Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Gazetka ważna od 15-04-2019 do 20-04-2019

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
.LHğEDVDELDğD
VXURZD
62.2Ğ®: 899
kg
.DF]ND
BARBARIE
NJ
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1199
999
kaczka Barbarie nazywana
kaczką piżmową
mniejsze otłuszczenie i lepsze
umięśnienie
dzikie pochodzenie gatunku
0D]XUHN
ZLHONDQRFQ\
RGJ
UÎŕQHURG]DMH
RGNJ
cena od
699
szt.
FDUUHIRXUSO
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
produkt
krajowy
produkt
krajowy
2
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàĶ:,(Ŕ(,=,(/21(63=2263.0$*$33+63=22*$:5<6=(:6.,03Ğ2'<52/(;3,03$5<=7$32/6.$63=22$:$63®Ğ.$-$:1$35=('6,ó%,2567:26$932/63=22$0%$6$'25{
63=2263.
/$/255$,1(32/6.$63=220$5*23=6006=<0$Ġ6.$),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<32/6.,(0Ğ<1<6$35=('6$932/63=2263.260:$570,/.0Ğ<1=%2Ŕ2:<
-{Ğ$6=.,(:,&=63-=$.Ğ$'<=%2Ŕ'<675<%&(1758063=22(.20(*$0Ğ<1<:2'1(63=220$;7230$/$6,(:,&=0$/(7$63-=$.Ğ$'0/(&=$56.,),*$1'=0Ğ8.®:=02/(:1,.
=0{*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0'ß%52:6.,.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=
)/$.32/$%63-%$75$&=<.=0{=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=002Ķ&,%52'<),50$352'+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22
,.2{.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%'52%,0(;63=22=$.Ğ$'<'52%,$56.,(.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=012:$.352'8.&-$:Ğ$61$
%XğND
SDU\VND
280 g
NJ
279
szt.
&KOHE
FHEXORZ\
QD]XSô
240 g
J
239
SV]HQQRŕ\WQL
]{GRGDWNDPL
UÎŕQHURG]DMH
799
kg
0LQLFKOHEHN
GRNRV]\F]ND
ZLHONDQRFQHJR
35 g
J
119
6DğDWND
ZDU]\ZQD
]MDMNLHP
NJ
VDğDWNDMDU]\QRZD
]ğ
900
opak.
ŔXU
ķOàVNL
ZV]NODQHM
EXWHOFH
PO
O
399
-DMND
-$.2Ķá
={1$785<
&$55()285
V]W
V]W
1599
artykuły
na wagę
produkt
krajowy
1 kg
352'8.8-0</(3,(-%<-(Ķá/(3,(-
%(=*021$785<
Jakość z Natury
Carrefour
NRQWURODQDNDžG\P
HWDSLHSURGXNFML
$&7
1. Chów bez antybiotyków z użyciem naturalnych ekstraktów roślinnych.
2. Kury przeby wają na śwież ym powietrzu przez cały rok.
3. Jajka zniesionie u podnóża Sudetów.
3
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
Sernik
UÎŕQHURG]DMH
1699
kg
Marcepanowe
fale 1999
Makowiec
J
NJ 799
szt.
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà$:$63®Ğ.$-$:1$35=('6,ó%,2567:26$932/63=22$0%$6$'2563=2263.
),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<&8.,(51,$3&+2-(&.,63=223,(.$51,$5$6=&=<.%5$6=&=<.352'8.&-$:Ğ$61$
Karpatka
1899
3OHķQLDN 2399
S
U
P
E
R
C
N
A
%DENDGURŕGŕRZD
J{NJ
babeczka wielkanocna
{]ğ
JJ
cena od
499
NOWOŚĆ
44
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
Pasztet pieczony
NATURRINO 179
100 g
Szynka
ROFKà
ZôG]RQD 299
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà62.2Ğ®:6$=6,('=:62.2Ğ32'/,1'<.32/6$0$'(-:5®%(/63=22=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.63=2263.
*22'9$//(<63=22$1,0(;)22'663=2263.=$.Ğ$'<0,ó61(6=8%5<7=%,*1,(:'8%,0(;=3063®Ğ.$-$:1$
Pasztet
]{LQG\ND 149
S
U
P
E
R
C
N
A
299
6]\QND{NDUF]HN
ZôG]RQHWUDG\F\MQLH
GR{JRWRZDQLD
Boczek
mocno
ZôG]RQ\ 199
VXURZ\
RG{V]ZDJUD
szynka
]ğRFLVWD
239
3ROôGZLFD
ğRVRVLRZD
schab
]{SLHSU]HP
189
produkt
krajowy produkt
krajowy
NOWOŚĆ
bez dodatku
NRQVHUZDQWÎZ
glutaminianu sodu
L{IRVIRUDQÎZ
DE\Z\GRE\âWUDG\F\MQ\VPDN
VRF]\VWHMV]\QNLQDOHŕ\Mà
MHG\QLHVSDU]\â
55
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà683(5'52%=$.Ğ$'<0,ó61(129(63=22=$.Ğ$'<0,ó61(2/(:1,.%,663=22=$.Ğ$'<0,ó61(6,/(6,$6$
$1,0(;)22'663=2263.352'8.&-$:Ğ$61$
.LHğEDVDELDğD
SDU]RQDGURELRZD
]{PDMHUDQNLHP 149
100 g
.LHğEDVD
ELDğDSDU]RQD
ZLHSU]RZD 139
NUDNRZVNDVXFKD
NLHğEDVDNUDNRZVND
VXFKDEH]ZôG]HQLD
OLEWNIK 349
179
NRV]\F]NRZD
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
SRGZDZHOVNDHNVWUD 119
produkt
krajowy
:<6(/(.&-212:$1(0,(6=$1.,
35=<35$:.,(Ğ%$6<
%(='2'$7.86=78&=1<&+
%$5:1,.®:,)26)25$1®:
:ó'=21(1$785$/1<0
'<0(0='5=(:/,Ķ&,$67<&+
N za Wędzarnia
NOWE ULEPSZONE
receptury:
$&7
FKğRSVND
=1$6=(-
:ó'=$51, 219
JNLHğEDV\
wyprodukowano
]H{JPLôVD
S
8
P
E
R
C
N
A
6
produkt
krajowy
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà632%527872:35=(00/(&=$50$732/0*2Œ'=,&.,5520$12:6.,600/(.29,7$
3+852%(572*25=$Ğ(.0$.$5%$.$/,(63=2263.
6HUŕÎğW\
62.®Ğ
62.®Ğ
%(={/$.72=<
199
100 g
6HUŕÎğW\
58%,1%856=7<16=$),5 379
Rolada podlaska
ZôG]RQD 199
*28'$
169
349
Ser
.25<&,Ġ6.,
UÎŕQHURG]DMH
0LJGDğ\ 399
)LJL
0$.$5
NUàŕHN
200 g
J 599
opak.
%$.$/,(
ĶOLZNLVXV]RQH
500 g
NJ 699
S
U
P
E
R
&
N
$
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
%XUV]W\QsGRMU]HZD
GRPLHVLôF\
6]DƬUsGRMU]HZD
PLHVLàFH
5XELQsGRMU]HZD
PLHVLàFH
QLHSRZWDU]DOQ\
GRVNRQDğHMMDNRķFL
SRGODVNLVSHFMDğ
artykuły
na wagę produkt
7
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà-0/(9$5+7=21(1%9586+*52831(7352),7:$5=<:$2:2&(63=22)+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.*583$
352'*5((1*528363=221$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)5(6+:25/',17(51$7,21$/63=22)58,70+*5=<%2:6.,6-
32/720$63=228+$*52.,1*'$5,86=675=Pomidory
malinowe
500 g
NJ
599
opak.
Cytryny
JNJ
NUDMSRFKRG]HQLD
+LV]SDQLD7XUFMD
299
Ziemniaki
wczesne
NUDMSRFKRG]HQLD
&\SU 399
kg
Papryka
czerwona
NUDMSRFKRG]HQLD
+LV]SDQLD 699
399
kg Ananas
.RVWDU\ND
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
Truskawki
NJ
+LV]SDQLD
499
Maliny
125 g
J
Borówki
J
produkt
krajowy
8
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ğ®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0
'ß%52:6.,.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%$75$&=<.=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63={22
=$.Ğ$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<),50$352'+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22,.2.203$1,$'52%,$56.$
63=22'526('6$683(5'52%'52%,0(;63=22=$.Ğ$'<'52%,$56.,(.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$.Ğ$'<0,ó61(12:$.
Królik
tusza 2199
kg
999
Flaki
ZRğRZH
krojone
8G]LHF
ZRğRZ\
EH]NRķFL
2699
3HUOLF]ND
ZLHONRSROVND
1999
ĞRSDWND
MDJQLôFD
kraj
pochodzenia
,UODQGLD
4499
OHNNRVWUDZQHPLôVR
RGXŕHMZDUWRķFLRGŕ\ZF]HM
SROHFDQHGODG]LHFLLRVÎE
VWDUV]\FKMDNRŕ\ZQRķâ
dietetyczna
S
U
P
E
R
C
N
A
)LOHW
]{LQG\ND 1899
%RF]HN
GRSLHF]HQLD
62.2Ğ®: 1699
wołowina
polska
produkt
krajowy
9
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$5),6+63-:63®/1,&<02:,32/$1'6$/(663$.&<-1$
68(032/63=22
Mintaj
ILOHWPURŕRQ\
glazura 35%
899
kg
=ôEDF]
VWHNPURŕRQ\
glazura 10% 1299
3ROôGZLFD
ķZLHŕD]GRUV]D
DWODQW\FNLHJR 449
100 g
.UHZHWNL
REUDQH]{RJRQNLHP
JRWRZDQHPURŕRQH 399
1199
)LOHW\
ķOHG]LRZH
»ODPDWLDV
HNVWUD
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
EH]NRQVHUZDQWÎZ
V]WXF]Q\FKEDUZQLNÎZLDQW\ELRW\NÎZ
S
U
P
E
R
C
N
A
ĞRVRķDWODQW\FNL
MOWI
150 g
J{]ğ
[J{]ğ
J
1100
opak.
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ
CENIE
produkt
Carrefour
10
L
rozmiar
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Margaryna
BIELMAR
PALMA
250 g
7,56/kg
189
szt.
ĶPLHWDQD
SOMLEK
400 g
]DZWğ
NJ
329
6HUHN
KRPRJHQL]RZDQ\
ROLMLECZ
200 g
0,90/100 g 179
7ZDUÎJ
MLEKPOL
MAZURSKI
SMAK
275 g
UÎŕQHURG]DMH
12,69/kg
349
0DOLQ\
D’AUCY
NJ 799
opak.
Masa
NUÎZNRZD
HELIO
NJ
419
ĶPLHWDQND
Ğ$&,$7$
500 ml
]DZWğ
O
559
599
6HU
PDVFDUSRQH
3,ß71,&$
NJ
-RJXUW
QDWXUDOQ\
ZOTT
J
6,19/kg
229
0OHNR
UHT
Ğ$&,$7(
1 l
]DZWğ
Jaja
10 szt.
0,70/szt. 699
GAMY
1${:<Ğß&=12Ķá
W CARREFOUR
MLECZNY
PRZYSTANEK
NJ
259
S
U
P
E
R
C
N
A
ściółkowe
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
11
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ
CENIE
produkt
Carrefour
Ekstrakt
do ciasta
DR. OETKER
39 ml
UÎŕQHURG]DMH
14,74/100 ml 575
szt.
Aromat
DELECTA
9 ml
UÎŕQHURG]DMH
11,00/100 ml
099
0àND
BASIA
1 kg
Z\EUDQH
URG]DMH
299
opak.
Krem do ciasta
120 - 200 g
1,65 - 2,74/100 g
329
Kakao
DECOMORRENO
SXV]ND
150 g
4,99/100 g 749
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Cukier wanilinowy
DR. OETKER
16 g
proszek
GR{SLHF]HQLD
30 g
]ğFHQD]DRSDN
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHRSDN
4 W CENIE 3
055 041
KUPUJĄC
1 opak.
4 opak.
Cukier puder
DIAMANT
500 g
3,38/kg
169
Cukier
trzcinowy
typ Demerara
7,98/kg
399
%XG\ġ
40 - 45 g
]ğFHQD]DRSDN
NRV]W{J
SU]\]DNXSLHRSDN
3 W CENIE 2
079 053
3 opak.
Galaretka
77 g
1,29/100 g
Pisaki
8,30/100 g 249
Miód
BARTNIK
400 g
RGNJ
cena od
999
S
U
P
E
R
C
N
A
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
12
4-pak
0L[{
GR{VPDURZDQLD
Ğ$&,$7<
200 g
2,00/100 g 399
szt.
0DVğR
NODURZDQH
62%,.
4,50/100 g 899
-RJXUWSLWQ\
$&7,9,$
280 - 300 g
UÎŕQHURG]DMH
9,97 - 10,68/kg 299
0DUJDU\QD
5$0$
320 - 450 g
Z\EUDQHURG]DMH
8,64 - 12,16/kg 389
%DWRQ
.,1'(5
3,1*8,
30 g
URG]DMH
4,97/100 g 149
-RJXUW
)$17$6,$
98 - 122 g
1,39 - 1,72/100 g
169
-2*2%(//$
150 g
0,73/100 g
109
6RN
Z\FLVNDQ\
$1'526
1 l
1179
$&7,0(/
4 x 100 g
1,25/100 g
499
'HVHU
0217(0$;
1,37/100 g 549
6HUPR]]DUHOOD
PLQL
/$77(Ó
375 g/150 g
2,26/100 g 339
opak.
%(1(&2/
400 g
29,98/kg
1199
82%
zaw. tłuszczu
0DVğRHNVWUD
32/6.,(0/(.29,7$
200 g
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFMLJ
ZYSKUJESZ
060
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 499
439
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
13
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ CENIE
produkt
Carrefour
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Ser topiony
HOCHLAND
EORF]HN
90 g
UÎŕQHURG]DMH
2,21/100 g 199
szt.
6HUŕÎğW\
MLEKPOL
SODVWU\
150 g
2,53/100 g
379
opak.
Pierogi
KOTWICA
400 g
9,98/kg 399
Serek
ķPLHWDQNRZ\
Ğ$&,$7<
135 g
1,77/100 g 239
6HUSOHķQLRZ\
LAZUR
100 g
UÎŕQHURG]DMH 359
6HUVDğDWNRZR
NDQDSNRZ\
FAVITA
270 g
URG]DMH
12,56/kg 339
puszysty
3,ß71,&$
]ğFHQD]DV]W
1,40/koszt 100 g
SU]\]DNXSLHV]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT
279 140
Lody
KORAL
JAK DAWNIEJ
POUÎŕQHURG]DMH
13,32/l 1199
6HUŕÎğW\
kostka, 250 g
17,56/kg 439
Lody
1 l
UÎŕQHURG]DMH 449
NA TUREK
FDPHPEHUWEULH
120 - 125 g
3,19 - 3,33/100 g 399
S
U
P
E
R
C
N
A
&LDVWR
IUDQFXVNLH;;/
HENGLEIN
375 g
10,64/kg 399
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
14
Koreczki
ķOHG]LRZH
FISCHER
{J
J 399
opak.
469
.LHğEDVDELDğD
KURPIOWSKIE
63(&-$Ğ<
J
NJ 699
579
)LOHW\
LISNER
J
UÎŕQHURG]DMH
NJ
:DU]\ZD
QDSDWHOQLô
IGLOTEX
PROSTE
HISTORIE
J
Z\EUDQHURG]DMH
NJ
'2%5$-$.2Ķá
:$75$.&<-1(-
CENIE
produkt
Carrefour
6]\QND
PROSCIUTTO
',{3$50$
70 g, 14,27/100 g 999
419
HNVSRUWRZD
KRAKUS
V]\QND
025/,1<
SODVWU\
J
J
459
3DUÎZNL
62.2Ğ®:
J
URG]DMH
NJ
949
.LHğEDVDķOàVND
]V]\QNLNLHğEDVD
]H{ķZLQLRELFLD
NLHğEDVDVRğW\VD
NLHğEDVDķOàVND
QDUXV]W
0$'(-:5®%(/
J
URG]DMH
NJ
999
szt.
6]\QND
NRQVHUZRZD
KRAKUS
JNJ
.DEDQRV\
EH]JOXWHQRZH
7$5&=<Ġ6.,
EXCLUSIVE
J
J
1199
ĶOHG]LH
SRNRğREU]HVNX
ķOHG]LHNRU]HQQH
KAPITAN NAVI
J
NJ
)LOHW\ķOHG]LRZH
WIEJSKIE LISNER
J
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFML
NJ
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1199
.LHğEDVD
NUDNRZVNDVXFKD
OLEWNIK
J
]DSOLNDFMàNJ
NJ
100
W APLIKACJI 1099
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
15
OFERTA SPECJALNA
6]F]HJÎğ\SURPRFMLZUHJXODPLQLHGRVWôSQ\PZ3XQNFLH2EVğXJL.OLHQWDOXEQDFDUUHIRXUSO
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
479
589
Olej rzepakowy
WIELKOPOLSKI
O
Przyprawa
ZPğ\QNX
KOTÁNYI
J
Z\EUDQHURG]DMH
J 599
opak.
Przyprawa
PRYMAT
J
J 099
3XOSD
]PDQJR
DOSKRQVR
QF
PO
O
999
szt.
Bakalie
KRESTO
J
ZLÎUNL
NRNRVRZH
URG]\QNL
J
299
-RJXUWELR
PRAZIARNA
BAKOMA
J
URG]DMH
J
215
:LHMVNLH
EH]{ODNWR]\
3,ß71,&$
]DZWğ
379
0LHV]DQND
GR{Z\SLHNÎZ
EH]JOXWHQRZD
DR. OETKER
J
UÎŕQHURG]DMH
NJ
799
0àND
SCHÄR
NJ
URG]DMH
1099
1899
Oliwa
MONINI
CLASSICO,
DELICATO
H[WUDYHUJLQH
PO
O
0DNDURQ
LUBELLA
J
NRV]WNJ
SU]\]DNXSLHRSDN
kup 2 opak. za
500
2 opak.
BACKMIT
WDUWH
PLJGDğ\
WDUWH
RU]HFK\
ODVNRZH
ZğRVNLH
J
S
U
P
E
R
C
N
A
-(Ķ/,=1$-'=,(6=7$1,(-=:5®&,0<&,32':®-1ß5®Ŕ1,&ó:{&(1,(
Zdrowa Półka
]JZDUDQFMČQDMQLžV]HMFHQ\
-8Ŕ7(5$= 1500352'8.7®:
$&7
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
16
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ
CENIE
produkt
Carrefour
Zupa w proszku
WINIARY
52 - 75 g
UÎŕQHURG]DMH
1,99 - 2,87/100 g 149
opak.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
339
Kukurydza
konserwowa
BONDUELLE
340 g/285 g
NJ
199
Groszek
konserwowy
DAWTONA
400 g/240 g
0,83/100 g
299
szt.
Buraczki
510 g/360 g
NJ
399
ŔXUHN
KRAKUS
O
359
Chrzan
MOTYL
290 g
NJ
599
Grzyby
marynowane
DEVALDANO
280 g/150 g
3,99/100 g
7XġF]\N
RIO MARE
160 g
]ğFHQD]DRSDN
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHRSDN
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT
999 500
Oliwki
150 - 200 g
1,70 - 2,26/100 g 339
Ogórki
konserwowe
865 g/470 g
]DSOLNDFMà
NJ
EH]DSOLNDFML
NJ
ZYSKUJESZ
050
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 529
479
WYBRANE
MAJONEZY
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.
20
%
DO
S
U
P
E
R
C
N
A
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
17
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Herbata smakowa
DILMAH
J[WRUHEHN
UÎŕQHURG]DMH
J 549
opak.
3ğDWNL
NXNXU\G]LDQH
NESTLÉ
J
Z\EUDQHURG]DMH
NJ 749
&LDVWND
PRIMART
J
NJ
799
Kaszka
POHF]QR
U\ŕRZD
BOBOVITA
J
J
649
Herbata
ekspresowa
LIPTON
J[WRUHENL
J 1259
*$0<1${:<Ğß&=12Ķá
:&$55()285
Kawa
]LDUQLVWD
MONTMARTRE
ESPRESSO,
CREME
J
NJ
1999
.DZDZNDSVXğNDFK
('8SCHO
J[V]W
J 1699
GAMY
1${:<Ğß&=12Ķá
%LV]NRSW\
COOKIE PLACE
J
J 179
ZNDSVXğNDFK
TCHIBO
&$),66,02
J[V]W
FHQD]DRSDN
]DSOLNDFMà
J
EH]DSOLNDFML
J
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1399
1199
.DZDPLHORQD
/$9$==$48$/,7À ORO
J
]DSOLNDFMàNJ
EH]DSOLNDFMLNJ
W APLIKACJI 1699
1499
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
'ŕHP
STOVIT
J
]ğFHQD]DV]W
NRV]WNJ
SU]\]DNXSLHV]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT
399 200
pasuje do systemu '2/&(*8672
18
OFERTA SPECJALNA
Ciastka
DELICJE
294 g
20,37/kg
599
opak.
ĶOLZND
QDğôF]RZVND
62/,'$512Ķá
250 g
91,96/kg 2299
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
1099
1299
3WDVLH0OHF]NR
WEDEL
380 g
UÎŕQHURG]DMH
FHQD]DRSDN
28,92/kg
&]HNRODGD
NUSSBEISSER
100 g
Z\EUDQHURG]DMH 499
szt.
Ǖ 100 g
Z\EUDQHURG]DMH
2,99 - 3,74/100 g 299
:DIHOHN
*5=(Ķ.,
MEGA
48 g
Z\EUDQH
URG]DMH
]ğFHQD
]DV]W
1,79/koszt
SU]\]DNXSLH
V]W
3 W CENIE 2
129 086
KUPUJĄC
1 szt.
3 szt.
%DWRQ
.1233(56
SDN
120 g
4,58/100 g 549
3-pak
S
U
P
E
R
C
N
A
3UDOLQ\
LINDOR
200 g
8,00/100 g 1599
Cukierki
0,(6=.2
220 - 230 g
3,17 - 3,31/100 g 729
NOWOŚĆ
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
19
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
=DMàF
RAKPOL
J
UÎŕQHURG]DMH
J
399
szt.
Jajko
KINDER
NIESPODZIANKA
J
J
299
%DU\ğNL
WEDEL
J
NJ 2299
opak.
%RPERQLHUND
MERCI
J
J 1399
=DMàF]HN
F]HNRODGRZ\
HEIDI
J
J
599
3UDOLQ\
FERRERO ROCHER
J
J 1799
=HVWDZ
VğRG\F]\
J
UÎŕQHURG]DMH 1999
zestaw
VOBRO
FRUTTI DI MARE
J
NJ 2199
7UXƮH
THE BELGIAN
J
NJ 2199
=DMàF]{F]HNRODG\
LINDT
J
]DSOLNDFMàJ
EH]DSOLNDFMLJ
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 799
699
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
-DMHF]ND
QDG]LHZDQH
KINDER
J
URG]DMH
J 999


P
I
W
O
C
Z
E
S
K
M
Y
A
Ń
20
3-pak
12-pak
Piwo
KOZEL
çERNÝ, LEŖK
0,5 l
butelka zwrotna
5,98/l 299
szt.
1$0<6Ğ®:
PILS
4 x 0,568 l, puszka
cena za 4-pak
4,40/l
999
4-pak
DONNER
PREMIUM
puszka
3,18/l
159
.6,ßŔó&(
IPA, PORTER,
:(,=(1
6,98/l 349
/(&+
8 x 0,5 l
cena
za 8-pak
4,75/l
w tym 0,5 l
GRATIS!
1899
8-pak
1399
SOMERSBY
4 x 0,5 l
puszka
UÎŕQHURG]DMH
cena za 4-pak
7,00/l
Ŕ<:,(&PREMIUM
12 x 0,5 l, puszka
cena za 12-pak
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFMLO
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 2799
2699
&2521$
EXTRA
0,355 l
butelka
bezzwrotna
]DSOLNDFMà
9,83/l
EH]DSOLNDFML
11,24/l
050
W APLIKACJI 399
349
DESPERADOS
3 x 0,4 l
cena za 3-pak
8,33/l
9,16/l
W APLIKACJI 1099
Ŕ<:(
GRAND
IMPERIAL
PORTER
bezzwrotna
7,78/l
cena od
389
2.2&,0
02&1(
JASNE
949
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
NOWOŚĆ
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM
21
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ
CENIE
produkt
Carrefour
6-pak
Napój
USTRONIANKA
1,5 l
wybrane rodzaje
2,53/l 379
szt.
Syrop
PAOLA
0,43 l
wybrane
rodzaje
9,05/l
389
Napój
energetyczny
BURN
0,25 l
UÎŕQHURG]DMH
9,16/l 229
HQHUJHW\]XMàF\
1 l
149
S
U
P
E
R
C
N
A
gazowany
&2&$Ǖ&2/$
)$17$635,7(
QDSÎMQD{ED]LH
KHUEDW\
FUZE TEA
]ğ/cena za 2 szt.
1,95/koszt l
przy zakupie 2 szt.
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT
389 195
:RGDœUÎGODQD
NESTLÉ
PURE LIFE
6 x 1,5 l
cena za 6-pak
]DSOLNDFMàO
- bez aplikacji
O
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 799
699
6RNQDSÎM
DR WITT
cena za szt.
050
W APLIKACJI 449
399
6RN
nektar
TYMBARK
W APLIKACJI 349
299
HORTEX
O
]DSOLNDFMà
O
1,99/l
cena od
189
6RNQHNWDU
349
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
Rozsmakuj się
W WIELKANOCY
25$1*,1$
SCHWEPPES
1,4 l
]ğ/cena
za 2 szt.
2,51/koszt l
przy zakupie
2 szt.
469 235
22
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ CENIE
produkt
Carrefour
OFERTA SPECJALNA
Lakier
GRZğRVÎZ
WELLAFLEX
250 ml
UÎŕQHURG]DMH
35,96/l 899
szt.
0\GğR
ALEPIA TRADITION
190 g
4,21/100 g 799
Szampon
ELSEVE
400 ml
22,48/l
899
3DVWDGR{]ôEÎZ
SENSODYNE
75 ml
18,52/100 ml
1389
:NğDGNLKLJLHQLF]QH
CAREFREE
V]W
UÎŕQHURG]DMH 1029
opak.
3DSLHUWRDOHWRZ\
REGINA
UROHN
UXPLDQNRZ\
DORHVRZ\ 1399
'H]RGRUDQW
ADIDAS
50 - 150 ml
5,99 - 17,98/100 ml 899
0DV]\QNL
GRJROHQLD
WILKINSON
V]W
Z\EUDQHURG]DMH 1199
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
PRODUKTY
MARKI PAMPERS
PANTS
różne rodzaje
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
2-warstwowy
8 rolek 599
S
U
P
E
R
C
N
A
23
'2%5$-$.2Ķá
W ATRAKCYJNEJ
CENIE
produkt
Carrefour
ŔHOJUDQXONL
GRXGURŕQLDQLD
UXU
KRET
800 - 1000 g
10,99 - 13,74/kg
1099
opak.
3ğ\Q
GR{P\FLD
QDF]\ġ
LUDWIK
1150 g
4,60/kg
529
szt.
7DEOHWNL
GR{]P\ZDUNL
FINISH
36, 45, 52, 60 szt. 2499
2699
3URV]HNŕHONDSVXğNLGRSUDQLD
VIZIR
4,05 kg, 2,2 l, 38 szt.
UÎŕQHURG]DMH
6,66/kg, 12,27/l, 0,71/szt.
GRP\FLDSRGğÎJ
1 l
GRGUHZQDGR{SDQHOL 559
&KXVWHF]NL
Z\ğDSXMàFHNRORU
DR. BECKMANN
24 szt. 999
GRSğXNDQLD
WNDQLQ
SILAN
1,2 - 1,85 l
6,48 - 9,99/l
1199
5ôF]QLN
SDSLHURZ\
REGINA
(;3(57:,6+
999
PRODUKTY
MARKI CIF
30
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
6SUD\
GRF]\V]F]HQLD
PHEOLSğ\Q
GRP\FLD
SRGğÎJ
PRONTO
250 - 1000 ml
9,99 - 39,96/l
3ğ\QGR:&
DOMESTOS
1250 ml
UÎŕQHURG]DMH
7,19/l 899
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO
3ğ\QGR{SUDQLD
GHOLNDWQHJR
PERWOLL
OUÎŕQHURG]DMH
8,33/l 1499
S
U
P
E
R
C
N
A
24
Świąteczne smaki
W NAJLEPSZEJ OPRAWIE
3999
zestaw
Zestaw
ƬOWUÎZ
DAFI
4 filtry UNIMAX
+ 1 filtr Mg+
lub 4 + 1 Mg+
6HUZHWNL
ZLRVHQQH
Z\P[FP{
ķZLHFDZLRVHQQD
{FHQDRG{{]ğV]W
serwetki
249
opak.
3DWHUD
V]NODQD
WDOHU]GHVHURZ\
POLARIS
- ]ğV]W
V]WXâFH
GHVHURZH6 szt.
- ]ğNSO
SXFKDUHNGR{ORGÎZ
cena od
2999
szt.
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàFORMASTER, GERLACH, GROUPE SEB, ISFA METAL, FLORENTYNA, ALTOM, PAW, DAJAR.
=DVWDZDSRUFHODQRZD
RITA
]H]ğRW\PSDVNLHP
ODWDUHQNDFHQD{RG{]ğ
499
6]NODQND
GR{]LPQ\FK
QDSRMÎZ
G]EDQHNGR{]LPQ\FK
QDSRMÎZ{{]ğ
129
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
KOMPLETY PATELNI
różne zestawy
20
%
CENA NA ETYKIECIE
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
DO
.RPSOHW
JDUQNÎZ
GERLACH
BRAVA
HOHPHQWÎZ
ZNğDG
GRJRWRZDQLD
QDSDU]H
NRPSOHWJDUQNÎZ
TEFAL DUETTO - ]ğ
19900
kpl.
RELDGRZ\
EVIE
HOHPHQWÎZ
NRPSOHW
V]WXâFÎZ24 szt.
- ]ğNSO
komplet obiadow y
4499
komplet
S
U
P
E
R
C
N
A
25
Komplet
obiadowy
PARMA
18 elementów
7999
kpl.
kieliszków
zdobionych
GR{ZLQD
KRISTA
KROSNO
6 szt.
poj. 150 - 220 ml
cena od
2999
Zastawa
porcelanowa
BELLISSIMA
]H]ğRW\P
paskiem
salaterka ALTA
FHQDRG{]ğ
899
szt.
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàDAJAR, ALTOM, FLORENTYNA, KROSNO, GERLACH, WNUK, GOLIAT, NOWA, ARPEX, CORTINA.
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl
Świąteczne smaki
W NAJLEPSZEJ OPRAWIE
porcelanowa
kolekcja GARDEN
NRPSOHWV]WXâFÎZ
FUTUREHOHPHQW\
- ]ğNSO
zastawa
1199
Zastawa
KROPKI,
MONOKOLOR
ķZLHF]QLNZD]RQ
FHQDRG{]ğ
cena za szt.
499
599
V]WXâFÎZ
GERLACH
MANGO
HOHPHQW\
17900
Koszyczek
wielkanocny
UÎŕQHURG]DMH
999
Dekoracja
ceramiczna
+ pisanki
ozdobne
699
Bukiet
ŕRQNLOL
199
bukiet
komplet
komplet komplet
S
U
P
E
R
C
N
A
26 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà'520$'(5.,'=0$77(/&2%,9Ǖ75$'(070&$132/62932/3/86).2/(6,(-8.-80,$53(;*2/,$712:$
S
U
P
E
R
C
N
A
Moc prezentów
NA SPECJALNĄ OKAZJĘ
Samochód
CARS MIKRO
TOMEK I PRZYJACIELE
0$Ğ$/2.2027<:$
{]ğ 799
szt.
Zabawka
TREASUREX
zestaw pojedynczy
smok - ]ğ
minibestia - ]ğ
4999
opak.
Pismo
ĶZLôWH
Biblia
1299
:(//<
VNDOD
]ğFHQD]DV]W
50%
DRUGI
TANIEJ
PIERWSZY
PRODUKT
1799 900
Laleczka
LOL
cena od
3999
ĶPLJXVÎZND
SLVWROHWQDZRGô
UÎŕQHURG]DMH
199
3DPLàWND
Pierwszej
.RPXQLLĶZLôWHM
zaproszenie,
torebka
149
Kolorowanka
999
:LDQHN
QD{JğRZô
499
.RPXQLL
ĶZLôWHM
599
27
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàGREEN BIKE, MIDEX, KIMET, ZIPP, JMS SPORTS, KKS JAKUB SADOWSKI.
RAMA
stalowa
BIEGI
1
.2Ğ2
26”, 28”
S
U
P
E
R
C
N
A
Wrotki
]{EXWDPL
NÎğND
rozm.
33, 34, 35, 36
8999
1 para
Rower
G]LHFLôF\q
hamulec tylny V-brake
3290
;5$7
0
%
32900
amortyzator przedni,
4490
44900
Rower
G]LHFLôF\q
cena za szt.
5980
;5$7
29900
Rowerek
ZLHORIXQNF\MQ\VNğDGDQ\
72%,
ELHJRZ\OXEWUÎMNRğRZ\
SRSRGğàF]HQLXSHGDğÎZ
'RVWôSQHNRORU\
'HVNRURONDq
PDWHULDğNORQFKLġVNL
ğRŕ\VND$%(&
NÎğND38[PP
7499
szt.
+XODMQRJDDOXPLQLRZD
NÎğND38ÓPP 6499
13900
7
q
KDPXOHF
SU]HGQL
9EUDNH
6
PLHMVNLqq
hamulec tylny Torpedo,
koszyk metalowy
przerzutki Shimano,
WDUF]RZ\
12”
28 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà*$57(1/$1'&/(0$7,6<5(7$,/62/87,212Ğ(5(852+,7+20(,19(67-80,
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDSU]HGRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
Rododendron
Z\VFP
GRQLF]NDSRMO 2799
szt.
Hortensja
NRORU\ 2999
899
Bukszpan
ķZLàWHF]Q\
%RUÎZND
DPHU\NDġVND
GRQLF]ND
SRMO]ğ
doniczka poj. 1 l
799
&OHPDWLV
GRQLF]ND
SRMO
NU]HZRZRFRZ\
SQàF]D
PL[]ğV]W
NU]HZKRUWHQVML
bez ]ğV]W
clematis
9999
+XķWDZND
EDZHğQLDQD
QDRNUàJğ\P
VWHODŕX
S
U
P
E
R
C
N
A
=HVWDZPHEOLRJURGRZ\FK
VIGO
ÓFP
VWROLN]HV]NODQ\PEODWHPNU]HVğD
]VLHG]LVNLHP]WHFKQRUDWWDQX
VWROLN]ğV]W
NU]HVğR]ğV]W
zestaw mebli
14900
zestaw
'RVWôSQHNRORU\
=HVWDZPHEOL
UDWWDQRZ\FK
BAHAMA
VWROLNVRID
IRWHOH
6990
X 10 RAT
0
%
69900
=HVWDZ
PHEOLRJURGRZ\FK
CASA LOMA
VWÎğIRWHOH]SRGXV]NDPL
5663
X 30 RAT
169900
Hamak
SRGZLHV]DQ\
QDPHWDORZ\PVWHODŕX
5990
59900
29
1DV]\PLGRVWDZFDPLVàMOCHTOYS, SIMBA, PARYS, BOTTARI, HIPERNET, AMTRA, CARREFOUR, ENERGIZER.
S
U
P
E
R
C
N
A
'=,(&,ó&<5$-:2*52'=,(
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDSU]HGRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
:\FLHUDF]ND
VDPRFKRGRZD
GğPP
UÎŕQHURG]DMH 1999
szt.
3ğ\QOHWQL
GR{VSU\VNLZDF]\
02725<1.$
{O
O 399
:Î]HN
WUDQVSRUWRZ\
VNğDGDQ\
XGœZLJGRNJ
8999
%DWHULHDONDOLF]QH
(1(5*,=(5
$$V]W
$$$V]W 1499
opak.
3LDVNRZQLFD
PXV]HOND 5999
3UHSDUDW\
GR{F]\V]F]HQLDNOLPDW\]DFML
NRVPHW\NLVDPRFKRGRZH
cena od
599
5 l
2OHM
VLOQLNRZ\
&$6752/('*(
O
:O]ğ
O
5W-30
3999
ŔDUÎZNL
VDPRFKRGRZH
265$0
UÎŕQHURG]DMH
799
:LHUWDUNDXGDURZD
.$:$6$.,
ZNUôWDUNDDNXPXODWRURZD
/LLRQ9{{]ğ
wiertarka
13900
'RPHN
RJURGRZ\
&28175<
3990
;5$7
0
%
39900
'RPHNRJURGRZ\
)5,(1'6+286(
]NXFKQLà
3663
;5$7
109900
=MHŕGŕDOQLD
GXŕD
3380
;5$7
16900
850 W
moc
30
targi T-shirtów
WIOSENNE
T-shirt
damski
z nadrukiem
UÎŕQHNRORU\
UR]P6;;/
1499
szt.
T-shirt damski
ZNZLDW\
UR]P6;/
FHQD]DV]W
1299
14
99
]NRURQNàUR]P6;/
19
T-shirt
G]LHZF]ôF\
UÎŕQHZ]RU\
UR]PFP
999
damski
MAMA SIZE
UR]P
2499
29
TEX
JğDGNL
UR]P6;/ 1499
7VKLUWG]LHZF]ôF\
OLFHQFMD
UR]PFP
FHQD]DV]W 1699
Bluzka damska
FHQD]DV]W 2499
damski
FASHION
UR]P6;/ 2999
34
UR]PFP 1999
damski
100% bawełny 100% bawełny
ZNRWNL
OXESDVNL
UR]P6;/
1999
24
BASIC
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\&+Ğ®'Œ:,'=(:ZĞRG]L
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+{0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®--DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+{(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ -20% RABATU NA WSZYSTKIE T-SHIRTY
31
targi T-shirtów
WIOSENNE
7VKLUWPôVNL
JğDGNL
rozm. S - XXL
FHQD]DV]W 799
12
99
7VKLUWFKğRSLôF\
TEX
rozm. 98 - 164 cm 999
szt.
]QDGUXNLHP
rozm. M - 3XL
FHQD]DV]W 1999
24
]QDGUXNLHP
rozm. S - 3XL 1999
rozm. S - 3XL 1699
T-shirt
PôVNL
rozm. S - XXL 2499
T-shirt
FKğRSLôF\
OLFHQFMD
UÎŕQHZ]RU\
rozm. 98 - 128 cm
FHQD]DV]W 1699
19
rozm. 98 - 164 cm 1999
3RORPôVNLH
3ROR
PôVNLH
1499
PôVNL
rozm. S - 3XL
100% bawełny
bawełna zupraw
zrównoważonych
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\&+Ğ®'Œ:,'=(:ZĞRG]L
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+{0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®--DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+{(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
&
N
A
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ -20% RABATU NA WSZYSTKIE T-SHIRTY
32
targi butów
WIOSENNE
Teni sów ki
damskie
klasyczne
UÎŕQHURG]DMH
UR]P
FHQD]DSDUô
1699
19
99
Espadryle damskie
LPLWDFMDZôŕRZHMVNÎUNL
UR]P
FHQD]DSDUô 3499
39
Klapki
damskie
FHQD]DSDUô 2499
29
Trampki damskie
na koturnie
Mokasyny
FHQD]DSDUô 3999
49
Kapcie
TEX
UR]P 1999
1 para
Buty sportowe
UR]P 4999
Trampki
G]LHFLôFH
UR]P 2999
34
Tenisówki damskie
QD{NRWXUQLH
Trampki damskie
]QDV]\ZNDPL
Tenisówki
tenisówki wysokie
{{]ğ
Baleriny
2999
3499
skórzana wkładka
SKÓRA
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\&+Ğ®'Œ:,'=(:ZĞRG]L
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+{0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®--DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+{(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
C
N
A
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ -20% RABATU NA WSZYSTKIE BUTY
33
targi butów
WIOSENNE
2999
3499
Buty
sportowe
PôVNLH
rozm. 40 - 46
FHQD]DSDUô
%XW\PôVNLH
z dziurkami
kolor czarny, rozm. 40 - 46 3499
39
99
7HQLVÎZNL
PôVNLH
rozm. 40 - 45
FHQD]DSDUô 2999
34
7UDPSNL
G]LHFLôFH
FKğRSLôFH
licencja
UÎŕQHURG]DMH
rozm. 24 - 33
%XW\FKğRSLôFH
TEX
rozm. 25 - 30
FHQD]DSDUô 3999
49
.ODSNL
basenowe
PôVNLH
rozm. 40 - 45 1999
1 para
0RNDV\Q\PôVNLH
rozm. 39 - 44
FHQD]DSDUô 5999
69
5999
Buty
GDPVNLHPôVNLH
KAPPA
rozm. 36 - 46 9999
.ODSNLRJURGRZH
GDPVNLH
PôVNLH
z nadrukiem
rozm. 36 - 45 2499
cena od
999
12
.ODSNLRJURGRZH
GDPVNLHPôVNLH
rozm. 36 - 46
1999
24
PôVNLH
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\&+Ğ®'Œ:,'=(:ZĞRG]L
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21*GDġVN&+{0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®--DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR0LġVN0D]2ONXV]&+{(&+22SROH&+785$:$3$5.:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
S
U
P
E
R
&
N
A
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ -20% RABATU NA WSZYSTKIE BUTY
34
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ:DUV]DZD&+:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR
0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
700 W
moc
Mikser
UôF]Q\
=(/0(5
=+0Ǔǔ
Z{]HVWDZLHWU]HSDNL
L{WDUF]DSU]HFLHUDMàFD
8999
99
Czajnik
=(/0(5=&.6
Z\MPRZDQ\ƬOWUDQW\ZDSLHQQ\
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ=&.;{{]ğ
6999
79
Czajnik szklany
%277,:,//<ǖ:,*2
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ:.Ǖ{{]ğ
4999
59
5RERWNXFKHQQ\
030
.$6,$3/8605.
PLVDPDODNVHUD
RSRMOPLVDEOHQGHUD
R{SRMOIXQNFMD38/6(
3290
;5$7
0
%
32900 36900
400 W
6DQGZLFKWRVWHU
*25(1-( 60
DOXPLQLRZHIRUP\SRNU\WHZDUVWZà
QLHSU]\ZLHUDMàFàFKğRGQHXFKZ\W\
Z{WUDNFLHSUDF\XU]àG]HQLD
GRVWôSQ\UÎZQLHŕ
VDQGZLFKWRVWHUZ 60{{]ğ
89
6
8
3
E
5
C
1
$
9999
13900
Maszynka
GR{PLHOHQLD
6&$5/(77
6&{0*6
ELHJZVWHF]Q\VLWND
R{ķUHGQLF\RWZRUÎZ
{PP{PPķOLPDN
PHWDORZ\QÎŕ
wykonany ze stali
QLHUG]HZQHMG\V]D
GRNHEEHG\V]D
GR{Z\UREXNLHğEDV\
0$1',1(0+05
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
EOHQGHUNLHOLFKRZ\
0%/5]ğ
EOHQGHUZ0+%5]ğ
szt.
.XFKHQND
PLNURIDORZD
0$1',1(00'%
GRVWôSQDUÎZQLHŕ
NXFKHQND
PLNURIDORZD]{JULOOHP
00*':{{]ğ
ZYSKUJESZ
3000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 22900
19900
]ğ[5$7
W OFERCIE PONAD PRODUKTÓW
KUPUJ ONLINE NA FDUUHIRXUSO
400 000
1900 W
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
14900
169
00
%OHQGHU
%26&+060%
QÎŕ4XDWWUR%ODGH
060*% ]ğ
0)43 ]ğ
3380
;5$7
16900 18900
3URGLŕ
elektryczny
3580(/3(
SRMOZ\P[FP
SU]H]QDF]RQ\GRZ\SLHNX
ciast, zapiekania,
SLHF]HQLDPLôV
1,7 l
pojemność
2200 W
20 l
3 tryby
prędkości
800 W
600 W
35
2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSÎZ:DUV]DZD&+:,/(Ġ6.$ĞÎGœ&+Ğ®'Œ%$Ğ87<:DUV]DZD*$/(5,$3®Ğ12&1$
2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÎZ%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÎM*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RœOH.XWQR
0LġVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$
6]F]HJÎğRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl
6]F]RWHF]NDHOHNWU\F]QD
GR{]ôEÎZGODG]LHFL

25$/Ǖ% '%
QDEDWHULHNRġFÎZND6WDJHV3RZHU
{EDWHULH$$'XUDFHOOPLQXWRZ\WLPHU
FHQD]DRSDN
3699
44
99
3UDOND
%(.2:&&
IXQNFMD$TXD)XVLRQ
GRVWôSQDUÎZQLHŕ
6:3(%::{{]ğ
7990
;5$7
0
%
79900 99900
ŔHOD]NR
3+,/,36*&
VWRSDFHUDPLF]QD
GRVWôSQHUÎZQLHŕ
ŕHOD]NR*&ǖ{{]ğ
14900
169
00
Odkurzacz
UÎŕQHPRGHOH
cena od
22900
szt.
./,1'2 .6,Ǖ
ZYSKUJESZ
1000
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 7999
6999
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
6
8
3
E
5
C
1
$
*HQHUDWRUSDU\
7()$/69
VWRSDFHUDPLF]QD
4580
;5$7
22900 29900
Odkurzacz
workowy
=(/0(5
-83,7(5=9&+7
ƬOWU+(3$+
OHWQLDJZDUDQFMD
4190
41900 48900
EH]ZRUNRZ\
+229(5/$1'(5
/$
V]F]RWNDXQLZHUVDOQD
NRġFÎZNDZ
3380
16900 19900
pionowy
(/(&752/8;
((5'%
REURWRZ\SU]HJXE

°
NRQVWUXNFMDZ
]RGğàF]DQàMHGQRVWNà
XVWDZLHQLDSUôGNRķFL
RķZLHWOHQLHF]RğRZH
VVDZNL/(''XVW6SRWWHU
4790
47900 49900
pojemność
zbiornika
1,2 l
700 W
moc
2800 W
120 g/min
wyrzut pary
1000/min
obroty
6 kg
załadunek
15
programów
klasa
energetyczna
A+++
2300 W
170 g
uderzenie pary
35 g/min
890 W
B
2200 W
5 barów
ciśnienie pary
odłączana końcówka
ręczna
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
1H16v1
,QIRUPXMHP\ŕHQLHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\Z\V\ğNRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÎU\FKSURGXNWÎZPRJà
QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRķFL2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà/(*20$77(/+$6%52
2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLe5DEDWQDZHWqMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]{RR]{VLHG]LEàZ{:DUV]DZLH2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeL{UDW]{RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]{RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%DQN%133DULEDV6SÎğND
$NF\MQD]{VLHG]LEàZ{:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU3URPRFMDe5DEDWQDZHWqRERZLà]XMHZ{SRQLHG]LDğNLL{SLàWNLLGRW\F]\W\ONRWUDQVDNFMLQDNZRWôPLQLPXP]ğEUXWWRFHQDSRXZ]JOôGQLHQLXUDEDWÎZ
QDOLF]DQ\FKEH]SRķUHGQLRSU]\NDVLH]DSğDFRQ\FKNDUWàNUHG\WRZà&DUUHIRXU0DVWHUFDUGL{QLHREHMPXMHZ\EUDQ\FKSURGXNWÎZPLQDONRKROXL{Z\UREÎZW\WRQLRZ\FK3HğQDOLVWDZ{UHJXODPLQLHSURPRFML(%RQ\R{ZDUWRķFL
RG]ğGR]ğVàGRZ\NRU]\VWDQLDZ{KLSHUPDUNHWDFKOXEVXSHUPDUNHWDFK&DUUHIRXU:DUWRķâH%RQXMHVWX]DOHŕQLRQDRGNZRW\]DNXSX]DSğDFRQHMNDUWà(%RQ\QLHVàUHDOL]RZDQHZ{NDVDFKVDPRREVğXJRZ\FK6]F]HJÎğ\
Z{UHJXODPLQDFKSURPRFMLGRVWôSQ\FKZ{SXQNWDFKe8VğXJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUZ{3XQNWDFK2EVğXJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZ{GQLURERF]HRGSRQLHG]LDğNXGRSLàWNXZ{JRG]LQDFK
RSğDWD]DSRğàF]HQLH]JRGQD]{FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUDRUD]QDZZZFDUUHIRXUSO:\GDZFàNDUW\MHVW%DQN%133DULEDV6$NWÎUHJRSRķUHGQLNLHPXSUDZQLRQ\PGR]DZDUFLDXPÎZR{NDUWôMHVW&DUUHIRXU3ROVND6S]{RR
:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLHRFHQ\]GROQRķFLNUHG\WRZHMGRNRQDQHMSU]H]%DQN5562Z\QRVL55625]HF]\ZLVWDURF]QDVWRSDRSURFHQWRZDQLD5562GODXPRZ\R{NDUWôNUHG\WRZàZ\QRVLFDğNRZLWD
NZRWDNUHG\WXEH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÎZ]ğFDğNRZLWDNZRWDGR]DSğDW\]ğRSURFHQWRZDQLH]PLHQQHFDğNRZLW\NRV]WNUHG\WX]ğZ{W\PRGVHWNL]ğPLHVLôF]QDRSğDWD]DNDUWô]ğ
{PLHVLôF]Q\FKUDWUÎZQ\FKZ{Z\VRNRķFL]ğUDWDZ\UÎZQXMàFDZ{Z\VRNRķFL]ğ.DONXODFMD]RVWDğDGRNRQDQDQDG]LHġUQDUHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NğDG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFHNRV]WÎZNRU]\VWDQLD
]{NDUW\]QDMGXMàVLôZ{7DEHOLRSURFHQWRZDQLDRSğDWL{SURZL]MLGRVWôSQHMQDKWWSVZZZEQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\SURGXNW\EDQNXEJ]EQSSDULEDVVDOXEZ{3XQNFLH8VğXJ)LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU
0DWHULDğPDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\L{QLHVWDQRZLRIHUW\Z{UR]XPLHQLXDUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]{RR]{VLHG]LEàZ{:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM1,3ZVSÎğSUDFXMH]{%DQNLHP%133DULEDV6$1,3
L{MHVWXPRFRZDQDGRķZLDGF]HQLDZ{LPLHQLX%DQNXXVğXJSRķUHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ{]DNUHVLHF]\QQRķFLIDNW\F]Q\FKL{SUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]{]DZLHUDQLHPXPÎZR{NUHG\WUDWDOQ\L{NDUWôNUHG\WRZàe8VğXJLILQDQVRZHq
&DUUHIRXUWRPDUNDSRGNWÎUà%DQN%133DULEDV6$RIHUXMHXVğXJLILQDQVRZHGODNOLHQWÎZ&DUUHIRXU6]F]HJÎğ\GRW\F]àFHSURJUDPXORMDOQRķFLRZHJRPDP%2186Z{W\PMHJR5HJXODPLQGRVWôSQHVàQDKWWSVPDPERQXV
SOUHJXODPLQ\3URJUDPRERZLà]XMHSU]H]F]DVQLHRNUHķORQ\%DQN%133DULEDV6$EôGàF\RUJDQL]DWRUHPPRŕHJR]DNRġF]\âSRGDMàFLQIRUPDFMôR{]DNRġF]HQLXQDZZVWURQLHLQWHUQHWRZHM]{FRQDMPQLHMGZXPLHVLôF]Q\P
Z\SU]HG]HQLHP=DZDUFLHXPRZ\R{NDUWôNUHG\WRZà&DUUHIRXU0DVWHUFDUGMHVWX]DOHŕQLRQHRGZ\QLNXSU]HSURZDG]RQHMSU]H]%DQNDQDOL]\]GROQRķFLNUHG\WRZHM.OLHQWDQDSRGVWDZLHSU]HND]DQ\FKSU]H]QLHJRLQIRUPDFML
e5DW\[[qRUD][VàGRVWôSQHZ{IRUPLHXPRZ\R{NUHG\WUDWDOQ\GODNZRW]DNXSÎZZ\QRV]àF\FKğàF]QLHFRQDMPQLHM]ğGODIRUPXğ\[]ğGODIRUPXğ\[RUD]]ğGODIRUPXğ\[
1799
opak.
Kawa
rozpuszczalna
JACOBS
CRONAT GOLD,
CREMA
J
J
3699
Klocki
LEGO NINJAGO,
CITY, DUPLO, FRIENDS,
STAR WARS, TECHNIC







229
100 g
Cukierki
WAWEL, WEDEL, MIESZKO, ROSHEN,
62/,'$512Ķá-875=(1.$'2%5(0,$672
UÎŕQHURG]DMH
4-pak
Napój gazowany
PEPSI
[O
]DSOLNDFMàO
EH]DSOLNDFML
O
ZYSKUJESZ
100
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1099
999
5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl
/LVWDVNOHSÎZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL
&$55()2851,(352:$'=,635=('$Ŕ<+8572:(- '2Ğß&=
DO NAS:
artykuły
na wagę
:<-ß7.2:2
Ķ:,ß7(&=1(2.$=-(!
0$.6<0$/1$:$572Ķá
(Ǖ%218:<126,=Ğ
DODATKOWO
=%,(5$-381.7<=
RABAT NAWET
10%
:$572Ķ&,75$16$.&-,
:3267$&,(Ǖ%218
1$.2/(-1(=$.83<
RRSO = 16,87%

Tagi:

Więcej gazetek: