Gazetka carrefour.pl

Gazetka promocyjna Carrefour Market ważna od 18-06-2019 do 24-06-2019

OKAZJE TYGODNIA
2IHUWDGRW\F]\VNOHSÎZ]G]LDğHPZôGOLQVHUÎZLU\EZVSU]HGDŕ\WUDG\F\MQHM
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766&-$),6+63-:63®/1,&<=0Ğ8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ğ®:
3,1,{32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26-0'ß%52:6.,.=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.Ǖ0,ó6-$526Ğ$:1$586=(:,&=)/$.Ǖ32/$%63-%$
75$&=<.=0{=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22=$.Ğ$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<),50$352'8.Ǖ+$1'/.$1:,/63=22=$.Ğ$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22
,.2{.203$1,$'52%,$56.$63=22'526('6$683(5'52%'52%,0(;63=22=$.Ğ'52%,$56.2=,(*Ğ2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$$'<0,ó61(12:$.
=ôEDF]
VWHNPURŕRQ\
glazura 10%
1299
kg
Filety
ķOHG]LRZH
»ODPDWLDV
HNVWUD
1299
kg
8GR
SRGXG]LH
]{NXUF]DND
599
kg
.UôFLRğNL
ERF]NRZH
62.2Ğ®:
330 g
NJ 999
opak.
0LNV
NLHğEDVHN
QD{SDW\NX
]{VRVHPJ
J 599
opak.
.DUNÎZND
ZLHSU]RZD
EH]NRķFL
kg
ZYSKUJESZ
200
BEZ KUPONU
W APLIKACJI 1399
1199
6]Q\FOH
]LQG\ND
360 g
NJ
899
opak.
oferta ważna
od 18.06 do 22.06
FDUUHIRXUSO
2)(57$+$1'/2:$:$Ŕ1$2''2
:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO
POBIERZ APLIKACJĘ
I AKTYWUJ KUPONY
idealne
na grill produkt
krajowy
produkt
krajowy
:V]\VF\]DVğXJXMHP\QDQDMOHSV]H
NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY
1DV]\PLGRVWDZFDPLVà3,ß71,&$1$785(=$6&8+$*52Ǖ.,1*'$5,86=675=)+{12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ğ(.*583$352'*5((1*528363=221$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)5(6+{:25/',17(51$763=22)58,7
0+{*5=<%2:6.,6-32/Ǖ720$8+$*52Ǖ.,1*'$5,86=675==$.Ğ$'3,(.$51,&=<„20$5q),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<
carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu
1S25Bv1
=QDMGœVZÎMVNOHS]DNWXDOQàRIHUWàJD]HWNL
2IHUWDZDŕQDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÎZ&HQ\WRZDUÎZSRGDQHVàZ{3/1=GMôFLDWRZDUÎZPRJàRGELHJDâRG{U]HF]\ZLVWRķFL1LHSURZDG]LP\VSU]HGDŕ\KXUWRZHM=D{HZHQWXDOQHEğôG\Z{GUXNXSU]HSUDV]DP\
399
kg
$QDQDV
NUDMSRFKRG]HQLD
.RVWDU\ND
=LHPQLDNL
PğRGH
179
3DSU\NDELDğD
SDSU\ND]LHORQD
499
&HEXOD
G\PND
149
pęczek
.DODƬRU 299
szt.
%XğNDSRGNRZD
]F]DUQXV]Nà
J
J 119
'URŕGŕÎZND
]VHUHP
J
J
%XğNDSR]QDġVND
J
]ğFHQD]DV]W
NRV]WJ
SU]\]DNXSLHV]W
4W CENIE 3
055 041
KUPUJĄC
1 szt.
4 szt.
S
U
P
E
R
C
N
A
produkt
krajowy

Więcej gazetek: