]P
FHQD]DSDUô
6SRGQLHPôVNLH
UÎŕQHURG]DMH
UR]P6;;/
1500
49
99
Szorty
PôVNLH
EDZHğQLDQH
UR]P
50%
1000
19
twill
UR]P
28%
2500
34
Bermudy,
ERMÎZNL
7(;
33%
4000
59
Spodnie
GUHVRZH
29
6DQGDğ\
VSRUWRZHPôVNLH
UR]P
37%
39
SLDQNRZH
20%
24
Klapki
na rzep
]GRGDWNLHPOQX
Spodnie,
bermudy
bermudy
]GRGDWNLHPOQX
]ğ]ğ
30%
MHDQVFKLQRWZLOO
25%
3000
76% bawełny
24% lnu
S
U
P
(
R
&
N
A
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
32 2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQRĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
30%
1400
1999
%OX]ND
G]LHFLôFD
licencja
rozm. 98 - 164
cena za szt.
7VKLUW
G]LHFLôF\
z nadrukiem
UÎŕQHZ]RU\
LUR]PLDU\
1000
14
99
G]LHFLôF\
7(;
UÎŕQHURG]DMH
rozm. 98 - 164 cm
19
Szorty
FKğRSLôFH
UÎŕQHOLFHQFMH
rozm. 98 - 128 cm
FHQD]DSDUô
28%
1800
24
Komplet
sportowy
cena za kpl.
35%
2500
39
/HJJLQV\
G]LHZF]ôFH
7(;
JğDGNLH
wzorzyste
- ]ğ]ğ 20%
Spodnie
dresowe
G]LHFLôFH
2000
29
Strój
NàSLHORZ\
rozm. 68 - 164 cm
cena od
3LŕDPD
cena za kpl.
&]DSND
z daszkiem
UÎŕQHOLFHQFMH
33%
6XNLHQND
jeans
G]LHZF]ôFD
rozm. 98 - 146 cm
70%
69
7HQLVÎZNL
G]LHZF]ôFH
W\SF]HV]NL
rozm. 28 - 35
25%
1500
z cekinami
50%
S
8
P
(
R
&
N
A
komplet
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
33
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXĞÎGœ&+Ğ®'Œ:,'=(:

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®--DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
100% bawełny
37%
500
799
Figi damskie
UÎŕQHNRORU\LURG]DMH
FHQD]DSDUô
Bokserki
PôVNLH
UÎŕQHNRORU\
i rozmiary
7
99
Figi
G]LHZF]ôFH
slipy
FKğRSLôFH
50%
300
5
Biustonosz
damski
UÎŕQHPRGHOH
kolory i rozmiary
FHQD]DV]W
28%
2500
34
Stopki
GDPVNLH
7(;
UÎŕQHZ]RU\
33%
1000
14
Komplet
SRķFLHOL
NRUDPLNURILEUD
Z\P[FP
39
satyna
5000
69
Poduszka
AMBRA
Z\P[FP
SRNU\FLHEDZHğQ\
Z\P[FP
]ğ]ğ
FHQD]DV]W
40%
1500
24
5ôF]QLN
Z\P[FP
Z\P[FP
]ğ]ğ
9
3U]HķFLHUDGğR
]{JXPNà
IURWWÄMHUVH\
34%
2300
)LJL
V]RUW\
stringi
damskie
SğDVNLH
NRUDEDZHğQD
PLNURILEUD
Z\P[FP
19
Koc
Z\P[FP
Z\P[FP
]ğ]ğ
S
U
P
(
R
&
N
A
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
34
8 GB
pamięć RAM
256 GB
dysk twardy
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*OLZLFH&+)2580-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$.ôG]LHU]\Q.RœOH
.RQLQ&+*$/(5,$1$'-(=,25(0.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
:DUV]DZD*$/(5,$:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<ĞÎGœ35=<%<6=(:6.,(*2
12”
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
SU]H]QDF]RQ\SRQRZQLHGR{VSU]HGDŕ\
RABATU W POSTACI
E-BONU NA WYBRANE
TELEWIZORY
20
%**
3RZHUEDQN
HAMA
P$K
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
10 400 mAh]ğ
13 000 mAh]ğ
35%
4500
69
99
.DUWDSDPLôFL
z adapterem
16 GB
6$1',6.
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
32 GB]ğ
64 GB]ğ
33%
2000
29
*UDQD36
FIFA19
FHQD]DV]W
ZRIHUFLH
LQQHW\WXğ\
63%
9900
269
9999
149
00
8U]àG]HQLH
wielofunkcyjne
CANON$,23,;0$0*
6
GUXNDUNDVNDQHUNRSLDUND
Mysz
GOD{JUDF]\
)85<35('$725
70%
1500
49
2 lata gwarancji
dystrybutora
iPhone
0DNV\PDOQDZDUWRķâH%RQX]ğ'DWDUHDOL]DFMLH%RQXU5HJXODPLQLOLVWDDUW\NXğÎZQDFDUUHIRXUSO
'\VNSU]HQRķQ\
6($*$7(7%
GRVWôSQ\
UÎZQLHŕ
G\VN7%
{]ğ
13%
4000
;5$7
0
%
20000 22900
1RWHERRNq
MACBOOK
SURFHVRU,QWHO*+]
UHIXUELVKHG
20%
13330
;5$7
400000 499900
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
1 TB
Konsola do gry
;%2;21(67%
cena od
8800
;5$7
88000
8 str./min
druk mono 4 str./min
druk kolor
pojemność
USB 3.0
złącze
6
U
3
E
R
C
N
A
RABATU
WPOSTACI
EBONU NA
WYBRANE GPSY,
REJESTRATORY,
SMARTWATCHE
EBONU
NAIPHONY***
5S, 6, 6S, 7
35
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+(&+2
2SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
42 W
moc
RABATU W POSTACI
E-BONU NA WYBRANE
MODELE MAŁEGO AGD
DO DOMU I KUCHNI
20
%**
Sokowirówka
Ğ8&=1,.-&6
GXŕ\SRGDMQLNQDFDğHRZRFH
25%
10000
134
00
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ:DUV]DZD&+:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$.
&]DMQLN
plastikowy
0$1',1(
0:.3
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
0:.Ǖ
{]ğ
ZYSKUJESZ
1000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 5000
4000
/RNÎZND
automatyczna
$'/(5$'
QDJU]HZDVLôZVHNXQG37&
WHPSHUDWXUD&FHUDPLF]QD
SRZğRNDMRQL]DFMDJUXERķâ
ZDğND{PP
DXWRPDW\F]QH
QDZLMDQLHZğRVÎZQD
ZLGHğNLPRŕOLZRķâ
Z\ERUXNLHUXQNX
REURWXZLGHğHN
70%
2500
89
99
INOX
600 W
2 poziomy
prędkości
16 programów
szycia
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
0DNV\PDOQDZDUWRķâH%RQX]ğ'DWDUHDOL]DFMLH%RQXU5HJXODPLQLOLVWDDUW\NXğÎZQDFDUUHIRXUSO
Odkurzacz
52:(17$
52
28%
;5$7
0
%
20000 27900
3UDOND
=(/0(5
=5:53/
Z\VFP
V]HUFP
JğFP
16%
3333
;5$7
100000 119900
3UDOND
%(.2:&&
IXQNFMD$TXD)XVLRQ
GRVWôSQDUÎZQLHŕ
6:3(%::
{{]ğ
20%
8000
;5$7
80000 99900
Odkurzacz bezworkowy
+229(56(Ǖ6(
UXUDWHOHVNRSRZD
]DVLôJSUDF\P
3200
16000 19900
0DV]\QDGR{V]\FLD
Ğ8&=1,.(9(5<'$<
ZEXGRZDQHRķZLHWOHQLH/('V]\FLH
ZVWHF]QHUHJXODFMDSUôGNRķFLV]\FLD
]DSRPRFàVXZDND
GRVWôSQDUÎZQLHŕ0,//(1$
]ğ
14%
3000
30000 34900
S
8
3
(
5
&
1
$
700 W
1000/min
obroty
7 kg
załadunek
6
programów
klasa
energetyczna
A+++
6 kg
15
750 W
A
3 l
pojemność
1850 - 2 200W
moc 1,7 l
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
1H26v1
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
DO NAS:
2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeLUDW]RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$]VLHG]LEàZ:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU6]F]HJÎğ\
Z{UHJXODPLQDFKSURPRFMLGRVWôSQ\FKZSXQNWDFKe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUZ3XQNWDFK2EVğXJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZGQLURERF]HRGSRQLHG]LDğNXGRSLàWNX
Z{JRG]LQDFKRSğDWD]DSRğàF]HQLH]JRGQD]FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUDRUD]QDZZZFDUUHIRXUSO:\GDZFàNDUW\MHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$NWÎUHJRSRķUHGQLNLHPXSUDZQLRQ\P
GR{]DZDUFLDXPÎZRNDUWôMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]RR:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLHRFHQ\]GROQRķFLNUHG\WRZHMGRNRQDQHMSU]H]%DQN5562Z\QRVL55625]HF]\ZLVWDURF]QDVWRSD
RSURFHQWRZDQLD5562GODXPRZ\RNDUWôNUHG\WRZàZ\QRVLFDğNRZLWDNZRWDNUHG\WXEH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÎZ]ğFDğNRZLWDNZRWDGR]DSğDW\]ğRSURFHQWRZDQLH]PLHQQH
FDğNRZLW\NRV]WNUHG\WX]ğZW\PRGVHWNL]ğPLHVLôF]QDRSğDWD]DNDUWô]ğPLHVLôF]Q\FKUDWUÎZQ\FKZZ\VRNRķFL]ğUDWDZ\UÎZQXMàFDZZ\VRNRķFL]ğ.DONXODFMD
]RVWDğDGRNRQDQDQDG]LHġUQDUHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NğDG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFHNRV]WÎZNRU]\VWDQLD]NDUW\]QDMGXMàVLôZ7DEHOLRSURFHQWRZDQLDRSğDWLSURZL]MLGRVWôSQHMQDKWWSV
ZZZEQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\SURGXNW\EDQNXEQSSDULEDVVDOXEZ3XQNFLH8VğXJ)LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU0DWHULDğPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\LQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLX
DUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]%133DULEDV%DQN3ROVND6$1,3LMHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLD
Z{LPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHPXPÎZRNUHG\WUDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUND
SRGNWÎUà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU.UHG\W5DWDOQ\PRŕQDUR]ğRŕ\âQDe5DW\[[RUD][q6àGRVWôSQHZIRUPLHXPRZ\RNUHG\WUDWDOQ\
GODNZRW]DNXSÎZZ\QRV]àF\FKğàF]QLHFRQDMPQLHM]ğGODIRUPXğ\{[]ğGODIRUPXğ\{[RUD]]ğGODIRUPXğ\[
Odkurzacz pionowy
(/(&752/8;((5'%
REURWRZ\SU]HJXE
°

NRQVWUXNFMDZ]RGğàF]DQà
MHGQRVWNàXVWDZLHQLD
SUôGNRķFLRķZLHWOHQLHF]RğRZH
VVDZNL/(''XVW6SRWWHU
20%
4000
;5$7
0
%
40000 49900
WYPRZED
*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.
POJEMNIKI
NA ŻYWNOŚĆ
CURVER
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
20
DO

Tagi:

Więcej gazetek: